B O I, evangelisatie, kroondomein Kiezers van Zuid- en Noord- Beveland. Mr. J. H. de Laat de Kanter. OCHTMAN en LOEWER, 80 IJpen BOOME.\, Abeelen- en Olmenstammen. Publieke Verkooping. Een netten Inboedel, Publieke Verkooping. manufacturen, Esschen- en Elzen Hakhout, Een woonhuis Huis- en Rijtuigschilder, Huis- en Rijtuigschilder, Puik Rund- en Kalfsvleescli Wordt verkocht te koop: een half sleette Riem wagen. Soiree Declamatoire „Eendracht maakt macht'''' 'soiree déclamatoire DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Vervolg der dankschrijven. lees hier! als zeker is, dat de heer Tliorbecke voorde derde maal als minister zal optreden. De grijze staatsman zal alsdan het ministerie van binnenlandsche zaken op zich nemen waarvan alsdan het beheer der openbare werken zal afgescheiden v, orden voor hetwelk een afzonderlijk departement zal opgerigt worden. Wie de heer Thorbecke tot ambtgenooten zal voordragen zal eerst bekend worden nadat de Eerste Kamer de crediet-wetten zal hebben aangenomen. De veelvuldige minister-lijstjes die reeds door verschillende bladen zijn medegedeeld hebben niet de minste waarde. Als een bewijs, tot welke vreemdsoortige dingen het ijsvermaak in Friesland aanleiding geeft, kan dienen eene advertentie in de Leeuwarder Courant van dings- dag jl.die letterlijk aldus luidt„Vijf fatsoenlijke jonge dames verlangen ieder een «flinke voorrijder.'" Vereischton zijnkorte broek en ruige mutzenbe looning naar verkiezing.v> Gei»cnj;<to berigten. De Prnissen zijn dan eindelijk begonnen om Parijs te beschieten, en het zal op een stormloopen uitloopen. Die derhalve daarmede belast worden, kunnen hun testa ment wel maken. Volgens het zeggen van Pruissische officieren, is do oorlog nu een nieuw tijdperk ingetreden, zoodat het einde nog niet te zien is. De geestdrift onder de Franschen neemt met den dag toe, en overal is het geroep: „Leve de RepubliekDe Republiek alleen kan en zal Frankrijk redden." Te Versailles hebben dagelijks moordaanslagen plaats op Duitsche schildwach ten. De daders redden zich gewoonlijk in de bosschen waar men ze niet kan vinden. Van Pruissische zijde is bevel gegeven, dat ieder die zich na drie ure des namiddags in de bosschen vertoont, moet doodgeschoten worden. Een Fransch officier te. Hamburg, beschul digd van met andere Fransche gevangenen betrekkingen te hebben aangeknoopt, tot voorbereiding om een op stand te verwekken in geheel Dnitschland, zul daarvoor doodgeschoten worden, schuldig of niet. Bismarck heeft de gewoonte aangenomen, om te zeggen dat men de Franschen maar in hun eigen vet moet gaar laten koken maar de kans gaat voor de Franschen beter worden. Een luchtballon heeft 750 mijlen in 15 uren afgelegd, en soms eene hoogte bereikt van 5000 ellen; (bijna een uur gaans). De koude was ondragelijk. Om het ottergeweld en het beerongebrul eenigzins tot be daren te brengen, doet C. U. aan zijne vrienden weten, dat bij op den 28sten dezer van Burgemeester en Wet houders berigt ontvangen heeft dat zijn verzoek niet kan ingewilligd worden. De Franschen zeggen dat zij niet meer vechten tegen loyale vijanden, maar tegen rooverbenden, brandstichters en dieven tegen onteerders van vrouwen en jonge dochters met het grootste geweld. Van koning Wilhelm wordt gezegd, dat hij is een zeer teergevoelig mensch. Zijne zenuwen zijn zóó fijn gevoelig, dat hij de gewonden niet mag bezoeken. Het geluid van een doodenmarsch, of het gezigt van eene militaire begrafenis, maakt zulk een indruk op hem dat hij soms in onraagt valt, en het gezigt van een slagveld maakt hem ziek. Zulke kouingen moesten geen oorlog voeren met zulk een brutaal geweld, en de voor waarden van vrede zoo hoog niet stellen. Te Parijs werd er nog nooit minder gestolen, dan in den tegen- woordigen tijd; het is of er geen dieven meer zijn. De jonge lieden te C. zeggen dat zij hun geluk niet weten, nu iemand in een put gevallen is, dien hij zoo dikwijls voor een ander graafde. Zij wenschen hem geluk, en het was rustig op kerstdag. Kerkuleuws. Ds. Lautspred. bij de Herv. gemeente te Leerbroek, heeft voor het beroep naar Westmaas bedankt. Prijsconraut clex* ElTectcn ROTTERDAM, 28 DEC. Neder!. Werkelijke Schuld 2'/ Spuitje Binnenland 3 dito te Londen 1 St>7 3 dito dito 18G9 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Rusl., Nicolnï 1867 4 dito dito 1809 4 dito bij Stieglitz 1855 5 dito Spoonv.-Aand. 236 dito Loten 1864 Kiew- Brest Spoorw. B/S Oostr, in Pap. p. Mei/Nov. 5 dito in Zilv. per Jun./Juli 5 Turksche Oblig. 5 Verecnigd. Stat. Losb. 1 885 6 Florida8 Prijzen der Boter en Eyeren. Zierikzee, 29 December 1870. Boter laagste koers 0,70 en hoogste koers ƒ0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren middel koers ƒ1,25 per 25 stuks. Laagste Hoogste koers. koers. O 81,7,6 517.» «7.6 30 80 30 29 Ys «7 23'/4 656/s «7s 75 214 218 164 °l O 44'/., 51 V io 40 Vs 407s 93 Va 93°/10 80 7 W elcladigheid. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee maken bij deze <l£i«l«:T>£ix*e melding van de volgende bij hen ingekomen giften 1°. het bedrag voor eene te doene Soepbedee- aan de Armen van alle Gezindteu. Deze bedeeling heeft gisteren plaats gehad en 2°. Tien GriiKleii ton behoeve hunner Armen. Zierikzee, 30 December 1870. Diakenen voornoemd, A. BUIJZE, Mz. Wd. Voorzitter. J. BETHE, Secretaris. gsjarigc Eohtverecnigiiig >f K VAN if g W. C.' VER HA GE g wt t, i, va J. KOU WEN. jt£ Haamstede, den 31 December 1870. Hunne dankbare Kinderen. r0! .ji ;jj 3$ ïi- «ïia&SsaSS s&sïs ióafèSèS&ï&aÉeïss&sö n- ais Bevallen van een1 welgeschapen Z o on BARBERA KOSTENSE, geliefde Echtgenoot van Wiliielminadorp, P. L. VIS. 27 December 187 0. Bevallen van een' Zoon M. BOOGERD Hanse. Kerkwerve, 27 December 1870. Heden werd door Gods goedheid verlost van een' welgeschapen Zoon, M. van der DUSSE geliefde Echtgenoote van Bruinisse, J. A. KLERCQ, 28 December 1870. 'predikant. op OUDEJAARS-AVOND des avonds te ases «re, en NIEÜWEJAARS-MORGEN te tien ure, in de Zaal «Toevlucht." Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. En des avonds te zes ure ZENDINGSBIDSTOND. De RENTMEESTER van het KROON- DOMEINverzoekt zeer dringend, de achter stallige debiteurenom vóór 31 dezer, alle posten ami to zuiveren. Bij gebreke waarvan zij zich zeiven de gevolgen hebben te wijten. Zierikzee, 27 December 1870. De Rentmeester voornoemd Jhr. W. M. H. de JONGE. Koml aanstaanden Woensdag allen getrouw ter stembus en brengt uwe slem uil op Wij kunnen geen beter vertegenwoor diger van ome provinciale belangen vinden, dan een man die zoowel als Advokaat als Effecten-Handelaar ons al ler vertrouwen geniet en die nog onlangs voor de gemeente Kloetinge geloond heelï wat hij vermag. Zegt hef voort Bij de verkiezing voor een lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhierop 4 Jan. a. s. wordt met aandrang aanbevolen de heer A. A. MES, O x. Benige Kiezers. II E T KANTOOR is VERPLAATST van de Varremarkt naar de POSTSTRAAT, wijle B. no. 38. De Notaris J. de KATER Nz. zalten verzoeke van den WelEd. Gestr. Heer Mr. J. A. BOLLE, namens zijne principalen, op Dingsdag 3 Januarij 1871, te Haamstede veilen eu verkoopen. Des morgens 9 uur: waaronder er verscheiden geschikt voor Werkhout, staande onder Haamstede nabij de Hofstede van den heer Maiunus den Boer. En des middags 12 uur, in de Herberg bij Jan Bom. IN PERCEELEN: 56 Ares 20 Centiares of 56 Roed. 20 Ell. extra zwaar 8jari^ Essehen HAKHOUT aldaar, in Kempwekken. 46 Ares 10 Centiares of 46 Roed. 10 Ell. extra, zwaar Sjarig1 33IT O aldaar, in het Zuid- welckentje. Mitsgaders een groote partij ^jarig: Willig-en I-ï A IA II O TJ T zeer geschikt voor Pooten en Tuinhout, aldaar, aan den Duinweg, in het Bosch van Jacob van Splunter. De Notaris J. van der BENT zalop Woensdag den 4 Januarij 1871, 's morgens ten 10 ure, ten verzoeke van den Heer W. de BRUIJNE, op de Hofstede „de Helle" onder Noordwelle, publiek verkoopen EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Aboclen-, Populieren- on Olmen waaronder geschikt voor Werkhout, mitsgaders EENE PART IJ De Deurwaarder J. FRANSE zal, op Woensdag 4 Januari 1871, 's voormiddags 10 ure, voor den heer Mr. J. M. ISEBREE MOENS, als. Curator in het fail lissement van den heer B. JOPPE Jz.op het dorp Nieuwerkerkin en voor de herberg bewoond door M. ELENBAAS., ten gevolge van inbeslagneming, om contant geldzonder rantsoenpenningen, pu bliek verkoopen hoofdzakelijk bestaande in; 32 STOELEN. TAFELS, SPIEGELS, 1 KABINET, 1 LATAFEL, 1 KASTKLOK, 1 SCHILDERIJKLOK, LAMPEN, KACHELS, 1 goed BILJART met toebehooren, WIJN-, BIER- eu BORREL GLAZEN, KARAFFEN,-' FLESSCHENBIER- en STOOPS-KRtTIKENTONNEN en VATEN IJZER-, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK, 1 PLUIMENBED, eenige MANUFACTUREN, een partijtje VARKENSVLEESCH AARDAPPELS en STEENKOLEN 'L anker W IJ N eenige kruiken BIER, 1 VARKEN, 5 KIPPEN en 1 HAAN, en an dere GOEDEREN meer. De Deurwaarder J. FRANSE, zal voor den Heer S. van der HART, op onderstaande dagen en plaatsen, telkens van 's namiddags 2 ure, publiek verkoopen: EENE MOOIE PARTIJ als: op Dinsdag 3 Januari 1871 en volgende dagen, in het Hotel vaN Veen te Zierikzee Op Vrijdag 6 Januari 1871 in de Herberg bij A. van der Meer te Zonnemaire; Op Maandag 9 Januari 1871in het Hotel Bouwman te Brouwershaven; en Op Woensdag 11 Januari 1871, in de Herberg bij C. Sciireurs te Renesse. KIJKDAG op de verkoopdagen van 's morgens 9 ure- De Griffier van WAGE zal, op Woensdag 11 Jannarij 1871, 's voormiddags 10 ure, teu verzoeke van Mevrouw de Wed. den Heer H. MOO- LENBURGH, publiek presenteren te verkoopen Eene groote partij zwaar /(jarig gelegen aan den Boschweg onder Zonnemaire. De Notaris J. van der BENT, zal op Woensdag den 25 Januarij 1871, des morgens ten 11 nre in de herberg bij J. Bom te Haam- tstede, ten verzoeke van E. STEENLAND c. s. publiek aan den meestbiedenden verkoopen met annexe SselxUklex'swinlsel of W ork- plfintss, Erve en Tuin, staande en gelegen binnen de gemeente Haamstedekadaster Sectie B N°. 585 en 586, groot 7 A. 51 c.A., waarin sedert een reeks van jaren met goed succes, het Schilders- en Glazenmakersbedrijf is en nog wordt uitgeoefend. Grondlasten over 1870 ƒ12,23. Nadere information te bekomen ten kantore van ge noemden Notaris. De ondergeteekende berigt bij deze aan zijne geëerde begunstigersdat hij zijne 5CA-AJK. als KASIERBEHANGEIÏ. enz., van heden af heeft overgedaan aan zijnen Zoonwelke deze Zaak voor eigen rekening zal voortzetten. Dankbaar voor de gunst en het vertrouwen hetwelk hij gedurende ruim 40 jaren in de uitoefening van zijn beroep zoo ruimschoots mogt ondervinden, beveelt liij zijnen opvolger met vertrouwen aan. tl aamstede, E. STEENLAND. 31 December 1870. Zich refererende aan bovenstaande, berigt de .ondergeteekende dat bij zich alhier ge vestigd heeft als KAMERBEHANGER, enz. enz. Zich beleefdelijk aanbevelende in ieders gunstbe looft hij alles te zullen aanwenden om die gunst en dat vertrouwen zich waardig te maken hetwelk zijn voorganger gedurende ruim 40 jaren zoo ruimschoots heeft mogen genieten. Haamstede, H. K. STEENLAND, Ez. 31 December 1870. 30 cent de vijf ons, puik gerookte Zultworst 50 cent, Kundworst 60 cent, Saucisse de Boulogne 70 cent, üoolivïeesoli 70 cent; hij verzoekt een ieders gunst en belooft eene prompte bediening, te bekomen bij J. de WINTER, aan de Fonteijn. Zierikzee. j| l'L boteemaker. Goede frissche Congo Thee 0O Cent per S oiib. Vrij goede Kofiïj Puike Java Grove blanke JKI jst Blank bruine Basterd Broodsuiker Soda Puike blanke Stijtssol Siroop Witte Harde Zeep Siroop-Kotïij Genever per kan Brandewijn u u Anijs *- //- Punch 35 -AÉ8 05 i 30 4- f, 16 lO Ai 70 Cent. 75 OO, TO en 75 per Resell f 1,15. -1,10. - 1,00. - O.OO. - 0,30. tot 2' c v e n- lïooile Aalhessenwijii Alle andere Artikelen r e d i g d e p r ij z e n. voor een en twee Paarden; te bevragen bij de Uit gevers dezes. TEN VOORDEELE DER ARMEN door de Rederijkerskamer „LXJCTOR ET EMERGO," onder de zinspreuk te NOORD GO UWE, op Vrijdag den 6dcn Januarij XÉ^'TT, in het locaal van Mej. de Wed. BOUTERSE te N oordgouw e. Eutrée ƒ0,75. Aanvang 0'/2 ure. te geven door het REDERIJKERS-GEZELSCHAP onder de zinspreuk Door Oefening Volmaakter," van Zierikzee, in de Herberg van den heer B. v. d. Velde te Scharen dij ke op Dingsdag don 3 Januarij 187 i ENTREE 50 Cents de persoon. AANVANG 6»/.z URE. N a afloop 13 A JL. N.B. Plaatsen zjjn te bespreken tegen 10 Ct. exLa. VAN ALGEMEENE ASSIJI1A VH I WOONHUIZEN 60 Cents per 1000 'sj- .s. MEUBELEN 75 WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van deii VLIET Dz. te Zierikzee L. BOOGERD Az., te Bromversliavcn en J. C. M. van RHEEte Haamstede. BerlijnPrinzenst. No. 3, den 6 September 1870. Ik mag en wil de kuur van uw uitstekend 3\3«1 as- Extract, wat zoo bijzonder heilzaam op mijne ziekte werkt, niet afbreken. F. MöLTKY. Jet- tenbach, den 10 September. Ook van uwe zoo ver sterkende l>Iala!-Chocolade en slijmoplossende Malz-Bonhons verzoek ik nieuwe toezending. Dr. DANZMAIJER. BerlijnWasserthorstrasse 41, 10 September 1870. Uw Malx-ICxtx-aot-Gre- 9sondlKeidssJ>icx* heeft mijn borstlijden genezen en mij het leven behouden, F. ZÏMMERMANN. Ma- gonin den 15 September 1870. Uwe fabriekatie MaD - Extract, Chocolade en Bonbons hebben zeer heilzaam op mijne borst- en maagkwaal gewerkt. K. PLAIJENS, Koninkl. Majoor. Berlijn. Adalbertstr. 50, 15 September 1870. De genezing van mijn borst lijden dank ik uitsluitend aan uw Malz-Extract. MEIJER, Controleur. Berlijn18 September 1870. Uwe Malz-Chocolade is uitstekend heilzaam. M. THOLUCK, Oberconsistorial-Rath. Prijzen: 1 fl. 45 Ct., 6 fl. ƒ2.20, 13 fl. ƒ4.40; (de ledige flesschen worden a 5 Cent berekend en tegen dien prijs steeds genomen.) UOJb'Jb"» Centraal-DépótBloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154, Amsterdam. IIoofYl-JDépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. DépotsMiddelburg, J. SNOEP Jr. Vlissingen, P. GASILLE. - GoesD. A. OERLEMANS. - Schoon- dijke, A. van OVERBEEKE. CortgeneJ. de DIE. WissenkerkeM. P. BROEKES. Met 1 MEI aanstaande een bekwame i1 XiOÏÏJElWrOlLIiUN'- KIN IRC HT benoodigd, bij J. D A M B R (J I N te Renesse(Eiland Schouwen.) TERSTOND een WAGENMAKERS- KNECHT benoodigd by de Weduwe van der SWALUE te Heinkenszand. Men adressere zich in persoon. Tegen 1 MAART 1871 een bekwame SCHILDERS-KNECHT benoodigd, tegen hoog loon en een jaar vast werk, bij F. BEUZENBERG te Bromversliavcn. Brieven franco. Mevrouw SCHUURBEQUE BOEIJE de Jonge verlangt met MEI eene XxXUTJIVETNj>XXUIJI> en eene WERKMEID, die kan strijken met de wasch omgaan en een beetje kan tnfel- dienen. Tegen MEI aanstaande eene KEUK E NMEID benoodigd, bij Mevrouw BOEIJEvan Dongen. Met MEI aanstaande eene KEUKEN MEID die" met de "w£ife»eli kan omgaan, benöodigd bij Mevrouw BÓUVIN. Met MEI benoodigd eene DIENSTMEID, die met de wasch kan omgaan, bij Mevr. KOOLE. Met MEI e. k. eene DIENSTBODE, die goed weeleen kan en met de pot omgaan benoodigd bij MejufvrouwDROOGLEEVER FORTUIJN. TERSTOND of met MEI eene DIENSTBODE benoodigd, bij de Dames van der GRIJP. Met MEI aanstaande eene bekwame BURGERDIENST-MEID benoodigd; adres bij de uitgevers dezes. Met MEI aanstaande eene BUKGEU-DIENSTMEID benoodigd, bij Mejufvrouw A. van BLOPPOEL. Tegen MEI aanstaande eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd bij C. van OEVEREN onder Nieuwerkerk in Duiveland. Met MEI aanstaande eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd; bij G. BRAAM te Nieuwerkerk. TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigdbij F. van den BOUT Az. op Schraphage te Zonnemaire. UitgeversDE LOOZE WAALE. Gedrukt by de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2