ZIERIkZEESCIIE \1EI WSBOHE. Zaturdug 51 December 1870. No. 2869. 27sleJaarg. 1» l 15 I, I C A T I ÉT Nationale Militie. Nieuwslij d i n gen ütalie. JFrttwfe rn ÜMXjmlmarg. Met het oog op de gewijzigde postwet, verzoeken wij onzen Correspondenten de brie ven voortaan te frankeren en ons de frankeer- kosten in rekening te brengen. De Uitgevers, DE LOOZE WAALE. hem nabij, ongeduldig rondloopende. Eindelijk neemt genomen met des te meer kracht te kunnen voort- hij de muts zijns meesters in den bek en looptin galop zetten Jieeft de Saksische regeering reeds voor eenige BURGEMEESTER eo WETHOUDERS dei- gemeente Zierikzee. Gelet hebbende op de beslaande wettelijke bepalingen be trekkelijk de Nationale Militie; Brengen bij deze ter kennis van een iegenlijk die zulks zoude mogen aangaan dat het register tot inschrijving van alle mannelijke ingezetenen welke op den lslen Junuarij aanstaande hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, dat zijn diegenen welke in 1852 zijn geboren, zal gereed liggen op. de gemeente-secretarie van den Iston tot en met deu 31slcn J an narij 1871, van des voorrniddags 10 tot des namiddags 1 uur; en verder des namiddags van.3 tot 5 uur; dat voor ingezeten wordt gehouden: 1°. hij, wiens vader, of, is deze overledenwiens moeder of zijn beide overleden, wiens voogd ingezetenis volgens de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad no. 44); 2°. hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste achttien maandeu, voorafgaande aan den lsten Januarij van het jaar waarin hij zich moet laten inschrijven, in Nederland verblijf hield; 3°. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf houd; dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemdeling, bchooreude tot eenen Staat, waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is onderworpen, of waar ten aanzien derdienst- pligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen (art. 15 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72); dat hij, die eerst na het .intreden van zijn 19de jaar, doch vóór het volbreugen van zijn 20ste ingezeten wordt, verpligt is, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar dc in schrijving volgens art. 16 moet geschieden (art. 20 der wet); dat voor de militie niet wordt ingeschreven: 1°. de in een vreemd Rijk achtergebleven zoon van een inge zeten, die geen Nederlander is; 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is ziju voojjd ingezeten 3°. de zoon van den Nederlander, die ter zake van 's lands dienst in 's Rijks overzeesche bezittingen of koloniën woont (art. 17 der wet); dat de inschrijving geschiedt: 1°. van een ongejiuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, de moeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en van een weduwenaar, in de gemeente waar hij woont; 3°. van hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands ge vestigd is in de gemeente, waar hij woont; 4°. van den buiten 's lands wonende zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lands dieust in een vreemd laud woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd het laatst in Nederland gewoont heeft (art. 16 der wet); dat elk, die volgens art. 15 behoort te.worden ingeschreven, verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnen den daar bepaalden tijd aan te- geven, en dat bij diens ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis zijn vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt is (art. 18 der wel). Belanghebbenden worden mitsdien dringend aangemaand aan de op hun rustende vcrpligling te voldoen en wordt hun ten overvloede onder de aandacht gebragt dal bij boveugemclde wet onder meer is bepaald dat met boete van 25 tot 100 wordt gestraft de over treding van art. 18 en dat bij elke veroordeeling tot boeten tevens door den regtcr wordt bepaald, dat, indien daaraan niet is voldaan binnen twee maanden na dat de veroordeelde tot betaling is aangemaand, de boete door gevangenisstraf van ten hoogste tien maanden zal worden vervangen. En opdat uiemand ten deze onwetendheid zoude kunnen voor wenden, zal deze ter voldoening aan de bepaling van art. 19 der wet van deu 19den Augustus 1861 (Staatsblad no, 72), voor de tweede maal worden aangeplakt, waar zulks binnen deze ge meente te doen gebruikelijk is. Zierikzee den 27 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd B. C. CAU Burgemeester. J. P. N. ERMERINS, Secretaris '©«gcliïttlr. Londen 27 Dec. De Times bevat een telegram van den 26sten uit Havre, meldende dat de Pruissen te Duclair zes Engelsche schepen deden zinken om de vaart op de Seine te versperren. Zij schoten op de equipage, noodzaakten de manschappen op den naakten grond te slapen en ontnamen hen alles. De schepen hadden verlof van de Pruisische autoriteit om de koleniailingen te lossen. Londen28 Dec. Aan de Times wordt gemeld dat de generaal Trochu den Mont Valérien approvi- andeerdals had hij het plan om zich aldaar en in het versterkte kamp terug te trekkenindien Parijs mogt capituleren. De correspondent van den Standard meldt uit Douai het volgende treffende bewijs van hondentrouw Dezer dagen zag ik te Douai eenige gekwetsten, welke herstellende waven. Een van hen werd gevolgd door een kleine hond, welke op drie pooten voortsukkelende, zijn meester volgde. De gekwetste vertelde mij op de eenvoudigste wijze hoe zijn kleine hond hem het leven had gered. Nabij Ham ontving hij een kogel in de horst en bleef gedurende zes uren op den grond uitgestrekt. Hij had zijn bewustzijn niet verloven, doch verzwakte door bloed verlies van oogenblik tot oogenblik. Zijn hond bleef weg. De nacht was donker, de koude bijtend en de ge kwetste meende dat zijn einde nabij was. Eensklaps hoort hij een geblaf, gevoelt hij dat. zijn hond hem het aangezigt lekt en ontwaart hij het licht van een lantaarn en een man die zich over hem boog. De kleine hond was geloopen naar eene woning, welke op eenigen afstand .van het slagveld aan den weg lag. De bewoners hadden den gelieeleri dag het kanongebul der gehoord en toen 'zij het" klagend geblaf van den hond hoorden, toen zij de muts zagen die hij in den mond droeg, hadden zij besloten deze te volgen. Hij bragt ze naar de plaats waar zijn stervende meester lag. De gekwetste werd op eene kar gelegd en naar hunne woning vervoerd, waar hij goed verpleegd en weldra her stelde en alzoo aan zijn hond het behoud zijns levens te danken had. De hond was aan eene poot door een kogel gekwetst, en sedert dien tijd hinkt hij op drie pooten. De stoomboot Celt van de Tafelbaai 18 is te Plymouth aangekomen, medebrengende een groot aantal diamanten ter gezamenlijke waarde van ƒ480,000. Uit de berigten blijkt, dat voortdurend groote hoeveelheden diamanten aan de Kaap worden gevonden. Eene nieuwe strook lands was ontdekt waar edelgesteenten aanwezig waren, en de reeds ontgonnen gronden waren niet uit geput. Over eene uitgestrektheid van meer dan honderd mijlen wordt thans gegraven en de plaats waar de diamanten het eerst ontdekt zijn telt thans 15,000 zielen Een man zou twee steenen ter waarde van ƒ4,800,000 hebben gevonden. Uit Natal wordt berigt dat een ge zelschap personen voor eene waarde van ƒ6,000,000 had opgezameld, waaronder een uitstekende fraaije steen wegende 105 karaten, die in de Natal-bank is gede poneerd. Een andere steenwegende meer dan 88 karaatis te Kaapstad voor een weldadig doel ter bezigtiging gesteld. Vele andere personen echter werkten zonder eenig goed gevolg en hadden groote ontberingen te doorstaan. Aan de Cortes zal een ontwerp tot uitgifte eener leening van 40 millioen piasters tegen 8 pet.met trekkingenworden aangeboden, tegen den waarborg van voorschotten op Cuba. Zestig Roomsche geestelijken van Madrid hebben de Kerk van Rome verlaten en eene nieuwe vrije Kerk gevormd. Over den grondslag barer constitutie, in elf artikelen bestaande en waarin zoo nabij mogelijk het Pvesbyteriaansche stelsel gevolgd wordtis men het reeds eens geworden. Ook is het bekend, dat een Priester van Estramadura zich aan de pauselijke opperheer schappij heeft onttrokken en dat 14 kerspelen of pa rochiën zijn voorbeeld gevolgd hebben. Koning Victor Emanuel heeft eindelijk besloten Rome te bezoeken. Een programma is reeds ontworpen om zijn verblijf in de toekomstige hoofdstad te vieren. Zijn verblijf zal echter slechts vier dagen duren. IParijs 5 20 Dec. Het Journal of/iciel bevat een artikelwaarvan cle hoofdinhoud hierop nederkoint Verscheidene dagbladen beschuldigen de regering, dat hare politieke houding wankelend is. Het programma der regering is eenvoudig het volgende de binnenge drongen vijand zal worden bestreden tot dat hij door kracht van wapenen is verdreven ol tot dat eene eer volle overeenkomst is getroffen. Hieraan zal de regering blijven vasthoudenal ware Parijs de eenige plaats in "Frankrijk welke nog stand hield. Maar niettegen staande de wisselende kans der wapenen neemt de geestdrift in de provinciën dagelijks toe. Het gewicht van dien toestand mogen wij niet voorbijzien het legt ons den plicht op met volharding den strijd voort te zetten. Parijs vervult met eiken dag een edeler rol bij de beproevingen waaraan hare bevolking is bloot gesteld. Parijs werpt elk denkbeeld eener capitulatie verre van zich. Door zoo standvastig te strijden heeft de regeering de vaste hoop, dat zij eindelijk zal over winnen. Bij den tegenwoordigen toestand van Parijs, zijn de volgende statistieke opgaven nopens de dagelijksche konsnmptie der bevolking, 2,150,900 zielen. Zij verbruikte vóór den oorlog per dag gemiddeld: 19,725 centenaars brood en bovendien 4990 meel; 490 ossen, 180 koeijen, 480 kalveren, 2963 schapen; 2150 centenaars gezouten en gerookt vleesch1150 stuks gevogelte en wildbraad, 1490 centenaars visch, waarvan 2/3 versche zeevisch2950 centenaars aardappelen; 5000 centenaars groente; 1120 centenaars boter, 280 centenaars kaas. Omtrent de dran ken, als: koffij, thee, wijn, bier enz., hebben wij geene statistieke opgaven gevonden. Havre, 26 Dec. 7000 Pruissen, die uit Yvetot kwamen, hebben een aanval gedaan op een korps van 5000 man Franscben. Na een gevecht dat twee uren aanhield, werden de Pruissen met een verlies van 200 man teruggeworpen. Een hunner stukken was gede monteerd. De verliezen aan onze kant bedragen onge veer 100 man. JEfcijsisel, 27 Dec. Het hoofdkwartier van den ge neraal Faidherbe is te Arras. Corbie, Albert en Achiet zijn ontruimd. Te Boileux, een uur ten zuidwesten van Arras hebben de Uhlanen de telegraafdraden doorge sneden. De generaal Faidherbe heeft den spoorweg af gesneden. Het Noorderleger concentreert zich rondom Arras. De gezondheidstoestand van het leger is voldoende. "Versailles, 28 Dec. OfficieelGisteren, in den loop van den dag, is het fort- Mont-Avron beschoten het vuur zal heden voortgezet worden. Het verlies aan onze zijde is oubeduidend. dagen bevel gegeven cm het vestinggeschut zoo spoedig mogelijk naar het leger te velde te zenden. Ook uit de Badensche vesting Rastatt is reeds voor ruim 8 dagen schier al het geschut -naar het leger gezonden, dat in het zuid-oostelijke gedeelte van Frankrijk zijn opera tion voortzet. Uit. Parijsvernemen, wij aldus leest men in de Kölnisohe Zeiiungdat generaal Trochu het fort Mont Valérien in stilte approviandeert en het voornemen heeft om na de eventneele overgave van Parijs, zich in dat fort met de getrouw gebleven manschappen terug te trekken. Of hij vandaar, als oud-Qrleanistinvloed hoopt to kunnen uitoefenen op den vrede, dan of hij andere plannen heeftdat is iets wat wij in 't midden moeten lal en. Uit Versailles schrijft men aan de Staats-Anzeiger Het was do militaire autoriteit in het oog gevallen dat de inwoners van Versailles den 20sten naauwkeurig ingelicht waren dat den 2lsten door de Parijzenaars een uitval zou worden gedaan waarvan men veel goeds verwachtte. Het was ook uitgelekt dat de inwoners ingeval dat die uitval een gelukkig resultaat zou hebben, het plan hadden een opstand te organiseeren en dat zich in Versailles een geheim genootschap had geor ganiseerd dat ten doel had het geheele hoofdkwartier te verdrijven. Wat hiervan waar is weet ik niet, maar zooveel is zeker dat het garnizoen 3 bataljons der regementen 58 en 59 en twee escadrons dragonders tegen twee ure des namiddags op de Place d'Armes gealarmeerd werden. Middelerwijl had de artillerie van het 5de korps drie stukken geschut gerigt op de paral-el loopende Avenues de Paris, St. Cloud en Sceauz. Ten 2 ure verscheen de kommandant Von Voigt Rhetz op de Place d'Armes waar de 4000 man op bevelen wachtten. De schildwachten hadden middelerwijl-bevel ontvangen de poorten der stad te sluiten en niemand verlof te geven de stad te verlaten. Alle straten en pleinen der stad werden dadelijk bezet en ieder die zich op straat vertoonde, moest zich legimiteeren. Toen ik ten 3'/2 ure des middags mijne brieven naar het post- bureau wilde brengen werd ik door twee soldaten aan gehouden en ik had moeite hen te bewegen mij vrij te laten. In de rue St. Pierre komende vond ik bijna ieder huis door soldaten bezet, op de straten liepen weeuende vrouwen, die hare echtgenooten in alle rigtingen zoch ten. Ongeveer 30 man onder bevel van een officier waven verpligt om alle huizen van den kelder tot den nok naauwkeurig te doorzoeken, alle wapens, die men vinden zou in beslag te nemen, alle personen die ver dacht werden in hechtenis te nemen en naar het Palais de Justice of naar de gevangenis over te brengen. In de stad heerschte de grootste opgewondenheid. Ik ont moette vele troepen soldaten die gevangenen transpor teerden. Ongeveer 150 geweren pistolen sabels en uniformen werden in beslag genomen ook vond men in eene woning hoogst gewigtige papieren van het Voorloopig Bewind. Het was meer dan tijd om aan de overmoedige plannen van de inwoners van Versailles paal en perk te stellen. Tijdens bet eerste keizzerrijk, werden op bevel van Napoleon, de meeste fraaije schilderijen in het museum te Kassei aanwezignaar Parijs overgebragt. Iu 1815 keerde een groot gedeelte van den geroofden schat naar Kassei terug, behalve een ÖOtal, hetwelk op de eene of andere wijze in handen van particulieren ge raakte en aan de Russische regeering werd verkocht. Er wordt thans aangedrongen, van de zijde der auto riteiten te Kassei om, bij het sluiten van den vrede met Frankrijk, vergoeding voor het geleden verlies te vorderen. Uit Landshui wordt gemeld „Er is alhier een merkwaar dig gerucht in omloop. Bij een der hier geïnterneerde Fransche krijgsgevangenen, Berlnn geheeten, zou men brieven gevonden hebben, die op den door Traupmann geplccgdeu moord be trekking hebben eu het bestaan van twee medepbgligen aan dat misdrijf constateren. Gelijk men weet, werd het bestaan Van medepligtigen algemeen in twijfel getrokken. Een onderzoek moet reeds zijn ingesteld." Dresden27 Dec. Het Dresdener Journal meldt dat alhier van het Saksische leger-kommando per tele graaf berigt is ontvangen dat heden voormiddag vóór Parijs een aanvang ip gemaakt met het beschieten van Mont Avron. Met het doel om de groote taak, welke de ge zamenlijke Duitsche armee op hare schouders heeft het gevolg was dan ook, dat op eens de kazematten vol water stonden, dat al hooger en hooger steeg. Zij riepen oui hulp en werden nog bij tijds gered. Zeventien turko's echter hebben van de verwarring gebruik gemaakt, en zijn ontvlugt. Luxemburg, 27 Dec. Eene deputatie van het patriottisch comité heeft gisteren aan prins Hendrik een nationaal adres aan den koning aangeboden dat 44869 handteekeningeu telt. Op de toespraak van den president antwoordde prfns Hendrik Ik acht mij ge lukkig en trotsch voor het bewijs van vertrouwen, mij door de onderteekenaars van het adres betoond en dat is uitgelokt door mededeelingen van ernstigen aard die aan het gouvernement zijn gedaan. Na de eensgezind heid van 45000 Luxemburgers en de motie van orde door de kamer den 21sten aangenomen, ben ik over tuigd, dat deze belangrijke manifestation de souvereiniteit zullen versterken en den vreemdeling zullen toonen dat getrouwe Luxemburgers nog vertrouwen schenken aan een regtmatige zaak en de standvastigheid van de onder teekenaars van het verdrag van 1867. Ik voel mij ge lukkig de petitie aan den koning te doen toekomen, om de oplossing der moeijelijkkeden gemakkelijk te maken. Den 21sten dezer is op den spoorweg van Yerviers naar Luik een verschrikkelijke ramp voorgevallen: Te 51/2 ure des avonds werkte een goederentrein in het sta tion van Pcpinster, toen door een schok de zeven achterste wagons zeer suel de helling afliepen, en aan den ingang van den tunnel de personentrein ontmoette, die van Verviers kwam. De botsing was verschrikkelijk. De wagons werden verbrijzeld op de locomotief, die buiten de sporen werd geworpen; de tender brak af en verpletterde de goederenwagen die achter aan kwam. De lichten werden door den schok in al de waggons uitgebluschtzoodat alles" in de duisternis verkeerde. De wach ter van den trein, die eerst des morgens in dienst getreden was, werd verbrijzeld. De machinist lag onder de puinen houdende dc trekkers der machine nog in zijne hand; men moest verscheidene stukken hout doorzagenom hem te ver lossen. IJsselijk gewond, stierf hij eenige uren later. Vier of vijf reizigers ontvingen min of meer gevaarlijke wonden, ter wijl eeoe Fransche dame, die uit den wagon was gesprongen in de rivier viel en verdronk. De Fransche krijgsgevangenen, in het fort n°. 3 te Bors- beek bij Antwerpen geïnterneerdhebben Woensdag getracht te ontsnappen, door een onderaardschen gang te graven. Zij berekenden niet, dat de doorgang iu het water uitkwam, eu Harderwijk27 Dec. Gisteren morgen elf uur ontdekte men hier in de verte eenige mannen, die op de zee heen en weder liepen. Terstond boden zich eenige wakkere lieden, onder aanvoering van den schipper Martin-na de Lange aan, om met de ijsboot van de gemeente redding te brengen aan de hulpcloozen. Tegen 12 uur stak de boot van waleu tegen 7 uur kwam zij weder terug, mei zich voerende schipper G. Brouwer en 2 knechts. De dankbaarheid dezer mannen was regt hartelijk, en geen wonder, zij waren van een zekeren dood gered; reeds eenige dagen toch hadden zij met hun vaar tuig, zijnde eeu praam „de Drie Gebroeders," groot 67 ton eu beladen met de kostbare lading van 48,000 raapkoeken, op de Zuiderzee gezwalkt, en waren door het drijfijs van Schokland tot bij Kampen gedreven; eindelijk vastgekneld in het ijs boven deze stad, waagden zij hel gisteren morgen tegen 8 uur van boord te gaan, om op goed geluk af Har derwijk te bereiken, en- zeer zeker zou hun dit niet gelukt zijn, hadden zij niet hulp ontvangen van de bemanning van den ijslooperdie heii opnam en gezond en wel, ofschoon druipnat en koud, gisteren avond aan wal bragt. Hadden zij heden hun gevaarlijken togt ondernomen gewis waren zij alleu verdronken, want sedert dezen nacht is het ijs boven de stad weggedreven. Bedoelde schippers zijn woonachtig ie Meppel, en kwamen van Zaandam. In den eersten Kerstnacht heeftaan de Brassers kade onder de gemeente Vrijenban, een betreurens waardig ongeluk plaats gehad. Herrit van Gent en zijne huisvrouw, aldaar woonachtig in de herberg »Het kamp van Zeijsthadden Zaturdag-avondtoen zij zich ter ruste begaven een pot met gloeijende turf in hun slaapvertrek geplaatst, ten einde te voorkomen, dat hun wintervoorraad aardappelen die zich mede in dat vertrek bevond zoude bevriezen. Toen hunne kinderen die boven sliepen hunne ouders Zondag morgen ten zes ure niet hoorden opstaan maakten zij gerucht. Toen zij op hun roepen geen gehoor ontvingen be gaven zij zich naar beneden en vonden hunne beide ouders door den kolendamp gestikt. De geneeskundige hulp die nog werd ingeroepen kwam te laat. Vier kinderen waarvan het oudste slechts 12 jaar telt, zijn door dit ongeluk ouderloos geworden en verkeeren in hulpbehoevende omstandigheden. Bergen-op-Zoom27 Dec. Te dezer plaats werd op den 6, 7 en 8 dezer maand eene eerste Evan gelisten-vergadering gehouden en heeft men daar voor eene tweede bijeeukomst Zierikzee bestemd. "Vlissiiig-en27 Dec. De heer P. Fretdie sedert 1 Januarij 1831 te Ritthem, toen hij aldaar door eene definitieve aanstelling als hoofdonderwijzer in functie trad, en vervolgens gedurende een tal van jaren alhier, zijne onderwijzers-betrekking met gemoe delijke trouw en gausch niet zonder vrucht mogt be dienen, zal alzoo met het begin van het aanstaande jaar op eene 40jarige loopbaan mogen terugzien. Pas 20 jaar oud toen hij die aanving, en alzoo thans nog in krachtigen leeftijd verkeerende, zij het hem gegeven, minstens nog een tiental jaren tot heil van de hem toevertrouwde jeugd te mogen werkzaam blijven, om geteld te kunnen worden bij hen die het zeldzame voorregt smaken van gedurende eene halve eenw een werkzaam lid der maatschappij- te zijn! Vlisising;en28 Dec. De voortreffelijke eigen schappen van onze haven hij ijsgang zijn thans wederom ten volle daaruit gebleken, dat in een paar dagen niet minder dan een 30tal schepen alhier binnengeloopen zijn en nog steeds meer verwacht worden. IVi^se, 27 Dec. In de afgeloopene week smaakten de Hervormde leden dezer gemeente een rein genoegen. Haar geachte en zeer beminde leeraav, de weleerw. heer A. J. Backer, zag op jl. Woensdag den stond aanbreken, waarin hij mogt terug zien op eene vol- bragte 25jarige Evangeliebediening bij twee gemeenten. Op dien voor Zijn Eerw. lieugelijken gedenkdag, zag hij zich vereerd met de gelukwenschen van een achttal ambtsbroeders, terwijl op den volgenden dag dooreen tal van gemeenteleden in de, door de jeugd uitwendig net versierdepastorijZijn Eerw. eene regtmatige hulde werd gebragt, in bet aanbieden van eene fraaije pen dule, als bewjjs van hunne innige genegenheidwaarbij de geachte onderwijzerde heer Kousemakerals tolk eene treffende toespraak deed. Eergisteren, op het blijde Kersfeest., trad dan nu ook de jubelaris voor ons op, eu wees ons met kernachtige woorden op dit dubbele feest, daarbij ten grondslag zijner feestrede leggende de woorden van Lucas 2 10 midden, »Ziet ik ver kondig u groote blijdschap met welke tekstwoorden Zijn Eerw. op 21 Dec. 1845 zijn dienstwerk te Poede rogen c. a. mogt aanvangen en sedert 23 Oct. 1855 onder ons met getrouwheid en in Christelijke liefde mogt voortzetten. Stortte Zijn Eerw. zijn vol gemoed van erkentelijkheid daarbij uitook de gemeente gaf weder een treffend blijk van hare gehechtheid door over Zijn Eerw. plegtstatig 'sHeeren zegen af te bidden, met het zingen van Ps. 134 3 zoodra cle feestrede met Amen besloten werd. Voortdurend blijve liefde de band, welke leeraar aan gemeente en gemeente aan leeraar verbindt Goes, 29 Dec. Bij de gisteren plaats gehad heb bende verkiezing van twee leden in den gemeenteraad alhier heeft niemand de volstrekte meerderheid verkre gen en zal herstemming plaats moeten hebben tusschen de kandidaten der beide partijen, namelijk tusschen de heeren Mr. J. II. de Laat de Kanter en G. J. Besseling (liberale kandidaten) en Mr. A. M. B. Jianlo en B. Meijlink (conservatieve kandidaten). Zierikzee, 30 Dec. Als eene bijzonderheid ver dient melding dat het Deensch driemaststoomschip ,/Helge" Kapt. O. Breininger, hier ter reede gearriveerd, na lossing van twee ligters, in deze haven is binnen gekomen en thans langs de kade gereed ligt tot lossen. Naar men te Coevorden verhaalt, zouden de Fran sche krijgsgevangenen in de naburige stad Liugedezer dagen eene poging tot algeraeenen' opstand beproefd hebben. Zij is echter geheel en al mislukt door de krachtige maatregelen der aldaar gestationeerde Prui sische militairen Uit 's Hage wordt ons gemeld dat het zoo goed

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1