1 3 i P i B I i I» VUTIBBU TBISe.- IA AI-L 0 NIA A D. VAN MN BOSCH. 1 1 i L f IB M. VAN MIDDELBURG OP Z1ERIKZEE. Jl Publieke Verkooping. droog IJpen Blokkeelhout, Essen en Elzen Hakhout. Ti koop: 200 a 300 BOOTEN, Publieke Verkooping. Een netten Inboedel, Publieke Verkooping. Esschen Boomen/' Esschen Eén zware zuivere Eikenboom HAKHOUT. O Puik Rund- en Kalfsvleesch Wordt verkocht B. JOPPE, JZ. ïL Wed. A. A. SIMONS, WintermanleisRegenmantels u MILLI0EN, Gebr. LI LIEN FE, LD, DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: KROONDOMEIN. 1L lL Aangeteekende brieven met aangifte van geldswaarde kunnen worden verzonden tegen een regt van vijf Gent voor elke 50 of gedeelten van dien. Voor de met de post verzonden brieven aangetee- kende brievendrukwerkenmonsters of stalen van koopwaren en briefkaarten en voor de aangeteekende stukken van dien aard kan tegen betaling van vijf Cent per omgaande een berigt van goedemontvangst van den geadresseerde worden ingevorderd. De door boek-, steen- of plaatdruk of photographie vervaardigde stukken zijn onderworpen aan een port, bij vooruitbetaling te voldoen van één Gent voor elke 20 grammen of gedeelten van dien. Bij zwaarder ge- wigt dan van 400 grammen wordt een port van twee Cent voor elke 100 grammen ingevorderd. Couranten dag- of weekbladen zwaarder dan 25 grammen betalen een Cent voor elk exemplaar die welke beneden de 25 grammen zijn, betalen een halve Cent per exemplaar. Monsters of stalen van koopwaren zijn onderworpen aan een port van drie Cent voor elke 40 grammen of gedeelten van dien. Ontoereikeïtd gefrankeerde drukwerkencouranten en monsters zijn onderworpen aan een port ten bedrage van driemaal de ontbrekende som. Gemengde berigten. Benige windzakken te Sint-Maartensdijk worden in hun belang aangeraden, hunnen mond wat digt te houden, en hunne woorden wat beter te wegen eer zij zich onbezonnen uitlaten; maar: Onbedacht, is het te noemen, Al was het ecu kinderpligt; Zot is het toch dit te roemen Wat hun mond laatst heeft vcrrigt. Zorg dus toch op andre tijden, Leg een slot dan op uw mond, Want weet wat de menschen zeiden: Het was dom en ongegrond. PJüd reuteuiers-zoon te W. moest zich wat meer met cene boeren-dochter iu het openbaar vertoonen anders zal zij in het. geheim zich aan een ander verpassen; en: Als twee honden vechten om een been, Loopt er een derde meest mee heen. Ecu dametje te Wolphaartsdijk wordt aangeradengeen brieven meer te schrijvenwant zij worden toch niet meer uuugenoiuen; dus: Meisje 1 als gij uit wilt gaan, Dan die gekheid niet begaan. Want die zich te koop aanbiedt, Viudt nooit koopers zoo men ziet. Dc nieuwe inwoner te N. zegt: »1k ben nu een burger gewerden, en heb aandeel in drie schapen, maar geen. aandeel in twee vrouwen uit 7,want het spreekwoord zegt: Ieder zal het eenmaal rouwen Als hij schippert met twee vrouwen. Voor eenige dagen werd er te Metz ecu Pruissische schild wacht op ziju° post verraderlijk doodgeschoten. Onderscheidene verdachte personen werden gearresteerd, en wordt de dader niet ontdekt, dan zal de stad eeue boete van 50,000 francs worden opgelegd. Het is dus alles geen schade, en het is nog al een aardig sommelje voor een soldaat. Kerknieuws. Het Kiescollegie der Herv. gemeente te Nieuwerkerk iu Duivelend heeft tot predikant beroepen Ds. Gunning pred. te. Nunspeet. Da. H.' van Broekhuijzenpred. te Wissekerke, is beroepen ce Kockingen. Beroepen bij de Chr. Geref. gemeente te Yerseke da. P. Diermansepred. te Westmaas. Iiigezomlenc Stukken. Daar 't moog'lijlc is dat de politie Yan ons verzoek neemt geen notitie, Trots ous gekerm en ous geklaag, Zoo rigten wij tot U de vraag, In naam der velen, reeds bezweken, Tot U Kanaarde Jong als deken, Houdt U met Deurloo thans niet schuil, Maar U met Jacob, Smits, den Uil Met Borst en Kok te zaam verbonden, Ras naar de vilders heengezonden, Verzoekend dat zij paal en perk Nu stellen aan hun gruwelwerk, En ons, als goede en trouwe paarden, Voor zooveel marteling bewaarden. Spoedt van der Jagt, zoo Jan als Leen Met Kasje en Septer er ook heen Op vrienden! zeker zal't U baten. Of doet ge 't niet en mogt ge 't laten, Dan is 't niet klaar nog, neen pas op, Dan gaan we weer maar hooger op, De moed wordt nimmer ons ontnomen, VerbeetTing toch, die moet er komen. We gaan van 'tjaag- en slepershuis Dan naar de heeren van 't stadhuis, Naar de Vos en Loeiuer en Bethe, En willen die niets van ons weten, (Maar dat zal wel, want dat zijn liên, Die overal graag liulpe biên,) Dan Burgemeester en Wethoüers, Al zijn die ook geen paardenhoüers En verder nog naar elk bestuur; Want 't geldt hier toch ons stervensuur. Hoort vrienden, hoort ons klagen, kermen, En wilt- ons spoedig toch beschermen, Spoed want ligt toch is 't U bekend, Dat onze brave President Ook weêr, tot smarte van ons allen, Den marteldood is overvallen. Wilt mannen, vaardig nu en kloek Met lust voldoen aan ons verzoek; De zaak is niet om meê te gekken. Helpt ook Korbeel en van der Wekken En zijn er nu soms meerd'ren nog, Och mannen! helpt dan allen toch, Eenmaal zal het grafschrift sieren, ,/tWas een beschermer van de dieren." De Paardencouanissie vroeger reeds genoemd, Doch door Fannie's dood als volgt weêr benoemd: Als Presidente, De broertachtige Madam met haar spatje. Als Vice-President, De ouwe Pier van baas Leeuwe van 't padje. Als Penningmeester Bar tel' s stijve Cato. Als Secretaris, Den Witten vau Deurloo, SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den ©taatsspooi*weg" DECEMBER 1870. Van MIDDELBURG Dond. 29 'smorg. 9,30 u. Vrijdag 30 Zafcurd. 31 10, 7, Van ZIERIKZEE: Dond. 29 'smorg. 6,u. 29 's nam. 2, Vrijdag 30 1,30 Zaturd. 31'smor. 10,30 »V. W el<ladï"lieï<l. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzeebrengen bij deze onder har telijke rtankbetuïffing; ter kennis, dat bij hen op 27 dezer is ingekomen eene gift, groot -A.c»littieu Guldenom daarvoor op heden eeue bedeeling; van STJUE.NKO THEÏST aan hunne Armen te doen. Zierikzee, 28 December 1870. Diakenen voornoemd, A. BUIJZEMz. Wd. Voorzitter. J. BETHE, Secretaris. S5jarig;e Eehtvereeniging- van A. W. deGLOPPER en C. D E L S T. 'Ellemeet, 26 December 1870. Mijne geliefde Echtgenoote DIEDERIKA VER- DIJSSELÜÓNK, beviel heden van een1 welgeschapen Zoon. Zierikzee 25 December 1870. W. A. MAR^l KALKMAN. Heden overleed ons jongste Zoontje ADRIAAN LEENDERTin den ouderdom van bijna 6 maanden. Zierikzee, G. KLOET. 24 December 1870. W. KLOET—Boot. Ons Kindje JACOBUS ADRIANUS, overleed heden in den aanvalligen leeftijd van zestien maanden. Zierikzee, A. PLAUM. 24 December 1870. P. A. PLAUMde Croly. Algemeene kennisgeving zoo binnen als buiten de Stad. Jï ei Heden morgen ^rerd ik met mijne beide Kinderen in diepen rouw gedompeld door het afsterven van mijne geliefde .Echtgenoot DINA ADRIANA VIS. Na een langdurig en geduldig ziekbed, overleed zij zacht en kalm in den ouderdom van 57 jaren en bijna 7 maanden. Elkerzee, den 25 December 1870. L. BEIJE. Heden overleed plotseling onze lieveling LEONARD in den aanvalligen leeftijd van 3 jaar en 9 maanden. Zierikzee, J. KOOIJMAN, Jz. 26 December 1870. T. KOOIJMAN, Plaating. Algemeene kennisgeving. /I Heden overleed op het onverwachts tot mijne en mijner kinderen diepe droefheid, in den ouderdom van ruim 47 jaar, mijn hartelijk geliefde Echtgenoot CORNELLS van DIJK, mij nalatende zes kinderen waar onder drie te jong om hun zwaar verlies te beseffen. Zierikzee, v/ T. LEEUWE, 27 December 1870. Wed. C. van Dijk. Algemeene kennisgeving. Voor de vele bewijzen van belangstelling, gedurende de ziektebetuig ik namens mijne Zusters en verdere familie onzen oprekten dank. Wij mogen in 't bijzonder den Wel-Ed. Heer G. yan REE niet vergeten, onzer aller hulde en dank toe te brengen, die naast God! allen lof verdient als Geneeskundige aan typhuslijders. Zonnemaire, C. J. J. VERTON. 27 December 1870. De Deurwaarder J. FRANSE, zal op Donderdag 29 December 1870, voormiddags 11 ure, aan de voor malige Weverij te Zierikzee, voor het ullei*- luutst, aldaar openbaar verkoopen: Eene g;roote partij LIT \ëêb> lil® mm asm n& als: KAPBINTEN met STIJLEN en KORBEELS, breed 5,40 el, SPRUITEN, PLANKEN, BALKEN, STIJLEN KOZIJNTJES, BRANDHOUT, enz. De Notaris J. M. BOUVIN zal/>p Vrijdag den 30 December 1870 's voxmniddags feu half elf ure, onder Oosterland op bet Heerenhof en in den Boomgaard achter Anth. Lodewltk, ten verzoeke van den HoogWelgeb. Heer Jhr. W. M. H. de JONGE, publiek presenteren te verkoopen EENE ZEER AANZIENLIJKE PARTIJ Essen- en andere MUSTERS. En (f op Zaturdag den 7 January 1871, 's voormiddags ten half elf ure, in de Heerlijkheid van Bliek onder Oosterland: Eene groote party extra zwaar bij W. J. KIEVIT, to Kruiningen. j De Deurwaarder J. FRANSE zalop Woensdag 4 Januari 1871, 's voormiddags 10 ure, voor den heer Mr. J. M. ISEBREE MOENS, als Curator in het fail lissement van den heer B. JOPPE Jz.op het dorp Nieuwerkerkin en voor de herberg bewoond door M. ELENBAASten gevolge van inbeslagneming, om contant geldzonder rantsoenpenningen, pu bliek verkoopen hoofdzakelijk bestaande in: 32 STOELEN, TAFELS, SPIEGELS, 1 KABINET, 1 LATAFEL, 1 KASTKLOK, 1 SCHILDERIJKLOK, LAMPEN, KACHELS, 1 goed BILJART niet toebehooron, WIJN-, BIER- en BORREL GLAZEN KARAFFEN, FLESSCHENBIER- en STOOPS-KRUIKENTONNEN en VATEN, IJZER-, KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK 1 PLÜIMENBED, eenige MANUFACTUREN, een partijtje VAUKENSVLEESCH AARDAPPELS en STEENKOLEN, anker WIJN, eenige kruiken BIER, 1 VARKEN", 5 KIPPEN en 1 HAAN, en an dere GOEDEREN meer. Op Vrijdag den 6 January 1871, des voor middags ten 10 ure, zal men aan den dijk tusschen den Heer Jans- en Soelekerke-Polders in de gemeente van Wissenkerketen over staan van den Deurwaarder J. D. KABREMAN, wonende te Colijnsplaatpubliek en aan' de meestbie denden presenteren te verkoopen CIRCA 150 STUKS OPGAANDE 9 waaronder geschikt voor werkhout, op drie inaan- den cx'eclie-t, mits stellende twee goede borgen ten genoege van den heer Verkooper.. De Notaris Mr. C. VAN DER LEK DE CLERCQ zalten verzoeke van den Hoog Welgeb. Heer Jonkheer W. M. H. du JONGEop Vrijdag 6 January 1871, des voormiddags ten 10 ure, op »Mon Plaisir11 onder Noordgouwe, publiek verkoopen: EENE AANZIENLIJKE PARTIJ buitengewoon zwaar en lang rZ-, Ö- en öjm-ig- Eene partij DROOGHOTJTals lij pels, Knodsen, enz. Eenige A I" li If A A li. en BOO groene MUTSAARD. is lil. up- 30 cent de vijf ons, puik gerookte Zultworst 50 cent, Rundworst 60 cent, Saucisse cïe Boulogne 70 cent, Rookvleeseh 70 cent; hij verzoekt een ieders gunst en belooft eene prompte bediening, te bekomen bij J. de WINTER, aan de Fonteijne by Zierikzee. Botermarkt. Goede frissche Congo Tliee ÖO Cent per 55 ons. Vry goede Puike Java Grove blanke JRijst Blank bruine Basterd Broodsuiker Soda Puike blanke Stijfsel Siroop Witte Harde Zeep Siroop-Koffaj Genever per kan Brandewyn Anijs u Punch Koodo Aalbessenwyn Alle andere Artikelen e d i g d e p r ij z e n 35 ^8 u u H u H II h H a f, 16 ÏO u SS 11 II TO Cent. 75 v GO, 70 en 7^55 per flesch 1,155. u - I.IO. - i,oo. - o,oo. - 0.30. tot 5 Tegen v eel verminderden prijs, OPRUIMING VAN JOH. OCHTMAN. 'C OPRUIMING bij de van DAMES- en .KINDER- W INTER - H.O EDEN, Wollen BLOEZEN, PELLElltENESOMSPELDOE- KEN, Bonte KRAGEN, MANCHETTEN, Flanelle OVER- en HALFHEMDENGekleurde FLANELLEN voor BLOEZEN, en meer andere WINTER- -A. X?, T11£ E INT welke door het gevorderd saisoen voor SPOTPRIJZEN worden verkocht. IP. S. Indien de stof der Mantels en Regenmantels gekocht wordt, zullen dezelve gratis geknipt worden. /A Extra puik Tousiouseaatl werd weder direct uit RIGA aangevoerdom spoedige orders verzoek. De ondergeteekende maakt bekenddat zijne VERLOTING van 14 November 1870 per nummer geteekend heeft plaats gehad, onder toezigt van een bevoegd beambte, bij Mej. de Wed. C. van 'tHc, te Brouwershavenen dat de Prijzen zijn gevallen op de volgende Nos.de eerste prijs, eene Pendule, op No. 128, voorts op Nos. 140 32 76, 34, 11, 126, 82, 85, 129, 47, 19, 46, 7 en op' 142 de premie; terwijl daarna zijne tweede Verloting van 15 November 1870, per nummer geteekendheeft plaats gehad in het Hotel Bouwman, aldaar, en de. prijzen zijn gevallen op. No. 150 de eerste prijsvoorts op Nos. 81, 14\ 105, 92, 76, IK), 19 52 128, 89 en op No. 97 de premie. Wederom zijn bij hem LOTEN verkrijgbaar a 1 per Lot, naar eene fraaije Jo.i>aB»s(ïlii<:,5 Tïsoe- tafel, rijk ingelegd met parelmoer, eene dito Schildcry en meer andere Voorwerpen. Tevens berigt hij ontvangen te hebben eene fraaije sortering Harmonica's. Hij neemt ook oude in vulling-terwijl hij dezelve ook repareert. Zierikzee, JlA1- WIERIKX, 27 Dec. 1870. Nieuwe Haven. Oi-ig-inele Staats-Loten mogen overal gespeeld worden. ALLERNIEUWSTE GROOTE, door de Hooge Regering goedgekeurde, ge waarborgde en door beëedigde Notarissen voltrokken Trekking 18 en lï> January 1871 verdeeld in 7 Klassen. HOOFDPRIJZEN: 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 25,000, '2 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 1 a 11,000, 3 a 10 000 2 ïl 8000, 4 a 6000, 7 a 5000, 4000, 16 a 3000 106 a 2000 6 a 1500156 a 1000206 a 500 4 a 300 219 a 200 Mark euz. 1 geheel Origineel-Staatslot 7 fl. 1 half 3 50 Cents. 1 kwart 1 75- Tegen toezending van het bedrag hetgeeu hei gemakkelijkst geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorschot worden alle ons toekomer .de orders, zelfs naar de verst verwijderde oorden, spoe.dio- en geheim uitgevoerd, en naafloop der Trekking onfeen belanghebbenden de gewonnen prijzen en Trekkiu as- lijsten onmiddelijk toegezonden. Plannen ter in&age gratis. Onze Firma is ulss «le allej -^e- luklïigste wereldbekend. Men wende zich met vertouwen tot Bankiershuis en Handel ik Staatspapier en H AMBU y* Gr. TSTJB. Wij deelen gratis den uitslag mePde omtrent alle getrokken Staatsloten y VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per /ÏOOO 's jaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. yan RHEE te Haamstede. jr De RENTMEESTER van het KROON- DOMTCIIV, verzoekt zeer dringend, dc achter stallige debiteurenom vóór 31 dezer, alle posten aan te zuiveren. Bij gebreke waarvan zij zich zeiven de gevolgen hebben te wijten. Zierikzee, 27 December 1870. De Rentmeester voornoemd, Jhr. W. M. H. de JONGE. Er wordt gevraagd bij burgerlieden voor een Jongmensch gelegenheid voor Ito&it, inwoning, benevens een vry.e KAMER. Reflecterend en adresseren zich met opgave van prijs onder letter Abij de Uitgevers der Zierikzeesche Courant, Erven A. de VOS. IJl Met MEI aanstaande een ongehuwde Boeren- knecht benoodigd, bij L. KREIJGER, te Brou wershaven. Mevrouw SCHUURBEQUE BOEIJE de Jonge, verlangt met MEI eene KEUKENMEID en eene "W'KRKNI'EXID, die kan strijken, met de wasch omgaan en een beetje kan tnfoï- clieiien. O Met MEI benoodigd, eene bekwame WERK MEID die goed met de wasch kan omgaan bij Mevr. de JONGE, geb. de Jonge. SSSs?5 Tegen MEI aanstaande eene Mei<I noodigd bij Mevrouw de Wed. van IJSSELSTEIJN Wijnmalen. u 2£3i£::::, MEI aanstaande eene Burger- Dienstmeid benoodigdte bevragen bij den Boekhandelaar S. OCHTMANJz. Met MEI e. k. eene 1XIE1VST130:. die goed werken kan en met de pot omgaan j benoodigd bij MejufvrouwDROOGLEEVER F0RTÜIJN.4/ UitgeversI>E LOOZE -Sc WAALE. Gedrukt by de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2