ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. 27sle Jaarg, No. 2868. Donderdag 29 December 1870. M\ Kennisgeving. De interpellatie van den heer Kerstens. Nieuwstijdingen. Jftawfttijft. SDuiforiilawfr. EIT ede ikend St.- Wei)em het Nieuwjaarsfeest zal de Nieuws- bode van Maandag 2 Januari) a. s. op Maan- j dag1 i»xorgfen worden uitgegeven. De Advertentiën voor dat Nommer bestemd gelieve men vóór Zaturda^'-middag1 aan liet Bureau te bezorgen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzeemaken bekend: dat het Suppletoir kohier dei- hoofdelijke belasting van deze gemeenteover het loopend dienstjaar, op heden door den Gemeenteraad is vastgesteld en van den 23 tot den 31 dezer maand ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggenzullende ieder aangeslagene binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij heeren Gedeputeerde Staten in beroep kunnen komen bij verzoekschrift op onge zegeld papieringevolge de wet. Zierikzee den 21 December 1870. De Burgemeester B. C. CAÜ. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Er gebeuren tegenwoordig wonderlijke zaken. Niet dit achten wij vreemd, dat bij de Katholieken gemoeds bezwaren bestaan tegen den aanval, door de Italiaansche Regering op de wereldlijke magt van den Paus gedaan. De meeste Katholieken in Italië berusten daarin, omdat zij de werking dier wereldlijke magt van nabij hebben beschouwd: slechts een zeer gering deel ziet in de be hooving daarvan eene verzwakking van 's Pausen ker- lfelijk gezag. Maar de Nederlandschë Katholieken hebben tëta allen tijde groote voorliefde voor 's Pausen wereld lijke magt aan den dag gelegd eu gevoelen zich wel degelijk door de handeling van de Italiaansche Regering in hunne godsdienstige belangen gekwetot. Wij eerbie digen altijd gemoedsbezwaren waar deze werkelijk voortspruiten uit eene innerlijke overtuiging eu wij erkennen het regt der Katholieken om hun geschokt godsdienstig gevoel op allerlei wijze, in hunnen fami liekring, in hunne kerk, in hunne letterkunde, in hunne dagbladpers, in hunne bijzondere kiesvereenigingen uit te storten,. Maar vqrbazing heeft liet bij ons gewektdat de Katholieken, die in Nederland de minderheid uitmaken, zich hebben verstout ^m deze kwestie te verheffen tot eene regeringszaakcm de Koning der Nederlanden te naderen metvnioustfr-petitienten einde den Paus zijn wereldlijk gez^jhrug te geven en om zelfs in den boe zem van de T\v<*ide Kamer der Staten-Generaal tot de Regering eene interpellatie te rigten, ten einde te bewer ken, dat deze adressen met een gunstigen uitslag mogten worden bekroond. Uit welk oogpunt wij de interpellatie van den heer Kerstens beschouwen, wij kunnen er niets anders in zien dan eene verkettering der constitutioneele beginselen, eene miskenning vau het standpunt van Nederland als buitenlandsche mogendheid en,eene bedreiging van de eensgezindheid tusschen de burgers van den staat. Eene verkettering van de constitutioneele beginselen. De interpellatie en de daarop gevolgde motie van den heer Kerstensbedoelden niets meer of minder dan stappen te doen ten behoeve van den Paus als Hoofd der katholieke kerk, en alzoo de inmenging der Nederlandsche Regering in eene zuiver kerkelijke aan gelegenheid. De katholieke sprekers erkenden dit zelve. Zoo bijv. de heer van Nispendie in het licht stelde, dat de wereldlijke magt des Pausen onmisbaar was tot handhaving van de onafhankelijkheid van den Paus als Hoofd der kerk. „Het denkbeeld moet niet kunnen opkomen,N zeide de heer van Nispen, „dat de be slissingen van het Hoofd der katholieke kerk genomen zouden zijn onder de pressie van het eene of andere gouvernement. Het belang van lederen Staat waarin eene katholieke bevolking wordt gevonden brengt mede dat daartegen gewaakt worde en dat zelfs de schijn niet kan bestaan dat de volkomen onafhankelijkheid en de volle vrijheid van handelen en beslissen aan het hoofd der katholieke kerk onthouden wordt." De katho lieke leden waren dus opregt genoeg om de ware oorzaak van hun wrevel niet te •verbloemen. Zij kwamen er ruiterlijk voor uit. De onttroonde Paus moest worden hersteld in zijn wereldlijke magt, om zijne kerkelijke waardigheid te redden. En wij zagen den heer Kerstens als woordvoerder van duizende katholieke landgenooten voor godsdienstige belangen optreden in de Tweede Ka mer, die alleen het strijdperk van zuiver staatkundige belangen kan en mag ziju. Dat is ook de bedoeling onzer Grondwet. De Grondwet gewaagt alleen van de gods dienst, voor zoover betreft het toezigt van den staat op het uitwendigeen dit toezigt geschiedt in het be lang van de publieke rust en veiligheid. De Grondwet kent ook het regt aan den Koning töe om aan geeste^ lijken en kerkgenootschappen tot bepaalde doeleinden subsidien te geven omdat de Grondwet niet loochent en niet loochenen kan dat de godsdienst (van welke kerk dan ook) een heilzaam bestanddeel in de maat-- schappij uitmaakt en volgens velen zelfs als een haver steun seis moet worden beschouwd. Maar verder reikt de Grondwet. De Grondwet wraakt, dat de koning-zich voor de Nederlandsche protestanten het harnas zal aangorden wanneer deze zicli gekrenkt gevoelen door woordendoor den Paus gesprokenen de Grondwet wraakt evenzeer, dat de koning ten behoeve der katho lieken het zwaard zal aangespen om den door wapen geweld onttroonden Paus in zijne heerschappij te her stellen. De godsdienst is eene te teedereeeue te heilige zaakzij raakt te zeer het innerlijke leven der burgers dan dat zij in het Nederlandsch Parlement mag worden binnengeleid. Godsdienstig eene zaak van gemoed om niet te zeggen eene zaak van hartstogt: staatkunde eene zaalf'van verstand, van rede. Omtrent staatkundige punten kan men elkander overtuigen,- omtrent gods dienstige kan men dit niet. Maar ook eene miskenning" van het standpunt van Nederland als buitenlandsche mogendheid. De katho lieken gaven hoog op van scheuding van het regt van usurpatie, van staten roof, van wapengeweld. Het was volgens hun zeggen eene daad van het ruwste eu brutaalste geweld, dat vijftig duizend Italiaansche troepen in vollen vredezonder oorlogsverklaring zonder idtimatum Rome waren binnengerukt en de hoofdstad van Italië in bezit hadden genomen. Er is op die beschouwing veel af te dingen. Ja, er viel een gouvernement, maar een gouvernement dat sedert meer- dan twintig jaren door vreemde bajonetten en vreemde diplomaten in strijd met den wil der bevolkingwas staande gehouden ja, er viel een Gouvernement, maar dat zich steeds verzette tegeuover den geest van den i tijd en dat alle vrijzinnige constitution brandmerkte als gewrochten des duivels dat de maatschappij wèl wilde doordringen met een uiterlijken vorm van gods dienst, maar allen wetenschappelijker! vooruitgang wilde stremmen; ja, er viel een gouvernement, maar dat, in zich zelf verzwakt en vermolmd bij zijne eigene bevolking geen steun meer vond en de volksovertuiging der katholieken in Rome niet meer uitdrukte. Zelfs de eerbied voor een hoog bejaarden hulpbehoevenden grijsaard was niet in staat eene handeling te beletten, die het uitvloeisel was van eeuwenlange onderdruk king en wanbestuur. Maar zelfs, al was de beschouwing der katholieke afgevaardigden in de Tweede Kamer (de heer Heemskerk Az. sloot zich daarbij aan met het oog op goede vangst bij de aanstaande verkiezingen) volkomen gegrondal viel hier te denken aan eene daad van ongeoorloofd geweld eischt dan nog de roeping van den Nederlandschen koningvan den Nederlandschen Staatdat zij dit geweld te keer gaan? Ja, heeft men gezegd, uit staatsbelang. Wat heden Rome is wedervaren, kan morgen Nederland gebeuren, alsof Nederland zich over onderdrukking eu wanbestuur te beklagen had! Iedere kleine staat loopt gevaar als men zulke handelingen goedkeurt, zijne onafhanke lijkheid te verliezen. Maar waarom zijn deze geloovige katholieken niet tegen het allereerste onregt opgekomen, toen in 1864 het kleine en zwakke Denemarken door twee groote en krachtige staten werd overvallen en verscheurd Waarom hebben zij gezwegentoen in 1866 een aantal kleine Duitsche staten ter wille van de Duitsche eenheid, die zij niet wilden, door den Pruissischen adelaar werden besprongen Het gold toen wel is waar levensvatbare staten door vorsten gere geerd die althans eenige vrijheid aan hun volken schonken. Maar tiet gold niet het grondgebied des Pausen Doch het is onze overtuiging en die van ieder ge moedelijk man die zijn vaderland lief heeftdat de Koning der Nederlanden zich noch voor den Paus, noch voor den Rabbijn, noch voor den Sultan in gevaren behoort te begeven, ook dan, wanneer er onregt valt te wreken. Wij hebben het bloed onzer boerenjongens te lief, dan dat wij hen laten vallen als martelaars voor' het regt, dat ergens in het buiten laud, heden te Rome, morgen in Rouraanie en overmorgen in Jeruzalem of in het Kafferland mogt zijn vertrapt. Als kleine staat moet Nederland alleen zorg dragen voor het behoud zijner onafhankelijkheid maar heeft het zich niet te mengen in de Europesche geschillen. Wij noemden eindelijk de interpellatie eene bedrei ging' van de eensgezindheid tusschen de burgers van den staat. De heer Kerstens meende, dat de eensgezind heid in den lande zou verbroken worden, als er niets werd gedaan om aan het verlangen der adressanten te voldoen. Maar tweedragt zou juist dan te vreezen zijn, wanneer de Regering den eersten stap zette op den weg om partij te trekken voor één kerkgenootschap, om het daardoor in de gelegenheid te stellen steeds stouter eischen te doen hooren; ook aan elke andere godsdienstige gezindheid, zelfs die der Mormonen, zou dan hetzelfde re^t moeten worden toegekend. Eerst dan zou de gods diensthaat tusschen de burgers van denzelfden staat worden'aangewakkerd, en ons laud een zekeren onder gang te gemoet gaan. Dat kortzigtige afgevaardigden, als bijv. de heer Kerstens, dit niet inzien, begrijpen wij; maar nog meer beseffen wij dat de Tweede Kamer, helaas! met kleine meerderheid de motie van den heer Cremers heeft aangenomen welke strekte om de ont houding der Regering goed te keuren. Wij betreuren zeer, dat de motie van den heer Fransen van de Putte is afgestemd. De motie had de bedoeling om te doen uit komen, dat de Kamer nu noch later zich met dergelijke godsdienstige questien zou inlaten. De heer Thorbecke bestreed die motie, omdat zij naar zijne meening was een voorschrift voor de diplomatie en de Regering waartoe de Tweede Kamer niet bevoegd was. De heer Thorbecke dwaalde. De motie was het afleggen eener liberale geloofsbelijdenis. En iedere geloofsbelijdenis heeft tot de toekomst betrekking. De heer Kerstens heeft weinig voldoening van zijne interpellatie. Zijne geloofsgenooten hebben hem be- kampt, o-mdkt hij: eigen wijsheid volgde; de liberalen hebben hem bestreden uit beginsel: het doel eener ge makkelijke herkiezing in het volgend jaar is meer ver ijdeld dan verzekerd. Slechts ééne dienst heeft hij bewezen. Aan de liberale partijom voor hare over tuiging pal te staan. ILoïMÏeii23 Dec. De eerste bijeenkomst der con ferentie over de kwestie betrekkelijk de Zwarte Zee is bepaald op 3 Jan. De militaire correspondenten van eenige Engelsche bladen beschouwen den tegenwoordigen stand des oorlogs als niet ongunstig voor Frankrijk. Omtrent het bombarderen van Parijs meldt die der Times, dat de Duitschers moeten beginnen met de forten tot zwijgen te brengen deze forten staan evenwel niet op zich zelf, maar elk der forten, die Parijs beschermen, staan .onder bereik van een ander fort. Indien dus één fort tót de overgave werd gedwongen, zou nog geene krijgsmagt het wagen door die bre's te' dringen want die forten zijn gewapend met:- zware scheepskanonnen, welke kogels werpen van 300 a 500 Engelsche ponden. De Pruissiscbe staf maakt dan ook vele bezwaren tot het bombarderen van Parijs, nu gebleken is dat de Parijssc'he kanonnen krachtiger zijn dan de Duitsche. De Franscheif' vlerken dan dole steeds voort met vér- sterkingen aan te leggen reeds zijn zij druk bezig met eene nieuwe batterij té stellen, ongeveer 1000 el in front van de redoutes onder tort Valérien waardoor zij in staat zullen zijn om Versailles te bombarderen, en alzoo koning Wilhelm in zijn hoofdkwartier aan te tasten. De Pall Mall Gazette bespreekt de achterwaartsche beweging van het Loire-leger en toont aan dat de terugtogt van generaal Chanzy naar le Mans eene vrijwillige beweging is geweest om schijnbaar te ver liezen doch mogelijk te winnen; deze commandant houdt voortdurend het legercorps van prins Frederik Karei bozig, terwijl generaal Bourbaki het andere ge deelte van het Loire-leger zaraeutrekü en daarmede naar Fontainebleau zou kunnen oprukken. De correspondent komt uit een en ander tot de conclusie dat het niet onmogelijk is dat de oorlogskans ten gunste van Frankrijk keeren zal. De correspondent der Daily News te Versailles ver zekert, op grond der mededeelïngen van vreemde lingen, welke pas geleden Parijs verlaten hadden, dat de voorraad levensmiddelen nog zeer ruim is, en tot het eind van Februarij kan strekken. Hij vermeldt eenige prijzen, die inderdaad daarvoor getuigen: wezenlijke biefstuk is nog voor ƒ1,75 te bekomen; kalfscoteletten met tomatensaus, vruchten, kaas en een flesch uitsteken den wijn voor 3; ham voor 7 het pond. Wat er verteld is omtrent ratten en honden, die men te Parijs eten zou, dit is slechts eene gril geweest en'geen algemeene gewoonte. Men berekent het aautal omnibuspaarden nog op 13 duizend, en dat der paarden van huurrijtuigen op 24 duizend, terwijl er buitendien nog 25 duizend trekpaarden zijn. De gemeentelijke cautines verschaffen voor 15 cerits een kop krachtige soep met paarden- vleesch. De armen bekomen die voor niets, op vertoon van hun bon. De bons zijn geldig tot het eind van Februarij. Steenkolen kosten ƒ43 de duizend pond; het hout ƒ32 de stère. Het leger in en buiten Parijs telt 520,000 man. Het is in drie korpsen verdeeld een onder generaal Clement Thomas, een onder generaal Ducroten een onder generaal Vinoy. Het eerste is het talrijkst; het telt 300,000 man en bestaat grootendeels uit de nationale en .sedentaire garden, welke laatste dienst doen op cle bolwerken. De nationale garde heeft vijf batterijen artillerie, maar geen kavallerie. Het korps van Ducrot telt 150,000 man troepen en mobile garde, 80 batterijen veld-artillerie, j mitraileuses en 2 regementen kavallerie. Dit leger ligt buiten Parijs tusschen de forten en eenige geavanceerde verdedigingspunten. Het leger van Yinoy bevat de troe pen van het voormalige leger en de mariniers. Het levert de garnizoenen voor de forten, en des noods aan cle' bastions der enceinte. Bordeaux, 23 Dec. Volgens een brief uit Parijs worden alle inwoners geteld, om van een billijke ver deeling van het vleesch zeker te zijn en om cle perso nen te ontdekken die zich aan den militairen dienst onttrokken hebben. Er brandt geen gas meer in Parijs; straten, boulevards en de weinige winkels, die 's avonds open zijn worden met petroleum verlicht. Desniette min werden er nimmer minder diefstallen en moorden gepleegd. Dezer dagen wordt telkens krijgsraad gehou den onder voorzitterschap van generaal Trochu. Eene dépêche uit Parjjs- dd. 2-1 dezer meldt dat Trochu wederom een uitval beproefd heeft en thans in de hoop de hulp van het noorderleger te zullen erlangen. De uitval is thans beproefd tusschen de Oise en cle Marne. De Franschen hebben de Oostelijke -positiën bezet; na het vuur der Pruissen tot zwijgen te hebben gebragt. De admiraal la lloncière heeft le Bourget aangevallen, maar beeft dit niet kunnen behouden. Na een hevigen aauval der batterijen van Potiblon en Mes- uil, heeft generaal Ducrot des avonds de hoeven Gros- lay en Grand-Drancy bezet. Generaal Trochu heef't met de troepen den nacht op de stellingen doorgebragt. De verliezen van het korps la Roncière zijn aanzienlijk. De stad Dieppe is van den léden tot den 16den dezer' op nieuw door de Duitschers bezet geworden. Den dag voor den aftocht des vijands, des avonds ten 11 ure, liet de Pruissische generaal den maire, den lieer Lanel bij zich komen en eischte eene oo.rlogsbelasting van 100,000 francs, die in weinige uren moest worden voldaan, op straffe dat anders de fraaije tabaksfabriek der stad zon worden ver brand, eene inrigting die geheel ledig stond en door den vijand, men begreep Diet waarom, onmiddellijk na zijne aankomst werd bezet. De maire antwoordde, dat het uur te ver gevorderd was, maar dat hij den gemeenteraad den volgenden ochtend ten 7 ure bijeen zóu roepen. De generaal verklaarde, dat hij de 100,000 francs den volgende morgen uiterlijk ten 10 ure moest hebben. Na langdurige onderhandeling werd die som tot op 75,000 francs verminderd, maar de gemeentekas was naar Havre overgebragt; men kon slechts 52,000 fraucs bij eenbrengen. De generaal vergenoegde zich mot het hem gegeven woord van eer, dat het overige hem in den loop' van den dag te Ncufchatel zou worden toegezouden. De stad Dieppe heeft haar woord gehouden, niettegenstaande die oorlogsbelasting in geld gepaard giug met requisition van anderen aard, die de stad aan de vier hoeken het hartebloed aftapten, Cherbourg, 23 Dec. Het geheele noorderleger is goed georganiseerd vertrokken en voorwaarts gerukt. Men vermoedt dat het voornemen bestaat zich met generaal Chanzy te vereenigen. Bij Pont-Nogelles is" Uit leger met den vijand slaags geweest en in het bezit van het slagveld gebleven. Zeveu uren duurde de strijd, die eindigde met een' algeraeenen aanval der infanterie over de geheele*Jinie. Bordeaux, 25 Dec. Eene depêche van generaal Faidherbe meldt eene volledige overwinning op den 23 dezer. De troepen hebben zich bewonderenswaardig gehouden; dorpen werden genomen en hernomen. Ten' 5 ure des avonds was onze overwinning beslistonze infanterie heeft de Duitschers met de bajonet verdreven. Ingèval Parijs zich zou moeten overgeven, zullen de leden van het bestuur de stad per ballon verlaten, Trochu alleen achterlatende met den titel van bevel hebber des legers. 0£ die wijze zal het onmogelijk zijn voor de Pruis sen om over den vrede te onderhandelen. Berlyn 26 Dec. Officiële telegrammen des Iro nings melden dat generaal von Manteuffel het Noor derleger op den 238ten dezer bij Amiens heeft geslagen. Niettegenstaande de vijand eens zoo sterk was als cle onzen en over eene talrijke artillerie beschikte, werd hij uit al zijne stellingen verdreven en maakten wij meer dan 1000 gevangenen. Den 24sten beproefde de vijand tot dekking van zijn - terugtogt verscheidene, aanvallen maar werd telkens teruggeworpen. Dc geslagen Noorderarmee wordt in Noordoostelijke rigting vervolgd. Vóór Parijs is heden niets nieuws. De Franschen bivouacqueren nog altijd bij massa's voor het oostelijk front der Seine. Het vriest sterk; gisteren hadden wij negen graden vorst. Duitschland heeft ditmaal treurige Kerstdagen doorleefd. Juist met het oog op een van de uitmun- tendende nationale eigenschappen der Duitsche bevol kingen bare huishoudelijkheid moest de leegte aan den huisselijken haard in deze dagen haar dubbel trefr fen. Aan dien haard ontbraken thans bijna in elk gezin, vader, of zoon, of verloofde, of echtgenoot, en de flik kerende lichten van den -kerstboomof het vrolijk knappen van het anders zoo gezellig haardvuur kon den den traan van weemoed nog te minder terugdringen bij de gedachte aan al de ellende welke cle afwezigen hebben te doorstaan, ook dan als zij niet door 's vijands vuur worden neergeveld of op datzelfde oogenblilc mis schien reeds op de doodenlijsten zijn geplaatst. Waar lijk de reeds zoo vermeerderende ontevredenheid in Pruissen en vooral in Zuid-Duitschland is na deze sombere Kerstdagen niet verminderd waarin men bij zichzelven overdacht hoe de steeds voortgezette win- terveldtogt in Frankrijk geen verdediging van het Duitsche vaderland meer ten doe.l heeft, maar slechts in verband staat met politieke berekeningen van het Pruissisch gouvernement. Volgens geloofwaardige opgaven hebben de Duitschers reeds meer dan 100,000 man in den tegenwoordigen oorlog verloren. Van de 27000 man Beijersche infan terie, die in de laatste dagen van July hun vaderland verlieten, zijn er nog slechts circa 4000 over. De Beijer sche gelederen zijn dan ook reecis voor cle derde maal aangevuld. De Duitsche troepen lijden zeer veel door de gefor ceerde marachen, waardoor zij letterlijk uitgeput worden, hetwelk voornamelijk bij cle infanterie het geval is. Vooral in Normandie verliest het Pruissische leger door ziekte en vermoeijenis veel volk; gedurende den nacht worden vele honderden ter aarcle besteld, men doet dit des nachts om den schrik niet onder het volk te verergeren. Naar men verzekert, heeft het Pruissische gouvernement het bagatel van 200,000 stuks houten beenen aanbesteed voor de ongelukkigendie bij de zegevierende gevechten der Duit schers verminkt werden. Ambt-Vollenïioyen23 Dec. Heden zijn alhier cle beide eerste slagtoffers van het ijs gevallen. Twee broeders van 18 en 20 jaren, verdronken in een kolk aan den binnenkant vau den zeedijk, de een op schaatsen, de ander terwijl hij zijn broeder wilde redden. Goes, 26 Dec. De uitslag der stemming voor cle provinciale staten heeft velen verbaasd maar niet minder genoegen gedaan. Tengevolge het gesloten verbond tusschen cle katholieke en orthodoxe kiesver eenigingen en vooralomdat de laatste over een vrij groot aantal stemmen beslistmeende men dat Jhr. Pompe van Meerdervoort wel bij eerste stemming zou gekozen worden. Hij verkreeg echter de vcreisclite meerderheid niet en Mr. de Laat de Kanier, cle kan didaat der liberalen clie slechts een 30t.il stemmen minder had, staat met hem in herstemming. Hadden de kiezers in sommige buitengemeenten niet zoo on verzettelijk vastgehouden aan kandidaten, die zij vooruit wisten, dat niet zouden gekozen worden, dan zou waar schijnlijk de heer de Kanter, die in dit district algemeen gekend en geacht is, dadelijk gekozen zijn. Ja, 't heeft er niet aan ontbroken, dat die kiezers, die huuue stem men in het water wierpen, niet zouden gewaarschuwd zijn. De beide Goessche Couranten hebben genoeg haar best gedaan en aan beide zijden op eenheid aangedrongen. Maar het heeft niet gebaat; men heeft niet willen ge- looven of vel men was bang om sommige personen een dienst te weigeren, die zij begeerden. Wat de herstem ming onder deze omstandigheden opleveren zal is moeijelijk te berekenen, maar zeker is het, dat de libe rale partij eenigen moed schept uit het feitdat de heer de kanter zoovele stemmen verkreeg. Wij gaan nu eerst den strijd voor onzen gemeenteraad strijden en daar is de uitkomst beter nog te berekenen. Jammer dat men ook in dien strijcl zooveel woorden verspilt en wat erger is zooveel voedsel geeft aan noodlottige verdeeldheid. ÜMUlclelJbw-i'gr 5 26 Dec. Wij vernemen dat de heer Mr. Bijleveld van Serooskerke zijn verzoek om ontslag als burgemeester dezer gemeente bij den Koning heeft ingediend. Het prov. geregtshof in Zeeland heeft Vrijdag 11. uitspraak gedaan in de zaak van Pieter van der Vliet, schipper te Oude Tonge; Dingeman van Gilst, schipper te Bruinisse, beide thans alhier gedetineerd; A. van Gilst, P. van Gilst en Janna van Gilstallen wonende te Bruinisse beschuldigd de beide eersten van goederen, welke zij met hunne vaartuigen hadden gelost uit de in Augustus 11. gestrande stoomboot Willem III, zich te hebben toegeëigend en de overige drie beschuldig den van medepligtigheid daaraan. Het hof heeft de beide eerste beklaagden veroordeeld ieder tot eene correctionele gevangenisstraf voor den tijd'van één jaar en de derde en vierde beklaagde ieder tot eene ge lijke straf van driemaanden, terwijl cle vijfde beklaagde is vrijgesproken. Zierïltizee27 Dec. Tenvervolge op de in een vorig No. medegedeelde wijzigingen in de postwet met 1 Jan. a. s. deelen wij nog het volgende mede: Het regt te heffen voor postwissels wordt bepaald op vijfCents voor elke ƒ12,50 of gedeelte van 12,50. Na de invoering dezer wet worden visitekaartjes niet meer op den voet van drukwerken tegen verminderde port verzonden. Alle stukken vau dien aard den 31 December e. k.tot 's raiddernachts 12 ure in de bussen der post- en hulpkantoren geworpen worden verzonden en besteld tegenhet verminderde port, hoewel dezelve misschien eerst twee dagen later ter plaatse van be stemming zullen komen.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1