SÖLIEDE N A Aï-M ACÏtÏEN EN, m:i:iu\-kiJiin\(isrikKi\, Winter-Peüen, Winter-MuIseei. van B. JOPPE, J/., BIJ II. JOPPE, Jz.A Poststraat, C, 105. J. de GRAAF, Cz. C, 105. KOFFIJ, ill IE M ALLE ANDERE KOLONIALE WAREN, SILO - L0T II IJ. B 1 I B to Meekrap-Berigt. VAN MIDDELBURG OP ZIERIKZEE. trfertttën» EVANGELISATIE, ongemeiibileerde Kamers, IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE AREND" .Wordt verkocht tot zeer lage prijzen: MILLI0EN, Gebr. LI.LIENFELD OVERTUIGING THEEËN, AALBESSENWIJN, BORDfM-WMN H MADERA, R. BAARD. Pommade Depurative la DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: Soirée Déclamatoire „Door Oefening Volmaakter In Zuid-Beveland wordt een schaapherder aangeraden, zoo niet Ie fluiten, want de vinken die hij vangen wil, hooren zijn gefluit niet. »Wel, Truitje! is dat toch wegblijven, en dat om een half pond biefstuk," zeide verleden week eene mevrouw tegen hare keukenmeid, te Z. «Neen, mevrouw," antwoordde de keukenprinses, »het wa3 om een heel pond." De Pruis- sische huzaren in Frankrijk zijn nu groene huzaren hunne oude rokken zijn versleten, en maken die nu van het laken van biljarten, dat zij overal eerlijk vinden. Koning Wilhelm denkt dus anders als Napoleon I heeft gedacht; die wilde van zijne soldaten geen dieven maken. Zoo werd er te Zierikzee onder zijn bestuur eens een soldaat doodgeschoten die maar een zakdoek gestolen had. Een heerschap in Znid-Beveland is van het spoor geraakt op een koopdag; in plaats van' iets te koopen, i9 hij aan het sporen gegaan met de vrouw van een ander naar Roosendaal, en hebben veel pret gehad en wel 25 flesschen wijn gebruikt met gezelschap. En wat verder is geschied, Weten zij, maar zeggen 't niet. Eene boerin in Schouwen wordt aangeraden wanneer de meid nog eens in het gangetje met haar vriend staat le praten, dan de dochter niet te laten spioneren, want nu zij' haar tijd heeft gehad, kan zij niet zien dat een ander doet, wat zij gedaan heeft. Eenige Nabobs te Middelburg zullen hunne biezen gaan pakken en een ander land op gaan zoeken, waar het brood', spek, kolen klompen en bombazijn is belast, en de paarden en den vvijii niet. en waar geen lioofdelijken omslag bestaat. Zij willen wel de beste baantjes voor zich en de hunnen, maar betalen willen zij niet. Zij willen wel conjmntjes knippen, man niet helpen betalen, dat die kunnen betaald woi'den. De Sire van Pruissen heeft het zoo volliandig in het g'roote slagt huis bij Parijs, dat hij zijne zuster, prinses Frederik, niet kan helpen begraven. Zijne Majesteit is wel diep bedroefd, en zou wel duizend Fransehe boerinnen willen geven', om voor haar begraven te worden, als zijne zuster maar in leven was. Ook niillioeuen zou hij er voor over hebben, zoo wel als hij op geen millioenen ziet om duizende onschuldige schepsels te laten ombrengen. Te Nieuwediep is de hond van een militair met militaire honneurs begraven; 8 andere militaire honden met witte das en slaande boordjes versierd, volgden den stoet. Kerknieuws. Ds. M. van Minnenprecl. bij de Chr. Geref. gein te Tholenis beroepen te Serooskerke in Walcheren, Benoemd tot pastoor te Overzande B. C- van Straelen thans te Kwaderidamme; tot pastoor te Ooltgensplaat J. W. van Leeuwenrector van het pens. te Monster, en tot ads. te 's I-Ieerenhoek J. II. Smeele. Ds. IL. van Broekhuijzenpred. te Wissenkerke, is beroepen te Makkura. Te Zoutelande is tot pred. beroepen Ds. A. Dekker em. pred. te Wageningén. Rotterdam 19 December 1870. Bij matige aanbiedingen was de stemming weder vrij flaauw. Alléén puik verwende vaten zouden tamelijk grif te plaatsen zijn maar die komen zeldzaam voor. De teelt van dit jaar schijnt die weinig op te leveren, van de vaten die iu de verwproef onderzocht worden zijn er maar enkelen, die op den haam van krachtigvenvend kunnen aanspraak maken. Prijscourant der* Effecten. ROTTERDAM, 20 DEC. Laagste koers. Iloogstt koers. Neilevl. Werkelijke Schuld 272 °l 10 51'/, 51 'Is dito dito 4 82 Aand. Hol!, Sp.-Mantschapp. 30 Spanje Oblig. 1851 3 25-Va 30'/, dito Binnenland 3 25'A dito Binnenl. kleine stuk. 30 dito te Londen 1867 3 30"/, 6 dito dito 1869 33 Premie-Leen. Stad Madrid 3 30 '7, 23'/, Portng. te Londen 1867 3 30'3/i6 dito dito 1869 3 74-V» Rnsl., bij Stieglitz 1S55 5 83 75 dito Poti Tiflis 5 214'A dito Spoorw.-Aand. 236 212 dito Loten 1866 166 Kiew-Brest Spoorw. B/S dito Kursk-Charkow °lo Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 445/,o 31% 6 dito in Zilv. per Jan./Juli 5 51 7.6 Vereenigil. Stat. Losb. 1885 6 93 Paul Pacific 1869 7 66 06'/, Louisiana Levee Bonds 6 7> 64 Oblig. Maxwell 7 71 -/s SPOORBOOTDIENS T Corresponderende op den Staatsspoorweg DECKMBER 18^0. Van MIDDELBURG Dond. 22 's nam. 2,u. 28 'smorg. 9,30 »V. Vrijdag Zaturd. Maand. 24 26 6,— 26 's nam. 2.30 Dingsd. 27 2,30 Woensd. 28 'smorg. 9,30 10,— »V. »V. Van ZIERIKZEE: Dond. 22 'smor. 10,30 u. 23 7,— 23 's nam. 2,— 24 2,— 26 'smorg. 9, Vrijdag Zaturd. Maand. V. Dingsd. 27 Woensd. 28 7,30 7,30 Voorspoedig bevallen' van een1 Zoon C. J. GLOUDE, geliefde Echtgenoot vari zleklkzee, C. van DRIEL. 19' December 1870'. J Voorspoedig bevallen van eéiie ï>;ocIxter E. P. van DUIN—Mus. Zierikzee, den 20 December 1870. Heden overleed mijne Zuster JANNA, in den leeftijd van bijna 49 jaar. üreischor, H. EVERWIJN. 17 Decembér 1870. i Strekkende deze tot algemeene kennisgeving aan vrienden en bekenden. ï)e Med. Dr. BIJBAU, vindt zich door deze verpligt zijne Stadgenooten alsmede vele Corpora's, gevestigd in het Eiland, zijnen welmee- nenden clanlt te betuigen, voor de vele bewijzen van deelneming, bij gelegenheid zijner Gedachtenisvie ring van zijn 50jarigen loopbaan als Gene^skundi, Tholen, 19 December 1870. Belangstellenden betuigen hun welmee- nciKlen dank aan den Heer van de W ATERING, Genees-, Heel- en Verloskundige té Haam stedevoor zijne actieve en doeltreffende behandeling van de typhuslijders in Eikerzee en Haamstede, tenge volge waarvan gebleken is, dat hij is een kundig en bekwaam Geneesheer. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank w te Zierikzee, van den 19 December 1870, is DAVID DANIËL FRANK, zonder beroep te Zierikzee, wegens zwakheid van verstandelijke vermogens op eigen verzoek onder OUXi-A.dpÉXLXCï gesteld. De officier van Justitie te Zierikzee, O P. PAULUS. op VRIJDAG 23 DECEMBER, in dé Zaal «Toevlucht," des avonds te Keven ure, Gedachtenisviering van het éénjarig beslaan dei- Evangelieverkondiging in de Zaal Toevlucht. In den Nieuwsbode ^an 17 December 11. wordtgrooten lof toegezwaaid aan de INien- vverkerksche Rederijkerskainer. Of evenwel al de leden dier Kamer dien lof wel verdiend hebben zal ik niet helpen bevestigen ja eerder zelfs betwijfelen. De schrijver in genoemde Nieuwsbode be weerde dat de voorstellingen los, natuurlijk, ja zelfs in menig opzigt onberispelijk waren. Dat de opinie van bet grootste gedeelte der hoorders met die des schrijvers zal overeenstemmen, wil ik gelooven, maar ik betwijfel zeer of dat ook zoo wezen zon indien er wat meer hoorders hit andere gemeenten aanwezig geweest waren, die reeds meerdere Rederijkersvoorstellingen hadden bijgewoond. Wij zullen ons nu echter troosten met de gedachte, dat de leden dier Red erg kerskamer zich den reeds nu toegezwaaiden lof de volgende keer waardig zullen maken; daar ik niet toestemmen kan dat de eerste voorstelling onberispelijk was. T. -4- I|JT GEVRAAGD IN I IfJt lï Twee in elkaar loopende of des noods één irriïfn 3D O K A- A. JA goed voorzien van liclit en Iliolïtalleen bij dag te gebruiken. Inclinerenden vervoegen ziek bij den Boekbandelaar van DISHOECK. is te beltomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH GENEVERBRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. /I ZIERIKZEE. BOTERMARKT Originele' Staats-Loten mogen overal gespeeld worden. ALLERNIEUWSTE GROOTE, door de Ilooge Regering goedgekeurdege waarborgde en door beëedigde Notarissen voltrokken Trekking 18 eii Ï9 Jamiarij 1871, verdeeld' in 7 Klassen. II O O F D P R IJ Z E N: 11 150,000, 100,000 50,000, 40,000, 25,000, 2 a 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 1 11,000, 3 a 10,000, 2 a 8000, 4 a 6000, 7 a 5000, 4000, 16 a 3000, 106 a 2000 6 a 1500156 a 1000206 A 5004 300 219 a 200', Mark enz. 1 geheel Origineel-Staatslot 7 fl. 1 half 3 50 Cents. 1 kwart 1 75- Tegen toezending van het bedrag hetgeen het gemakkelijkst geschiedt door de gewone Postkaarten of door Postvoorschot worden alle ons toekomende orders, zelfs naar de, verst verwijderde oorden, spoedig en geheim uitgevoerd en naafloop der Trekking onzen belanghebbenden de gewonnen' prijzen en Trekkiugs- lysten onmiddelijk toegezonden. Plannen ter iuzage gratis. Onze Fii-ina ia» als <le allerge lukkigste tvereldbellfi^nd. Men wende zich met Vertouwen tot Bankiershuis en Handel in Staatspapieren. XX A M B U R Gr. INJÖ. Wij deelen' gratis d'eh uitslag mede alle getrokken Staatsloten. •ent moet komenWaai* zulke bewijzen dag-eiyksch gebrag-t worden. /,,/Ondergeteekende DIRK van TOLEDO, wiens vrouw reeds langen tijd laboreerde aan maagpijn en volstrekt geen eetlust had, ja ook niets zoude kunnen verdragen, verklaart zij door het gebruik van 18 flesschen van uw voortreffelijk Malz-Éxtraet geheel hare gezond heid voelt teruggekeerd en thans weder alles kan ge bruiken en beveelt daarom iederen dusdanigen lijder het gebruik van uw heilrijk middel aan."" Oostvoorne 28 November 1870. DIRK van TOLEDO. OP NIEUW ONTVANGEN: Extra goede waterhond énde uit het Magazijn van SINDERAM SIBLEZ te ARNHEM, van af 1,en hooger, in verzegelde pakjes van 1 2l/,2 en 5 ons. Prijscouranten op franco aanvrage te bekomen bij Lt. SILVIUS, Schouws cTie Botermarkt. Roode-, Witte- en Zwarte BINNEN- BUITENLANDSOHE verkrijgbaar bij W. UA-AïêS te Zierikzee, Bijgaand attest wordt UEd. weder met genoegen ge zonden, ten bewijze dat uw heilrijk werkend Malac- Ëxtract zulke uitstekende resultaten bij maag kwalen en gestoorde spijsvertering geeft. Onder de vele vroegere, UEd. tóegézondene bewijzen vün herstellingen, dankschrijven enz., mag deze ook zeker eene openbaar making verdienen, terwijl bij uwen ondérgeteekenden, dépöthouder voor Brielle en omstrekennog meerdere inlichtingen kunnen verkregen worden van de voor treffelijke werking van uw öe25on<lï»oi«lBt>ïer of Mali-Extract van herstelde ljjders. Briellè, J. J. VEENENBOS. 8 December 1870. JOHANN ITOFF's Centraal-I>épót: Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154 Amsterdam. Hoofd-DépÖt voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. - DepótsMiddelburg, J. SNOEP Jr. Vlissingen P. GASILLE. - Goes, D. A. OERLEMANS. Schoon- dijke, A. van OVERBEEKE. CortgeneJ. de DIE. Wis'senkerkeM. P. BROEKES. Aanvragen om Dépots franco aan JOHANN HOFF's Centraal-Dépöt te Amsterdam. Tegen MEI 1871 een bekwame KORENMOLENAARS - KNECHT benoodigd, tegen lioog lóón, en een tweeéie KNECHT, welke eenigszins mot het vak bekend is, loon naar bekwaamheidbjj P. DIJjKMAN te St.- Maartensdijk. DIJjKlV Wij-, mogen met waarheid- verklaren dat de Min» doiiS'-Bailsem de bekende uitwerking daarstelt want binnen 6 weken a-3 maanden was onzen baard geheel ontwikkeltG. C. van der WERF, Rotterdam; N. van SCHERP, Santpoort; MAX ELLENHANS Amsterdam; M. F. BRUNOOT, Amsterdam; G. F. van SPANJAARD, sHageG. HEINEMANS Jr. Batavia; GERUIT THEUNTSSEN, Arnhem; A. HOOGENBOOM, Montfoort, enz. enz. Een flacon is meest voldoende, franco aanvraag bij den eenigen 'XJXXXHOIPXTIDXD St. Nicolaasstraat403, Amsterdam, a /'SJ de flacon. 1NT.X5. Brieven ontvangt men terug en de flacon wordt geheim ingepakt Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze DOAXAJLA-DE bevordert zeer clen groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtijdig grijs worden en uitvallen; de roos of schilvers neemt zij bijna onmiddellijk weg, bevat niet het minst schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prijs ct. met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij de Heeren J. E. THEEWIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J:. A. BROUWEN AAR, Coiffeur te uMiddelbrg. a VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per /-K)00 MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN fl,— - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz- te Zierikzee L. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. 0. M. van RHEEte Haamstede. sjaars. te geven door het REDERIJKERS - GEZELSCHAP onder de zinspreuk: op Maandag S6 December 1870, in het Lokaal »SCn00NZICHT bij den Heer L. VERMUNT te Zierikzee. Enti*e<3 £>0 cents, Voor een Heer met Dame. Na afloop BAL. ZÓ AANVANG TEN 7 URE. Tegen 1 MAART a. s. een bekwame SCHOENMAKERS-KNECHT, van de Prot. Godsdinst, tegen Hoog* loon benoo digd. Adres met france brieven onder letter K. bij de Uitgevers dezes. XI Met MEI benoodigd bij Mevrouw van der LEK de CLERCQ, schuurbeque boeije, één© KEUKENMEID en ééne W ERKMEID, die goed met de wasch kan omgaan, 2JL. Tegen MEI benoodigd bij de Dames de CRANE eene \VIBK.I3LAIEXD, goed met de waseh kunnende omgaan en eene KETiXS-ElVlMlEID. Uitgevers: DELOOZEWAALK Gedrukt bjj de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2