ZIERÏRZEESCHE NIEUWSBODE. Donderdag 22 December 1870. $o. 2866. 27ste Jaarg. B E R I G T. Nieuwstijdingen. JFranR. rijft. cilo Bij de afschaffing van het dagbladzegel, ontstond j)ij ons de vraag of de daardoor verkregen voor- j deelen aan onze geabonneerden zouden geschonken worden door eene vergrooting der Courant, dan wel door wekelijks één nommer meer uit te geven, ca destijds werd op veelzijdig verlangen, en zon der verhooging van den abonnementsprijs, tot het laatste besloten. Thans zien wij ons met 4 Januarij e. k. ook 1 (ot het eerste in staat gesteld, tengevolge de ge wijzigde postwet die op dat tijdstip in werking zal (reden en die ons zooveel frankeerkosten bespaart dat wij aan den ZIERIKZEESCHEN NIEUWSBODE, door grooter formaat, eene belangrijke zullen geven en zonder dat ook nu daardoor de abonnementsprijs zal verhoogen, die dus bepaald blijft op 1,30 in de stad en franco per post op ƒ1,60 per kwartaal. De Redactie zahdeze meerdere ruimte ook gaarne aanwenden tot opname van ingezonden stukken daar die vroeger, wegens gebrek aan ruimte, wel eens niet, of eerst later konden geplaatst worden, en zij verheugt zich hierdoor in de gelegenheid gesteld ie zijn, zoo zij hoopt, allen te kunnen bevredigen, die er prijs op stellen vrijelijk hunne meening te kunnen openbaren of het hunne willen bijdragen tot bevordering der liberale beginselen, of der algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en bijzondere belangen. Met de verandering van het formaat der Courant, dat welligt later nog zal verbeterenverandert evenwel de rigting van den Nieuwsbode volstrekt niet, en vol moed blijft de Redactie den weg volgen, waarop zij voortdurend de oridubbelzinnigste blijken yan sympathie mogt ondervinden. De Uitgevers DE LOOZE Sc WAALE. Op het Postkantoor te Zierikzeezijn gedurende de 1ste helft der maand November 1870 onderstaande brieven bezorgd, geadresseerd aan personen, wier namen ter plaatse van bestemming onbekend zijn Een aan J. DENNEBROEK te Amsterdam. Twee aan de wed. D. POST te Amsterdam. En op het Postkantoor te Tholen PRIENSE ANDRIES te Amsterdam. M. WIJL te Waarden. Naar Noord-Amerika over de maand October. K. A. QUA KEEL AAR te Buffalo. Eondèii19 Dec. Een correspondent van den Daily News meldt dat te Vincennes troepen worden zamengetrokken. Een uitval wordt verwacht. Uit Versailles werd dezer dagen aan de Daily Telegraph geschreven, dat het Wurtembergsche contin gent in den hevigen Yierdaagschen strijd zeer gevoelige verliezen had ondergaan en er aanzienlijke verster kingen uit Duitschland zijn ontboden. De dooden en gekwetsten zijn van weêrszijden geteld, en de officiëele lijst der gesneuvelden gewonden en vermisten aan den koning ter hand gesteld. Het totaal aan de zijde der Duitschers bedraagt ruim 5000 manterwijl bij de Franschen maer dan 18,000 soldaten en officieren buiten gevecht zijn gesteld. Onder de gesneuvelde Duitsche officieren komen vele jonge lieden voorbehoorende tot de aanzienlijkste geslachten van Prnissen Saksen en Silesië. Om aan onze lezers eenig denkbeeld te geven van de bloedige schattingwelke de Pruissische aristocratie in dit jaar aan haren koning heeft moeten betalen, melden wijdat een hoofd van een hoog adellijk in Duitschland algemeen bekend geslacht, nu reeds den dood van tien zijner bloedverwanten betreurt. Van de negen kolonels kommandeerende de negen garde- infanterie regementen in garnizoen te Berlijn geweest zijndeis niet één meer in leven. Vele keur-regi- mentcn die overal op de gevaarlijkste posten hebben gestredenhebben twee derdesommigen zelfs drie vierde van hunne officieren verloren. Tot die ontzettende menschenslagtingen hebben de Zuid-Duitschers in rijke mate hunne bijdragen geleverd. Van het begin van den oorlog tot vóór weinige dagen waren de Beijersche troepen onafgebroken in het vuur', en hebben dien ten gevolge zwaar geleden thans worden zij door de Wurtembergers vervangen, die sedert de eerste week van Augustus meer in reserve waren ge houden en ook die troepen werden zoo zwaar geteisterd dat nu reeds de helft van Schwaben in rouw is gedompeld. En wat niet minder verschrikkelijk is, van detallooze gekwetsten herstellen er betrekkelijk zoo weinigen. Van hendie eene amputatie of andere chirgurikale kunst bewerkingen moeten ondergaan, genezen slechts enkelen, van daar dat het schier onmogelijk is geworden de gekwetsten te bewegen zich daaraan te onderwerpen. De hospitalen te Vèrsailles zijn uitmuntend ingericht en niets wordt ontzien of gespaard om het lijden der ongelukkigen te verzachten. Maar de rotkoorts is daar binnengedrongen en alle inspauuing schiet te kort om haar weder te verdrijven. Eindelijk heeft de nijpende koudewaaraan de gekwetsten niet zelden uren lang op het slagveld blijven blootgesteldvooral na zulk een woedenden strjjd als onlangs aan de oevers der Marne is geleverd, eene vernielende werking, die een aantal gewonden doet sneven Eene menigte Pransche gekwetsten bij Champigny en Brie moesten ruim zes en dertig uren in de sneeuw blijven liggen, eer er gelegenheid was hen te vervoeren. Green wonder, dat honderden in dien tusschentijd onder het smartelijkst lijden waren bezweken. De Times meldtdat de heer Odo Russel na de jongste gevechten bij den prins van Pruissen is ont boden die hem had medegedeeld, dat met eene enkele uitzondering al de wapenendie op het slagveld waren gevonden, van Engelsch maaksel waren. De prins betuig de daarover zijne diepe smart, en verklaarde, dat dit feit ontegenzeggelijk nieuw ,voedsel aan Duitschlands verontwaardiging tegen Engeland zou geven. De ingesloten correspondent van het Londensche Food-Journal schrijft dd. 15 Dec.dat de voorraad voedsel tot Maart voldoende is. Er is meelwijn en chocolaad genoeg voor drie maanden; 4800 melkkoeijen zijn nog in leven en behalve de paarden die voor het leger onontbeerlijk zjjnheeft men nog 30,000 paarden. De groote begeerte om zich meester te maken van dierlijk voedsel, zoodat men voor eigen gebruik en op speculatie de gesneuvelde paarden opeet, is wel te begrijpendoch met brood rijstchocolade en volop wijn, kan men het een langen tijd uithouden. Uit Versailles wordt aan Daily News berigt, dat von Bismarck aan den bevelhebber van Parijs een ulti matum zenden zou, of gezonden heeft. Parijs zou zich op zeer aannemelijke voorwaarden moeten overgeven. Er zouden geene requisitiën worden geëischt, geene troepen worden ingekwartierd, alle voorwerpen van kunst en smaak geëerbiedigd, de officieren van het leger met de meeste onderscheiding worden behandeld. In geval dit ultima tum niet werd aangenomenzou liet beleg worden voortgezet en men vermoedelijk zich ontheven achten van de verpligtingom later te eerbiedigen hetgeen men thans eerbiedigen wil. Bordeaux, 18 Dec. Gisteren zijn kleine gevechten geleverd. Van generaal Chanzy voortdurend de beste berigten. Het gouvernement spreekt eene overwinning van de Garibaldianen en de ontruiming van Dijon door de Pruissen tegen. Bordeaux, 19 Dec. Franc-tireurs uit Elboeuf hebben nabij Havre 60 Pruisische ruiters aangevallen, waarvan tien gedood en verscheidene gewond werden. Te Auxerre is den 17den een ballon neergekomen met officieele dépêches en postduiven uit Parijs. De luchtreiziger was denzelfden dag des namiddags ten één ure opgestegen. Sinds den lsten December zoo meldde hij was er rondom Parijs niet gevochten. Postduiven uit Parijs hebben dépêches voor Gambetta meêgebracht van den 11 den December. Daaruit blijkt, dat de bevolking den moed niet laat zakken en steeds besloten blijft tot tegenstand. Er heerschte binnen de stad eene volmaakte rust. Eene officieele dépêche voegde er bij, dat Parijs nog voor langen tijd van levensmid delen voorzien is. Het speciaal Elzasser legioen, gezegd Muhlhouse, dat tegenwoordig te Lyon is, en te Saint-Louis wordt georganiseerd, telde in zijne gelederen een meisje, dat manskieeren bad aangetrokken en dienst genomen om hare bloedverwanten die door de Badensche soldaten waren gedood, te wreken. Te Lyon echter heeft men ontdekt, dat de jeugdige krijgsman tot de secte behoorde, die niet aan de militaire dienstpligtigheid is onderwor pen. De officieren hebben besloten haar in eene fat soenlijke woning te plaatsen, waar zij zal leeren wonden te verbinden, in plaats van wonden toe te brengen. "Versailles- 15 Dec. Twee personen, behoorende aan het Engelsch gezantschap te Parijs, zijn er in ge slaagd die stad te verlaten. Zij verklaren dat de geest te Parijs uitmuntend is en dat de stad het nog langen tijd kan uithouden. De gezanten van Belgie, Zweden en Denemarken bevinden zich nog binnen Parijs. In de forten rondom Parijs zijn een groot aantal marine stukken aangebragt. Met deze stukken worden door de Franschen bommen geworpen, welke eene lengte hebben van 3 voet. en 2 duim en eene middellijn van 2'/2 duim. Niettegenstaande deze grootte worden deze bommen ge worpen op een afstand van 9000 meters. Gisteren en beden is geen enkel schot gevallen. Men vermoedt dat in deze stilte wederom een nieuwen uitval wordt voorbereid. Het slechte weder is zeer gevaarlijk voor het Duitsche leger dat Parijs omsingelt, en indien Trochu met het Loire-leger gezamenlijk konde werken, zouden de Duit schers eene zware taak te vervullen hebben. Berlijn 19 Dec. De Staats-Anzeiger bevat de rede voering van den Koning bij het overhandigen van het adres van den Rijksdag. Z. M. antwoordde, dat hij de keizerlijke waardigheid, op eenparig verlangen der Duit sche natie, als eene roepstem der Voorzienigheid, zal aanvaarden. Blijkens eene opgaaf, voorkomende in den Staats- Anzeigerbedroeg het aantal ongekwetste krijgsgevan genen op 28 November jongstl. 15,253 officieren van verschillende rangen en 303,862 onderofficieren en man schappen. Hiervan bevonden zich in Pruissen 8526 officieren en 231,461 manschappen; in de andere staten van den Noord-Duitschen Bond 1207 offic. en 21,424 man schappen terwijl de overige zijn geïnterneerd in de Zuid-Duitsche Staten. Dat een velddienst in het noordelijk gedeelte van Frankrijk, waar het terrein woudrijk is, thans onaan genaamheden van zeer byzonderen aard oplevert, dit kan o. a. uit de volgende mededeeling blijken toege zonden aan de Elberf. Zeitungdoor iemand bij de troepen staande, die Montmédy hebben ingenomen. De gewone bezwaren aan den veldienst verbonden met stilzwijgen voorbijgaande, zegt hjj, dat de troepen sedert eenigen tijd, nadat er sneeuw is gevallen, kennis hebben gemaakt met een vijand van zeer bijzonderen aard, die vooral des nachts rondsluipt, „zoekende wie hij zal verslinden.'1 Die vreemde vijanden zijn wolven, die reeds zoo talrijk zijn, dat een schildwacht gedurende den tijd dat hij op post staat des nachts gewoonlijk zoo ongeveer een dozijn dezer wilde bezoekers onder de oogen krijgt. Welke verbazende offers de tegenwoordige oorlog van beide partyen vordert is een algemeen bekende zaak, maar onder de vele duizendeu komen enkelen voor, die bijzonder treffend en hartverscheurend mogen genoemd worden. Zoo had bij gelegenheid van een aanval op een der dorpen van Parys waar de strjjd den 308ten jl. het hevigst woedde, een voorval plaats, dat den gehardsten mannendie er getuigen van waren de tranen uit de oogen perste. By een der regimentenwelke met den stormpas tegen bedoeld dorp oprukten, stonden twee jongelieden broeders, die vrijwillig de wapenen hadden aangegord. Het waren de zonen van den Wurtembergschen minister van binnenl. zaken, den heer von Taube. Op het oogenblikdat men eene sterke positie des vijands binnentrok werd de oudste broeder door een kogel in het onderlijf doodelijk getroffen en stortte ter aarde. De jongste broeder, die in de onmiddelijke nabijheid van den gekwetste stondsnelde naar hem toemet het doel om hem voor de laatste maal de hand te drukken. „Groet onze lieve ouders! Ik sterf!" stamelde de gewonde en reikte zijn broeder de kille hand. Deze vat haar in de zijne, maar vóór hij nog een woord kon uiten wordt hij door een kogel ia de borst ge troffen en valt ontzield op zijn stervenden broeder, dien hjj met zijn bloed overstelpt. Toen bet gevecht was geëindigd en de gekwetsten van het terrein werden genomen vond men de beide broeders nog in dezelfde houding zooals zij waren geveld, als het ware in elkanders armen. De jongste was on middellijk gestorvennadat de kogel hem had getroffen; de andere kwam nog tot bewustzijn, maar overleed kort daaraa. De lijken van het broederpaar zijn naar Stuttgard vervoerdalwaar zij dezer dagen onder de algemeene deelneming van het publiek ter aarde zijn besteld. üit Sinn, nabij Herborn (Nassau)wordt gemeld dat den 15den jl. te Muhlberg, in de onmiddelijke nabijheid van Sinn, is nedergedaald een ballon afkomstig uit Parijs. In het schuitje bevonden zich twee personen, de bestuurder van de ballon voor zoover die benaming mag worden gebezigd voor iemand, die de ballon niet besturen kan en diens helper. Zij waren voorzien van vele instrumenten en kaartenmaar het fraaije van de zaak was, dat zij op de kaarten niet best thuis wareu. Dat zij in Duitschland waren, ging hun begrip te boven, althans was hun schier onverklaarbaar. Kort voor zij met den ballou tus- schen het geboomte waren blijven hangen, hadden zij een grooten zak met duidende brieven gevuld, uitgeworpen, welke allen in handen der autoriteiten zijn gesteld. Reeds vroeger hadden zij twee andere brievenzakken uitgeworpen, welke tot heden nog niet zijn gevouden, zoover bekend is. De beide personen verhaaldendat zij des nachts ten 4 ure te Parijs waren opgestegen en omstreeks llf2 ure des namiddags kwamen zij verkleumd te Muhlberg aan. De inhoud vau een der brieven, welke in het veld is gevon den, digt bij de plaats waar de ballon is neergekomen, luidde gedeeltelijk als volgt: Parijs, 13 Dec. 1870. „Leve de Republiek! „Miju beste en arme vrienden. Denk aan ons en beklaag ons. Sedert 3 maanden levea wij niet meer; wij zijn door de barbaarsche Pruissen ingesloten. Tot die ellende beeft de verrader van Sedan ons gebragt. Onze arme tuin en ons arm huis zijn geplunderd en verwoest; welk een ontzettend onheil 1 Daar hadden wij onze laatste levensdagen in rust en stilte willen doorbrengen. Wat zal er van ons komen I De hongersnood nadert. Parijs is in treurigheid gedompeld, maar vol moed en geestkracht. De Loirearmee rukt op naar Parijs. God behoede Frankrijk. Leve de republiek Luxemburg19 Dec. In de zitting der Kamer van heden verklaarde de Regering o. a. dat alle grieven door graaf von Bismark aangevoerd, gegrond zijn op valsche rapporten. Gedurende de zitting werd door den minister de volgende dépêche voorgelezen, door den Groot-Hertog aan Prins Hendrik gerigt: „Ik keur in alle opzigteu de houding van Zijne Koninklijke Hoogheid en het Gouvernement van het Groothertogdom ten opzigte der Pruissische nota goed. Laten wij gezamentlyk het Londensche tractaat van 11 Mei 1867alsmede de eer en de onafhankelijkheid vau het Groothertogdom verdedigen. (gek) WILLEM." Deze dépêche werd luide en algemeen toegejuicht. Deventer, 17 Dec. De heer B., een man van 60 jaren en zeer bemind en geacht bij zijne medebur gers, heeft gisteren avond in een oogenblik van wanhoop op een droevige wijze een einde aan zijn leven gemaakt. Hij is namelijk uit de derde verdieping van zijn op den Brink staand woonhuis gesprongen en werd badende in zijn bloed op de stoep gevonden. Hoewel onmiddelijk geneeskundige hulp werd ingeroepen, mogt niets meer baten, de ongelukkige was eenige minuten later een lijk' 's Gravenhag-e, 19 Dec. Ingevolge het daartoe bekomen verlof, interpelleerde de heer Kerstens, in de heden gehouden zitting der Tweede Kamer, de regering, omtrent de gevolgen die gegeven zijn of nog zouden gegeven worden aan het petitionnement van een aantal Roomsch-catholieken, betreffende de inbezitneming van Rome door koning Victor Emmanuel. De regering verklaarde dat zij ten opzigte van deze aangelegenheid een strikte onzijdigheid had in acht genomen en daarin zou volharden. De heer Cremers stelde daarop eene motie van orde voor, waarbij de Kamer verklaarde dat zij, hare goedkeu ring hechtende aan de houding der regering, overging tot de orde van den dag. Deze motie is met 39 tegen 35 stemmen aangenomen. 20 Dec. Tot commies-griffier der Tweede Kamer is heden gekozen Mr. Star Nurnenmet het lot tegen Jhr. Mr. de Steursbeiden adv. bij den Hoogen Raad. Rotterdam 19 Dec. Het alhier bij de Kon. Stoom- boolreederij te huis behoorende stoomschip Rhone is, volgens gisteren ontvangen telegram, ter hoogte van Gibraltar totaal verongelukt; van de geheele equipage zou alleen de 2de stuur man gered zijn. Goes, 20 Dec. Sedert lang bestond bij de Chr. Gereform. gemeente alhier behoefte aan een nieuw en ruimer kerkgebouw. Door den kerkeraad is nu een beroep gedaan op de medewerking van hare gemeente leden en is bereids voor ruim 6000 gulden aan vrij willige giften ingeschreven. Noordwelle, 20 Dec. Mogten wij ons vóór twee jaren verheugen in een orgel in ons fraai en net kerkjeniet minder doet het ons genoegen thans te kunnen melden dat wij nu in het bezit zijn van eene goede straatverlichting binnen de kom dezer gemeente; de vorige week zyn vier nieuwe lantaarns ontstoken welk een goed licht verspreiden. Dank zij het gemeente bestuur hiervoor toegebragt. Nieuwerkerlc, 20 Dec. De eerste voorstelling, door de Rederijkerskamer: „Uitspanning door Inspan ning", alhier gegeven, heeft na aftrek der onvermijdelijk onkosten, ten behoeve der Armen, opgebragt de som van ƒ31,18. Zierikzee20 Dec. Door de commissie uit de ingelanden van den polder Schouwen is in hare ver gadering van gisteren, na langdurige discussiebesloten aan de ingelanden te adviseren om den polder te doen vrijverklaren. Bij de stemming verklaarden zich 10 le den voor de vrijverklaring, 2 voor het behoud van den tegenwoordigen toestand, terwijl 2 leden zich buiten stemming hielden. Tot plaatselijk Geneesheer te Nieuwe-Tonge is be noemd de Heer F. IlersGenees- Heel- en Verloskundige te Herkingen. Aan de Zutphensche Courant schrijft men uit 'sHage: Ten hove blijft de wind met een opmerkelijke be stendigheid waaijeu naar een kabinets-formatie door den heer Thorbecke, natuurlijk nadat de credietwetten zullen zijn afgedaan. Men zegt dat de grijze staatsman zou zijn teruggekomen op ziju besluit om zelf geen portefeuille meer te aanvaarden. In dat geval zou hij iu plaats van zeven slechts zes homogeene staatslieden behoeven te vinden. Naar een homogeenen Gouverneur- Generaal zal hij niet lang behoeven te zoeken. De heer Loudon, Commissaris des Konings in Zuid-Holland, laat wat homogeniteit met den heer Thorbecke betreft, niets te wenschen over. Naar aanleiding van een ingekomen adres, is bij de Synode der Ned. Herv. kerk van 1870 in ernstige overweging genomen, de uitvoering van een gewenscht plan tot verbeteringdeels van onze Psalmberijming maar voornamelijk van de melodiën of zangwijzen. Het is te hopen, dat de Synode het doel, dat zy zich voor stelt, moge bereiken. En er is te meer kans op, dat dit geschiedtomdat ook bij vele Afgescheidenen de wensch bestaat naar eene herziening der zangwijzen, die vele onbruikbare Psalmen alsdan bruikbaar maken zou. Zierikzee, 21 Dec. Zooals bekend js worden met 1 Jan. a. s. wijzigingen in de postwet ingevoerd. Wij achten het niet ondienstig onzen lezers in dit en het volgende No. de belangrijkste nieuwe bepalingen mede te deelen. Het port van een brief van enkelvoudig gewigt zal alsdan door het geheele rijk vijf cents bedragen. 't Pport wordt berekend naar den volgenden maatstaf: tot 15 grammen 5 Cents, van 15 50 10 50 100 15 100 150 20 150 200 25 200 300 30 300 400 35 400 500 40 500 750 45 x. 750 1000 50 Men is niet verpligt de brieven te frankeren, doch ongefrankeerde brieven betalen 5 cent boven het voor gefrankeerde brieven verschuldigde port. Pakketten aan het tarief der briefporten onderwor pen die het gewigt van 1 kilogram te boven gaan worden niet ter verzending aangenomen. Voor papieren of schrifturen die niet aan splitsing onderhevig zijn wordt eene uitzondering op den bovengemelden regel toegelaten. De brieven, briefkaarten, gedrukte stukken, monsters, enz.waarvan eene bespoedigde of expressebestelling door de afzenders wordt verlangd moeten op de boven zijde van het adres ten opschrift hebben per expresse te bestellen of buitengewone bestelling. Het expresseloon bedraagt, behalve het gewone port vijftien cents, wan neer de plaats waar de geadresseerde woonachtig is binnen de gewonen kring der bestelling van een post kantoor gelegen is. Dit loon wordt vermeerderd met vijftien centsvoor eiken afstand van 2'/2 kilometer (Y2 uur) of gedeelte van dien buiten den kring. Bij expresse bestellingen is de frankering gedwongen. De met frankeerzegels gefrankeerde brieven, enz. kun nen in de postbussen worden geworpen. Bij verzuimde of ontoereikende frankering wordt aan het uitgedrukt verlangen tot expressebestelling niet voldaan. Aangeteekende brieven met of zonder geldswaarde moeten voortaan van ten minste twee lakken voorzien zijn, waaarin het cachet duidelijk afgedrukt staat. Met genoemden datum worden ingevoerd briefkaarten welke op elk post- en hulpkantoor a 3 Cts. verkrijgbaar zullen zijn, voor welk bedrag zij door het geheele rijk verzonden worden. De voorzijde dezer kaarten is voorzien van eene gedrukte aanwijzing voor het adres, alsmede van een afdruk van den postzegelstempel van 2 !/2 Cents. De keerzijde is geheel open en bestemd om daarop mede- deelingen met inkt of potlood te schrijven. Hierop kan ook gedrukt worden. De onderteekening of opgave van den naam des afzenders wordt niet vereischt. De brief kaarten kunnen mede worden aangeteekend, terwijl de bepalingen omtrent de expresse-bestelling ook op deze toepasselijk zijn. In de jl. Zaturdag gehouden vergadering van aandeelhouders in de stoomboot „Zuid-Beveland" is tot de geheele opheffing der dienst besloten. Gemengde berijgten. Eene geschilderde dame te S. schijnt aan het magere slieren- vleesch maar niet genoeg te hebben, en gebruikt nu vet vleesch. Nu wordt zij aangeraden, met de kersmis wat matig Ie zijn, om geene ongestelde maag te krijgen, waar geen pillen voor helpen; 't Is om heeren te verrassen, Met gekleurde of zwarte jassen, Doch het is hier zoo gesteld, "Veel beweging zonder geld. Te Neuzen zal ten tooneele gevoerd worden Twee verliefde dames zonder vrijer, gevolgd door de jaloersche maagd, of het Nicolaasgeschenk. Dus: Meisjes 1 nu toch voor het lest, Past toch beter op uw zaken, Doet toch beter nu uw best, Om toch aan den man te rakeu(

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1