ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 2865. 27slc Jaarg'. Dingsdag 20 December 1870. BBRIG T. Besturen en Adininistratien: K ennigevin Bekendmaking. Kennisgevi n g. N i euwstij dingen e JFianittrijll. TELEGRAM. Bij dc afschaffing van het dagbladzegel, ontstond bij ons de vraag of de daardoor verkregen voor dcelen aan onze geabonneerden zouden geschonken worden door eene vergrooting der Courant, dan wel door wekelijks één nommer meer uit te geven, en destijds werd op veelzijdig verlangen, en zon der verhooging van den abonnementsprijs, tot het laatste besloten. Thans zien wij ons met 1 Januarij e. k. ook lot het eerste in staat gesteld, tengevolge de ge wijzigde postwet die op dat tijdstip in werking zal treden en die ons zooveel frankeerkosten bespaart dat wij aan den ZIERIKZEESCHEN NIEUWSBODE, door grooter formaat, eene belangarijke nïtl>reï<liiie zullen geven cn zonder dat ook nu daardoor (ie abonnementsprijs zal verhoogen die dus bepaald blijft op ƒ1,30 in de stad en franco per post op 1 ,00 per kwartaal. De Redactie zal deze meerdere ruimte ook gaarne aanwenden tot opname van ingezonden stukken daar die vroeger, wegens gebrek aan ruimte, wel eens niet, of eerst later konden geplaatst worden, en zij verheugt zich hierdoor in de gelegenheid gesteld te zijn, zoo zij hoopt, allen te kunnen bevredigen die er prijs op stellen vrijelijk hunne meening te kunnen openbaren of het hunne willen bijdragen tot bevordering der liberale beginselen, of der algemeene-, provinciale-, plaatselijke- en bijzondere belangen. Met de verandering van het formaat der Courant, dat welligt later nog zal verbeterenverandert evenwel de rigting van den Nieuwsbode volstrekt niet, en vol moed blijft de Redactie den weg volgen, waarop zij voortdurend de ondubbelziutjdgste blijken van sympathie mogt ondervinden. De Uilgevers DE LOOZE WAALE. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat het suppletoir kohier der belasting op de honden, van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op heden door hen voorloopig is vastgesteld "en van den 15den tot don 29sten dezer maand ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den Gemeenteraad in beroep kunnen komenbij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet Zierikzee, den 13 December 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretairis J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken den uitslag bekend van de op heden gehouden verkiezing van één lid in de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente, waarbij niemand de volstrekte meerderheid van stemmen heett verkregen, hebbende de meeste stemmen op zich ver- eenigd de heeren L>. Q. MULOCK HOUWER en A. A. MBES, Gz. uit welke twee personen eene keuze behoort te worden gedaan, zullende daartoe op Woensdag den 4 Januarij e. k. eene Vergadering van Kiesgeregtigden worden gehouden, op het Raadhuis dezer gemeente, van 's mor gens 9 tot 's middags 12 uur, waartoe aan eiken kiezer een gesloten brief van oproepingeen stembriefje be vattende, zal worden te huis bezorgd. Zierikzee, den 16 December 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Woensdag den 21 dezer, des namiddags te half een ureop het Raadhuis alhier eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee den 17 December 1870. De Burgemeester B. C. CAU. Londen15 Dec. De volgende dépêche, uit Ar- lon ontvcingen, wordt onder alle reserve openbaar ge maakt Eene dépêche van den koning der Nederlanden aan het Luxemburgsche gouvernement luidt aldus: ,/Ik zal het tractaatde eer en onafhankelijkheid des lands verdedigen en keur alles goed wat het gouvernement heeft gedaan." 17 Dec. De Times geeft de volgende berigten uit Versailles, gedateert van gisteren Uit de Parijsche forten is heden niet gevuurd. In de laatste dagen hebben er nabij Versailles her haaldelijk moordaanslagen plaats gehad. Er worden nieuwe belegerings-batterijen gereed ge maakt. Een Fransck détachement vertoonde zich gisteren eenklaps bij Chateaudun, en werd teruggeslagen. Wijders wordt aan liet blad uit Berlijn gemeld, dat ten gevolge der ophelderingen van wege het Luxem- burgsch Gouvernement het gevaar voor een conflict schijnt geweken te zijn. Dc correspondent der Daily-News meldt het volgende omtrent den toestand vóór Parijs: Toen men het beleg van Parijs begon was men het in het Duitsche kamp niet eens. Von Moltke en met hem de meeste militairen van gezag, was van gevoelen dat men onraiddelijk een of meer forten moest bestormen. De Koning echter, die een grooten afkeer heeft van bloed vergietenbestreed dit planomdat het een aantal mensehenlevens zou kosten. Men besloot toen de stad in te sluiten, en sommige forten te bombarderen, als het belegeringsgeschut in stelling kon worden ge- bragt, voordat do stad zich overgaf. Men ging toen uit van de meeningdat de forten van Tssy en van Mout Valérien konden worden bestreken van de hoog ten bij Meudon. Dit schijnt evenwel thans ondoenlijk. Motltke wilde Mont Valérien nemen. Tot 29 Sept.was het mogelijk geweest, doch thans is dit fort onneem baar. 12 Dec. Het gouvernement heeft een stren gen maatregel genomendie echter algemeen een uit muntenden indruk gemaakt heeft. De tirailleurs van Bellevillede wijk waar Flourens en Blanqui een overwegenden invloed hebben hebben zich allerschan delijkst en lafhartig gedragen. Met veel ophef hebben zij gevraagd inde voorhoede te worden geplaatst, maar zoodra de vijand zich vertoondeen de kogels hun om de ooreu floten werden zij door schrik bevangen en in dien schrik schoten zij op elkander in plaats van op de Duitscherswaardoor zij drie man verloren. Het gouvernement heeft daarop die dappere kompagnie ontbondenen de heer Flourens is gearresteerden zal zich voor een krijgsraad moeten verantwoorden Die maatregel heeft algemeen goedkeuring gevonden niet het minst bij de handeldrijvende bevolking van Bellevilledie reeds lang de snorkende grootspraak dier' dappere proletariërs moede was. Vele bewoners dier voorstad hebben openlijk geëischt dat het gou vernement zou verklaren dat op verre na niet alle burgers te Belleville woonachtig zoo lafhartig zijn geweest, maar de namen openbaar te maken van hen, die zoo deerlijk zijn te kort geschoten in de vervulling der verwachtingen welke zij zeiven door hunne vader landslievende taal hadden opgewekt. In het fort Mont-Valerien is een monsterkanon aangebragt, hetwelk tot op 9000 passen zijne projec tielen werpt. Volgens Duitsche berigten vielen de kogels tot 1500 schreden van het huis van prins Karei te Versailles. Men meent dat dit modelstuk door meer deren zal gevolgd worden. Bordeaux, 15 Dec. Om de approviandeering van het Duitsche leger te verhinderen, zijn de havens van Havre, Dieppe en Fécamp geblokkeerd, de schepen hebben 11 dagen tijd zich te verwijderen. Onlangs is een der leden van den gemeenteraad van Rheims het slachtoffer geworden van het dwangbevel der Pruisische overheden volgens hetwelk in de bezette gewesten de spoortreinen, waarmede militaire transpor ten vervoerd worden, ter betere beveiliging door notabe len belmoren te worden vergezeld, die in dat geval op de locomotief plaats moeten nemen. De trein, waarmede het bedoelde raadslid naar Epernay vertrokken was, is met een anderen personentrein in botsing geraakt, tengevolge waarvan de notabele gijzelaar het leven verloren heeft. De verbittering daarover is zeer groot. Door de Fransche bladen wordt zeer groot gewigt gehecht aan de herneming van Ham op den 9den Dec. Generaal Lecintre heeft de stad overrompeld en daarbij 76 krijgsgevangenen gemaakt, terwijl het aantal dooden en gekwetsten ongeveer 30 bedraagt. Men beweert nu, dat de spoorwegcommunicatie met Amiens en Rouaan verbroken is, en evenzoo tusschen von Manteuffel en den gouverneur van Reims. Longuïon, 15 Dec. Gisteren middag ten een ure zijn de Pruissen te Montmédy binnengetrokken 65 kanonnen en 3000 gevangeuen zijn in onze handen gevallen 237 Duitsche gevangenen waaronder 4 offi cieren zijn door ons bevrijd. Ons verlies gedurende het bombardement was gering. Berltl11? 15 Dec. De koning heeft een legerorder uitgevaardigd te Versailles op den 6den December. Daarin wordt er op gewezendat wij stonden voor eene nieuwe periode in den oorlog. Alle pogingen van den vijand om door de linien, welke Parijs omsingelen, heen te breken waren vruchteloos. Zijne legers die tot het ontzet van Parijs aanrukten van alle zijden, zijn allen verslagen. De koning dankt zijne troepen. Als de vijand den oorlog wil blijven voortzetten, dan weet de koning, dat zijne soldaten zullen voortgaan met dezelfde in spanning hunne krachten te gebruiken, aan welke wij de tot nu toe behaalde overwinningen danken totdat wij een eervollen vrede hebben verkregen, die de groote offers waardig is, welke aan bloed en levens gebragt zijn. D& ferliezen door de Duitschers aan de Loire geleden zijn ontzettend. Van de Noord Duitsche troe pen hebben de Sleeswijk Holsteiners, Mecklenburgers Hanseaten en Hessen het meest geleden; het dappere lste Beijersche korps, reeds vroeger zoozeer gedund, heeft niet minder verloren. Voget, de correspondent der Neue Freie Presse.die zich bij dit korps heeft aan gesloten, schrijft o. a. „Het korps von der Tann is in deze weken vreeselijk verminderd. Van de officieren zijn 120 gevallen. Het 2de regimentdat met 63 officieren uit Munchen ver trok, heeft in dezen veldtogt niet minder dan 60 offi cieren verloren. Het groote cijfer zal duidelijk worden wanneer men bedenkt dat meermalen bet regiment is versterkt door nieuwe afdeelingen. Den lsten en ^den Dec. verloor het derde bataljon van hetzelfde regiment 310 man. De1- verliezen der overige Miinchensche regi menten zijn ih verhouding, even groot. Het lste en 2de bataljon van het lste regiment zijn nog slechts com- pagniën. Het geheele lijfregiment was tot een zwak bataljon zamengekrompen Een particuliere brief uit Havre dd. 8 December aan de Duitsche bladen medegedeeld geeft ons een merkwaardig verslag der Fransche toestanden in die streken. Verbeeld u eens, schrijft de anonieme corres pondent een stad van 80,000 inwoners waarin plot seling en zonder eenigen voorafgaanden maatregel 60,000 man troepen worden geworpen en ge zult u een zwak begrip kunnen vormen van de toestanden waarin wij ons bevinden. De geheele armoe, die op zulk een schandelijke wijze verleden Zondag bij Rouaan aan don haal ging, is hier aangekomen in een staat van ellende, die onbeschrijfelijk is. De vlucht bij Rouaan was boven matig vernederend voor de Fransche wapenen. //Paniek" is veel te zacht als definitie vau de grenzenlooze de moralisatie, die zich allerwege openbaarde. Van de tien Frauschen hebben stellig negen den vijand niet eens gezien, laat staan bevochten. De troepen wachten niet ec...s het oogenblik af, waarop het linn zon mogen ver gund zijn het forsch gelaat te bewonderen van Bran denburger en Pomeraan. Naauwelijks had één uit de massa luidkeels gillend het treurige maar niet geheel juiste feit medegedeeld, dat zij omsingeld waren door de Pruissen, of de geheele armee koos het hazenpad //als een troep konijnen." De correspondent begroot deze armee op 30,000 man maar dit kan overdreven zijn. Met de troepen was een Zwitsersche ambulance mede uitgetrokken. Niets natuurlijker voor haar das, dan om, toen de ongekwetsten aan den haal gingen, meê te doen. De verwarde vlucht naar Havre moet inderdaad vrees- selijk zijn geweest. De arme kerels moesten van Rouaan naar Honfleur, den met sneeuw en ijs bedekten weg te voet afleggen, eeu afstand van bijkans zeventig Engelsche mijlen Daarbij slecht gekleed in de barre kou en zonder eenige verkwikking. Geen wonder, dat, gelijk men verbaaltvelen dier ongelukkigen onderweg zijn neergevallen van uitputting en gebrek. Geen wonder, dat de overgeblevenen, toen zij te Honfleur aankwamen, meer op skeletten geleken dan op menschen. Uitgeteerd en verkleumd waren zij, die slagtoffers van den oorlog, velen konden niet meer op hun beenen blijven staan, enkelen waren als overdekt met etterende wonden. Bij al de materieele ellende, die deze menschen onderweg hadden uit te staan, kwam nog de angst voor een vreesse- 1 ij ken, voor een geduchten vijand dien men als een vertoornden aartsengel met opgeheven zwaard steeds achter zich waande. Eindeloos waren de berigten over die eeuwig vervolgende Ulanen, eindeloos de paniek, die daarvan het gevolg was. Van Honfleur naar Havre werden die lieden op een stoomboot overgebragt. Als soldaten waren zij niet meer te gebruiken, want alleen de schrik bad hen reeds geheel gedemoraliseerd. IjiixomHiii***', 15 Dec. Het gerucht dat prins en prinses Hendrik naar den Haag zouden gaan om bij de begrafenis van wijlen prinses Frederik tegenwoordig te zijn is onjuist. Zij kouden niet besluiten op dit oogenblik Luxemburg te verlaten. Brussel, 17 Dec. Naar men verzekerd heeft Rusland zich bereid verklaard om de grieven van Pruissen tegen Luxemburg in overweging te nemen. Rusland is van oordeeldat indien de feiten waarop Pruissen wijst, met de waarheid overeenkomen, Luxem burg waarborgen voor de toekomst behoort te geven. In het tegenovergestelde geval is Pruissen geregtigd zich ontheven te achteu van een tractaat, dat door Luxemburg werd geschonden. Uit Luxemburg wordt gemeld, dat de onderteeke- ning van het plebiscit ten gunste van de onafhanke lijkheid des Groothertogdoms den meest mogelijken bijval vindt. Nimmer zal eene politieke handeling van zooveel gewicht met meer eenstemmigheid zijn volbragt. 's Oi.*a."voiiliïig*o, 17 Dec. De begrooting dei- Staatsspoorwegen voor 1871 is heden door de Tweede Kamer aangenomen mot algemeene stemmen op één na. De heer Fock heeft verklaarddat het uitzicht op eene spoedige aansluiting van het Noorderspoor aan Pruissen bij Ihrhove is toegenomen. Do interpel latie vau den heer Kersteus over het petitionnement der Katholieken is bepaald op Maandag ten 12 ure. Daarna benoeming van een commies-griffier en vervol gens behandeling van een lOtal kleine wetsontwerpen. De begrafenis-plegtigheid van prinses Frederik is bepaald op Woensdag 21 Dec. a. s. Het lijk zal des morgens ten 10 ure van het Huis de Pauw naar het paleis in de residentie worden overgebragt, begeleid door vier kamerheeren. Aan het paleis zal het zijne plaats in den zich inmiddels daar gevormd hebbenden stoet iunemen waarin o. a. de vorstelijke familiën van Pruissen en Rusland benevens het doorluchtig stamhuis vau Nederland zullen vertegenwoordigd zijn. Het lijk zal in den Kon. grafkelder te Delft worden bijgezet. Voor huur van een raam waar langs do stoet passeren zalworden reeds verscheidene guldens gevraagd en geboden. MHlclollfmi'g,*, 19 Dec. Het is zeer jammer voor deze gemeente, dat eenige voorname ingezetenen deze plaats met ter wo&n zullen verlaten en zoo doende de lasten van de blyvenden jaarlijks grooter worden vooral indien de aanstaande opheffing van den accijns op het gemaalgevolgd wordt door eene aanmerkelijke ^er- hooging van den hoofdelijken omslag. Ook vereenigingen en inrigtingen van weldadigheid lijden grootendeels door het vertrek van zoo vele gegoeden en wordt de last hiervan nu op de schouderen geworpen van ben die. door betrekking of anderzins aan deze stad gebonden zijn. Men mompelt hier ook dat de burgemeester dezer gemeente, de heer Bijleveld van Serooskerke, het voor nemen heeft zijn ontslag uit deze betrekking te vragen; hetgeen te meer eene ramp zou zijn indien waar is dat men als ziju opvolger doodverft eeu man die hier bij het algemeen niet zeer begeerd zou zijn. Men vindt hier toch nog velen uit den hoogsten stand der maatschappij, die voor deze betrekking alle geschiktheid bezitten en de voorkeur zouden genieten boven iemand uit de zoogenaamde geld-aristocratie die hoe hooger geplaatst, des te ongenaakbaarder en lastiger worden. Wij wenschen' dat het gerucht voorbarig zal bevon den worden en onze waardige burgervader die zooveel voor deze gemeentehare finantien en verfraaiing gedaan heeft, nog eenige jaren deze betrekking zal blijven vervullen. Het kan echter niet ontkend worden, hetgeen menig bijwoner of lezer der zittingen van onzen gemeenteraad zal hebben opgemerkt, hoe lastig sommige raadsleden het den burgemeester ma,kondoor aan- en opmerkingen die veelal uit de lucht gegrepen zijn en het kenmerk dragen van specialiteiten te willen zijn op een gebied waar men geheel en al alle kennis van mist. Velen zien met verlangen het aanstaande voorjaar tegeraoetdaar dan de eind-nitvoering zal plaats hebben van nog vele groote werken, die op ons eiland reeds zoo ver gevorderd zijn dat in een betrekkelijk korten tijd die wel geheel voltooid zullen worden. Hoogst wenschclijk zou het echter zijn indien de hooge rege ring nu zoo vrijgevig wilde zijn om eene jaarlijksche som te willen geven tot daavstelling eener stoomvaart op Amerikawaartoe zoo veel adressen dezer dagen zijn opgezonden om aandrang aan het verzoek te geven dat van zoo veel invloed zou zijn om Zeeland op te heffen en eene waardige plaats te verschaffen in de rei der andere provinciën van ons rijk. Goes, 17 Dec. De verkiezingsstrijd is hier in vollen gang en heftiger dan ooit. Er zijn ook drie keuzen te doen en de partijen staan scherp tegenover elkander. Toch is de uitkomst ligt te berekenen. De verkiezing zal geheel in het voordeel der behoudende partij zijn. Voor de Provinciale Staten wordt van libe rale zijde de heer de Kanter aanbevolen. Zeker eene uitmuntende keus, waarin alle weidenkenden moesten instemmen. Maar men vraagt hier niet naar bekwaam heid of eerlijkheid in beginselen er moeten mannen van de kleur gekozen worden, onverschillig of zij al dan niet waarborgen van geschiktheid opleveren. Hij zal dan ook wel niet gekozen worden en het veld moeten ruimen voor jonkheer Pompe twin Meerdervoort die sedert eenigen tijd de man is aan wien alles wordt opgedragen. Waarom? Omdat bij de partijman isdie door geld familie-relatie en partijzucht naar boven geschoven is. Voor den Gemeenteraad is het nog treu riger gesteld. Maar men schijnt dat niet te willen in zien en wil tot eiken prijs kandidatendie alleen kunnen aanbevolen worden omdat zij ondersteld worden niet liberaal te zijn. Wij zijn er verre af oin liet zede lijk karakter der aanbevoleuen in twijfel te trekken maar kunnen ons nog niet troosten met de leer dat met het ambt ook het verstand komt. Daarom zouden wij wenschen dat men wat minder op bijzaken wat meer op de hoofdzaak lette. Dat zou in het belang dei- gemeente zijn, die nu hoe langer zoo meer door partij schap wordt verdeeld en hare gewigtigste aangelegen heden aan onbevoegde handen dreigt toe te vertrouwen. Voor het oogenblik valt daar niets tegen te doen, men zal door schade en schande moeten wijs worden. Maar die tijd zal komen. Jammer dat er dan zooveel kan bedorven zijn. Zieviltasee, 19 Dec. Naar wij vernemen zijn door de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, dezer dagen de volgende adressen ingediend, als: 1.° een aan de Tweede Kamer tot ondersteuning van het adres van den heer M. H. Jansenwaarbij deze dc Kamer verzoekt tot het nemen van het initiatief tot het verleenen van subsidie voor eene geregelde stoombootdienst tusschen Vlissingen en een der havens van Noord-Auierilta 2.° een adres aan de Tweede Kamer, houdende verzoek tot aanneming van het aangeboden wetsontwerp tot afschaffing der patentwet; en 3.° een adres aan den minister van financien verzoekende eene betere regeling der postcomuiunicatie tusschen Schouwen en Duiveland met Goereê en Overflakkée. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op de hierachter voorkomende advertentiebetrekkelijk de plaats gehad hebbende verloting, ten behoeve van het Roode Kruis. Op Donderdag 22 Dec. a. s. zal eene groote zons verduistering plaats hebben welke bij eene onbewolkte hemel ook in ons land zal kunnen waargenomen worden. De verduistering zal bij ons beginnen des voormiddags 11 uur 43 min. en eindigen 's namiddags 2 uur 15 min. Zij zal niet totaal zijn, maar den bo venrand der zon onbedekt en als een maansikkel zigt- baar laten. Meer dau 3/4 der zon wordt echter geheel verduisterd. Bij Kon. besluit zijn benoemd tot leden van den geneeskundigen raad in Zeeland, dr. II. Goemans, te Zierikzee en dr. J. Hazenbergte Vlissingenen tot plaatsvervangers de beeren dr. Y. Keijzerte Middel burg, dr. S. D. de Windte Middelburg en W. P, V. Hennequin, apoth. te Sluis. Z. M. heeft eervol ontslag verleend als gezworen van de Vrije Polders onder Tholen aan den heer J. L. Chris tiaanse. 's Gri-Eivo-iilmg-e, 19 December. Uit het eindverslag der commissie van rapporteurs over het eerste hoofdstuk der Staatsbegrooting van 1871 (credietwetten) blijkt dat bij het onderzoek verschei dene leden in politieke beschouwingen getreden waren over het door de raadslieden der Kroon ingediend verzoek om ontslag en over den langen duur der ministriële crisis hetwelk hun leed deed bij den te- genwoordigen toestand van Europa meenden zij dat Nederland thans meer dan ooit behoefte had aan een krachtig definitief bewind. Verschillende leuen beweerden dat aan de gedane mededeelingen meer uitbreiding had kunnen gegeven worden; nagenoeg algemeen kwam men tot de over tuiging dat de loopende begrooting tot groudslag der credietwetten had moeten strekken, zoodat met nadruk werd verlangd dat de credietwetten in dien geest werden gewijzigd en dat afzonderlijke hoofdstukken voor de administratie der Eerediensten, gelijk die over 1870 bestaan, behoorden te worden hersteld.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1