4 J Bij B. JOPPE, 4 OOTWABI KOFFIJ, THEE m ALLE ANDERE KOLONIALE WAREN, van II. JOPPE, J ïoMoommraniiALW OELD-nBLSTIIO. ïuWtfjewt i'én* i EVANGELISATIE, COMM ANDIET KAS, Publieke Verkooping. eenige Meubelaire Goederen, Esschen en Elzen Mutsaards, Openbare Verkooping. AFBRAAK, /t Een vet VARKEN, Wordt verkocht tot zeer lage prijzen: IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE A R EN D Een WOONHUIS, n Kruideniers-Affaire DR AM-SLIJTERIJ EN GRÖSSIERDERIJ 16 ESSCHEN KNODSEN S taats-Loterij. op N°. 14572eenprijs van f1000, t. Wed. J. C. Massee en Zoon Smidsboor-Machines. Sonden of toestellen Boekjes voor het Kerstfeest, de kleine Kinder-Bibliotheek «/.Siegmund Heckscher, Algemeene Vergadering A TT EN TIE! il 4 stuur der afdeeling pogingen worden aangewendom hen tot het bezoeken der school aan te sporen. Middelburg, 14 Dec. Men verneemt dat zich op den stal van een landbouwer onder deze gemeente het mond- en klauwzeer onder de runderen heeft ver toond, en dat «34 stuks vee door die ziekte zijn aangetast. NiCUWerkerk 14 Dec. Gisteren gaf de onlangs alhier opgerichte Rederijkerskamer onder het presidium van den lieer M. de Bil hare eerste voorstelling in de ruime zaal van den Heer A. v. d. Vlugt. Achtereenvolgens werden ten aanhoore van een zeer talrijk publiek opgevoerd 1. De zoon van de heidin2. Bergen en dalen en 3. Ben oude rat in de val, welk een en ander werd afgewisseld door strijkmuziek. De jeugdige Kamer is in de uilvoering aller gelukkigst ge slaagd en heeft onze stoutste verwachtingen verre overtroffen. Hare voordrachten waren los, natuurlijk, en in menig op zicht onberispelijk te achten, zoodat ze dan bij herhaling de levendigste goedkeuring mocht verwerven. Na het einde harer taak werden haar dan ook in naam des publieks welverdiende hulde en hartelijke dank gebracht, terwijl zij van hare zijde bij monde van haren Direkteur verzekerde, het bij deze voorstelling niet te zullen laten. Zoo eindigde deze voor ons zoo genoegelijke avond, de ervaring opgedaan heb bende wat een goede wil vermag, en hoede vruchten van dien wil steeds op hoogen prijs worden geschat. Zieriltzeo, 15 Dec. De Eerste Kamer der Staten- Generaal is tot hervatting der werkzaamheden bijeen geroepen tegen Ditigsdag den 20 Dec. a. s. Op de lijst van personen, die in aanmerking wenschen te komen voor de vacante betrekking van commies-griffier bij de Tweede Kamer der Staten- Generaalkomen 23 personen voor, waaronder Mr. P. A. J. Bouvinadv. alhier. Ziofilczee, 16 Dec. Bij de beden plaats gehad hebbende verkiezing van een lid in de Kamer van Koop handel en Fabrieken alhier zijn 35 stembiljetten inge leverd, waaronder 1 blanco. Hiervan verkregen de Heeren D. Q. Mulock Homoer 15, A. A. Mes Gz. 12 en J. W. V. Labrand 5 stemmen en W. A. Ochtman en A. Buijze Mz. ieder 1 stem. Tusschen beide eerstge noemde heeren zal alzoo eene herstemming moeten plaats hebben. Uit Wemeldinge wordt ons medegedeeld dat de gemeenteraad aldaar dezer dagen twee besluiten ge nomen heeft, welke alleszins navolgenswaardig mogen heetennamelijk om zes lantaars op en bij het dorp te plaatsen, tot eene heilzame straatverlichting, en om de jaarwedde van den hoofdonderwijzer met twee honderd gulden te verhoogen. Het veer tusschen Vlissingen en Breskens heeft met den 1 December jl. opgehouden te bestaan. Dezer (lanen zijn niet minder dan 30,000 pelgrims uit alle oorden van België (begunstigd door een vrachtverlaging op den staatsspoorweg) in liet vermaarde kerkgebouw van Hal, inde provincie Brabant, te zameti gekomen, om het herstel van 's Pausen wereldlijke magt van den hemel af te smeeken. Gemeiijg<le berljgten. Iemand te S. moest, eer hij van een ander spreekt, zijn eigen verrekijker van betere glazen laten voorzien; want: Nu zwijgt 't gezelschap lange zessen, Niet Btil voor hem, die andren meet Het hoort zelfs niet eens naar de lessen, Ook van hem, die niet deugdzaam heet. Laat die persoon dus andren schenken, Juist wat hij zelf ontvangen wil; Maar meer toch aan het spreekwoord denken Die andren jaagt staat zelf niet stil. Onder de Houtenpoppen wordt iemand aangeraden des Zondags geen koffij meer te komen drinken bij eene boeren dochter, want moeder zal hem de deur uit jagen, en zegt: Men moet weten, Hij komt niet om te vrijen, Maar om te eten. Een vrachtrijder te K. heeft zijn meisje bedankt, om dat zij met een renteuier een borreltje heeft wezen drinken, en nu zal hij er te Goes een gaan zoeken. - Op last van den mi nister van justitie, moeten al de schavotten, guillotines, galgen, pijnbanken en brandijzers, die nog in Nederland voorhanden zijn, naar den Haag worden overgebragl, om bewaard te worden ter plaatse waar eertijds de gebroeders de Wit en Oldenbarne- veld werden bewaard. »Zoo," moet koning Wilhelm tegen von Moltke gezegd hebben: >hebt gij alle fraucs-tireurs doen dood schieten; hebt gij vele dorpen verbrand; hebt gij oude lieden, vrouwen en kinderen naar de andere wereld gezonden?" »lk heb de genadige bevelen van Uwe Majesteit zoo na mogelijk opgevolgd," moet de generaal geantwoord hebben. uGoed" zeide de koning, »laat ons bidden, dan zullen wij nog wel meer gezegend worden, want wij regeren in den naam des Heeren, en de Franschen niet." De toestand van Parijs is nooit zoo kalm geweest dan tegenwoordig. De kreten van »leve de republiek," weergalmen door de straten. Mogten ook de Pruissen te Parijs komen, dan znllen de riolen, het bloed niet kunnen bevatten dat slroomcn zal. Kerknieuws. Voor twee predikanten bij de Hervormde gemeente te Utrecht, is 14 December 1870 een heugelijke ge denkdag geweest. Ds. Röslcen fvroeger te Vlissingen) zag op dien dag zijn 25javig verblijf bij die gemeente, en Ds. Verhoeff (vroeger te Sluis) zijne 25jarige dienst bij vier gemeenten vervuld. Injjezondene Stukken. Er hoogen prijs op stellendedat de vermaning op gevolgd wordt van Israels leidsman, den grooten en edeler. Mozes, die aan het volk, sedert veertig jaren aan zijne leiding toevertrouwd, toeriep: Gedenkt aan de dagen van oudsT heeft het ons bijzonder genoegen gedaan, dat onze opmerking, ten opzigte van de feest viering op den 9 December 1770 te Grijpskerke, aan leiding heeft gegeven tot eene godsdienstige herdenking van hetgeen aan de Hervormde gemeente aldaar vóór 100 jaren stoffe tot blijdschap gaf. Trouwens, jl. Zondag, den 11 dezerhield de WEw. heer B. Braamssedert het begin dezes jaars pred. bij die gemeente, eene rede, tot herdenking van de plech tige inwijding van het toen (9 Dec. 1770) vernieuwde en vergroote kerkgebouw en waartoe nu als punt van uitgang gekozen werd 1 Cor. 3 16a. De herinnering aan dit verledene zij voor die ge meente eene sterkte des vertrouwens in de toekomst. B. Pryzen der Boter en F/yeren. Zierikzee, 15 December 1870. Boter laagste koers ƒ0,75 en hoogste koers 0,80 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 0,80 en hoogste koers ƒ1,20 per 25 stuks. S5jarige Eehtvereeniging van >1 H. BUIJZE. W. VERHAGE Camperland gem. Wissenkerke18 Dec 1870. Hunne dankbare Kinderen. Voorspoedig bevallen van een' Zoon, K. van ZUIJEN, .Echtgenoot van Zierikzee. J) J. GELEIJNSE. 15 December 1870. Heden behaagde het den Almagtigen van mij en mijne behnwd-kinderen weg te nemen na eene sle pende ongesteldheidmijne veel geliefde Echtgenoot MARIA BEENSin den ouderdom van 60 jaren en 21 dagen. Geduldig en onderworpen was haar lijden zij was ons eene hartelijk geliefde Echtgenoot en zorgdra gende moeder. Wij hopen te berusten in deu wil van Hem wiens doen wijsheid is. Renesse Mede uit naam mijner 15 December 1870. behuwd-kinderen Algemeene kenisgeving.^ M. EIJKE. J. GOUDZWAARD en VROUW, betuigen hunnen opregten <la.nic zoowel binnen als buiten deze gemeente, voor'de vele bewijzen van belangstelling in hunne vijftig-jarige Echtvereeniging op. den 9 dezer ondervonden. Bruinisse, 16 December 1870. De ondergeteekenden betuigen bij deze hun- nen hartclyken dank, voor de vele bewijzen van deelneming hun bewezen gedurende de ziekte en bij het overlijden van hunne dierbare ouders, welke elkander zoo spoedig in den dood volgden. Dreischor XJit aller naam 17 December 1870. J CORNs. van BLOOIS, Az. op ZONDAG 18 DECEMBER, in de Zaal Toevlucht," des morgens te tien en des avonds te seej» ure, voorganger de Heer JOHN, Evangelist. DE ZIERXKZEESCHE DIRECTEUR M. C. DE CRANEJr. neemt gelden deposito een dag opvraagb. a 2 '/2 13 maand, opvraagb. 4 8 dagen „3 [6 4'/3 1 maand 3'/.2 I KOOPT en VERKOOPT EFFECTEN, belast zich met incasseringen, enz. De Deurwaarder J. BETHE zal op Zaturdag den 17 December 1870, des voormiddags ten 10 ure, in het Beddeweeg te Zierikzeein het openbaar verkoopen Eene groote partij gezaagde en ongezaagde !'n waaronder: gezaagd Olmenhout, ter dikte van 2'/o duim, geroeide Olmenstammen, waaronder 3 zeer zware; eiken liek- of Dampalen. Voorts nieuwe BAKSLEDEN, een partij RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN, waaronder een CYLINDER-BUREAU, een PLULMBED en PELUW en wat verder zal worden geveild. LIJK De Notaris Mr. C. van der LIJK de CLERCQ zal ten verzoeke van Mejufvrouw J. C. MOOLENBURGH, op Dingsdag 20 December 1870, des voormiddags 10 ure, bij de Hofstede van Jan van der Bijl onder Zonnemairepubliek ver koopen: EENE PARTIJ DROOGE (1 Knuppels, Knodsen en Wortels. De Deurwaarder J. FRANSE zal, op Donderdag 22 December 1870, 's voormiddags 11 ure. kan de voor malige Weverij te Zierikzeepubliek verkoopen: eene mooie en aanzienlijke party bestaande in BALKEN PLANKEN GORDINGEN van 12 17 duim dikte en van 12 el en ïpinder lengte, KAPBtNTEN zeer geschikt voor Wagenhuizenvoorts SPARREN LATTEN TENGELS KOZIJNEN met schuiframen KOZIJNTJES met tuimelraampjes eene partij B RAND H OUT, en wat meerder zal geveild worden. De Notaris J. van der BENT zalop Vrijdag den 23 December 1870, des morgens Teïi 19 ure, ten verzoeke van zijne principalen te Brou wershaven, publiek en om contant geld verkoopen Een partij staand WANT, RONDHOUT, IJZER, KOPER, BLOKKEN,, ANKERS en KETTINGENmitsgaders circa 270 bossen BIND- ROTTING en een partijtje SAPANHOUT, alles af komstig van - en uit het wrak van het Schip MARIA ADRIAN A. scnip TE KOOP! wegende 223 kilote bevragen bij J. LETTE te Nie- werkerk. ZIERIKZEE. BOTERMARKT. is te bekomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH GENEVEE, BRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. De Notaris J. M. BOUVIN zal, op Dinsdag den 27 December 1870des namiddags ten 2 ure, ten verzoeke van M. ELENBAAS, iu diens herberg te Nieuwerkerkpubliek pre sentereu te verkoopen (thans ingericht tot Koffijliuis en IlerHeirg1), SCHUUR en ERVE, staande en gelegen te Nieuwerlcerkkadaster: sectie M, No. 339, groot 2 Roe den 90 Ellen. TJit. do liand te koop 5 OM DADELIJK TE AANVAARDEN eene florissante staande op het dorp 's Gravenpolder welke een ruim bestaan oplevert, aankomende de Wed. C, E. VROEG- OP, aldaar. Een gedeelte der koopsom kan, desverkiezende, als eerste hypotheek op het verkochte gevestigd blijven. Franco te bevragen bij den Heer I. J. PAARDE- KOOPER te Goes. TJit do hand to koop 20 a 25 VOER DROOGE bij F. van den BOUT, Az.Scïirapiiage, te Zonnemaire. WEDEROM GETROKKEN Ri JOHs. de JONGE Kruiningen. te GOEShouden voorradig KAFMOLENS na ƒ45.-, ƒ52,50 en ƒ60.— die ia eens schoon uit het kaf malen, WASCHMACHINES Tan ƒ24.—. STOUT'S DORSCHMACHINES en TREDMOLENS. Eiig-elsclie DORSCHMACHINES met ROSMOLJEaV. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12 3POMJPEIV die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.—, ƒ13.— en ƒ15.— Kogelvormige KOFFIJBKANDERS benevens vele andere WERKTUIGEN voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met zwaarder vliegwielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMA-OEIIVES van drie verschillende en verbeterd systeem. Keuze uit 12 verschillende soort MOESMAKERS. om het oploopen der koebeesten en schapen te gene zen, wanneer ze op de klaver zijn geweest. Heeren Smeden genieten RABAT. NEVENS AFGEBEELDE ALGEMEEN BEKENDE LEVEREN WIJ VOOR r» /6 KERSTFEEST. In den Boekhandel van P. de LOOZE, te Zierikzee, zijn in ruimen voorraad voorhanden ter verspreiding op Bewaar-, Brei-, Naai- en Zondag scholen als ook voor huisgezinnen; de prijzen zijn van af 35 Cents tot Öl/S Oents. ALSMEDE bestaande uit 12 verschillende boekjes in 4 series elke serie bevat 12 boekjes, waarvan de prijs 30 Cents bedraagt. Worden gewaagd twee gehuwde LANDBOUWERS-KNECIITS men adressere zich met franco brievendoch liefst in persoonbij C. Feelens landbouwerHollare Polder onder Oud-Vossemeer. als hoogste prijs, voorts in zeven afdeelingen prijzen van 60,000, 40,000, 20,000, 10,000, 10,000, 2 a 8000, 5 a 0000a 48001 a 44005 a 4000 2 a 5200, 4 a 2400, 7 a 2000,16 a 1200,J 100 a 800 136 a 400, 206 a 200, 229* a 80, 10,800 a 44 thaler, etc. eet. bevat dc a door de hooge Staats-Regering erkende en ver- ij zekerde groote Van de trekking eerste klasse op 21 December van dit jaar verzend ik tegen toezending van het bedrag per postwissel, zelfs naar de verst verwij derde plaatsen Heele originele Loten a 31/3 gulden. Halve ïy, Kwart 90 Cents. Officieele plannenalsmede met het staatswapen voorziene trekkingslijsten ontvangt men gratis. Eene prompte bediening wordt verzekerd we gens de nabijzijnde trekking gelieve men zijne orders ten spoedigste te zenden aan het door het geluk bijzonder bevoorregte bankiershuis t" te HAMBURG. DER LEDEN VAN DE REDERIJKERSKAMER JACOB OATS. onder de zinspreuk: 5,0 efening kweekt K u n s t," op VRIJDAG 23 DECEMBER 1870, Opening ten 7 ure, in het Hotel Bouwman. XBiiti'éo voor niet leden £50 Cents de porcoon. LEDEN van andere Rederijkerskamers vrijen toe gang op vertoon van diploma. BAL na de uitvoering. 1/ Een ongehuwd PERSOON 25 a 26 jaar oudzag zich gaarne geplaatst als MEES TERKNECHT in het vak van Huis- en Rijtuigschikler en Kamerbehanger, enz. Ook is hij niet ongenegen tot het overnemen eener dusdanige Zaak of in Comp. te werken. Brieven franco aan het Bureau dezer Coyrant onder letter X. 3r Uoura; Met MEI a. s. een gehuwde O PP ERKN E O II T benoodigd liefst met een klein gezin bij A. van NEUREN, landbouwer op IJpenlioven bij Zierikzee Tegen MEI a. s. een ongehuwde BOEREN KNECHT benoodigd, bij C. van OEVEREN Nieuwerkerk in Duiveland. Met MEI a. s. een gehuwde BOERENKNECHT benoodigd bjj F. BOUMANte Nieuwerkerk. Met MEI a. s. een BOERENKNECHT benoodigdbij A. de VRIEZEWz. te Dreischor Met 1 MEI 1871benoodigd bij J. STOLS te Colijnsplaateen bekwame MOLENAARS- KNECHT, P. G. Brieven franco. ireden Wordt gevraagd om met YMEIY&IXin dienst te treden oen SMIDSKNECHT, ongehuwd P. G.bekwaam voor het 15 oere n- or li en Kagehelmaken, loon naar bekwaamheid. Adres met franco brieven, onder letter M. aan de Uitgevers dezer Courant. Een WAGENMAKERS-KNÉCHT benoodigd tegen 1 MAART 1871 bij L. MEIJLER te Goes. Brieven franco. Tegen den 1 sten MEI 1871 verlangt Mevrouw BAKKER te Ouioerkerk in Duiveland eene DIENST BODE, als Meid alleen. Brieven franco maar liefst in persoon. f/i Te DELFT wordt gevraagd met FEBRUAllIJ a. s. eene DIENSTBODE, P. G., die met de fijne waseh kan omgaan. Te bevragen bij de Wed. A. van SCHELVEN, te Zierikzee^/ Met 1 MEI e. k. wordt gevraagd in eene kleine huishouding: Eene DIENSTBODE, P. G., met de waseh kunnende omgaan. Te bevra gen bij den Boekhandelaar S. OCHTMAN Jz.j Met MEI a. s. eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij P. GAANDERSE, te Noordgouwe. Sty Uitgevers: DE LOOZE WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. De rikz gefio Koo}; niem verki eenig

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2