4 li KAPITALE HOFSTEDE. 0BTV1BI 1 GELD VERLOTING. lid.OtWl'lSt'IlISWTiiitlEliS ~W 1 B ii §7 Meekrap-Berigt. VAN MIDDELBURG OP Z1BRIÜIE. ««f <ut t'êvt. M >D .nvmmiiwOT HYPOTHEE YP OW EEK BRIE VEN HAK- en DROOGHOUT. KASTANJEBOOMEN. Publieke Verknoping DB. jE_ 150 ESSCHEN B O O MEN, Publieke Verkooping. I, eenige Meubelaire Goederen, '4 ESSCHEN KNODSEN, BOASSON van Middelburg beste Regenjassen, - I- l I T VOO 1)1 GIN(2 1250,000 MARK OF 175,000 GILDEN. A DOL Pil HAAS, S Siegmund Heckscher (jf^ï JOS. TH. STOUT, STEENKOLEN en GRUIS, Het beste bewijs Den. Heer Dr. J. G. P0PP. He nachten van Parijs. A TT ENT IE! jy ïf f Gemeiijg<le borigton. De Pruissen gelijken meer op struikroovers dan op geregelde troepen. Een stadje is weer half verbrand en een kastelein van een groot hólel werd doodgeslagen terwijl de vrouwen schandelijk werden mishandeld. Verscheidene wagens met ge stolen goederen werden weggevoerden verdeeld onder de bandieten. Er zijn nu kleine stukjes veldgeschut bij het leger rond Parijs gebrngt, om op de luchtbalons te schieten. Zij schieteu 2000 voeten hoog, maar hebben er nog geen getroffen. Het wordt dus gevaarlijk om Parijs per luchtbulou te verinten. Een Amerikaan heeft aangeboden, om koning Wilhelm en von Bismarck oin tc brengen; en niet dood, geen geld. Dit aanbod werd niet aangenomen. Te Antwerpeu werd voor eenige dagen een heer zijn jas van zijn lijf gestolen. Een kerel zeide dat er op zijn rug i>ezel" stoud en gaf hem den raad om zijn jas uit te doen dan zon hij het uit wissuhen, en de man deed alzoo. Zonder een woord te spreken liep de gedienstige muu inet den jas weg en loopt nog. Tc Rome hebben onge- regelheden plaats gebad, waarbij eenige personen werden gewond. Thans is bet weer rustig. De nieuwe koning van Spanje zal op Nieuwjaarsdag zijn intrede doen tc Madridwaar reeds groote toebereidselen worden gemaakt om hem plegtig te ont vangen. Al de groote kooplieden te Parijs hebben zich ver bonden om nooit geen enkelen Duitschei' meer Jd dienst te nemen, en nooit eenige zaken met hen meer te doen, al werd de vrede morgen gesloteu. De haat tegen de Pruissen vergroot met den dag. Te S. verwonderde men zich dezer dagen over den toeloop van zoo vele vreemdelingen; maar eindelijk kwam liet uit. Het was om te zien een kunstmatig stoephek voor de pastorij. Sommigen zeiden: »Hoe is het mogelijk dut het met inenschen- haudeu kan gemaakt worden." Weer anderen zeiden: Die bouwkundige moet toch maar een knap mensch zijn." Een derde troep zeide: «Als men de gemeente-pomp beziet, die is toch maar goed in orde en kost weinig geld." Maar: Die timmert aau de straten Moet hooren vele pralen. Iemand te T. wordt aangeraden, zijn tong zoo lang niet te Juten hangen, en zulk een heertje niet tc willen zijn, daar hij de schijven moet halen uit de beurs van zijn meisje; en nu zegt rucu Wat is een schipper zonder kleeren? Dnur kan men weer den zot uit leuren Hij zoekt een meisje om haar geld Waar hij alleen is op gesteld. Te Wolfaarlsdijk heeft eene boerin in dit jaar, bij eene tusschcuruimtc van tien maanden, twee zoons ter wereld gebragt. Tc Rijssel ziet het er inuar droevig uit. De werkplaatsen zijn gesloten, en de straten zijn opgevuld met soldaten. Overal hoort men de Marseillaise zingen, en het volk is woedendzelfs de vrouwen zullen mede helpen om de Pruissen ooren en neuzen af te snijden, en lien dan over de grenzen te jagen met een kaal hoofd. Kerknieuws. Te Oostkapolle is beroepen ds. E. C. van Baerle pved. te Zuilichem en Nieuwaalte Arnemuiden ds. H. W. A. Verhoef}', pred. te Charlois en Katendrecht; te N.- en St.-Joostland ds. Chr. Knap, pred. te Noord- wijk binnenen te Warmond ds. N. Osti.pred. te Hattemterwijl te Herkingen toezegging van beroep gegeven is aan ds. M. J. Adrkini pred. te Bahr en Lattum. Ds. D. Niessen predikte afscheid te Nienwe Tonge 27 Nov. met Hebr. 13 5b., en werd 4 Dec. te Wijk bij Hensden bevestigd, intree doende niet Mare. 16 15. Prijscourant der Elleeten. ROTTERDAM, 13 DEC. Ned er 1. Werkelijke Schuld 2 '/2 °/0 dito dito4 Belgie bij Rothschild 2'/2 Spanje Binnenland 3 dito Binnenl. kleiue stuk. 3 s> dito te Londen 1807 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Porlug. te Londen 1809 3 ltusl, bij Stieglilz 1S55 5 dito Spoorw.-Annd. /'236 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °/0 dito in Zilv. per Jan /Juli 5 dito Aaud. fl. 500 1860 f dito dito 11. 100 18G4 Turksche Oblig5 dito Loten Mexico Oude3 Vereeuigd. Stat. Losb. 1885 6 Paul Pacific 1869 7 dito2de serie 7 Pacific Geconsolideerde 7 Erie-spoorweg7 Oblig. Maxwell7 Gegarand. Chicago Z. W. 7 Laagste koers. S1'7>e 82 7, S7»/4 a37n 2=78 30 23 7. 30 P'/s au u y ^5/l6 440 108 '/4 41 »/4 60 12 93V4 W, 63 62 2'5/s 7274 S3:Vs Hoogste koers. 25 '/g 30 V.o 30% 6 75 !uy« 9sy„ 63 Rotterdam 12 December 1870. Alleen voor mooije vaten blijft eenige vraag bestaan puik verwend goed komt schaarsch voor en bedingt goede prijzen. De aanbiedingen waren heden ruimer als de vorige week, maar bestonden meestal uit ordinaire kwaliteiten. Voor prima onberoofde wordt besteed 26,a 26,50, coede dito f 25,a f 25,50, voor Racijn betaald men 20,-a 20,50. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staat/sspoorwcg- DECEMBEK 1 O. Van MIDDELBURG Dond. 15's nam. 2,u.V. Vrijdag Zaturd. 16 'smor. 17 10,- 10- Maand. 19 10,30 Dingsd. 20 10,30 Woensd. 21 6,30 »V. 21 's nam. 2, Van ZIERIKZE Dond. 15'smor. 10. Vrijdag 16 Zaturd. 6, 17 6. 17 's nam. 1 Maand. 19 2, Dingsd. 20 2. Woensd. 21 'smor. 10. E: ,30 u.V. 30 30 ,30 »V. »V. ,- »v. 30 Getrouwd D. van hen BERGE Az. Bruin isse, 14 December 1870. JOHANNA PADMOS. 50jarige Echtvereeniging van J. GOUDZWAARD El)' W. D IJ K E M A. Bruinisse, 9 December 1870. Q 'i* 'i- ;v -p-t. 'i; SSjarige Eehtvereeniging* VAN C. KORT Ek K. van IJS-SE LD IT K. Nieuwerkerk, den 14 December 1870. Uit naam hunner dankbare Kinderen. Heden overleed tot onze diepe droefheid, mijn waarde Echtgenoot GERARDUS JOSEPHUS PEIJÊ in den ouderdom van 76 jaren. Mede namens mijne kinderen Zierikzee, en behuwd-kinderen 10 December 1870. E. de NÖCKER, Wed. G. J. Feije. Heden overleed tot diepe droefheid harer dierbare betrekkingen mijne geliefde Echtgenoot GEERTRUIDA MARIA BREASin den ouderdom van ruim 58 jaren. Colijnsi'la at L. MELLINK, 10 December 1870. Logementhouder. Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een smartelijk lijden in den ouderdom van 35 jaren onze hartelijk geliefde Echtgenoot en Zuster MARIA THERESIA WECKESSER, mij nalatende drie jeugdige kinderen, waarvan één slechts weinige dagen oud. Ieder, die de dierbare overledene gekend heeft, zal beseffen welk zwaar verliesyons getroffen heeft, 's Gravenhage /t BRUNO LIEBERS. 11 December 1870. U JULIUS WECKESSER. Heden overleed te Leiden onze waarde Vader en Behuwdvader de Heer M. COUVÉE, in den ouder dom van 83 jaren. Zierikzee, M. COUVÉE Jr. 12 December 1870. J C. H. COUVÉE, van den tuoorn. t o I o t terd a 111 onder directie van Mr. M. HAANTJES, P. N. BOElt en J. G. VAN MIEROP, geeft uit van ƒ1000.—, ƒ500.-, ƒ100.— en ƒ50.—, ren tende yi jfpOt- aflosbaar a pari binnen een met den nemer te bepalen tijd. De renten worden betaald per semester en wel op den 1°. October en 1°. April, terwijl kupifcaal en renten zijn ge- waarborgd door eerste Hypotheek op onroerend goed binnen <lït Rijk gelegen. De Hypotheekbrieven zijn verkrijgbaar ten haren kantore, Wijnhaven, Wijk 2, n°. 238. De VERKOOPING van BOOMEN te Renesseop „Moermond (vroeger ge annonceerd), zal plaats hebben op Maandag- 19 December 1870, 's voormiddags 10 uur. LEK Di skmfoa Ue Notaris Mr. C. van der LE- CLERCQ zalop Zaturdag 17 December 1870 's voormiddags 10 ure op de Bui tenplaats Heesterlust onder Noordgouwe publiek verkoopen EENE GROOTE PARTIJ /.waar Esschcn en Elzen ALSMEDE EENIGE fff van eene kapitale a Op DONDERDAG den 5 JANUARIJ 1871des voor middags 10 ure, te 's HeerArendskerke, in de herberg bij J. de Ruiter, voor de geregtigden tot den gemeenen boedel van wijlen PIET ER D. de JONGE en zijne weduwe JO HANNA REMIJN, op bekomen regterlijk bevel en door liet ministerie van den Notaris J. G. RI S S E E U W, residerende te Goes, van eene met zeer goede GEBOUWEN, benevens 3 ARBEIDERSWONINGEN, staande en gelegen onder 's Heer Arendskerke, in den Nieuwen Craaijertmet Erve Tuin Boomgaard Bouw- en Weiland, als: Onder 1s Heer Arendskerke Baarsdorp Heinkenszand Ovezand H. A. C. 47 58 55 52 98 1 38 2 79 10 In het geheel 52 28 63 Zullende ook in 14 perceelen geveild en bij bil letten breeder worden omschreven. Information te bekomen bij gemelden ÏJptaris RIS- SEEUW. in Nptat ÜIT DE HAND TE KOOP! zoowel in massa als per stuk, waaronder veel geschikt voor Werkhout; te bevragen bij TM AN BOOT, Herbergier te Camperlandgem. Wissenke/Jce. senkcfk De Deurwaarder J. BETHE zalop Zaturdag den 17 December 1870, des voormiddags ten 10 ure, in het Beddevveeg te Zierikzee, in het openbaar ver koopen Eene groote partij gezaagde en ongezaagde waaronder: gezaagd Olmenhout, ter dikte van 27s duim, geroeide Olinenstammeu, waaronder 3 zeer zware; eiken Hek- of Dampalen. Voorts nieuwe BAKSLEDENeen partij RAMEN DEUREN en KOZIJNEN, waaronder een CYLINDER-BUREAU, een PLUIMBED en PELUW en wat verder zal worden geveild. TJït do Hand te koop 20 a 25 VOER DROOGE bij F. van den BOUT Az., Sciiraphage, te Zonnemaire. berigt, dat hij alhier gearriveerd is met een© groote sortering /j* élastieke voorwerpen en Corclietten. 3 tot. deelneming aan de op niéuw aanvangende 'T 0 trekkingen van de door den Staat HAMBURG goedgekeurde en gewaarborgde groote <$5 <4 De grootste prijs in het gelukkigste geval bedraagt *6 1 jfe de hoofdprijzen zijn f Mark 150,000, 100,000, 50,000, 40,000, 25,000, S 2 a 20,000, 3 a 15,000, 3 a 12,000, 1 a 11,000, J 3 a 10,000 2 a 8000 4 a 6000 7 a 5000 1 a f 4000 16 a 3000106 a 2000 6 a 1500 5 a i 1200, 156 a 1000, 206 a 500, 4 a 300, 219 aé 200, 10800 110 etc. eg Meer dan de helft der Lo^en worden in deze L O T E R IJ met prijzen uRgetrokken in het geheel 23000 prijzen welke krachtens het plan S binnen eenige maanden door het Lot moeten zijn H aangewezen. Togen inzending van het bedrag verzendt de jgf ég onrlergeteekende Originele Loten voor de 1ste trek- €5 S king welke, officieel vastgesteld, reeds op den 2 is ten December a.s. zal plaats vinden tegen de volgende vaste prijzen E<ui gehool o*-i«>-iijeel Lot II.3,oO. f ég Half l,7o. m vierde 90 0 A>o. onder verzekering van de prompste bediening. Ieder deelnemer ontvangt van mij de van het ég officiële wapen voorziene Originele Loten welke niet möt promessen gelijk te stellen zijn. Het originele trekkingsplan wordt bij iedere 0 bestelling gratis gevoegd en worden de get rok- kene/prijzen benevens eene officiële trekkingslijst aan de belanghebbenden naauwkeurig toegezonden. 0 Door het vertrouwen, hetwelk zich deze Loten 0 zoo ras hebben verworven mag ik ook belang- rijke bestellingen verwachten welke dan ook 0 zelfs bij de kleinste bestellingen tot in de afge- 45 (j* legenste gewesten naauwkeurig zullen worden uit- gev0|P- '0 Men gelieve zich dus ten spoedigste en regtstreeks te wenden tot Staatseffectenhandelaar in Hamburg, Allen die mij hunne orders willen opdragen maak ik in hun belang daarop af opmerkzaam dat men mij bij toezending van Post- wissels de bestelling extra per brief mededeele en men daarin «luidelyk de Naam en Woon- 0 plaats opgeve. Coupons, Banknoten en Postwissels, ?J5 worden in betaling aangenomen. /ff al» hoogst e ry s, voorts in zeven afdeelingen prijzen van 60,000? 40,000, 20,00016,000, 10,000, 2 a fcOOO 5 a 6000o a 48001 a 44005 a 4000 2 k 5200, 4 a 2400, 7 a 2000, 16 a 1200, 106 a 800, 156 a 400, 206 a 200, 229 a 80, 10,800 a 44 llinler, etc. eet. bevat de door de hooge Staats-Regering erkende en ver zekerde groote e# Van de trekking eerste klasse op 21 Decembe1" van dit jaar verzend ik tegen toezending, van het >8> ^bedrag per postwissel, zelfs naar de verst vorwij- c8< derde plaatsen Heele originele Loteii a 3'/.2 gulden. «81 Halve 1 Ij Kwart OO Cents. Officieelc plannenalsmede met het staatswapen voorziene trekkingslijsten ontvangt men gratis. Eene prompte bediening wordt verzekerd we- £b> gens de nabijzijnde trekking gelieve men zijne |j orders ten spoedigste te zenden aan het door het c8< geluk bijzonder bevoorregte bankiershuis g te AM BURG. Hesse Plein Nos. 1> eti 11, ANTW E R P E IV. PUIK BESTE BELGISCHE speciaal voor Stoomwerktuigen, Glas-, Suiker- en Dislilleerfabrieken, Brouwerijen, Zoutziederijen en Smederijen. tc f voor de voortreffelijkheid mijner MALZ-TOI. LETTE en BADZEÉPEN is de algemeeno bekendheid en het enorm wordend gebruik die zich dezelve in korten tijd hebben verworven. Er is dan ook geene Zeep, noch Fransche, noch Duitsche;'die bij den billijken prijs zoo zeer aan de eisohen die uien aan eene Toiletzeep stellen mag beantwoord, dan mijne NXala»:- 52©©p. Geheel vrij van Minerale bestauddeelen, is zij volkomen onschadelijk doet de oo'gen niet aan, verfijnt en verfraait de huidverwekt eenen witten jeugdigen tint in alle tijdperken des lemens, verwijdert van de huid alle onreinheden, maakt ze fijn, zacht en elastiek, er. is daardoor het beste,middel tegen WINTERHANDEN; terwijl zij door hare rijke Moutgehaltc. ten gunstigst op het door zenuwzwakte ontstane beven der banden werkt. .Prijs 17%, Ct., 35 Ct. en 50 Ct. bij 6 stuks 95 Ct. ƒ1.95, ƒ2.75. JOHANN HOFF's Centraal-Dépót: Smalle Bloeramarkt bij de Stilsteeg F 154. XIoolYI-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. Dépots: Middelburg, J. SNOEP Jr. Vlissingen P. GASILLE. Goes, D. A. OERLEMANS. Schoon- dijke, A. van OVERBEEKE. Cortgène, J. de DIE. Wissenkerke, M. P. BROEKES. Aanvragen om Dépöts franco aan JOHANN HOFF's Centraal-Dépót te Amsterdam. H praktisch Taiulendokter, W E E N E N StadtBognerstrantNo. 2. WelEdele Heer! Sedert 8 jaren ben ik gewoon aan uw-AnatHerin- Mondwater, dat zoowel voor het Tandvleesch als voor de Tanden zelve van buitengewoon weldadige werking is, ook de Tandpijnen wan verschillenden aard lenigt en verhelpten zeer zeker den naam van een uitstekend Mondwater volkomen verdient, en kan nog tot geen der nieuwere aangeprezen middelen overgaan, en derhalve verzoek ik U om voor nevens gaand bedrag een quantiteit AnatHerin-Mond- water te willen toezenden. Agram, THERESE EDLE YON MANDLSTEIN 20 Julij 1867. geb. Jellagie de Bucim. Verkrijgbaar te Zierikzee 'bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wijk C no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMER, 'Apoth.; te Goes bij J. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM, Apoth.; te Rotterdam bij T. van SANTENKOLFF, Apotb. en A. SCHIPPEREUN Co. Verkoophuis te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis. I Voor slechts SO Centen (een ware spotprijs) zijn te bekomen nog enkele Exemplaren vanZ JlOÓOTSTE, Dit Boekwerk beslaat 3£»0 pag. groot octavo formaat, en is te ontbieden in alle Boekwinkels. Voorbanden bij SCHALEKAMP, v. d. GRAMPEL BAKKF Amsterdam. Een ongehuwd PERSOON/5 a 26 jaar oud zag zich gaarne geplaatst als MEES? TrEXïXïlNIEOïTT in het vak van XXni»- en Rytuigscliilder en Kamerbelianger. enz. Ook is hij niet ongenegen tot het overnemen eencr dusdanige Zaak of in Comp. te werken. Brieven franco aan het Bureau dezer Courant onder letter X. Tegen MET n.. s. een ongehuwde BOERKN- KNECHT benoodigd, bij C. van OEVER Nieuwerkerk in Duiveland. )EVEREN te Tegen MEI a. s. een gehuwde BOEREN-KNECIIT benoodigdbij C. van den BOUT Mz. te ZonnemaireI Worden gevraagd twee gehuwde LANDBOUW ERS-KN ECHTS men adressore zich met franco brievendoch liefst in persoon, bij C. Feelens, landbouwer, Hollare Polder onder Oud-Vossemeer. TERSTOND een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigdvan de Prot. Godsd.bij P. FAASE tc St.-Annaland. Brieven franco, doch liefst in persoon. ^1 Twee bekwame SCHOENMAKERS- KNECHTS gevraagd voor een jaar vast tegen goed loon bij A. van der MEULEN, Mr. Schoen en Gareelmaker te Dirksland. TERSTOND eene DIENST31EID benoodigd, bij Mejufvrouw van der LINDEN. TERSTOND GEVRAAGD: eene DIENSTMEID, goed kunnende wasscHen. Inlichtingen bij de Uitgevers dezes. Een BUR GERAIE1SJE ben a digd beneden de 14 jaar, voor kost en loon bevragen bij de uitgevers dezes. - J/\ Uitjarevers: DE LOOZE WAALE' Gedrukt bij de firma: 'DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2