ZIEBIKZEËSCHE NIEUWSBODE. No. 2865. Donderdag 15 December 1876, 27sle Jaari>\ Jvennigevin Nieuwstijdingen. ©wg«lttw&. JFir&wft rijft. iPmlsdtf Sfiittxemimtg. De BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend dat liet suppletoir kohier der belasting op de honden, van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op heden door hen voovloopig is vastgesteld en van den 15den tot den 29sten dezer maand ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den Gemeenteraad in beroep kunnen komen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zierikzee, den 13 December 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaires J. P. N. ERMERINS. Oproeping. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzeegevolg gevende aan de bepaling in art. 3 van het Kon. Besluit van den lsten December 18G5 (Staats blad no. 131); Roepen bij deze op allen, die in deze gemeente een tak van Nijverheid uitoefenen, waarvan de voortbreng selen met Certificaten van Nederlandschen oorsprong of bewerking, tegen een lager regtin Neêrlands Indie kunnen worden ingevoerd, om zich vóór den lsten January e. k. ter gemeente-secretarie aan te melden, met overlegging van. een afschrift van hun patentblad, wanneer zij het voornemen hebben om goederen ter verzending naar Neêrlands Indie te vervaardigen of te bewerken. Zierikzee, den 12 December 1870. De Burgemeester en Wethouders, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS, Patenten. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat de PATENTEN van het 2de kwartaal kohier, dienst 1870/71 dezer gemeente, ter Secretarie door belanghebbenden kunnen worden afgehaald van heden af, gedurende acht dagen, waarna de onafge haalde -3?A.TE1VTBI^A.I>E11V door den Deur waarder der Directe Belastingen zullen worden tehuis bezorgd, tegen betaling van 10 Cent voor elk Patent blad ingevolge de wet. Zierikzee, den 12 December 1870. De Burgemeester, B. C.' CAU. Londen, 12 Dec. De Times meldt: Gambetta heeft zich niet bij het Prnissische hoofdkwartier ver voegd tot het verkrijgen van een wapenstilstand maar hij heeft aan lord Lyons medegedeelddat Frankrijk niet op de konferentie kon worden vertegenwoordigd zonder dat de nationale vergadering eeno regering had benoemd. De pligt van Engeland was een wapenstil stand te verkrijgen met het oog op de verkiezingen. Daar in dit voorstel de approviandering van Parijs tot voorwaarde werd gesteld is het voorstel van Gam betta niet aangenomen. Te Birmingham is de buskruitfabriek van de heeren Ludlon C.° in de lucht gesprongen. De aanwezige voorraad kruit was ontzaglijk groot. Ongeveer 100 personen voor het meerendeel vrouwen en meisjes arbeidden in deze fabriek. Geen enkele dezer personen is er heelhuids afgekomen. Zeventien werklieden zijn letterlijk aan stukken gescheurd. De omtrek was als bezaaid met armen, beenen, hoofden en andere ledematen. 53 personen zijn zoo zwaar gekwetst dat zij waarschijnlijk dientengevolge zullen overlijden. Dc correspondent, dien de Times heeft bij het Saksische leger voor Parijsgeeft een verslag van het laalstc gevechtdat plaats findJ(loor den uitval der Parijzenaars. Hernel I schrijft hijwat een schouwspelde soldaten onder het geschut der forten vooruit te zien rukken en hen bij eiken stap dood te zien vallen De Franschen en Saksers onder het gebulder van 't geschut te zien vechten elkander doodendc met chasscpot of naaldgeweer; de »hocra's" te hooren uitgalmen, gevolgd door de «olie laagenals de kruiddamp is opgetrokken te ontwaren dat de linien gedund zijn en de levenden over de gestorvenen of stervenden heenstappen om de ovevblij- venden af te maken 1 Niets ter wereld kan verschrikkelijker zijn dan dit slagveldwaar ontelbare lijkcu op den ijskouden grond liggenterwijl de zon hunne strakke gelaatstrekken beschijnt en het kauon van Avron en Nogent mijlen ver den grond doet dreunen Een der eerste groote groepeu lijken die ik in 't gezicht kreeg, bestond uit een zestigtal Fransche soldaten, omgeven van eenige Saksers en W uctcmbergers immers de meeste lijken der Duitscliers waren reeds wegge haald en begraven. In het midden van den groep lagen een veertigtal Franschen als 't ware in dichtgesloten linie. Tusschen het eene lijk en het ander was geen plek open waar een derde soldaat had kunnen vallen. Zij lagen uitgestrekt, schouder san schouder, juist zooals zij in 't vuur hadden gestaan. Verreweg de mecsten lagen op den rugdc voeten naar Parijs en de hoofdèu naar Vilviers gekeerd. Helaasmen kon zien dat velen huuner en ook anderen die ik ver volgens vond liggen niet dadelijk gestorven waren maar wnarschijnlijk nog menig uur op den met sneeuw en ijs be dekten grond geleefd hebbenzonder dat hun een hand ter hulpe was toegestoken. Een arme soldaat lag met zijn gezicht op den bodem. Hij had twee schoten in den rug gekregen hij had zichzelf gedeeltelijk ontkleed, en was gestorven met de, hand op elke wonde. Verscheidene hadden zich van hunne ransels outdaan om die onder hunne hoofden te leggen, en slzoo rustende op een peluw hadden zij den laatsten adem uitgeblazen. Anderen hielden hnnne veldüesschen in de hand, Haar zij waren niet bij magie geweest de kurk er af te trekken en waren dus gestorven zonder in hunnen doodstrijd humic verdroogde lippen te kunnen bevochtigen. Sommigen hadden in hun nameloos lijden een kuil gegraven in de dikke klei, waarin zij hun hoofd konden bergen, maar zij hadden bun bloedig en met aarde bemorst gelaat omgekeerd, vóórdat zij de eeuwigheid wareu ingegaan. Ik zager twee, die hunne wapens stijf in de band hadden geklemd, alsof zij, stervende, met den vijand nog hadden geworsteld. Er waren er onder wier gelaat den glimlach- vertoonde van een kind. De uit drukking van anderen daarentegen deed zien dat zij een vevschrikkeüjkcn doodstvijd hadden gehad. Elke trek op hun gebat was verwrongen hunne beenen waren zoo krampachtig opgetrokken, dat de knieën stijf in de borst en de nagels hunner vingeren in de palm huuner handen gedrukt waren. Achter, voor en ter zijde van deze zes-en-veertig lijken, zag men hog verscheidene verspreid Saksers en Franschen. Een hunner had een ijzingwekkende wond in het hoofd. Hij had zijn handen in zijne mouwen gestokenom ze te warmen maar zijn muts was afgevallen en het bloed in zijn haar wa9 tot klonters geronnen. Naast heining iemand, die een beschuit uit zijn knapzak en de veldflesch van zijn zijde had gehaald om zich te laven. Meer dan één lag op den grond met de handen ten gebede gevouwen en bij één vond ik een kleine medaille, de Heilige maagd voorstellende. Ken gedeelte van de rand was afgeschoten. De chassepots en naaldgeweren waren nog in veler hand of arm. Het plateau tusschen Villiers en Brie, en Villiers en Cham- pigny bood een dergelijk schouwspel aan. Helmen, shako's, bajonetten en menige verzegelde brief aan dierbare betrekkingen en vrienden in Üuilschland en Frankrijk lagen dooreen. Bij een kerkhof, gelegen hij een der slagvelden zag ik 200 300 gesneuvelde Franschen bijeengebragt. om begraven te worclen. Het waren allen geregelde troepen velen hunner waren mins tens 25 a 30 jaren oud. De wereldlijke magt van den Pan?, ontstaan tijdens een' wapenstilstand tusschen de Saksers en Franken ten jare 756, en ondergegaan in een oorlog tusschen Duitschers en Franschen in het jaar 1870, heeft alzoo 1114 jaar geduurd. Fa.!*!,!» 6 Dec. Sedert den 2dcn dezer heeft geen en kel ernstig gevecht plaats gehad. Alles wordt evenwel voorbe reid op ecnen vernieuwden uitval. Op verschillende punten worden voortdurend kleine gevechten geleverd, waardoor de vijand steeds genoodzaakt waren door marschen en contra-raar- sohen zijne troepen te vertnoeïjen. Stellig begint men zich in het Pruissische hoofdkwartier te verontrusten, dat de plannen van generaal von Moltke wel eens konden falen. In Pavijs daarentegen is men vol vertrouwen op de gene raals Trocliu en Ducrot, en vinden hunne pogingen algemecne ondersteuning. Voortdurend worden massa's kruid, kogels, bom men en houwitsers vervaardigd. Den gewonden in den uitval van 2 Dec. wordt algemeene ouderstcuning verleend. Op de eerste aanvrage om hulp stroomden allerhande hulpmiddelen toe en op den eersten dag werden reeds 1392 bedden aangeboden, Alexander Dumas, de vader, is den 5den dezer bij Dieppe overleden, omringd van zijne kleinkinderen. De be roemde schrijver was in den laatsten tijd geheel kiudsch. Bordeaux, 12 Doe. De heer Gambetta hoeft uit het hoofdkwartier van generaal Chanzy eene dépêche gezonden, waarin hij zijne tevredenheid over het Loire- leger betuigt. Dit leger heeft sedert drie dagen door zjjne ferme houding niet alleen alle positiën behouden, maar ook de legermassa's van Frederik Karei teruggeslagen, en zeer gevoelige verliezen toegebvagt. Sedert 28 Nov. vecht hij gestadig voort. Hieruit kan men oordeelen over de waarheidsliefde van von Moltke, die beweerde dat de Loire-armee geheel vernietigd was. Slechts de helft dier armee is nog in het gevecht geweest. Omtrent het weder bezetten van Chatillon, schrijft men uit Lyou: »De Pruissen hebben zich op gruwelijke wijze over de overrompeling door Garibaldi gewroken. Eerst werd de stad geplunderd door 1000 man, en daarop door 8000 man, die hen te hulp kwamen. Zij laadden verscheidene wagens met hetgeen zij geplunderd hadden, en zonden die naar Chaumomt, en alles wat zij niet konden medevoeren, werd vernietigd. Het huisraad werd stukgeslagen; het lijnwaad met de bajonet stuk gereten, de winkelwaren vertreden, en de huizen van de afwezigen in brand gestoken. Onder de verbrande gebouweu is ook het hotel en de modelhoeve, die maarschalk Mar- rnont, hertog van Ragusa, in het begin dezer eeuw liet bouwen. De vrouwen werden openlijk prijs gegeven; nationale garden gewond, en de waard uit het hotel Cote d^oiy waar de dertien officieren gevangen genomen werden, in zijn eigen huis verbrand. Nogthans had die man, zoo min als de andere inwoners, eenige schuld aan de overrompeling. De Pruissen hebben een garnizoen van 1200 man te Chatillon gelaten. Het is daar echter niet zeer veilig. Het is gekampeerd bij het spoorweg station en houdt 200 burgers als gijzelaars in zijn midden. De woede in den geheelen omtrek is vreeselijk. Garri- balcli houdt het te Autun nog altijd uit tegen den vijand, die gedwongen werd terug te trekken en versterking te vragen. Paris-Journal meldt het volgende omtrent den rattenhandeldie tegenwoordig vrij sterk te Parijs gedreven wordt Eeu der gerenomeerde restaurateurs heeft het middel gevonden om een fijnen schotel van ratten gereed te maken. Hij bereid die dieren toe met Champagne en specerijen, en heeft zooveel aftrek, dat hij onmogelijk aan alle bestellingen kan voldoen. In één woord het is thans voornaam ratten te eten. De rattenmarkt wordt gehouden op het plein voor het Raadhuis. Ziehier hoe men te werk gaat, om de koopwaar aan den kooper af te leveren. De ratten zijn opgesloten in een groote kooi. De kooper zoekt nu uit den hoop de rat uitdie hij ver langt. De koopman doet het hem aangewezen dier door middel van een ring in eene andere kleine kooi gaan waar het zich alleen bevindt. Vervolgens komt een bulhond te voorschijn en wordt de kleine kooi geschudwaarop de rat onmiddellijk uit hare nieuwe woning ontsnaptdoch zoodra waant hij zien niet vrij of de hond schiet op haar toe zet zijne tanden in het ligcliaara van de rat zoo geduchtdat ze dadelijk sterften brengt ziju slachtoffer aan de voeten vau zijn meester. Een-.góede rat wordt verkocht voor 60 centimes. Indien de Parijzen aar zijn tegenzin in ratten kan overwinnen dan kan de hoofdstad alleen door deze dieren nog veertien dagen lang versch vleesch bekomen want men rekent dat niet minder daD twintig millioen ratten te Parijs zyn. Ken Franse® wijnkooperl te Parijsdie op korten afstand en builen de wallen der stad een grooten wijnkelder bezit, had zijn voorraad wijn, beuevens al zijne kostbaarheden in die onderaardscho ruimte verborgen, en deze daarop toegeinetseld. Kort wiarna bragt hij een bezoek aan de plaats waar met zijn schat ook zijn hart in den grond was verborgen, maar bespeurde met schrik, 'dat de Fransche genie-of Beieren ijverig in de weer waren om vlak boven zijn kelder eene batterij aan te leggen. Goede raad was duur. Hij voorzag, dat als dc batterij begon tc vuren, de schok waarschijnlijk zijn kelder zou doen ineen storten en al wat die bevatte verwoesten, En hij durfde de officieren niet waarschuwen uit vrees, dat zijn schat ten open bare nutte zou worden onteigend. Welk besluit bij in zijnen tweestrijd heeft genomen, wordt, niet gemeld. «ai Berlijn, 11 Dec. Uit Versailles wordt, onder dagteekening van gisteren het volgende gemeld„Na den strijd der laatste dagen zou aan de troepenwelke zich aan de Loire bevindenop den lOden rust worden gegunddoch des morgens trachtte de vijand met een sterke macht offensief te werk te gaan hij werd echter in een gevecht, dat tot den avond duurde en vooral door de artillerie werd gevoerd teruggeslagen. Ons verlies is zeer onbeduidendeeuige lionderde gevan genen zijn in onze handen gevallen. »De generaal von Manteuffel meldt, dat Dieppe door de troepen van zijn legerkorps op den 9dendes avondsis bezet. »Een gedeelte van do derde spoorweg-afdeeling te velde, benevens 50 man infanterie zijn te Ham over vallen en krijgsgevangen gemaakt." Berlijn, 13 Dec. Uit telegrammen des konings blijkt dat het Loire-leger onverwacht in de vigting van Blois en Tours is afgetrokken. De koning schrijft dit toe aan de gevoelige verliezen, die dit leger geleden heeft. Het bombardement van Montmedy heeft op gis teren een aanvang genotneV. Pfalzburg heeft dienzelfden dag zich op genade of ongenade overgegeven; de plaats zou heden door de Duitschm-s bezet worden. Volgens een particulier berigt nit Versailles aan de Weser-Zeilung gezondenschijnt men thans het stellige plan te hebben opgevat, om op gestrenger wijze dan vroeger ten opzigte van Parijs te haudelen. Op last der verbonden regeringen is de luitenant kolonel von Vardy, behoorende tot den generalen staf als parlementair derwaarts gezondenten einde de stad voor goed op te eischen. Er is gevorderddat de poorten binnen drie dagen moeten worden geopend. Geschiedt dit niet, dan zal met het bombardement een aanvang worclen gemaakt. Op die wijze is in tusschen aan de tegenwoordige bewindvoerders de gelegenheid geopend, om een bewijs te geven van hunne vaderlandsliefde; liet staat thans aan hen om de hoofdstad voor de jam meren van een bombardement te behoeden. Volgens geruchten, zou het bombardement op Maan dag 19 Dec. a. s. beginnen. Aan^ecne correspondentie van Hans Wachenhusen uit Artenay ontleenen wij het volgende Door mijn vertrek naar Artenay was ik verhinderd, het slag veld van gisteren op onzen regtervleuael bij Loigny nogmaals tefbezoekenhoe gaarne ik ook dezelfde plaatsen rustig had gezien, waarop ik gisteren in het gewoel van den strijd en nog'laat bij ds invallende duisternis had rondgedoold, cn bij de noodlottige reusachtige fakkels, die de brandende dorpen vormden, mij niet had kunnen orienteren. Niemand kende zelfs de namen van de dorpen, waar slag geleverd was. Men sprak van het dorp dat brandt; het dorp naast het brandende; het dorp dat niet brandt. Dit was de gehecle gcographie van den slag. Een der geneesheeren had de goedheidmij voor dicu nacht eeu bed en stalling voor mijne paarden aan te bieden, toen hij mij in den stal van het kort te voren stormenderhand genomen kasLeel Goory op een omgekeerden eihoier zag zitten. Hij noemde mij ook zeer naanwkenrig den naam van dit mij thans gedenkwaardig geworden dorp, en ik teekende dien aanstonds in mijn zakboekje aan; want wie kon op zulk een avond op zijn geheugen vertrouwen Toen ik echter ten 10 ure met den kommandant van eene Mecklenburgsche batterij, wien ik, in dc zoete hoop op een bed, mijn stroo- leger afstond op de kaart van den generalen staf den naam en de ligging van het dorp zocht, was geeu van beiden te vinden. Hartverscheurende tooneelen omringden mij, toen ik in de hoeve van het slot bezit nam van de paardenstal en Het noo- cligc deed om mij een krib tot ledikant en wat slroo tot bed té ver schaffen. In een hoek, waar de slaapplaatsen waren der stalknechts, die alle overeenkomst hadden met scheepskooijen, lagen een half do zijn Fransche officieren met gekwetste armen en beenen, die slechts vlugtig op de plaats verbonden wareu. Zij kermden om water oin wijn, om een geneesheer, en ik vond alles. Bij dozijnen stroomden in den warmen ruimen paardenstal de vrouwen binnen uit het brandende Loigny, met hare kinderen op den arm, weenend, en toch hare zuchten onderdrukkend, uit vrees dat zij uitgescholden of mishandeld zouden worden. In digte groe pen drongen zij zich te zaracn en met moeite bedwongen zuchten en klagtcn klonken uit alle hoeken, terwijl de gekwetsten kermden, de Pruissische eu Fransche paarden aan de kribben beteu en daar buiten op het plein en den weg het lJini>nelkreuzdonner- wetter weerklonk der kommanderendc officieren en onderofficie ren, die vergeefs trachtten orde te brengen in hunne verwarde batterijen en compagniëu, en nu tot dit gebruikelijke en nooit zijn uitwerking falende formulier de tocvlugt namen. Toen ik eindelijk in den nacht mijn stal verliet, en bij het maanlieht, in dit bitterkoude zuiden, door een halven kring van brandende dorpen omringd, rondzwierf, keerde ik terug naar Loigny, om het doodenveld te bezoeken. Hoog joegen de vlammen en flikkerden de vlammetjes, en steeg de zwarte rook tegen den helderen hemel. Zwijgeude mannen liepen over den weg en mij voorbij, op hunne schouders iemand dragende, die nog stiller was dan zij. En hier en daar zochten zij an deren op, de onvermoeide mannen met het JRoode Kruisen legden hen op hunne brancards, en nooit is mij de kreet van den wanhopenfiëp lijder dieper in het hart gedrongen dan in dezen door de maan verlichten nacht: „maak mij toch dood, ik kan niet leven 1" En hier en daar stapten de zwijgende mannen over hen heen, die van alle lijden der wereld verlost waren, die met een dierbaren uaain op de bleeke lippen den laatsten snik hadden gegeven iu de koude, ijzige winterlucht. Ik heb iu dezen nacht, die mij zoo lang viel, geene Walkyrs geziendie de helden naar .Odin droegen, maar duizende engelen moeten t bezig zijn geveest, om de onsterfelijke zielen van hen terug tc brengen, die niet daar boven, maar ook hierbeneden, on sterfelijk geworden zijn. Ik zie, zoo eindigt Wachenhusen, dat ik uit mijne rol ben getreden en sentimenteel geworden bon. Dat komt, omdat ik in lang-zooveel lijken niet heb gezien. Moge ook hier de ver klaring op hare plaats zijn: het is tijd aan hel bloedvergieten een einde te maken natuurlijk voor zooveel dit veroorloofd is met het oog op den prijs, dien wij te vorderen hebben. Ook mij wordt het meer en meer eng om het harte, al ben ik niet gewoon, zelfs in dc treurigste oogeublikkenmijn humor te verliezen. Elk mcnschcnlevendat nu nog verloren gaat;, is eene zonde, daar toch niets meer voor de verloren zonen van Frankrijk te redden is. Hans Wachenhusen schrijft in zijn laatsten brief aan de Köln. Zeitunggeschreven 3 Dec. in den omtrek bij Artenay, dat op een der dagen toen het leger van prins Frederik Karei nog werkeloos in den omtrek van Arthenay lagalle manschap van een bataillon naar den kleermaker gesneld was om de zoo noodige repa- ratiën aan de kleêren te doen geschieden. Een jager stond geduldig in zijn onderbroek te wachten totdat cle soldaat-kleermaker den uiformpantalon zou hebben uit elkaar getornd gerepareerd en netjes opgemaakt. Plotseling wordt alarm geslagen, de bataljons formeren zich, en onze jager staat in zijn onderbroek met'hooge laarzen maar in positie het geweer op schouderen het lcommando afwachtendeop zijn post. Of er toen ook gelagchen is. Luxemburg, 12 Dec. Het Luxemburgsche pa- triotische comité organiseert een verzoekschrift door het gebeele land om bij den koning te protesteren tegen de beschuldiging dat het land de neutraliteits- wetten zou hebben geschonden. Men smeekt den ko ning cle onafhankelijkheid en de onzijdigheid van Luxemburg te handhaven. Workendam12 Dec. In dc afgeloopen week hebben alhier de 55 stuks ijpen- en andere boomen die om de Herv. kerk staan ƒ251 bij publieke veiling opgebragt; welk terrein later met een ijzeren hekwerk zal worden afgesloten eu met heestergewas beplant hetwelk alsdan eeu fraai gezigt zal opleveren. Sint Kruis11 Dec. Aan de openbare school alhier, waar* vroeger nooit een hulponderwijzer werk zaam was, is thans een hulponderwijzer benoemd. Eere aan het gemeentebestuur! Zaanislag;, 11 Dec. In het begin der vorige week gaf het alhier bestaande tooneelgezelschap: „Oefening en Uitspanningzijne eerste dramatische voorstelling, welke door een talrijk publiek werd bijgewoond. De verrassende en doeltreffende wijze, waarop de leden dezer vereeniging hunne verschillende rollen voordroe gen verdient allen lof en ging de verwachting der hoorders verre te boven. Na afloop der uitvoering keerde men dan ook wel voldaan huiswaarts, met den wensch in het hart, dat de vereeniging voortdurend moge bloeijen, en zij meer en meer aan haar doel, bevordering van Nut en Ge noegen, moge beantwoorden. Sluis», 12 Dec. Do heer van Oijen van Aavdenbnrg hield de vorige week alhier een door proeven opge helderde en gestaafde voorlezing over de lucht. Het publiek ten zeerste voldaan vernam met genoegen dat spreker voornemens was in den loop van dezen winter een tweede lezing te komen houden. Aardenburg:11 Dec. De brigadier der ko ninklijke maréekaussée alhier is na 9 jaren in deze gemeente te hebben doorgebragtnaar Oostburg ver plaatst. Daar hij zich de algemeene achting had weten te verwerven, zoo werd de tijding van dit vertrek met deelueming vernomen. Groede, 12 Dec. Den 9 December 11. werd alhier de 4de algemeene vergadering gehouden van de Ver eeniging tot bevordering der belangen van opvoeding en onderwijs te Groede in Zeeland. Na verrigting der gewone huishoudelijke werkzaamheden had de keuze plaats van 2 bestuursleden in plaats van de heeren Baert en Lombaarddie ditmaal aan de beurt van aftre ding waren. Beiden werden herkozen. Daarna had de uitloting plaats van twee aandeelen in de rentelooze leening ten behoeve der bewaarschool. Schitterende wederlegging voorwaar van de lasterlijke aantijging dat het bestuur nooit voornemens zou geweest zijn aandeelen uit te loten. G-rijpslcorlte, 12 Dec. Gisteren werd ons her innerd cle plegtige inwijding van ons vernieuwd en ver groot kerkgebouw op clen 9den Dec. 1770. Was daarbij door den toenmaligen predikant Michiel van den Vondel gesproken naar 't woord van Salomo bij de inwijding van zijnen tempel 1 Kon. 8 29; wij werden bepaald bij den eisch 1 Cor. 3 16«. Nadat Gode danken voor- en nageslacht hulde gebragt waswerden wij opgewekt, om van de kerk getrouw gebruik te maken, ten einde op te wassen tot een heiligen tempel in den Heer. Waarde, (Z.Bevel.) 12 Dec. Met dankbaarheid vermeldt de kerkeraad, dat onze Ambachtsheer, de heer C. J. Burgerhoudt, gelijk verleden jaar zoo ook nu ten behoeve vau onze Diaconieeene som van 100 gulden geschonken heeft. Zierikzee, 14 Dec. Op de tweede buitengewone Nutsvergadering van gisteren avond, ook toegankelijk voor niet-ledenwerd de spreekbeurt vervuld door den WelEerw. heer J. J. L. ten Katevan Amsterdam. De begaafde spreker trad voor een talrijk gehoor op en onthaalde ons op eene voordragt en letterkundige be- oordeeling van Goethe's Faust. Als bijdrage gaf Z.Eerw. nog ten beste een door hem vertaald dichtstuk van den Deenschen dichter Anderson, getiteld de tol en de bal. Dat de geniale dichter van „de Schepping'''' door zijne boeijende voordracht ook hier ieders bijval genoot, zal wel niet behoeven gemeld te worden. Een kapitein der infanterie, in garnizoen te Ber gen op Zoom die reeds den 24 Nov. van een hem vecteeud verlof terug had moeten zijn, laat nog steeds op "zich wachten. Volgens bij zijne familie ontvangen berigtenmoet hij naar Amerika vertrokken zijn met achterlating van zijne vrouw en kinderen,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1