IBBI, B09BB II WITTE AiLBi88iaWMR,\ l>c beste NAAI-MACHINËS 'ALMANAKKEN mOOOPRllIMMTHAIM 8BLB-V1I V 4L Lillian piiüi J I 1871, TELEGRAMMEN. m m EN Esschen en Wilgen Rakhout. HAK- en DROOG HOUT, KASTANJEBOOMEN. Publieke Verkooping. eenige Meubelaire Goederen, Esschen en Elzen Mutsaards, Twee Kapitale ZOLDERS, 1 Een zeer vet VARKEN, en STERKE DRANKEN, JOS. TH. STOUT, STEENKOLEN en GRUIS BOASSON van Middelburg Regenjassen en dito Petten BORDEAUX, MEDOC en MADERA-WIJN, Ordinaire en fijne LIKEUREN en GEDISTILLEERD, fijne zeer exquize Theeën in alle prijzen. MELK- en POEDER-CHOCOLADE van af 40 cents. FIJNE SURINAAMSCHE KOFF1J. Echte Mo ut ar de Sa ine et durable. Rev al ent a of Bloem van Meza, /(j JOH. ENZL1N, HorologiemakerZierikzee. Alsmed^r Metaal Barometers, Rotatie Toestellen, Brief wegers, Greinen Balansen, Electrische Elementen, enz. Prima kwaliteit OVERSCHOENEN, NOC HEDEN zwarte Armbanden, Medaillons, Breloques en Parures; Winterpetten en Mutsen P r ij s 3 0 Cent s. „Tot Oefening en Vermaak.'1'' Soiree Déclamatore. BELLAMY. Siegmund Heckscher, u Culenborg en overal waar zjj te bekomen zijn, de klom pen op. De in deze gemeente wonende klompenmakers kunnen niet genoeg leveren. Men berekentdat de Dnitsche commissionnairs in de jongste dagen rnira 300,000 paar klompen hebben opgekocht. De prijzen zijn daardoor zeer gerezen. Zierilïüieo12 Dec. De Haagsche correspondent van de Zutphensche Courant meldt dat de eerste werk zaamheid van de tweede kamer zal zijn do benoeming van een commies griffier. «Vermoedelijk zal de heer Laman Trip, commies bij het departement van binnen- landsche zaken, de uitverkorene zijn." Voorts vindt die zelfde correspondent het waarschijn lijk, dat «na de afdoening der credietwetten de heer Thorbecke op nieuw met de zamenstelling van een kabi net zal worden belast, al is ook van zoodanig mandaat niet veel heil te verwachten." Z. M. heeft eervol ontslag verleend aan den minister van bnitenl. zaken Roest van Limburg, die tijdelijk vervangen wordt door den heer van Muiken. 's Gravenhage12 December. Pruissen heeft werkelijk het tractaat opgezegd, waarbij de neutraliteit van het groothertogdom Luxemburg werd gewaarborgd. liet grondt die opzegging op: 1°. belediging van Pruissiscbe amb tenaren 2°. proviandering van Thionville door den Oosterspoorweg, en 5°. bevordering van den terug keer van Fransche krijgsgevangenen naar Frankrijk. Kerkuieuwi». De heer G. Boerpredikant bij de hervormde gemeente te O uwer kerk aan den IJssel, heeft voor het beroep naar Vlissingen bedankt. Ds. P. Huetpred. te Veenendaalheeft voor hot beroep naar Utrecht bedankt. Gemengde berigteu. »Nuh!" zeide eens een jood die opgehangen moest worden tegen het volk, «loopt zoo niet, ze kunnen niets doen zonder mij." Zoo ook schijnt het met Napoleon te zijn; het is of er niets kan gedaan worden zonder hem, zoo min in de Ooslersehe als in de Westèrsche kwestie. Ook zegt men, dat von Bismarck een soort opstelletje reeds in zijn zak heeft, dat hij op zal dreunen tegen het volk van Parijs, als hij Napoleon in de Fransche hoofdstad brengt, dat zoo wat luiden zal «Zie, citoyens! hier hebben je nou je keizer terug, hij ziet er goed uit; kosten zijn aan hem niet gespaard; de koningin gaf hem hare beste koks, en de koning zijne beste geneesheeren. Dus, rekels houdt hem nu in waarde, en maakt niet dat hij weer zoo mager wordt als een stokviseh. En dat zeg ik u, dat den eersten die op hem schiet, ik aan zijne beenen zal laten ophangen." Uit x\lgiers zijn troepen Arabieren en kabylen in Frankrijk gekomen om dienst te doen in het Fransche leger, die gevolgd zullen worden door Gums te paard, een moedig wreed volk. Het is waarschijnlijk dat die horden lang in Frankrijk zullen blijven, althans zoo lang er wat te stelen valt, want dit volkje legt zich op niets anders toe dan op roof en diefstal.In een achtergelaten wagen van de Duilschers hebben de Franschen gevondem 12 stukken laken, 5 kostbare japonnen, 12 dito moffen, peudules, 400 oorbellen, lampen kinderspeelgoed enz. Dus de Duitschers maken in Frankrijk nog al goede zaken.In de keizersgezinde kringen blijft de hoop op de herstelling van het keizerrijk levendig. Sedert eenige dagen vermeerderen de kansen van Napoleon. De Duitsche boeren verlangen zoo wel naar den vrede als de Fransche boeren, en beginnen zeer ontevreden te worden. Bij de Pruis- sische gevangenen zijn vele brieven gevonden bestemd voor hunne farailiën. Iu eiken brief worden de wreedheden van den oorlog diep betreurd en verfoeid. Te Parijs zal er heden, tot Donderdag toe, versch ossenvleesch, Vrijdag paardenvleesch en Zaturdag gezouten haring verkrijgbaar gesteld worden. De kruideniers en andere kooplieden, beginnen hunnen grooten voorraad, welke zij geborgen hadden, uit de kelders te halen, en tegen verminderden prijs te verkoopen. Sedert de belegering van Parijs, zijn er reeds 20,000 paarden opgepeuzeld, en er zijn er nog 45,000 voorhanden, behalve die van de kavalerie en artillerie. Een Engelsch heer te Parijs heeft 200,000 francs ten geschenke gegeven om steenkolen te koopen voor behoeftige gezinnen. De Pruissen begiunen te morren omdat zij het kersfeest niet in den kring hunner familie kunnen vieveu maar dit zullen moeten doen op de sneeuwvelden rond Parijs. Niet tegenstaande de belegering van Parijs, zal de maatschappij voor het lager onderwijs, haar 55ste verjaardag dezer dagen plegtig vieren, onder voorzitterschap van den burger Leblond, procureur generaal der republiek. Er worden ook normaal scholen opgerigt voor onderwijzers en onderwijzeressen. Burg-erlijlce Staart te Zierikzee. geboren: 1 Dec. Eene dochter van Gr. van der Welle en J. Hofman. 3 dito. Eene dochter van P. Versteeg en J. Elscot. 8 dito. Eene dochter van K. van den Houten en M. Beije. gehuwd: 6 Dec. A. Jansen, jm. en N. S. Matthijssejd. overleden: 3 Dec. S. F. van Bezooyen, oud 4 m., z. 4 dito. H. A. van Oorschot, oud 9 jd. G-. Lokker, oud 1 j.z. 8 dito- M. Kloote, oud 47 j.man van H. A. Kiater. p SQjarige Echtvereeniging $2 VAN i J. GOUDZWAARD W. DIJKE MA. Bruinisse, 9 December 1870. O". Voorspoedig bevallen van eene Dochter, J. van de VELDE echtgenoot van Zierikzee P. KANAAR. 12 December 1870. Heden overleed zacht en kalm, mijne innig geliefde Dochter FRANCINAin den ouderdom van ruim 27 jaren. Zïerikzee, Mede uit naam mijner kinderen 10 December 1870. Weduwe van der POEL, - geb. C. Kanaar. Trof ons den 18 November 11. een treurig verlies door het afsterven van onzen dierbaren Vader, heden werd andermaal ons kinderhart diep getroffen door net afsterven onzer dierbare Moeder PRIENTJE de VRIEZE, Weduwe Abr. van Bloois, in deu ouder dom Van ruim 79 jaar. Dreischor, Uit aller naam, 8 December 1870. CORN.s van BLOOIS ~Az. Bijzondere en algemeene kennisgeving. A Heden overleed ons jongste Dochtertje JACO- MINA, in den ouderdom van 4 weken. IJpenhoven bij Zïerikzee, A. van NEUREN. 10 December 1870. E. van NEUREN, van der Have. Algemeene kennisgeving. De oudergeteekenden betuigen hunnen hartclijken dank voor de vele be wijzen van belangstellingondervonden bij de viering hunner 25javige Echtvereeniging op den 5den dez> Bruinisse, J. SCHILPEROORT. 12 December 1870. J. SCHILPEROORT-Zoeter. ezer. m.TPi De VERKOOPING van BOOMEIV- te Reriesse, op -»Moermond(vroeger ge annonceerd) zal plaats hebben op Maanrtag: 19 December 1870's voormiddags 10 ure. ure. Y LEI? D! De Notaris Mr. C. van der LEI? de CLERCQ zal, op Vrijdag 10 December 1870, 's voormiddags 10 ure, aan den Beddewaardschen dijk onder Niemoerkerkpubliek verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ ZWAAR Q De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, op Zaturdag 17 December 1870 's voormiddags 10 ure op de Bui tenplaats Heesterlust ouder Noordgouwe publiek verkoopen EENE GROOTE PARTIJ zwaar Esschen en El'/e» ALSMEDE EENIGE De Deurwaarder J. BETHE zalop Zaturdag den 17 December 1870, des voormiddags ten 10 ure, in het Beddeweeg te Zïerikzeein het openbaar verkoopen Eene groote partij gezaagde en ongezaagde waaronder: gezaagd Olmenlioutter dikte van 2'/s duim, geroeide Olmcnstamiuen, waaronder 3 zeer zware; eikeu Hek-'of pampalcn. Voorts nieuwe BAKSLEDENeen. partij RAMEN, DEUREN en KOZIJNEN,- yjé waaronder een CYLINDER-BUREAU, een PLUIMBED en PELUW en wat verder zal worden geveild. De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal, ten verzoeke van Mejufvrouw J~ "'C.^MOOLBNBURGHop Dingsdag 20 December 1870 des voorraiddags 10 ure bij de Hofstede van Jan van der Bijl onder Zonnemairepubliek ver koopen: /i EENE PARTIJ DROOGE Knuppels, Knoclsen en Wortels, in het pakhuis LEVITICUS, zeer geschikt voor Cïi-aii-'ii en andere Kooimarente bevragen bij M. F. 0. DB KATER. TE KOOP: bij 't stuk of per kilo, bij de Wed. H. van NIEUWEN- HUIJZE te St-Maartensdijk. f Allo soorten van fh bij .1. S. PILAAK. Xïesse JPlein Nos. O en XI, ANTWERPEN. PUIK BESTE BELGISCHE speciaal voor StoomwerktuigenGlas-, Suiker- en Distilleerfabriekcn, Brouwerijen, Zoutziederijen en Smederijen. berigt, dat hij WOENSDAG en DONDERDAG te spreken of te ontbieden zal zijn bij den Heer VAN OPPEN, met eene groote partij beste gevulcaniseerde I-Iccrcn- en Dames Buik- en andere Ban den, alle soorten Corset te» om het'scheefzitten tegen te gaan of te maskeeren, Chïrugiale ge- rcertsschappen, Leste Brille», enz. van af 60 Cents <le flescli. FIJNE SIROOP DE PUNCH, van af 1,00 cle flesch. vhn af (ïO Cents cle lloscl». bij XI. O. KEIDEL, Oude ITaven naast de beurs. (ES-F* De ondergeteekende heeft aan te biedm: Een nltinnntenrto sortering Verkoopt steeds met veel succes: uitmuntend voedsel voor zwakken van maag- en borstlijdenden. ZG XI. O. ItEIDEL, Oude Haven naast de beurs. voor Kleèr- en Schoonmakers', Naaisters» en voor huiselijk gebruikworden met kosteloos onderrigt en twee jaar guarantie geleverd door Magazijn Poststraat, Zierikzee, Lij x A(j J. DE JONG ZIJLSTRA. ONTVANGEN eenige GOEDEREN bestemd geweest voor ST.-N1COLAAS, waaronder prachtige alsmede de SIGARENPIJP, voorspellende „NAPOLEON klappen krijgende van een Pruis of Beijer" (beweegbaar.) Magazijn, hoek Poststraat, Zierikzee, t>5J J. DE JCMVGfr ZXJLSTBA. ONTVANGEN EEN RUIME KEUZE alsmerte rte nieuwste 4 Busking en Lakensche PETTEN. O. BENNEN» op cle» Dam. In den Boekhandel van P. de LOOZE,te Zierikzeezijn in ruime voorraad voorhanden Verschillende, soorten van VOOR waaronder zijn van 582 paginas druks, gebonden in gepreste cartonnen bandjes of pergament, naar verkiezing. INHOUD: Gewone Kalender. Officiëele opgaven der Kermissen. Watergetijden. Speciboek. Dr. HerschelTs Weêrwyzer, verbeterd door Dr. Adam Clarke, gevolgd door een overzigt van hetgeen elke maand voor den Tuinier en Warmoezier te verrigten valt, met de be naming der Maten en Gewigten volgens de wet van 7 April 1869. Tarief van Vuur- en Bakengeld. Tarief van het zegel enz. M engel w e r k: Op de torenhoef. Op zee. Vóór het huwelijk. Beelden uit het leven met plaatjes en bijschriften van W. N. Peijpers als De koopman en 'de Lente Door weer en wind Het eerste weekloon De laatste blik Van een ploegschcer en een zwaard Mijn groot vader en biscuit. 20 Raadsels. Kijkjes in het rond Plaatjes met dichtstukjes van W. N. Peijpers alsVerstoorde vredeBerouw en rustNaar de markt, Van de markt, Ons monument. 1792. Poëzij van W. N. Peijpers, als: Arm en rijk, Jong en schoon Een droomMijnheer van Pummelen. Zangstukjes en Doolhof, door W. N. Peijpers, als: Een liedje voor Oudejaars-avondDo velocipede. De pleegdochter. --- Een toevlucht in don nood. Wie er in dat huisje woonden. Anecdoten. Van den jager Hubert en de dievenhond die glinsterde als de zon. Niet bijzonder groot van eten. Verjaar dagen van het Vorstelijk Huis. MUZIEK-VEEEENIGIIVG Aan de LEDEN wordt bekend gemaakt, dat het HEEREN-GONCERT van Dingsdag 13 Dec. tot Vrijdag 16 Dec. en het DAMES-CONCERT van Dingsdag 20 Dec. tot Vrijdag 23 Dec. is uitgestel <1. DOOR DE REDERIJKERSKAMER 11 onder de zinspreuk: „VOOR OEFENING VOLMAAKTER °P Vrijdag rten XG December, in het lokaal van den Heer J. van Bloois, te DREISCHOR. Entrée 0,G0. li Aanvang 7 ure. wis hoogste prijs, voorts in zeven afdeelingen prijzen van 00,000, 40,000, 20,000, 10,000, 10,000, 2 4 8000, 3 a 00005 4 48001 a 44003 4 4000 2 a 5200, 4 a 2400, 7 a '2000'l 6 a 1200 100 a 800, ISO a 400, 206 a 200, 220 a 80, 10,800 a 44 thaler, etc. eet. bevat de door de hooge Staats-Regering erkende en ver zekerde groote Van de trekking eerste klasse op 21 December vau dit jaar verzend ik tegeu toezending van het bedrag per postwissel, zelfs naar de verst verwij derde plaatsen Heele originele Loten a 3l/2 gulden. Halve 1 */4 Kwart 90 Cents. Officieele plannenalsmede met het staatswapen voorziene trekkingslijsten ontvangt men gratis. Eene prompte bediening wordt verzekerd we gens de nabijzijnde trekking gelieve men zijne orders ten spoedigste te zenden aan het door het geluk bijzonder bevoorregte bankiershuis te HAMBURG. Tegen MEI a. s. een ongehuwde II: l il X I !\- KNECHT benoodigd, bij C. van OEVEREA te Nienwerkerk in Huiveland. REN t Met MEI aanstaande eene BÓEREN-DIENSTMEID beuoodigdbij J. LIEVENSE onder Niemoerkerk in Duiveland. Met MEI 1871 een MOLEN AARS-KNECHT A benoodigd, P. G., bij A. J. SERLÉ te Ouddorp. Tegen 1 MAART aanstaande wordt gevraagd een WAGENMAKERS-KNECHT van de P. G.liefst ook iets met het kuipen be kend, bij A. van der HOEVE, Wagenmaker en Kuiper te Goedereede. Brieven franco, doch liefst in persoon. Uitgevers BE LOOZE WAALI Gedrukt bij de firma: DE LOOZE OOMP. De rikzee dat 1 van da heden 15den ieder ieder bij dei| verzoell Zil De rikzee het Ko| blad Roepl tak varT selen nJ bewerkin worden ter gen! van. eeif vooö Neêr' Zid De B dat kohier, door be heden f haalde i waarder bezorgd blad Zie

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2