Zl I II I k/I I Sl ll L NIEUWSBODE. No. 2861. 27sle Jaarg*. Zaturdag 10 December 1870. Besturen en Administratien. PUBLICATI~ËT Nationale Militie. Bekendmaking. Bekendmaking. Nieuwstijdingen. JJFrattllrijft. ümxjewlïttrg. TFF's BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeeute Zierikzee. Gelet hebbende op de bestaande wettelijke bepalingen be trekkelijk de Nationale Militie; Brengen bij deze ter kennis van een iegenlijk die zulks zoude mogen aangaan dat het register tot inschrijving van alle mannelijke ingezetenen welke op den lsten Januarij aanstaande hun 19de jaar zullen zijn ingetreden, dat zijn diegenen welke in 1852 zijn geboren, zal gereed liggen op de gemeente-secretarie van den lsten tot en met den 31slen Januarij 1871, van des voormiddags 10 tot des namiddags 1 uur; eu verderdes namiddags van 3 tot 5 uur; dat voor ingezeten wordt gehouden: 1°. hij, wiens vader, of, is deze overleden, wiens moederof zijn beide overleden, wiens voogd ingezeten is volgens de wet van den 28sten Julij 1850 (Staatsblad no. 44 2°, hij, die, geen ouders of voogd hebbende, gedurende de laatste achttien maanden, voorafgaande aan den lsten Januarij van het jaar waarin hij zich moet laten inschrijven, in Nederland verblijf hield; 3°. hij, van wiens ouders de langstlevende ingezeten was, al is zijn voogd geen ingezeten, mits hij binnen het Rijk verblijf koud; dat niet voor ingezeten wordt gehouden de vreemdeling, behoorende tot eeuen Staat, waar de Nederlander niet aan de verpligte krijgsdienst is ouderworpen, of waar ten aanzien der dieust- pligtigheid het beginsel van wederkeerigheid is aangenomen (art. 15 der wet van 19 Augustus 1861 (Staatsblad no. 72); dat hij, die eerst na het intreden van zijn 19de jaar, doch vóór hot volbrengen van zijn 20ste ingezeten wordt, verpligt is, zich, zoodra dit plaats heeft, ter inschrijving aan te geven bij Burgemeester en Wethouders der gemeente, waar de in schrijving volgens art. 16 moet geschieden (art. 20 der wet); dat voor de militie niet wordt ingeschreven 1°. de in een vreemd ltijk achtergebleven zoon van een inge zeten, die geen Nederlander is; 2°. de in een vreemd Rijk verblijf houdende ouderlooze zoon van een vreemdeling, al is zijn voogd ingezeten (art. 17 der wet); V dat de inschrijving geschiedt: 1°. van een ongehuwde in de gemeente, waar de vader, of, is deze overleden, demoeder, of, zijn beiden overleden, de voogd woont; 2°. van een gehuwde en van een weduwenaar, in de gemeente waar hij woont; 3°. van hem die geen vader, moeder of voogd heeft of door dezen is achtergelaten, of wiens voogd buiten 's lands ge vestigd is in de gemeente, waar hij woont; 4°. van den buiten 's lands wonende zoon van een Nederlander, die ter zake van 's lauds dienst in een vreemd land woont, in de gemeente, waar zijn vader of voogd ke.t laatst in Nederland gewoont heeft (art. 16 der wet); dat elk, die volgens art. 15 behoort te worden ingeschreven, verpligt is zich daartoe bij Burgemeester en Wethouders ter boven aangegeven plaatse en binnen den daar bepaalden tijd aan te geven, en dat bij diens ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis zijn vader, of, is deze overleden, zijne moeder, of, zijn beiden overleden, zijn voogd tot het doen van die aangifte verpligt -is (art. 18 der wet). Belanghebbenden worden mitsdien dringend aangemaand aan de op hun rustende verpligting te voldoen en wordt hun ten overvloede onder de aandacht gebragt dat bij bovengemelde wet onder meer is bepaald: dat met boete van 25 tot ƒ100 wordt gestraft de over treding van art. 18 en dat bij elke veroordeeling tot boeten tevens door den regter wordt bepaald, dat, indien daaraan niet is voldaan biunen twee maanden na dat de veroordeelde tot betaling is aangemaand, de boete door gevangenisstraf van ten hoogste tien maanden zal worden vervangen. En opdat niemand ten deze onwetendheid zoude kunnen voor- wenden, zal deze ter voldoening aan de bepaling van art. 19 der wet van den 19den Augustus 1861 (Staatsblad no. 72), voor de eerste maal worden aangeplakt, waar zulks binnen deze ge meente te doen gebruikelijk is. Zierikzee clen 7 December 1870. Burgemeester en Wethouders voornoemd B. C. CAUBurgemeester. J. P. N. ERMERINS, Secretaris. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee brengen ter kennis van belanghebbenden dat Heeren Commissarissen over de Armenschool in deze gemeente, eene zitting zullen houden in de Regenten kamer van bet Hervormd Diaconie Armen-Gesticht op Zaterdag den 17 dezer,maand, des avonds te half acht uur, tot het ontvangen en beoordeelen der aan zoeken om plaatsing van kinderen op die schoolen worden ouders of voogden die hunne kinderen daar wensclien geplaatst te zien-, opgeroepen om zich daartoe aan te melden, aangezien tusschentijds geene kinderen op de school kunnen worden toegelaten. Zierikzee, den 7 December 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. - Onderwijzeres in <le nwttig-e hand werken voor meisjes. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS vau Zie rikzee maken bekend: dat voor het geven van onderwijs in de nuttige hand werken voor meisjes aan de openbare scholen voor onvermogenden en minvermogenden in deze gemeente, met den 1 Januarij 1871 wordt verlangd, eene ONDERWIJZERESbevoegd tot het geven van dat onderwijs, op eene jaarwedde, onder nadere goedkeuring van de Gedeputeerde Staten, bepaald op tweehonflerd g-ulclen. Zij roepen allen die daarvoor in aanmerking wenschen te komen op, zich met overlegging der vereischte stukken ten spoedigste aan te melden bij den Burgemeester dezer gemeente. Zirjikzee den 9 December 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretairis J. P. N. ERMERINS. De koning maakt nog steeds bezwaar, om zich te Rome te gaan vestigen, of zelfs die stad maar met een bezoek te vereeren. Waaraan deze aarzeling te wijten is, terwijl hij toch weet, dat het meerendeel des volks dien stap zou goedkeuren en hem zelfs met ongeduld verbeidt, wordt niet gemeld. Er scbijut nu besloten te zijn dat prins Humbert zich met ter woon te Rome zal vestigen als commandant der lste militaire divisie welker hoofdkwartier op dit oogenblik nog te Florence is. Toxix-s, 6 Dec. De ministers van binnenlandsche zaken en van oorlog hebben bevolen, dat drie commis sarissen een onderzoek zullen instellen naar de oorzaken, die geleid hebben tot de overgave van Orleans. De aftogt van het Loire-leger is in de beste orde geschied. Niets is door de Pruissen buit gemaakt dan de zware marine-kanonnen, welke niet spoedig vervoerd konden worden.. Men zegt dat generaal Ducrot vóór Parijs gesneu veld is. In zijne laatste proclamatie tot het leger van Parijs had hij verklaard te zullen overwinnen of sterven. Aan het hoofd zijns legers zich steeds midden in het vuur begevende, heeft hij den overmagtigen vijand be streden en zijn leven aan het vaderland opgeofferd. Omtrent het gevecht bij Amiens worden in het Journal du Havre de volgendo bijzonderheden mede gedeeld De Franschen waren omstreeks 80,000 en de Pruissen 40,000 man sterk. De laatsten die 1s ochtends een boschin de nabijheid van Boves bezet hielden zonden vroegtijdig éclairenrs af, om de Fransche voorposten te verontrusten. Omstreeks 's middags verliet het gros der vijandelijke strijdmagt het bosch en viel de Fransche troepen aandie met achttien stukken geschut op het plateau vau Villers- Bre'lronnenx vereenigd waren. Anderhalf uur lang werd met eene groote onver schrokkenheid gevochten. De artillerie der Franschen werd toen versterkt met zes nieuwe kanonnen. Het vuur duurde tot vier en een half uur, wij hadden toen den vijand drie kilometers ver teruggeslagen. Op dat oogenblik verflaauwde ons vuur, ten gevolge van gebrek aan ammunitie. De Pruissen die dit be merkt haddenhernamen toen hunne offensive beweging. Onze troepen, welke tot dusver meester van het terrein waren geblevenkregen hierop bevelom achteruit te trekken. Deze beweging werd in goede orde volbragt. Een gedeelte onzer troepen retireerde op Corbie en een ander gedeelte op Amiens. De Pruissen trokken Villers-Bretonneux binnenmaar vóórdat zij er kwamen staken zij eenige dorpen in brand. Niets kan een denkbeeld geven van den schrik der bevolking, toen zij de Pruissen zagen naderen. De vrou wen liepen schreijende door de straten, met hare kinderen op den arm, en vlugtten in allerlei rigtingen. Velen er van liepen in hare verbijstering zelfs den vijand te gemoet. Naauwelijks hadden zij dit in hare ontsteltenis be merkt, of zij keerden terug, maar moesten nu, om te ontkomen door het moeras waden. Eenige vrouwen moeten den dood in het water gevonden hebben. Eene kompagnie marinierssterk 50 manwerd in de pan gehakt. Verscheidene bataljons mobielen, die voor het eerst in het vuur kwamen hebben zich held haftig gedragen. De jagers te voet verdienen bewon dering wegens hunne koelbloedigheid in het vuur, Uit Loigny (dep. Yonne) schrijft men„De ge- heele stad is der wanhoop nabij. Een groot aantal steden en dorpen zijn op den doortogt der Duitsche troepen naar-de Loire door die woeste horden leeg geplunderd. De omstreken hebben hetzelfde lot ondergaan. Nadat zij 40 ingezetenen gevangen hadden genomen, eischten zij als rantsoen 26,000 francs. Te Cégy fusilleerden zij een burger, omdat hij de uniform der nationale garde droeg. In het dept. Cöte-cTOr waren de rekwisitiën nog on- menschelijker. Men kan er zich een denkbeeld van vormen door de opsomming van de schatting, die alleen aan de gemeenten van twee kantons van Beaune werd opgelegd; 145 stuks vee; 41,700 kilogr. brood; 4600 kilo gemalen koffij 2480 kalo zout; 11.9,700 kilo haver; 4,730 kilo rijst; 1400 kilo erwten; 32,500 kilo hooi; 22,130 kilo stroo; 40,100 kilo aardappelen; 43,640 liter wijn; 336,000 sigaren; 7,980 kilo spek; 1,170 kilo snij- boonen. Wanneer die artikelen niet vóór 21' November ge leverd waren, zouden die gemeenten de zwaarste militaire straffen ondergaan en bovendien geplunderd worden. Men kan zich eene voorstelling vormen van de daar plaats gehad hebbende tooneelen, wetende dat de in gezetenen den 21sten November naauwelijks yi0 gedeelte bijeen hadden kunnen brengen. Toxxx-s, 7 Dec. ('savonds.) Ten gevolge van de benoeming eener commissie van enqueteom een on derzoek in te stellen naar de ontruiming van Orleans, heeft d'Aurelles de Paladine zijn ontslag genomen. Bourbaki voert thans over twee in plaats van over een legercorps het bevel. Generaal Pallières voert bevel over het centrum. Er is nog geen andere bevelhebber benoemd. Sedert de ontruiming van Orleans hebben er geene nieuwe operatiën tusschen do Franschen en Pruissen plaats gehad. groot, vooral van het tweede korps der Wurtembergers. Bij Orleans zijn 22 kanonnen en vier kanonneerboo- ten buit gemaakt en 5000 Franschen gevangen genomen. Stiittg-ax-t, 6 Dec. De generaal v. Obernitz heeft aan den minister van oorlog het volgende getelegra feerd: De Wurtemberger divisie heeft in de gevechten van 30 Nov. en 2 en 3 Dec. verloren aan dooden 83 offi cieren en 268 onderofficieren en manschappenaan gewonden 47 officieren en 1345 onderofficieren en man schappen; aan vermisten: 1 officier en 345 onderoffi cieren en 'manschappen. Voorts hebben wij verloven 148 paarden. Wij maakten 1400 Fransche krijgsgevan genen, waaronder 34 officieren. De koning stemt toe in het voorstel des konings van Beijeren om gemeenschappelijk met de Duitsche vorsten bij den koning van Pruissen aan te dringen dat met het bekleeden van het bondspresidium het voeren van den keizerstitel verbonden worde. Heden is een vleugel-adjudant met een eigenhandig schrijven naar Versailles vertrokken. Bex-lijai, 8 Dec. In de laatste dagen hebben hier in eenige wijken ongeregeldheden plaats gehad tenge volge van het onder de wapenen roepen van de gehuwde manschappen der landweer. Men heeft de hulp der gewapende magt moeten inroepen om het uitbreken van onlusten te voorkomen. Ook in andere Pruissische steden heeft de algemeene ontevredenheid tot volks bewegingen aanleiding gegeven. Van den 1 Dcc. wordt het volgende uit Versailles gemeld: „Zonder één oogenblik op ie houden dreunde gedurende 48 uren het geschut der Parijsche forten. Het scheen alsof de ijzeren mond van het kanon, als een anderen Rolandsboorn het in de verte toevende Loire-leger tot hulp moest roepen. Dit legeiy achter dat op den 29 November had getracht bij Beaune la 'Rolande uaar Fontaineblau door te breken om onze befegeringa-troepen in den rug te vallen kon het hulpgeroep niet, hoorendat Parijs gedurende twee dagen vau zijne forten liet Weergalmen. „Volgens de berekeningen van goede rekenmeesters hebben de zuidelijk en westelijk van Parijs gelegen fortenin den nacht vau 28 op 29 November, voor eene waarde van 120,000 tha- Iers verschoten. „Onze verliezen in het gevecht van gisteren kunnen nog niet geheel worden opgegeven, doch zullen wel niet zeer be langrijk zijn. Wij hebben een groot getal vijanden krijgsgevangen gemaakt, maar bij verschillende troepenafdeelingen heeft men de gewoonte aangenomeu, om de gevangen vijanden te ont wapenen en ze dan terstond met „lc olfstootcn" weder in de vijandelijke liniën terug te jagen, ten einde het getal onnutte monden in Parijs niet te verminderen. Het zal voor hen die* zich opzettelijk laten gevangen nemen, om van het paardenvleesch en gezouten vlecsch bevrijd te worden, een streep door de rekening zijn als ze op die wijze hun plan zien mislukken," Het Journal do Liège deelde voor eenige dagen mede dat eenige Fransche gevangenen uit Berlijn gevlugt en na 18 dagen reizens op België's grondgebied ge komen waren. Vrijdag zijn te Stavelot weder behouden aangekomen een Fransche artillerist en een dito infante rist, die te Coblenz waren geïnterneerd. Als werklieden gekleed met timmermans-gereedschap bij zich, waren ze, bij nt vallen van den nacht over de Pruissische liniën om het geretrancheerd kamp te Coblenz getrokken, trots den kans om gefusilleerd te worden. Van een gecopi- eerden wegwijzer voorzien* teisden zij dag en nacht langs velden en wegen en vlugtten, als ze gevaar vreesden, in de bosschen. 's Nachts dienden lucifers hun als lantaarnzij ver lieten Coblenz met ééu brood van twee pond en een stuk worst; zij deelden dit weinige broederlijk op hun togt, die vier dagen en vijf nachten geduurd heeft. Onder hunne kleederen hadden zij touwen verborgen, bestemd om den eersten den besten, die hen aanviel, te worgen. Thans zyn zij in Frankrijk, om op nieuw tegen den vijanj| dp te rukken. Zij i vd£ren niet de eenigen die uit Coblenz ontvlngt zijntal van kameraden hadden hun daartoe het voor beeld gegeven. De 25,000 gevangenen te Coblenz ge- interneerd (10,000 van Sédan, 8000 van Straatsburg en 7000 van Metz) werden gebezigd voor den arbeid der vestingwerken. 33ei*lijix, 6 Dec. Telegrammen des Konings mei dén dat gisteren voor Vincennes drie bloedige gevechten zijn geleverdwaarbij beurtelings dorpen genomen en verloren w&den. De verliezen der Duitschers zijn zeer IZiei'ïliaseo, 8 Dec. De lieeren Fock en Brocx hebben bet hun door den koning opgedragen mandaat tot zamenstelling van een nieuw ministerie nedergelegd - De nog in functie zijnde Miuisters hebben, nadat de heeren Fock en Brocx niet geslaagd waren in hunne pogingen tot zamenstelling vau een kabinetzich be reid verklaard om credietwetten te ontwerpen en te verdedigen, welke iu de volgende week door de Tweede Kamer zullen behandeld worden. - De Tweede Kamer der Staten-Generaal is tegen a. s. Dingsdag, den 13den dezer, bijeengeroepen. x Bij Kon. besl. is benoemd tot substituut-griffier bij de a'rrondissements-regtbank te Assen mr. C. D. W. Pape, thans kantonregter te Cortgene. 5£ïex*ïltzee, 9 Dec. Volgens achterstaande annonce zal Dr. Epstein op morgen-avond alhier eene tweede en laatste voorstelling geven in de Egyptische, en Indische vingertooverij, waarbij zich zal doen hooren de beroemde Opera-Zanger Mr. Heksch. Mogt Dr. Epstein overal in het binnen- en buitenland den grootsten roem ver werven, de voorstelling van gisteren avond bewees dat die roem niet onverdiend was, en mogt hij zich in deu uitbundigen lof van bet aanwezige publiek verheugen. Wij wenschen hem dan ook bij zijne afscheids voor stelling in de Concertzaal te dezer stede en bij zijne voorstelling te Brouwershaven een druk bezoek toe. Gemeng-tle bevigten. JLxirxioiralbxix'g;, 8 Dec. Uit authentieke bron verneemt men dat de heer 'fbri Bismarck aan onze Regering eene nota heeft doen ter hand stellen, waarin gezegd wordt, dat hot Luxembm-gsche grondge bied herhaaldelijk door de Franschen werd geschonden, zonder dat dit tot eenig protest-van de zijde der Luxem- burgsche Regering aanleiding gaf. Pruisen beschouwt zich uit dien hoofde ontheven van de verpligting, om zijnerzijds de neutraliteit van Luxem burg te eerbiedigen. Diepenveen4- Dec. Dezer dagen is bier een moordaanslag geschied. Een jongmenscbboerenknecht bij zijn oom, heeft diens dochter, terwijl zij bezig was met melkenmet een mes aan den hals een viertal sneden toegebragt. Hare zuster, op het noodgeschreeuw toegesneld, mogt er gelukkig in slagendoch niet zonder zelve eenige wonden te krijgenden dader het mes te ontwringenwftarna deze ontvlugtte en in een nabijzijnd water sprong, om zich te verdrinken. Door de inmid dels ter hulp gesnelde buren (de boer en boerin waren afwezig) werd hij verhinderd zijn plan uit te voeren en gevangen gehouden totdat de politie kwam om hem naar Deventer te transporteren. Noch hij zelf, noch zijne huisgenooten weten redenen op te 'geven welke hem tot zijne euveldaad in koelen bloede be dreven kunnen aangespoord hebben. Naar wij vernemen zijn de toegebragte wonden niet gevaarlijk. INTenzioii, 7 Dec. De predikant bij de Hervormde gemeente alhier, de heer H. J. Krol, vierde heden ge dachtenis van zijne 25jarige vervulde evangeliedienst, vroeger te Herkingcn en Nieuw-Yossemeer en thans alhier. "Des namiddags hield Z.Eerw. expresselijk daartoe eene godsdienstoefening, die door een talrijk opgekomen menigte werd bijgewoond en waarin hij volgens 2_Cor. 5,vs. 20a, eene op de gelegenheid gepaste leerrede hield. Yan een 60tal leden der geme.ente en vrienden des leeraars ontving hij een keurig en rijk aan denken. In Frankrijk worden de kindereu op de scholen geleerd, nooit geen Pruis te groetenen ze altijd te haten. Dit verdienen zij ook. Nu Napoleon zoo liefderijk op Wilhelmshöhe behandeld wordtrijn er lieden die denken dat geheel de oorlog een bekuoeide boel is geweest tusschen koning Wilhelm en deu zoogenaam- den ex-keizer, om het Fransche volk wat té kortwieken. Mogt Napoleon dan ook met Pruissische kanonnen en Uhlanen op den Franschen troon gebragt worden, dan zal dat wel algemeen geloofd worden. Wat de Sire van Pruissen aan beminde onderdanen zal verliezen, zal hij waarschijnlijk aan oorlogschepen winnen; want men ze»t dat hem geheel de Fransche vloot zal beinaakt worden. Er zijn nog staatkundigen die volhouden dat oorlogen goed en noodzakelijk zijn. Zoo is er een Pruis die verklaarde dat er wel vele duizende Duit schers gesneuveld zijn en voor de maatschappij zijn verloren gegaan; maar, voegde hij er bij, de Duitschers gaan toch bij duizenden naar Amerikaen de gesneu velden, zoo wel Duitschers als Franschen, zullen geen schelmen worden, en die zijn er genoeg. Jufvrouw N. te W. moest het praten van de jonge lui wat nalaten, en des Zondags avonds zoo niet over het dorp loopen, want dan zal zij in ongenade vallen en niemand kunnen krijgen. Iemand in den Westkraaijer wordt aan geraden, niet meer uit het vrijen te gaan, want hij is gewogen en te ligt bevonden; en nu zegt men: Dit valt hem hitter tegen Want hij sprak onderwegen Wat zal ik met die beste meid Welligt nog binnen korten" tijd, Mij kunnen schoon vermaken En dat zijn toch maar zaken Waarvoor men alles wagen moet, Zoo als zoo menig heerschap doet. Prijscourant der EiTecten. ROTTERDAM, 8 DEC. Laagste koers. Hoogste koers. Spanje Binnenland 3 '0 25 Va 257, "dito Binnenl. kleine stuk. dito te Londen 1867 3 3> 29,5/io 30 dito dito 1869 3 T> 28'7 Premie-Leen. Stad Madrid Povtng. te Londen 1867 3 30 7» dito dito 1869 3 30 307,» Rush, bij Hope 1866 5 89 7„ dito Nicolaï 1869 4 CS 3/s dito bij Sticglitz 1855 dito te Amsterdam 1860 T> dito Spoorvv.-Aand. 236 2H Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 <7 0 44«/8 dito in Zilv. per Jan./Juli 5 61'/, 517,6 dito Aand. fl. 100 1864 f 107»/, 108 Kiew-Brest Spoorvv. B/S 173 1737. Aand. Baltische Spoorweg 3 7i 118'/. 5 °lo 7 7> 7S'/8 Gren. Uitg. Gestempelde 17 10 dito per hectare 4.» Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 03»/, 0 937s Louisiana Levee Bonds 6 63 7* 63'7„ Oblig. Maxwell 7 737s Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: "Yan Teelt (Onheroofden.) Van Zonnemaire. GG. 2 v. 11 aech. CV. 5 11 AO. 1 9 Van Goedereede. DG. 'n4y„4v.l2 a. Van Cortgene. PDK. n. l/5 5 V. 95 a. Van Fijenaart. AVDH. 4 v. 105 °/0 asch. Van Prinslavd. MVS. 2 v. 11 ü/0 asch. JDB. 3 135 ARP. 1 11« PDK. 2 135 MRP. 1 12 JHM. 4» 18 JVDR. 2 10 Van St.-Annaland. AJB. 2 v. 11 °/o as°h LB. 2 li® Van Goes. PC n. 5557.3 10 v. 85 0/ a. «74/ XO 9 56s4/93 10 9 Van Zierikzee. Wh. HKM. DD. 1 8 3 9 1 10 4-v. 8 °/o asch. 1 x 85 MDR. DBV. Wd.AVH. 1 95 AVDW. 1 11 CK. 1 10 Amsterdam, 12 November 1870. M. E. BOUR. Prijzen der Boter en Eijereu. Zierikzee, 8 December 1870. Boter laagste koers 0,75 en hoogste koers 0,85 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren langste koers ƒ0,75 en hoJgitte koers 1,25 per 25 stuks.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1