ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. jVo.2860. 27sle Jaarg-. Donderdag 8 December 1870. Bekendmaking. A fkondiging. Strandvonderij. Nieuwstijdingen. ©wrgiclrwb. JFtawtrijfi. Belangrijk voor Velen Be BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- I rikzee Gezien de bepalingen van liet Koninklijk besluit van den 9 November 1851 (Staatsblad n°. 142) en dat van deu 11 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 80); Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden, I dat op Vrijdag den 16 December e. k. eene vergadering I van kiesgeregtigden zal worden gehouden op het raad- I huis dezer gemeente van 's morgens 9 tot 12 ureter ver kiezing van een lid in de Kamer van Koophandel én Fabrieken in deze gemeente, tengevolge van het niet aan- uemen van de benoeming door den heer B KOOLE, waartoe aan eiken kiezer een gesloten brief van op roeping, een stembriefje bevattende, zal worden te huis bezorgd. Zierikzee, 2 December 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. i Afkondiging. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend: dat het kohier voor de belasting op het Personeel No. 1negen maanden regt van deze gemeente, dienst jaar 1870/71 den BOsten November jl. door den heer prov. Inspecteur der Dir. Belastingen, enz. in deze provincie executoir verklaard, op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder 1 verpligt is zijnen aanslagop den bij de wet bepaal den voet, te voldoen. Ziekikzee, den 7 December 1870. B. C. CAU. De BURGEMEESTER van Zierikzee maakt bekend dat het kohier van het Patentregt, No. 6, van deze gemeente, dienstjaar 18'°/71 den 2den dezer maand door den heer Prov. Inspecteur der Dir. Belastingen, enz. in deze provincie executoir verklaard op heden aan den heer Ontvanger der Directe Belastingen alhier wordt ter hand gesteld ten fine van invordering, en dat ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wet bepaalden voet, te voldoen. Ziekikzee, den 7 December 1870. B. C. CAU. De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de tweede maal ter reclame op regthehbenden op: 11 spar ren, op 24 October jl. hij hem aangebragt; 1 mast, 1 lijzeilspice, 2 stukken van een stang, 4raa's, 12 yzeren banden, 2 d°. rakken, 2 einden ketting met een blok, 1 ijzeren stag, 5 blokken 6 einden staand want, 6 stuks zeilen, 2 jjzeren ezelshoofden, 1 d°.ketting en een pari ij oud touwwerk, op 5 dezer bij hem aan gebragt, alles in zee gevischtafkomst onbekend. Ziekikzee, 7 December 1870. De Burgemeter B. C. CAU. Men schrijft uit Kasseidd. 28 Nov. aan de Daily Telegraphdat men dezer dagen voor de derde maal op Wilhelmshöhe een agent van von Bismarck heeft gezien. Men brengt deze voortdurende onderhandelin gen met Napoleon in verband met de onderhandelingen tot zjjne herstelling als keizer van Frankrijk. Het dagblad the Sun ontvangt een brief uit Berlijn, waarin gemeld wordt dat men in het Pruissich hoofdkwartier te Versailles volstrekt niet meer spot met de houding van de Parijsche bevolking. Men be schouwt het gedrag van het Parijsche leger sedert de laatste dagen als zeer eervol. De berigten van den koning van Pruissen verliezen veel van het vertrouwen, hetwelk men daarin gesteld heeft. Wat hij den eenen dag als eene overwinning vermeldde, blijkt den volgenden dag eerder eene neder laag te zijn. De zegepraal der Duitschers is dan ook" volstrekt nog niet beslist. Thans blijkt dat weder een nieuw Fransch leger is georganiseerd en wel in Norraandie, hetwelk thans met bet Loireleger en het noorderleger aan de operatiën deelneemt. Totiï*s5 3 Dec. Een ballon, die in den avond van den eersten Parijs verliet, heeft geen enkelen brief of dépêche aangebragt van latere dagteekening dan van den 30sten Nov. des avonds. Uit de mededeeling van den luchtreiziger blijkt evenwel dat de Franscben Donderdagavond zich staande hielden in de positiën die zij den 29sten en 30sten hadden ingenomen. Zij maakten zich gereed om op nieuw eene krachtige be weging te maken. Vóór den uitval op den 28sten zou Ducrot hebben bepaald dat in den ochtend van den 29sten de Marne moest worden overgetrokken; aange zien de rivier echter buiten hare oevers getreden was, moest hij zijn voornemen tot later opgeven. Vinoy begon den 29sten den aanval ten zuiden, tege lijk met Ducrot. Hij was reeds zeer veel vooruitgedron gen, toen hij vernam dat Ducrot genoodzaakt was den overtogt van de Marne te verdagen; de noodzakelijkheid om zijne bewegingen met die van Ducrot te verbinden, deed Vinoy besluiten zich terug te trekken maar hij werd daarin verhinderd door den vijand. Ducrot hervatte den 30sten de voorwaartsche bewe ging en behaalde het bekende succes. Het is juist, dat de Pruissen één keer Champigny hernamen maar de Franschen veroverden het daarna op nieuw. De Pruissische dépêche waarin verzekerd wordt, dat de Franschen eene wapenschorsing hadden gevraagd om hunne dooden te begraven is onjuist. De lucht- 1 reizigers verzekeren, dat integendeel de Pruissen eene wapenschorsing vroegen die hun door de Franschen werd toegestaan. Tours, 4 Dec. (Officieel.) Het Loire-leger heeft Vrijdag en Zaturdag zijne voortzettende beweging gestaakt, wegens den hevigen tegenstand die het ont moette. D.e Pruissen hebben aanzienlijke strijdkrachten verzameld tusschen PithiviersArthenayen Orgeres. Verscheidene gevechten hebben plaats gehadzonder belangrijke resultaten op te leveren. In een dezer gevechten is generaal Sonis gevangen genomen, doordien hij zich te ver gewaagd had. Het Loire-leger is dus naar Orleans teruggekeerd. Hierdoor is het leger van generaal Ducrot verlost van een groote legermagt der Duitschers, welke thans voor Orleans teruggehouden wordt. 5 Dec. OfficieelTe Nantes is een ballon neer gekomen die tijdingen uit Parijs meêbragtloopende tot den 4den des middags. Trochu zoo heet 't zegt in zijn rapport, dat, op den 2clen, de Pruissen met verbazende strijdkrachten de Fransche positiën op het plateau tusschen Champigny en Villiers aanvielen. Meer dan zeven uur duurde het gevecht. Op het oogenblik dat Trochu zijn rapport verzond, was de vijand over de geheele linie wijkende, en trok hij ten tweeden male van de hoogten terug. Trochu heeft zich langs de linie der tirailleurs tusschen Champigny en Brie begeven; hij werd met gejuich en geestdrift dooi de troepen ontvangen. De generaal verwachte offensieve bewegingen van de zijde des vijands; en dat het tweede treffeneven als het eerste den ganschen dag duren zou. Dat verwachte tweede treffen wasluidens het rapport van Trochu, gedagteekend van den 2den uit het fort Nogent, veel beslissender dan het voorgaande. De vijand viel met het aanbreken van den dag de onzen aan met reserven en versche troepen. Drie uren lang hebben wij gevochten om onze positiën te bewarenen vijf uren om die van den vijand te nemen op welke wij heden ons te slapen leggen. Volgens mededeeling van generaal Pallieres heeft hij heden Orleans ontvreemd, na alvorens de batterijen vernageld en al het krijgsmateriëel vernield te hebben. De aftogt geschiedde in goede orde. Sedert te Parijs ook het rattenvleesch tot de voedings middelen behoort, en zelfs onder een verbloemden naam op de spijskaarten der hotels voorkomt, wordt de jagt op deze dieren met onvermoeiden ijver en met al het vernuft der pa- rijzer baliekluivers onafgebroken voortgezet. Daar deze lieden hun buit tegen hooge prijzen kunnen verkoopenzijn zij on uitputtelijk in krijgslisten, om de opgeschrikte dieren in tallooze hinderlagen te lokken. Tot een der nieuwste uitvindingen op dit gebied behoort het maken van diepe uitholingen in de goten, welken holten men met eene dikke laag lijm en stroop bestrijkt. De ratten zijn hierop zeer verlekkerd, en vallen meestal door hare be- geerigheid in de diepten, waarna zij door de kleverige zelf standigheid, die zich van alle kanten aau haar hecht, verhinderd worden te ontkomen. Men schrijft uit Parijs: de gewoonte doet veel de nood is een gestrenge leermeester de honger heeft wou derkracht. Menschen, die vroeger in zwijm zonden vallen, alleen op aanzegging dat zij paardenvleesch zouden moeten eten, vertel len nu: dat zij lekker gesmuld hebbeu van eene kat, en iemand, die zich er toe liet overhalen om eens mee te gaan naar eene restauratie waar vatten werden vóórgediend, teneinde die eens te zien eten, proefde zelfs eeu billetje, dat met saus en geroosterd brood ër niet appetiellijk uitzag, 't Vleesch was blank en zeer fijn en veel smakelijker dan dat van een konijn. En de alzoo gebraden rat kostte ongeveer 40 cent. Berlijn s 5 Dec. Versailles 4 Dec. 12 ure des nachts. Aan koningin Augusta. Na een slag van twee da gen waaraan het tweede en het Mecklenburgsche leger deel namen, veroverde het korps Manstein de voorstad St. Jean en het spoorwegstation van Orleans. De andere korpsen staan gereed morgen de stad te nemen 30 kanonnen en meer dan duizend gevangenen vielen in onze handen. Het verlies is matig, de divisie Wraugel verloor het meest. Hier is heden alles rustig, Generaal Manteuffel is Rouaan binnengetrokken. De Franschen hebben zich uit Champigny sur Marne op Creteil teruggetrokken. Het vriest sterk. De rijksdag heeffc de algemeene discusiën over de verdragen met de zuidduitsche staten geopend. Prins Leopold van Beijeren heeft eergisteren den ko ning van Pruissen een brief van koning Lode wijk over handigd, waarin deze voorstelt koning-Wilhelm den keizerstitel te verleenen. De in Versailles aanwezige duitsche vorsten hebben hunne toestemming reeds ge geven, die der overige vorsten wordt dagelijks verwacht. 6 Dec. De Koningin heeft van den Koning de volgende telegrammen ontvangen Versailles, 5 Dec. ,/Orleans is in den afgeloopen nacht door de onzen bezet, zonder dat de plaats be stormd behoefde te worden. God zij gedankt)" Versailles, 5 Dec. Frederik Karei is in een drie- daagscben altijd zegevierenden strijd voorwaarts kun nen rukken. Na de bestorming van het spoorwegstation en de voorsteden van Orleans heeft hij de stad in den avond van den 4den en den 5den bezet. Ongeveer 40 stukken geschut vielen in onze handen. Tot dusver namen wij vele duizend man Franschen gevangen. De vijand wordt onophoudelijk vervolgd. „Ons verlies staat in verhouding tot het bereikte resultaat." Dresden, 4 Dec. Volgens officiële berigten heb ben de Saksers in de gevechten van 30 Nov. en 1 Dec. vóór Parijs 1500 a, 2000 man verloren waaronder 15 officieren gedood en 63 gekwetst. 3000 Franschen werden krijgsgevangen gemaakt. Stuttg-ardt, 4 Dec. Het Wurtembergsch leger corps heeft in den slag. bij Parijs op Vrijdag 11. 840 man aan dooden en gekwetsten verloren. tg* Brussel, 4 Dec. Het schijnt dat deBonapartische party steeds voortgaat te trachten de keizerlijke dynastie in Frankrijk te herstellen. Brussel is het centrum der machiuatiën. Men blijft beweren dat Keizerin Eugenie de vorige week Brussel gepasseerd is. Men voegt er zelfs bijdat terwijl Eugenie zich naar Wilhelmshöhe begaf, haar zoon hier achterbleef. Deze zou alstoen getracht hebben den generaal Changarnier te bewegen zich aan het hoofd van het regentschap te plaatsenomdat Bazaine thans onmogelijk zou geworden zijn. De generaal heeft echter voor dit aanbod bedankt. Sluis, 5 Dec. Groot was de beweging in de twee laatste maaudeu op onze haven. Onder meer werden naar Belgie uitgevoerd: 5493 eieren, 218 hectoliters aardappelen, 3053 hectoliters tarwe, 5076 hectoliters gerst, 668 hectoliters boonen, 4645 kilogram kaas, 10831 kilogram garnalen, en voor een waarde van ƒ21,688 aan beetwortelen, terwijl de voornaamste artikelen van invoer bestonden in 701,600 kilogram steenkolen, 2438 liters wijn handwerk, werktuigen, krame- rijen, enz. Den 29 November werd door den gemeenteraad alhier tot hulponderwijzer benoemd de heer II. M. Ilubregtse in de plaats van den heer P. A. Kommers, op zijn verzoek eervol ontslagen. Tevens werd tot derden hulponderwijzer benoemd de heer H. G. Bakker. Axel1 Dec. Eergisteren had aan het station Sluiskil van den ijzeren weg Neuzen—Gent een treurig ongeval plaats. De voerman K. uit Axelbezig zijnde suikerbieten te lossen, had bij het aankomen van den trein zijne paarden van voor den wagen gedaaneen der paaiden wordt bij het vertrek van den trein schig- tig, springt over den afsluitingsboom op de rails, zoodat het dier een eind door den locomotief wordt voortge sleept en er zoodanig tusschen beklemd geraakte, dat men het geheel in stukken heeft moeten hakken ten einde den trein te kunnen doen vertrekken. Overigens geene ongelukken. Zi0i*ïltzoe7 Dec. Heden ontvingen wij uit 's Hage per telegram het berigtdat II. K. H. prinses Frederik gisteren namiddag op het huis de Pauio is overleden. De prinses was geboren den 1 Februarij 1808 en be reikte alzoo den ouderdom van bijna 63 jaren. Wij verwijzen onze lezers op achterstaande adver tentie van Dr. Epsteindie morgen eene voorstelling in het Hdiel van Veen zal geven. Voor vorsten en vorstinnen in en buiten Europa opgetredenmogt hij steeds onverdeelden bijval inoogsten en werd door alle kunstkenners hulde gebragt aan zijne talenten in de vakkenwaarin bij werkzaam was. Wij wenschen hem een ruim bezoek toe. Wij ontleenen het volgende aan een brief uit: Metz, 30 November 1870. De stad zelve heeft niets, wat gebouwen als anderszins betreft, van den oorlog geleden doch de omstreken dragen des te meer kenmerken van de krijgsj am meren. Bij honderden liggen paarden buiten Metz te verrotten. De hoornen rondom de stad zijn bijna alle gekapt en een aantal dorpen verbrand. ïn de hêtels is bijna geen plaats ce vinden, zoo sterk zijn zij bezet met vreemde lingen. Rondom de stad ziet men meer kanonnen en bagage opgesteld dan zeker de gansche Nederlandscke armee bezit. Er zijn bergen chakos, ransels, sabels, enzi; het is bijna ongeloofelijk, welk een bergketen zij vormen. Er wordt dan ook gezegd dat Bazaine meer in de forten en magazijnen heeft gehad dan voor een half millioen soldaten noodig was. De inwoners zijn zeer op hem gebeten en is het minder raadzaam te schrijven wat er zoo al van hem wordt gezegd. Overigens verklaren zoowel Pruissen als Franschen. dat Metz eigen lijk eene vesting is, die als onneembaar moet worden geacht, auders dan bij capitulatie. De boter is hier slecht de wijn goedkoop en het vleesch thans zeer goed, maar het brood is voor Nederlandsche tanden bijna niet te kauwen, ofschoon toch veel beter dan dat hetwelk vóór de capitulatie aan de Fransche'soldaten werd rondge deeld; toen kreeg elk soldaat dagelijks een brood, ge bakken uit haver met 6 aardappelenkool en eene portie paardenvleesch; tijdens het beleg werden 50,000 paarden voor de Fransche soldaten, tot voeding geslagt. De koffiehuizen zijn alle avonden hier overvol met Franschen en Pruissen en zoowel aldaar, als overal elders in de stad kan men uit blikken, stem en gebaren ont waren, dat zij het elkander niets toegeven in antipathie Dit is zelfs bij de Franschen zoo sterk, dat, als in de koffiehuizen in het Duitsch iets besteld wordt, daarop geen antwoord en geen bediening volgt. Het Neder landsche „Roode Kruis" verrigt hier uitmunde diensten. De zwarte pokken, typhus, enz., enz. heerschen hier sterk. Er liggen hier meer dan 20,000 zieken en dagelijks zijn er honderden dooden. Aan goedwillige vrouwspersonen mankeert het hier niet, integendeel er zijn er veel meer dan wenschelijk is voor de Pruissische krijgslieden. Metz is eene antieke stad, doch met mooije winkels en zij ziet er nog goed uit. De telegrammen uit Nederland naar hier bomen goed over, doch van Metz naar Nederland worden geen telegrammen van particulieren aangenomen, 's Avonds elf uren moeten alle gebouwen gesloten zijn niet meer dan 5 personen mogen bijeen op straat staan en moeten op eerste aanmaning uit elkander, of anders worden zij, zonder extra complimenten, aan de Duitsche bajonet geregen. kige gebeurtenis werd aan de bewoners van Brussel aangekondig door het luiden der klokken en door bet afschieten van kanonnen De bevolking was dan ook zoo verheugd, dat er ontelbare kappertjes bier op zijn gedronken. Onder Siut-Nicolaas is eene weduwe letterlijk vau honger gestorven, met twee kinderen. Dat zal nu de gravin vau Vlaanderen niet doen met hare prinsessen. - Al wat te Parijs uitgevonden wordt, wordt in Belgie nageaapt. Zoo worden er te Parijs ratten gegeten, maar uit nood, en toch gaan de Belgen dit ook doen. Te Doornik o. a. is een groot souper van ratten gehouden in een groot koffijhuis, en de gasten vonden het smakelijk. Eenige Duitschers ia Poleu hadden voor eenige weken 50,000 th. bijeen gebragt, die bestemd waren tot bet verplegen van gewonde militairen; maar toen dit geld. overgebragt zou worden naar Berlijn, kreeg de Russische over heid daar kennis van, en nam het in beslag. Hoe edel I Te Straatsburg worden gedurig valsche berigten aan de muren en poorten aangeplakt. Zoo luidde voor eenige dagen een berigt: dat te Berlijn eene omwenteling was uitgebroken, en dat de bevolking woedend wordt; dat de koning van Pruissen was vermoord in de nabijheid van Versailles, en dat Garibaldi zegevierend op Parijs aantrok. Dit is nu wel ouwaar, maaV wie weet of liet geeu waarheid worden kan? Ook in den Elzas worden allerhaude onwaarheden verspreid, om de bevolking tegen de Pruissen op te zetten. Het zal dan ook lang duren, eer de bevolking de Pruissische mode gewoon is. Een boer te S. moest zoo met zijn knecht niet ingenomen zijn, daar hij hem nog nietkeut; want: Hij is maar een luije vent, Daarvoor is bij toch bekend, En hij loopt zoo dikwijls heen, Met een groote blanuwe scheen, Want de dame die hem ziet, Wil die luije vent maar niet. Kerknieuws. Door bet kiescollegïe der iïerv. gem. te Zierikzee zijn tot ouderlingen gekozen de heeren Dr. II. M. de Bruijn de Neve Moll en C. Hofmanter vervanging der heeren H. J. Berg en D. Steenmeijer en tot diakenen herkozen de heeren Mr. J. M. Iseltree Moens en J. E. Mulode Houwer. Te Dirksland is tot predikant beroepen Ds. D. H. Teljer, pred. te Ilillegersberg. Yerseheidenheden In alle branchen bijzonder echter met betrekking tot de algemeen gezochte origineele loten is het vertrouwen gerechtvaardigd eenerzijds door de erkende soliditeit der firma en ten anderen door den daardoor voortge- vloeiden enormen aftrek. De uithoofde van hare nauw keurige stiptheid bekende Staatseffectenbandel van ADOLPH HAAS in Hamburg wordt dan ook aan ieder met warmte.aanbevolen en doen wij een ieders aandacht vestigen op de heden in ons blad voorkomende adver tentie der voormelde firma. Gemengde berigten. De Belgen hebben in de vorige week op het onverwach's een dubbel geluk gekregen de gravin van Vlaanderen is be vallen van twee meisjes, die men prinsessen noemt. Deze geluk DE HIJENA'S VAN HET SLAGVELD. „'tWas na den slag bij Wörth", zoo verhaalt een gewond Duitsch officier, die met een schot in 'tdijbeen vier en twintig uren op 'tslagveld gelegen had, „ik was aan het hoofd van mijne dappere fusiliers gevallenover mij heen werd de slag voortgezet. De onzen werden teruggeworpen, turco's en zouaven sprongen over mij heen, dan liepen zij weêr terug; mijne fusiliers, vereenigd met de Beijeren, namen de positie en stormden verder. De ligtgewonden werden naar de verbandstations gebragt, wijl anderen, die niet gaan kondenbleven liggen en verwachtten de dragersdie ons kwamen halen. Rondom mij heen lagen 'bijna enkel dooden, fusiliers, jagers en Beijeren; slechts hier en daar hoorde ik eeu zachten kreet van smart. Een brandende dorst kwelde mij, mijn toestand begon overdragelijk te worden, maar- wijd en zijd was geen hulp te zien; men dacht aan ons niet, welligt ook waren er op Toogenblik geen handen genoeg om den treurigen en moei te vol Jen arbeid zoo spoedig te kunnen verrigten. In de verte knalde nu en dan nog een schot, daartusschen hoorde ik een trompet-signaal, en eenmaal meende ik te hooren spreken, maar dit moet stellig eene vergissing zijn geweest. Zoo werd het avond, de keel was mij als digtgeschroefd ik weet nog, toen ik poogde, om hulp te roepen, hoe dit mij niet gelukte. Toen zag ik, hoe in mijne on- middelijke nabijheid een gewonde turco zich met moeite oprigtte, een Beijerschen jager zijn flikkerend mes in de borst stiet en daarna zelf roggelend ueerzonk. 'tls eene verschrikkelijke herinnerig, die al te levendig in mijn geheugen is geprent, dan dat ik haar voor een verwarden droom zou kunnen houden. En hoe meer donkere schaduwen des avonds neer daalden, des te te duidelijker vernam ikhetzachte kermen der gewonden, en het kreunen der stervenden rondom mij heen. Ik sloot de oogeu; een gevoel van onmagt, waartegen ik te vergeefs zocht te worstelenmaakte zich van mij meester. Toen ik weder ontwaakte, brak de dag aan't eerste waarop mijn oog viel, was een jong Franch officier, die met het geopende notitieboekje op zijne knieën niet ver van mij afzat en schreef. Ik wilde hem toe roepen, doch de stem weigerde mij haar dienst. Daar zag ik ui't het naburige woud een half dozijn gestalten te voorschijn treden zij droegen allen het teeken van Genève met het roode kruis. „Eindelijkdacht ik. Ik voelde, hoe het bloed sneller door mijne aderen stroomde: mijne eerste gedachte was, om den brandenden dorst te lesschen. De mannen kwamen langzaam nader: nu en dan bukten zij bij een gevallen soldaat neder; hun schuw, sluipend voorkomen was mij opvallend, ook bevreemdde 'irnij dat zij geene verwonden opnamen, en evenmin eenige verversching reikten. Wel zag ik dat twee hunner, herhaaldelijk in den zak tastten en hunne kameraden iets gaven, of van deze iets ontvingen, maar de waarheid, de geheele, ontzettende waarheid vermoedde ik niet. Plotseling bleven zij staan, een hunner wees op den Franschen officier, die ze nog niet bemerkt hadden. Toen beschreven die een vrij ruimen cirkel en naderden den officier van achteren. En vervolgens zag ik, hoe deze monsters zich plotseling op den gewonde wierpen, hem neerdrukte en verworgden, terwijl de anderen hem van zijn horlogeportefeuille en beurs beroofden. Ik hoorde één zeggen dat de officier een zwaven ring aan den vinger droeg, maar dat het niet mogelijk was, hem aftetrekken, en hoe een ander voorstelde den vinger af te snijden, welke raad onmiddelijk werd opgevolgd. In de doodsangst greep ilc om mij been; mijn revolver lag nog naast mij; ik herinnerde mij, dat ik nog drie schoten in den loop moest hebben: mijne zinnen en mijn geheugen zijn nimmer zoo scherp geweest, als in dien ontzettenden oogenblik. Thans kwamen de beesten tot mij. „Een officier!" zeide de een maar in denzelfden oogenblik drukte ik af: met doorboorden schedel viel het monster neêr. Ik vuurde nog eenmaal, de kerels gingen op de vlugtwant juist kwam een fussiliers-patrouille uit het bosch te voorschijn. Twee dezer ellendelingen werden gevangen genomen en met de geweerkolven

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1