n t psaasastgi m ^5Jar A'L EVANGELISATIE VERGADERING KROONDOMEIN. 9 WOONHUIS, Een Publieke Verkooping. APBBAll, Esschen en IJpen BOO31EN, drooge Knodsen en Wortels. Een Woonhuis en Erve, En een Pakhuis en Erve, BROOD- ENBK11TBIKKERIJ, 274ste Staats-Loterij. een prijs van ƒ1000, V erzekerings-Maatschappij HUflI 44 u ROODE-, ZWARTE- en WITTE AALBESSENWIJN BS0BI B9BBEA0X-WM8, Engelsche-, Beijersche- en Amsterdam,sche BIEREN. Boode-, <$f Witte Aalbessenwijn. LIKEUREN, i I I E f B I en Inlandsche en Buitenlandsche BRANDEWIJN. No. WMMHLMA1M VOOR UI. NAPOLEON III OPEN BRIEF De kleine Muzikanten, De Assurantie-Maatschappij LA BELG IQ UE D. Q. MULOCK HOUWER Vervolg der dankschrijven. 1STBL 111 fill, BEU-VIi 3 Millioen 333,400 Holl. Gld. in Zilver, 175,000 Holl. Gidd. in Zilver ISENTHAL C°. Onthoofding van een Mensch, tu Stads Naai- en Breischool. .een Hoefsmid,s-Knecht Al Si fei tr. SK iK K §k f< e Echtvereeiiiging- van g J. SCHILPEROORT en |i J. ZOETER. J Bruinisse, 5 December 1870. f| t, T. «WWRSïSKSKSfl 30jarig;e Eehtverecniging van S. VELDEN en y. J. KLEMENT. Nieuwerkerk, 5 December 1870. til Zonnemaire, den 2 December 1870. Heden overleed tot onze droefheid onze ge liefde Vader M. de GRAAFin den ouderdom van 58 jaren en 21 dagen. Uit aller naam J J. de GRAAF. den 3 December 1870. een kortstondig lijden Brouwershaven, Heden overleed mijn geliefde broeder ADRIAAN van SCHELVEN in den ouderdom van bijna 77 jaar. Uit aller naam CONSTAND van SCHELVEN. Algemeene kennisgeving. A Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een langdurig lijden ons geliefd Dochtertje HUBER- DINA ALLEGONDA, in den ouderdom van negen jaren en zeven maanden. Zierikzee, W. van OORSCHOT. 4 December 1870. A. E. J. van OORSCHOT, Douw. Strekkende deze algemeene tevens tot bijzondere kennisgeving aan vrienden en bekenden, /y De ondergeteekenden brengen hunnen liartelïjlfen dank, voor de vele be wijzen van deelnemingbetoond gedurende de ziekte en het overlijden van hun dierbaar pand GRIETJE CORNELIA. De Heer beware hun voor dergelijke droevige verliezen. Duivendijke, C. den BOER en Vrouw 5 December 1870. en kinderen. op VRIJDAG 9 DECEMBER, in de Zaal ^Toevlucht," des avonds te zes ure, BEDIENING DES HEILIGEN AVONDMAALS. Voorganger Ds. NONHEBEL Hervormd Predikant te Middelburg der Afd. SCHOUWEN tot Nut van 't Algemeen, TE BROUWERSHAVEN, VRIJDAG O DECEMBER 1870, 's a v o n d s 7 uur. Spreker de Heer W OLTE U I IN" K van Sirjansland. De Secretaris, VAN WAGE. De HUURDERS worden uitgenoodigdhet verschul digde ten spoedigste aan te zuiveren. Zierikzee, I)e Rentmeester, 5 December 1870. n Jhr. W. M. H. de JONGE. De ondergeteekenden verklaren bij dezen, dat de Heer D. van der MAAS alhier, geheel ten onrechte als de eenige oorzaak van de prijsverliooging der MELK wordt l>esolionw«Imaar dat zij geasa.ni entiljit daartoe besloten hebben om, huns inziens, voldoende redenen. Ter voorkoming van misverstand hebben zij gemeend dit openlijk te moeten bekend maken. Zierikzee, 5 December 1870. WILLEM van WESTEN, GERRIT BAKKER. B. LEEUW. I. HAGE. MAARTEN BOOT. W. GAST. P. GERADTS. C. van den BOUT, Cz. C. L. KLOEK. Wz. In meer clan ééne Courant lees ik, dat bij de stemming voor de Kamer van Koophandel ongeveer een vierde gedeelte van de ingekomen blaauwe biljetten was ingevuld: Ophelilhig dor Kamer van Koop handel. Is dit waarheid? Zoo ja, waarom maakt dan het Bestuur nergens melding van dergelijke manefestatie Beteekent het nietshoe een aanmerkelijk deel der Kiezers oordeelt over het voortbestaan der Kamer? Een Kiezer die niet voor de opheffing gestemd heeft, maar die waarheid en openbaarheid wilt. J4 De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zalten verzoeke van H. HELM- STRIJDop Donderdag 8 December 1870, 's namiddags 1 uur, in het Logement „DE te Zierikzeepubliek verkoopen Wagenhuis, Schuur en Erve, staande aan de Balie te Zierikzee, sectie A, no. 50 groot 12 Roeden 21 Ellen. Op Donderdag 8 December 1870, 's voormiddags 11 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de voorma lige Weverij te Zierikzee, publiek verkoopen: Eene mooie en groote partij als: PLANKEN, BALKEN. RIBBEN, BEKRIBBEN van 5—7 dm., TENGELS, KOZIJNEN, en eene aan zienlijke partij BRANDHOUT.f De Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ zal,-op Vr|jdag9 Decem ber 1870, s morgens 10 ure, (in plaats van op Woensdag 7 December)op de Hofstede „Moérmond" onder Renesse, publiek verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ zeer geschikt voor Werkhout. De Griffier van WAGE zal, ten verzoeke van de Weduwe L. van PUTTEN, op de door haar bewoonde Hofstede onder Zonnemaireop Zatuvdag den 10 December 1870, 's voormiddags 10 uur, publiek presenteren te verkoopen - JL Eene groote partij 1 "De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten ■fppPpr verzoeke Oer Erfgenamen van wijlen Mej. milk S. w. MOGGE POUS, op Maandag den 12 jma. December 1870, 's middags ten 12 ure, in het Hotel »van "Veen" te Zierikzeepubliek presen teren te verkoopen staande en gelegen aan de Noordzijde der Oude Haven te Zierikzee, wijk A, No. 327, kadastraal bekendsectie A, No. 641, groot 2 Ares 75 Centiares. staande en gelegen naast de Concertzaal in de Paar denstraat aldaar, kadastraal bekend: sectie A, No. 587, groot 1 Are 5 Centiares Beide perceelen zijn van af 1 tot en met 12 December 1870 te bezigtigen te bevragen bij den timmerman L. KOOLE. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. WEGENS GEVORDERDEN LEEFTIJD, wordt TE KOOP aangeboden EENE GOED ONDERHOUDEN EN BEKLANTE met SCHUUR en ERVE, staande en gelegen op den besten stand der stad Zierikzeezijnde ook voor andere affaires geschikt. Te aanvaarden met primo Mei 1871. Te bevragen bij den eigenaar F. van der ILARTEN aldaar; brieven franco. {fy TE koop: Een Molen roede; te bevragen met franco brieven bij J. L. van VESSEM, te Heinkenszand. GETROKKEN op IVo. 144SI, bij J. de JONGE te Kruiningen. Nog XXeele en Gedeelten van XLOTEHN" verkrijgbaar, volgens Prijs-Courant. voor dl „EENDRAGT BINDT." De DIRECTIE van genoemde Maatschappij heeft de eer ouders en Toogden te informeren, dat de deelneming voor de ligting 1871 weder is opengesteld. Deze Maatschappij waarborgt den Loteling tleszelfs broeder of broeders ingevolge art. 49 der Wet op de Nationale Militie, en laat de wijze van betaling geheel ter keuze van den deelnemer, overeenkomstig art. 12 van hun reglement, zoodat'verdere aanbeveling overbodig geacht wordt. De Hoofdadministratie is gevestigd ten kantore van den Heer WULF Aas. Spui No. 265 te 's Graven- hageen verder kan men deelnemen en informatiën bekomen te Dirksland bij den Heer M. van der VLIET Az. Agent van Assurantiën etc. Brielle bij den Heer H. ABBENBROEK, Gemeente- Ontvanger van Oostvoorne. Hellevoetsluis bij den Heer H. G. van STEDEN Boekhandelaar. DVER: De Maatschappij van BRANDVERZEKE RING voor het Koningrijk der Nederlanden, Directeur Mr. J. M. B. J. van der DOES de W1LLE- BOIS, gevestigd te 's Hertogenböschgeeft bij deze kennis, dat zij den Heer JAN JACOB van den BROEKE te Goes heeft benoemd tot hun gevolmagtigd AGENT, welk Agentschap vroeger is waargenomen door nu wijlen den Heer O. Verhagrn. Men gelieve zich voor alle verdere informatiën te wenden tot den Heer van den BROEKE voornoemd, aan de Groote Markt te Goes. {g£5F=» ©nt>-Agenten worden op alle dorpen van Zuid- en Noord-Beveland gevraagd, voor zooverre deze Maatschappij aldaar niet vertegenwoordigd is. Adres als boven. Brieven franco. Regthebbende op een ligt zwartbont - OSJE, witte kop naar gissing een Jaar oud' horens ongemerkt, kan inlichting KSiÈü verkrijgen in persoon of met franco brieven by de Uitgevers dezes. in flesscheu on op Pust tot zeer civiele prijzen. directe aanvoer, in soorten. in soorten, volgens prijs-couran t, verkrijgbaar bij Zierikzee. uJ. WAALE. De ondergeteekende berigt zijnen geachten begunstigers dat hij wederom ruim is gesorteerd onderstaande artikelen. Madera «Sc Bordeaux-Wijn. SI KOOF de PUNC H IV o. 1. 2. 3. Ordinaire-, fijne- en dubbelde fijne beste JAMAICA RUMCOGNAC Keulsche GENE-1 VER, MAAGBITTER, POMMERANS, BOONEKAMP. BITTER, enz. 4) R. O. van NIEUWEN HUIJZEN, Dam, B, 87. Be BURgJ I ,ikzee 1 Bezien de jen 9 Noven 1 jen 11 Ang<| I Brengen 1 I dat op Vrijd k van kiesgerel I huis dezer J kiezing vanjl I fabrieken in| I nemen van d< I waartoe aaa I roeping, eeit I bezorgd. ZierikzL In den Boekhandel van P. de LOOZE, is verkrijgbaar: INHOUD: Vorstelijke verjaardagen. Tafel van het op- en ondergaan der zon. Eclipsen. Maten gewigten j en weegwerktuigen. Algemeene Christelijke feest dagen. Uittreksel uit de nieuwe wet op de brieven- posterij. Zegeltarief voor wissels, acceptation en voor buurceduls. Deze Almanak is ingerigt voor kantoren, winkels enz. PBIJS 5 CENTS. By denzelfden is in de Winkel voorhanden: HET DERDE DUIZENDTAL VAN als Meineedige en Menschenslachter, aangeklaagd en veroordeeld voor en door de Regtbank der wereld. aan alle volken der aarde, door G.v.B. PRIJS ÏO CENTS. ET €C2 TT ÏSB&. schetsen voor het handteekenen inhoudende 8 fraaije steendrukplaten. Plaat I—IV. Vruchten en Bloemen. V—VIII. Groepen. PRIJS 50 CENTS. Zestal liederen voor de Piano. Trijs 30 Cents. verzekert tegen zeer billyke en vaste premiën WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 10 l Informatiën te bekomen bij Hoofd-Agent voor SCHO UWEN en DUIVEL AND. Huogeveen14 November 1870. De ondergeteekende I verklaart, dat zijne dochter, MIETJE VAN -ZUIDlift I thans vroedvrouw te Oudesluis (Noord-Hol land)door I het gebruik van het Malz-Extract volkomen van hare Maagkwaal genezen is, na te vergeefsch i neeskundige hulp te hebben gebruikt. M. J. "VAN I ZUIDER. Veenhuizen18 November 1870. Gelieve nog maals van uw voortreffeljjk Malz-Extracfc-281 flesschen te zenden. G. J. TEN DAM. Amsterdamden 11 October 1870. Door het gebruik van slechts 12 scheu van uw Malz-Extract heeft mijn vrouw I reeds zooveel baat in hare 4jarige Zenuwkwalen en daar-1 door ontstane ligchaamszwakte gevonden, dat ik hoop I dezelve spoedig geheel en al hersteld is. Ik constateer I gaarne hiermede ten behoeve van soortgelijke - lijders I dit zoo buitengewoon gunstig resultaat door uw Malz. ÏGxtrtiot verkregen. P. T. GEVERS. 1 flesch 45 Ct., 6 ƒ2.20. 13 ƒ4.40; 28 fl. 9,25, (de ledige flesschen worden a 5 Ct. here- I kend en tegen dien prijs teruggenomen.) Centraal-DépótAmsterdam, Bloemmarkt bij I de Stilsteeg F 154. Hoofd-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C de KATER te Zierikzee Dépóts: Middelburg, J. SNOEP Jr. Vlissinqen, P. GASILLE. GoesD. A. OERLEMANS. - Schoon- dijkeA. van OVERBEEKE. Cortgene J. de DIE. I Wissenkerke, M. P. BROEKES. - Aanvragen om Dépots franco aan JOHANN IJiOFF's Centraal-Dépöt te Amsterdam. goedgekeurd en gewaarborgd door de hooge regering der vrije stad II A M B U R G. DE VOORNAAMSTE PRIJS IS EVENTUEEL voorts 1 prijs van f 105,000, I a ƒ70,000, 1 a ƒ50,000, l a ƒ28,000, 1 a ƒ17,500, 2 a ƒ14,000, 5 a ƒ10,500, 2 a ƒ8,400, 1 k ƒ7,700, 5 a ƒ7,000, 2 a ƒ5,600, 6 a ƒ4,200, 7 a ƒ5,500, k f 2,80016 a ƒ2,100, 106 ƒ1,400, etc. te zamen 23,000 pry zen. Daar het getal loten op 43.000 bepaald is, zoo zal dus meer dan op de helft van het aantal der loten pryzen vallen. De eerste prystrekking begint reeds op 21 December 1870. Nog slechts eenige dagen verzenden wy beele loten a 3,r>0. halve - kwart - O,SO. Men gelieve het bedrag franco of in postwissel toe te zenden. Ieder deelnemer ontvangt punctueel van ons de door den Staat Hamburg gewaar borgde origxneele loten en cleze zijn niet op eene lijn te stellen met promessen of andere pri vaat-ondernemingen. De noodige plannen worden by elke IbestelliiBg1 gratis gevoegd en den belang hebbenden worden de prijzen benevens de oflicieele lyst prompt gezonden. Aanzienlijke prijzen worden per telegram medegedeeld. Aangezien het aantal loten wegens het spoedig aan- vangen der trekking reeds aanzienlijk is verminderd zoo verzoeken wij het pubiek niet te talmen. Bankiers te Hamburg. li De BURC] dat het No. 7, negl jaar 1870/71l prov. Inspl provincie ea Ontvanger jl hand gestel verpligt is I den voet, tl ZierikzeI ZIERIKZEE. VOOR HET PUBLIEK. DONDERDAG-AVOND 8 DECEMBER 1870, groote Pliysische en Magische Voorstelling in db Egyptische en Indische vingertooverij en do uitgevoerd door den wereldbevoemden Prestidigitateuï X>v. A. 3U. KIP ©TE XIV, Prestidigitateur de la Cour de France vergezeld van den Operazanger Mr. JOH. JAC. HEKSCH,.' van het Koninklijk Hoftheater te Pesth, voormalig eerste zanger en hoofdregiseur van het Volks paleis te Amsterdam, raet begeleiding van ebn goed Orchest. NA AFLOOP DER VOORSTELLING onder Directie van den gunstig bekenden Directeur u J. ID. THEE W I AANVANG TL URE. Entrée Ct. voor een Heer en 50 Ct. voor eene Dauie. Kinderen beneden 12 jaren 25 Ct. Plaatsen kunnen besproken worden aan het HOTEL a VAN VEENop den dag der Voorstellingtegentl 10 Ct. extra. Wordt gevraagd eene tweede OTVDXCIX- WIJZERES, in staat om onderwys te geven in LINNEN- en WOLLENNAATENMAZEN en/" STOPPEN, KNIPPEN en VERSTELLEN, tegen 1.° JANUARI 1871. De uren op genoemde school worden dan aldus geregeld Van Maandag tot Vrijdag voor middag 1012 uur, 's namiddags des winters 21/2—4, des zomers 2'/.25 uur. Zaterdag geen school. Aan deze betrekking zal een jaarwedde verbonden zijn van ISO. Zy, die hiertoe genegen zijn, gelieven zich persoonlijk aan te melden Maandag 12 December, des namiddags half twee uur, ten huize van Mevrouw de Weduwe- de JONGE, Oude Haven, D, 415. Met X Mei 1©V-T benoodigddie een paard kan beslaanbij J. W. MATTHIJSSE te Oosterland. Brieven franco, doch^fst in persoon. Met 1 MAART aanstaande een bekwame WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd, salaris f2OO per jaar met l*o^t en inwoning, by E. W. GILJAMSE te Ouwerkerk. 4/ TEGEN MEI a. s. wordt op een dorp van 't eiland Flakke'e, tegen lioog loon gevraagd, een BINNENMEISJE van de P. G., die tevens goed met kinderen weet om te gaan. Brieven franco lett. B. X. bij den Boekhan delaar D. HOUTKAMP te Dirksland. UitgeversDE LOOZE WAALE Gedrukt by de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2