ZIIRIkZIISCIII MEI WSBODE. 1*1 $0.2859, Oingsdag 6 December 1879. 27steJaarg\ Bekendmaking. Nieu wstij dingen ©uïgeUtiAi. Meekrap-Berigt. Be BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rGezien de bepalingen van het Koninklijk besluit van sen 9 November 1851 (Staatsblad n°. 142) en dat van den 11 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 80); Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat op°Vrijdag den 16 December e. k. eene vergadering van kiesgeregtigden zal worden gehouden op het raad huis dezer gemeente van 's morgens 9 tot 12 ureter ver kiezing van een lid in de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente, tengevolge van het niet aan nemen van de benoeming door den heer B. KOOLE, waartoe aan eiken kiezer een gesloten brief van op roeping, een stembriefje bevattendezal worden te huis bezorgd. Zierikzee, 2 December 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Bekendmaking. Do BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat liet dooden en branden van var- kerns, van lieden af niet meer mag plaats liel>l>en aan liet einde van Het "Vjrije Hij Het Jannewekken, zijnde die plaatsvroeger daartoe aangewezen thans niet meer daarvoor bestemd. Zierikzee den 5 December 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Lauwheid. «Het getal Kiezers bedraagt 160." Zoo eindigt in het nummer dezer Courant van 1 Dec. de mededeeling van den uitslag der verkiezing van leden in de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier. Zegge 160 en slechts 30 billetten werden ingeleverd waarvan er nog 8 afvielen voor het witte en 3 voor het blauwe stembillet omdat zjj blanco waren of geen persoon aanduidden. Slaan we dit dooreen dan houden we over 25 stemmen dus nog veel minder dan een zesde der kiesgerechtigden. Een treurig verschijnsel voorwaar Zulke lauwheid. Men spreekt veel van lauwheid en onverschilligheid op godsdienstig en kerkelijk gebied en men kan er moeilijk te veel van zeggen. Maar dat het op dit ge bied niet alleen zoo is blijkt wel uitliet boven aangehaalde feit dat ook weer niet alleen staatmaar slechts de onverantwoordelijkheid ten onzent bij stemmingen en verkiezingen van wat aard ook met één voorbeeld vermeerdert. Te treuriger is dit feit als men nagaat wie kiezers voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken zijn welke de aard van den werkkring dezer Kamer is en welken invloed zij kan oefenen. Als we tot de kiezers rekenenzooals inderdaad zijn, de gezeten neringdoende en handeldrijvende klasse de kern dus der burgerij zoo hier als eldersen be denken dat alles wat scheepvaart, handel, fabrieks wezen middelen van vervoercorrespondentiein één woord de industrie in haar geheelbetreft tot den werkkring dezer Kamer behoortdat zij als het ware een commissie is die de verschillende besturen (van gemeente, provincie, enz.) wijst op de maat schappelijke belangen van stad en land bij hen aan dringt, op behartiging en bevordering van die belangen en dikwijls dient van adviesdat haar invloed dus niet gering te achten isdan wint de in dat opzicht betoonde lauwheid aan beteekenis. Wat is de reden van die lauwheid? Bij velen zeker onbekendheid met den aard der werkzaamheden en den invloed dien de Kamer daardoor menigmaal kan oefenen bij anderen teleurstelling omdat mogelijk meermalen de verschillende besturen de adviezen der Kamer ter zijde gelegd hebben trouwens niet dan om zeer geldige en gewichtige redenen b. v. om de burgerij niet zwaarder te belasten dan reeds het ge val was. Maar noch het een noch het ander verontschuldigt die lauwheid. Wie rechten heeft make zich er mede bekend stelle zich er van op de hoogtemake er gebruik van en vervulle alzoo zijn plicht. (Hij zorge niet gelijk te zijn aan dat lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal die openlijk betuigde „niet genoegzaam op de hoogte te zijn" „de maatregelen niet volkomen te kunnen beoordeelen" maar die daarop ook openlijk afkeuring van alle weidenkenden en welmeenenden heeft onder vonden.) En wie om ondervonden teleurstelling zich onthoudt raeenende dat de Kamer toch niet veel uit licht bewijst te veel en daardoor niets. Enkele gevallen zijn geen regel. Men praat en schrijft tegenwoordig veel over opheffing van de onderste klassen der maatschappij. Driftig en onbesuisd wil men van die menschen helden en engelen maken. Zou het niet beter zijn als die praters en schrijvers eens handelend optraden en dan begonnen met de kern der maatschappij die toch altijd meer invloed uitoefent op de laagste klassen dan omgekeerd te verbeteren door haar te wijzen op haar veelvuldige gewichtige plichten op elk gebied, en op de jammer lijke gevolgen van lauwheid en onverschilligheid. (Dat met die laatste zelfs niet in de verte gedoeld wordt op de nu gekozen en herkozen personen in de Kamer van Koophandel en Fabrieken begrijpt ieder welgezinde. Wij hebben hier alleen met de zaak te doen en geen personen op het oog.) Men noemt ons dikwijls de chinezen van Europa. Wij weren dien naam af. Ten onrechte. Wij gedragen ous dien naam waardig. Of heeft het niet veel van „chinezerij" en nog ergerals we telkens en telkens weer zien en hooren hoe de maat schappelijke belangen met tamelijk veel onverschilligheid worden gadeslagen en behandeldterwijl we daarentegen door een opruier of raddraaier die maar tact genoeg heeft'ons in ons „zwak" aan te tasten, ons laten ver leiden tot en opwinden voor zaken waarmede we weinig of niet te maken hebben. Maar ook dit moet niet langer dan eenige dagen duren of de liefhebberij gaat er af en de oude apathie maakt zich van ons meester. Onze lauwheid op elk gebied volksgebrek volks zonde zien we toe dat ze niet de oorzaak worde van onzen volksondergang. Intusschen heeft de Heer R. Koole bedankt voor het lidmaatschap der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier. Het doet ous leed. Een werkzaam man toege rust met kennis van zakenachten we hem in de Kamer the right man on the right place. Moge de nieuwe stemming, die nu noodzakelijk is geworden, van meer belangstelling en grootere opkomst getuigen. Londen, 3 Dec. Volgens berigten uit Caïro heeft ile Egyptische regering alle verlofgangers onder de wapens geroepen en rust zij zich ten oorlog toe. Men verzekert dat het Egyptische leger ter beschikking van den sultan zal worden gesteld. Men leest in tie Globe het volgende: «Men zegt dat in het Pruissische hoofdkwartier de stellige bewijzen voorhanden zijn dat de generaal d'Aurelles de Paladine een en dezelfde persoon is als de hertog van Nemours, tweede zoon van Lodewijk Philips en oom van den graaf van Parijs, die dezen nom de guerre heeft aangenomen om daaronder voor zijn vaderland te strijden. Tom-s, 2 Dec. Het Loire-legev heeft gisteren eene algemeene beweging gemaakt. Eene depêche uit Chauzy van den kommandant van het 16de legerkorps van den 1 dezer meldt, dat het 16de korps ten 10 ure de positiën verliet en den vijand ter linkerzijdesterk vond geposteerd tusschen GuillonvilleTerminiers en Gor- niers. Het gevecht duurde van den middag tot 6 ure des avonds. Niettegenstaande 20,000 man Pruissische infanterie tegen ons over stond, ondersteund door tal rijke kavalerie en artillerie, veroverde de eerste Fran- scbe divisie met de bajonet de eerste Pruissische stel lingen, daarna die vau Nonenville en Villepiauwaar zij dezen nacht bivouakkeerde. Onze verliezen zijn niet ernstig, die van detx vijand zijn aanzienlijk. De vijand trok in de rigting van Lorgny en Chateau Cambry terug. Een belangrijk succes werd gisteren door het Loire-leger op den Pruissischen regtervleugel behaald. De Moniteur meldt, dat Garribaldi de Pruissen uit twee belangrijke stellingen in de omstreken van Autun heeft verdreven. Bij Yannea is gisteren een ballon uit Parijs nedergevallen. Tours, 4 Dec. Het Loire-leger heeft hare bewe gingen voortgezet met eene reeks gevechten, die echter aan geen der oorlogvoerende partijen eenig voordeel hebben bezorgd. Wij zullen ons in onze positien hand haven; bij de troepen heerscht een voortreffelijke geest. Antum is tweemaal door den vijand aangevallen, doch telkens ïs hij teruggeslagen. ©55 Berlijn, 1 Dec. De Staats-Anzeiger deelt mede, dat de generaal Barral, die in de Loire-armee met een komman do belast is, te Straatsburg bevel voerde over de artillerie en na de overgave dier plaats zijn woord van eer verpandde dat hij in dezen veldtogt niet meer tegen de Pruissen de wapens zoude voeren. Deze heeft alzoo in alle opzigten zijn woord gebroken. Berlijn, 2 Dec. De volgende depêche is door generaal van Trimpling aau het generale kommando Breslau gezonden Villeneuve le Roi, 1 Dec. des middags. Gisteren ten 2 ure des nachts heeft de vijand onder het vuur van alle forten en der kanonneerbooten op nieuw een grooten uitval gedaan tegen het Wurtembergscbe front en het onze, naar het schijnt onder Ducrot en Trochu met 120,000 man-r De uitval werd door het zesde korps ten 11 ure luisterrijk afgeslagen. Toen konden wij aan den zeer sterk aangetasten linkervleugel van het Wurtembergsche korps zes bataillons infanterie, twee en een half eskadron kavalerie en twee rijdende batterijen over Villeneuve St. Georges tot ondersteu ning zendeu. In den namiddag ten drie ure werd onze stelling op nieuw hevig aangetast, maar na zes ure waren de Franschen overal teruggeworpen. Dank zij onze verschansingen is het verlies betrekkelijk gering. 2 Dec. Officieel. Versailles, 1 Dec. Het verlies der Franschen bij den gisteren mislukten uitval is aan doodengekwetsten en gevangenen zeer groot. Heden vroegen zij een wapenstilstand van eenige uren om de dooden te begraven. Het verlies van het Wurtem bergsche korps is ongeveer 40 officieren en 800 man dat van de brigade Dutrosset van het tweede leger korps 2 officieren en ongeveer 70 man. Het verlies der Saksers is nog niet geconstateerd. De vijand was heden rustig. Berlijn, 3 Dec. Versailles, 2 Dec. 1 uur 's na middags. Telegram van den koning aan de koningin. Gisteren had in het geheel geen gevecht plaatsheden zijn de dorpen die de vijand nog aan deze (zuidelijke) zijde der Marne bezet hield, door de PruissenWur- tembergers en Saksers hernomennamelijk Champigny en Brie sur Marne. Versailles, 4 Dec. Gisteren heeft voor Parijs geen gevecht van eenige beteekenis plaats gehad. Prins Frederik Karei heeft aan het hoofd van het derde en negende legerkorps den vijand bij Chevilly in het woud van Orleans teruggeworpen. Brussel? 3 Dec. De Indépendance meldt, dat de president der Vereenigde Staten van Noord-Amerika aan den czaar van Rusland de Amerikaansche vloot tegen Engeland zou hebben aangebodeu. Volgens de dagbladen hebben een aantal Fransche krijgsgevangenen te Antwerpen in den afgeloopen nacht weder eene poging gedaan om te ontvluchten. Een twaalftal hunner moeten er in geslaagd zijn. Men vreest dat er eenïgen in het water zijn omgekomen. De Indépendance ontvangt van haren correspon dent uit Londenhet volgende berigt omtrent de vredes-onderhandelingen «Volgens mijne informatiëndie ik uit de beste bronnen héb verkregen is sedert drie of vier dagen een traktaat geteekend tusschen Pruissen en den ge vangen keizer te Wilhelmshöhe. Volgens dit tractaat zou Duitschland afzien van Lotharingenmits de ves tingwerken van Metz geslecht werden en den Elzas aan Duitschland werd afgestaan. „Pruissen zou ook toestaan dat deze provincie onzij dig verklaard werd en met Belgie en Luxemburg tot één sfaat vereenigd als het ware een kurkenzak tus schen Duitschland en Frankrijk vormende. «Antwerpen zou alsdan in een vrijhaven herschapen worden terwijl aan Frankrijk eene schadeloostelling zou gegeven worden ten nadeele vau Belgisch grond gebied langs den kant van Charleroi. «Dit zou het geschenk zijn aan Frankrijk bij de blijde optreding van een regentschapwant gelooft niet dat Pruissen een vorst weder op den troon zal plaatsen die door de algemeene verachting onmogelijk is geworden; reeds zijn bij eene beroemde militaire specialiteit pogingen aangewend om zich aan het hoofd van dit regentschap te plaatsen, doch deze stappen zijn mislukt. „Thans kan ik u niet meer melden; alleen voeg ik er bij dat Engeland hierin zal toestemmendoch dat de uitvoering van dit tractaat uitgesteld is tot na de inneming van Parijs, hetwelk volgens de Pruissen weldra een feit zal zijn." De uitvallen van het Parijssche leger schijnen aan te toonendat het einde van de belegering nabij is, en dat na deze laatste poging Parijs zal moeten capi tuleren, als de Pruissen niet verslagen worden. De Belgische gezant te Parijsde baron Beijensheeft aan zijne ^vrouw geschreven dat Parijs het niet lang meer kod uithouden. Eenige Engelschen wien het gelukt is den 26 Nov. Parijs te verlaten en die nu te Ypres zijn, bevestigen deze berigten doch voegen er als hunne vaste over tuiging bij dat de lagere standen van Parijs eene ca pitulatie niet zullen erkennen en dat zij door mijnen, barricades en verschillende andere moordtuigen het Duitsche leger den intogt zullen trachten te beletten. Verscheidene democratische clubs hebben verklaard dat zij liever Parijs zullen laten verbranden of in de lucht vliegen en onder de puinhoopen zich zeiven zoowel als alle lafaards zullen laten begraven dan dat zij de overgave zullen erkennen. Is de regering te Parijs genoodzaakt te trachten een einde aan den oorlog te maken niet minder is dit met de Duitsche regeringen het geval. Vooral in Saksen Wurtemberg en Beijeren is dit verlangen sterk. De werkende stand in geheel Duitschland roept luide om vrede en overal openbaart zich de meening dat de koning van Pruissen dezen oorlog voortzet uit louter heerschzuchtige bedoelingen. De brieven der Duitsche soldaten zijn dan ook vol van verlangen naar het einde des oorlogs. Voor dit verlangen is von Bismarck ook niet blind en op allerlei wijzen tracht hij de soldaten moed en vertrouwen in te boezemen. Algemeen wordt de belegering van Parijs als een groote fout erkend en niet onmogelijk is betdat koning Wilhelm het toppunt zijner wenschen ver wezenlijkt achtende, in waarheid zijn val nabij is. ®S» Gri-a-veiiliag-e 3 Dec. Woensdag jl. heeft alhier een treurig voorval plaats gehad. In een magazijn in de Hoog straat aldaar, vermiste de patroon, de heer C., een voorwerp van geringe waarde. Eene der winkeljufvrouwen, J. R., een meisje van zeer goeden huize eu zoo als men zegt, van zedelijk en eerlijk gedrag, had, uit vrees voor bestraffing van den patroon, het voorwerp op eene afzonderlijke plaats in den winkel nedergelegd, waar deze het vond. Oogeublikkelijk liet hij de politie ontbieden. Het meisje ver haalde wat er gebeurd was eu men besloot dat de zaak geen verdere gevolgen hebben zou. Naauwolijks echter was de politie vertrokken, of de patroon wierp de jufvrouw weder ernstige verwijtiugeu voor en bleef haar van diefstal verdenken. Daarop begaf zij zich naar hare kamer en schreef een briefje, waarop te lezeu stond: »God zal lichten en tevens rigtenals gij deze zult lezen ben ik reeds niet meer." En zoo geschiedde het: Woensdag-avond werd het lijk van het jeugdig meisje, dat blijkbaar te veel eergevoel bezat om onder den schijn van oneerlijkheid te leven, uit de vaart »de Laak," aan den Rijswijkschen wegopgehaald. Men vond een pakje aan dien waterkant, met een briefje, waarop zij geschreven had: „er in gesprongen 30 November te 63/4 uren." Er bestaat grond om aan te nemen dat het meisje geene on eerlijke daad had gepleegd; immers men heeft ontdekt dat zij be halve eenige kostbaarheden, ƒ4000 bezat. Ztex-Ilcacee, 5 Dec. Zooals bekend is heeft de heer M. H. Jansengepensioneerd kapitein ter zee te Delfthet plan ontworpen om na Mei 1872 eene ge regelde stoombootdienst tot stand te brengen van Vlissingen naar de Atlantische havens yan Noord- Araerika. De heer Jansenwendde zich op 26 Jan. 1870 tot den minister van finantiën met verzoek om voor die stoomvaart alsdan eene subsidie of garantie van Staatswege te erlangen aangezien volgens hem dusdanige onderneming, zonder geldelijke ondersteuning van het rijk althans aanvankelijk niet tot stand te brengen is. De heer Jansen ontving evenwel bij reso lutie van 19 Oct. 11. van den minister van finantiën ten antwo.ord„dat het groote nut eener onderneming van stoomvaart boven alle bedenking verheven is doch dat de tegenwoordige toestand der finantiën des lands niet toelaten deze zaak te ondersteunen." Door dit antwoord is de heer Jansen evenwel niet afgeschrikt, maar heeft zich thans tot de Tweede Kamer gewend met een verzoekschrift, waarin hij op het groote belang der zaak wijst, en den wensch uit drukt dat dit de Kamer aanleiding moge geven om in deze het initiatief te nemen tot het toezeggen der subsidie enz. De adressant wijst er op dat eerst in Mei 1872 gelden van den staat gevraagd zullen worden terwijl alsdan de meeste werkendie thans op de staatsuitgaven drukkenzullen zijn uitgevoerd. Deze pogingen van den heer Jansen verdienen aller wegen ondersteuning te vinden maar voornamelijk in deze provincie. Het leggen toch van „een brug over den Oceaan" moge bepaald in het belang der nationale nijverheid zjjn vooral de belangen van Zeeland en zijne bewoners zijn daarmede ten nauwste verbonden. Gedeputeerde Staten dezer provincie en verschillende comités hebben reeds bij adres het verzoek van den heer Jansen bij de Tweede Kamer ondersteund. Dat men thans in Zierikzee en andere Zeeuwsche steden niet achterblijve maar door het zenden van adressen van adhaesie aan de Tweede Kamer toone dat men wil medewerken tot opbeuring van Zeeland's handel en nijverheid. Zr. Ms. kanonneerboot No. 35 zal dezer dagen in dienst worden gesteld onder bevel van den luit. ter zee 1ste klasse J. P. Mercier, om gedurende den win ter te Brouwershaven te worden gestationneerd. Te Stellendam is tot hulponderwijzer aan de open bare lagere school benoemd de heer B. K. van Bendegom van Nieuwerkerk in Duiveland. Als men de geruchten gelooven mag, dan is den schoen maker Arie Schrent, te Peursum, een zeldzaam geluk ten deel gevallen. Een stuk steenkool, gelukkig te groot voor de kachel, willende klein maken, ontdekte hij daarin een diamant van buitengewone grootte, welke volgens zeggen van sommigen dertig- volgens anderen wel honderd-duizend gulden waardig is. De Hooge Regering der vrije stad Hamburg heeft weder concessie verleend voor eene groote O o 1 <1- L o t e r U van 2 Millioen 332,000 Markt Courant of 2,332.400 Guld. Holl. en den handel in loten op gedragen aan het Bankiershuis Isenthal C°. Het karakteristieke bij deze Loterij bestaat daarin dat van 43,000 loten 23,000 loten prijzen trekken dat dus meer dan de heft wint. Desniettemin bestaat de hoofd prijs uit 175,000 galden ook komen nog aanzienlijke prijzen van ƒ105,000 70,000 35,000 28,000 17,500, 2 a 14,000 3 a 10,000 voor. De Trekking begint reeds op den 21 December van dit jaar. Onder de adver- tentiën komt de uitvoerige mededeeling voor van het - Bankiershuis Isenthal C°. Gemeng-de Iberlgjteii. De Fransche citoyens schijnen zich maar weinig te bekom meren over den gesloten vrede van Napoleon met koning Wil helm. Integendeel gaan zij nu maar eens goed uit hunne klompen springen, dat maar zaak is ook, want kwam sinjeur Bonaparte te Parijs, dan zouden zeker vele groote mannen van Frankrijk mogelijk wel hun hoofd verliezen of gebannen worden. Te Parijs zullen er vooreerst geen oliekoeken gebakken worden want de lampolie kost er maar 100 fraucs de kan. Wegen9 den aanhoudenden uitvoer van gerookt spek naar Duitschland, heerscht bij de varkensslagters in Overijssel eene groote drukte. De varkens worden dan ook gekocht tegen 65 cent per Ned. pond. Uit Almelo vertrekken veel timmerlieden naar Duitsch land, waar volslagen gebrek is aan werklieden. Een da metje te Axel moest zoo gul niet zijn met haar portret, en vooral niet aan vreemdelingen present geven, want die houdeu haar toch maar voor den zot; En zij zeggen aan het slot: Die zoo gul is, is een zot. - Een gezelschap lange zessen te S. wordt verzocht, zich zoo niet bezig te houden met zaken van een ander, maar eigen zaken beter te behandelen. Men zou dan ook zeggen dat cr in die verrekijkers betere glazen waren, maar dat is nu uiet anders, en ieder moet zich behelpen zoo goed hij kan. Dus, hier valt nu uit te leeren, Om geen ander te ontëeren, En begrijpt dat nu eens goed, Dat gij allen zwijgen moet. Want een ieder zal u haten, Als gij voortgaat met dat praten, Dus wil dat u niet geschiedt, Doet dat ook een ander niet. Twee zonen van vulkaan te T. worden aangeradenzoo veel snaps niet hebben van twee fatsoenlijke meisjes, die daar volstrekt niet op gesteld zijn, en zeggen nu reeds: Vau die kale heeren Kan men dwaasheid leeren. Iierknieu ws. De heer G. de Braai, cand. bij de christ. geref, ge meente, heeft het beroep naar Dinteloord aangenomen en bedankt voor de beroepen naar Vlaardingen, Yerseke en Katwijk aan Zee. Ds. J. G. Ormel, pred. te Loon-op-Zand, heeft voor het beroep naar Zuid-Beijerland bedankt. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als-: "Van Teelt ÏS'T'O. (Onberoofden.) Van Dirksland. Van Bruinisse. 2 v. 12 asch. AFH. 2 v. 10 2 11 Van Zevenbergen. 1 95 GVG. 3 v. II5 2 105 HVG. 3 125 2 10 WVDN, 2 125 1 13 MDL. 2 13s 2 14 Van Zonnemaire, JNB. EKL. WVDG. KPK. PVDW. DT. CVS. LDD. KK. WS. JB. JS. KS. ADB. CEB. 8 12 2 10 2 10 1 15 Van Burgsluis. 2 v. 9 asch. 1 9 1 95 2 105 asch. asch. JSD. LVG. JM. NK. CPVP. ADV. AB. JVDB. GADK. 3 v. 125 2 10 135 10 105 10 10 9 95 asch. Amsterdam12 November 1870. M. E. BOUR.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1