ALMANAKKEN li KINDERBOEKJES, TELEGRAMMEN. IV," lï'° EVANGELISATIE VERGADERING h Houtverkoopingen. Olmen BOOMEN; Olmen- en Esschen Boomen, Openbare Verkooping. ELZEN KAPHOUT, Publieke Verkooping. at mi ii, Esschen en IJpen B003IEN, n UIT DE HAND TE KOOP! 104 stuks OLMEN B O 03IEN, U IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE AREND" va si B. JOPPE, J z. U ij e n 'L a a d te koop n Een Karnhond te koop,.y Een DB A AI- OB GEL BROODS AKKEBIJ 1871, P r ij s 3 0 Cents. H. VON GIMHORN, ló Rammenas-Bonbons Stoomboot Zuid-Beveland, 1 (10,(1001'üllS.SlSCIIIJHIMUiS Siegmund Heckscher, Soirée Béclamatoire, (een Hoefsmids-Knecht H den steeds vaster wortelenden boom van heerschzucht en onverdraagzaamheid. Zierikzee, 2 Dec. De Heer R. Koole heeft bedankt voor zijne benoeming tot lid der Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier. Volgens de Zutphensche Ct. wordt het meer en meer waarschijnlijk dat de heeren Fock en Brocx niet slagen zullen in het vormen van een nieuw Ministerie. Het kabinet was bijna compleet, waarin de heer Fransen van de Putte als Minister van Koloniën plaats zou nemen. Deze begreep evenwel dat het moeijelijk zou zijn om tegenover een monsterverbond van den heer Thorbecke met de clericaal-conservatieven stand te houden waarop eene bijeenkomst van de heeren Thorbecke en van de Putte plaats had. Zij mogt echter tot geene verzoening leiden, maar eindigde met dit woord van den heer Thorbecke: »gij linlesik rechts." De heer van de Putte begreep daarop dat het onmogelijk was om tegen den stroom op te roeijenen zag van de hem aangeboden por tefeuille af. Was de heer van de Putte toegetreden dan zou het kabinet Woensdag 11. voltallig geweest zjjn en in ver band daarmede was de terugkomst des Konings bepaald. Thans echter is die terugkomst onbepaald uitgesteld. Uit het kamp bij Wezel vlugtten voortdurend Fransche krijgsgevangenen welke alsdan in Gelderland komen en men weet niet langs welke wegen naar hun vaderland teruglceeren. Dingsdag waren drie hunner te Arnhem. Parys, 30 November. De offensive operatiën zijn begonnen. Op verschil lende punten worden uit- en aanvallen gedaan. Ge neraal Trochu legt in eene proclamatie den eed af, dat hij niet te Parijs zal terugkeeren dan dood of als overwinnaar. Generaal Ducrot is over acht bruggen de Marne overgetrokken met honderdduizend man. Het onophoudelijk vuren der artillerie heeft bijna alle positiën des vijands omgewoeld. Kanonneer- boolen op de Marne en de Seine en geblindeerde spoorwegwagons werken tot den aanval mede. Ten zuiden heeft generaal Vinoy den strijd hervat. Het getal onzer gekwetsten beloopt 2000. De verliezen der Duitschers zijn zeer aanzienlijk. Gemeng'de berigten. Eene molenaars-dochter te B. moest des avouds zoo laat niet met haren neef staan keuvelen; want: Meisje 1 dat moest gij niet doen, Kent toch beter uw; fatsoen, Eer het soms toch is te laat, En gij komt zoo op de praat, En dan een getrouwde man Daar komt immers nooit iets van. „Wat ben ik toch blij," zegt een boeren jongen te Sint- Maartensdijk, „dat ik comediant mag zijn 1 O, het is een wonder, wat zal ik nu toch een aardig kereltje worden, als het zoo voort blijft gaan maar of de menschen om mij lagchen daar geef ik niet om, maar zij weten niet hoe plcizierig die grappen zijn." Maar: Vriendje! gij wordt aanbevolen, En niet van een boeren-zoon Neemt eerst lessen op de scholen, Dat brengt wijsheid tot u loon. Eene kuiperin te Z. wordt aangeradenzoo niet achter de boeren te loopen; en: Meisje 1 als gij loopen wil, Achter boeren, loopt dan stil, Want gij loopt u in het zweet, En dat maakt dat ieder 'tweet. Te Borssele moest eene jonge dame wat beter haar fatsoen kennen, als zij des Zoudags alleen te huis is en er jongens haar gezelschap houden; dus: Wees voorzigtig beste meid, Als gij op een Zondag vrijdt, En de menchen op de straat, Hebben kennis van die daad, En als dit maar een mensch ziet, Weet men wat er dan geschiedt. Kerknieuws. Ds. J. II. Miihringpred. te St.-Philipsland beeft voor het beroep naar Nieuwerkerk in Duiveland bedankt. Prijscourant der Effecten. ROTTERDAM, 1 DEC. Nederl. Werkelijke Schuld °/q Spanje Binnenland 3 dito Binnenl. kleine stuk. 3 s> dito te Louden 1867 3 dito dito 1869 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 t> Portug. te Londen 1867 3 dito dito 1869 3 Rusl., bij Hope 1866 5 dito Nicolaï 1867 4 dito bij Stieglitz 1855 5 dito te Amsterdam 1860 él/2 dito Spoorw.-Aand. 236 Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °JQ dito in Zilv. per Jan /Juli 5 dito in Zilv. p. April/Oct. 5 dito Aand. fl. 500 1860 f dito dito fl. 250 1854 dito dito 11. 100 1864 t> Turksche Oblig5 °/0 Egypte7 Mexico Nieuwe3 Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 Oblig. Maxwell7 Laagste koers. 62'/ 807,« 30 03 V4 307a SO'/. 2U3/4 443/4 «V, 617, 442 214 108'/, 41»4 74 V, 67,8 93 Va 707s Hoogste koers. 26 V ««"/w B05/s 30 23 Va 305/io 44 Wj 51»/4 109 4115/t 723/4 Pry zen der Boter en 3D ij eren. Zierikzee, 1 December 1870. Boter laagste koers 0,85 en hoogste koers 0,93 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ1,35 en hoogste koers ƒ1,50 per 25 stuks. Ssrtnarte rot «w. Voorspoedig bevallen van eene Dochter, J. van der WELLE—Hoefman. Zierikzee, den 1 December 1870. Algemeene kennisgeving. I Voorspoedig bevallen van een1 Zoon, L. OCHTMAN—van der Maas. Zierikzee, 1 December 1870. Heden overleed ons jongste kind ADRIAAN slechts 5 dagen oud. Dreischor, J. M. SNOUCK. 30 November 1870. M. SNOUCK—de Rijke. Degenen, die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan de onder het voorregt van Boedelbeschrijving aanvaarde nalatenschap van wijlen den Heer HENDRIK MONTE, overleden te Zierikzee, worden verzocht daarvan op gave of betaling te doen binnen veertien dagen, ten Kantore van den Notaris Mr. C. van der LEK de CLERCQ. Krachtens bevelschrift van ddft Edel Achtb. Heer Regter-Commissaris in bet Faillissement van MAR1NUS BEKS, Koopman en Horologiemaker te Zierikzee zal de tweede bijeenkomst van Schuldeischers, de bevoorregte en de pand- of hypot heekhebbende daaronder begrepen om over te gaan tot de "Verificatie hunner schuldvorderingen, gehouden worden op 12 DECEMBER e. k. des voor middags ten tien urein het Geregtsgebouw alhier. De Curator Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE. op ZONDAG 4 DECEMBER, in de Zaal »Toevlucht," des morgens te tien ure, voorganger de Heer JOHN, en des avonds te zes ure ZENDINGSBIDSTOND. VAN HET DEPARTEMENT DUIVELAND der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, op Dingsdag den O December 1870, des namiddags ten half zes ure, in het lokaal van den heer v. d. VLUGT te Nieuwerkerk.- Namens' het Bestuur, de Secretaris, M. C. VOORBEIJTEL, Lezing de heer F. P. J. WAS, Bijdrage u JOB van der HAVE, Cz. De Notaris WAGTHO te Tholen zal ten verzoeke van de Heeren A. en W. C van der BURGHT aldaar, publiek presen teren te verkoopen. OP DINSDAG 6 DECEMBER 1870: Eene groote pai-tij OP WOENSDAG 28 DECEMBER 1870: Ongeveer ÏOO stuks zware uitmuntend geschikt voor Wagenmakers-Werkhout. Telkenmale aan den Peukschen dijk onder Tfylen. Breeder bij billetten. T^le De Deurwaarder W. van de LINDE zal, ten verzoeke van zijn principaal, op Dings- (fro&- dag den 6 December 1870, des morgens om 10 ure, te Etlemeetpubliek verkoopen 1 kalfdragende MELKKOE, 2 vare KOEIJENeene partij 2- en 3jarige VAARZEN en OSSEN, 1 vet VARKEN, enz. ff Op Woensdag 7 December 1870, 's voormiddags 10 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, als gemach tigde der Eigenaren, op na te melden Hofsteden, in de gemeente Haamstedepubliek verkoopen: A'/j hectaren (ruim lO gemeten) ZWAAR 9-, 10- en 'llJARIG in 26 Perceelen, als: 2 op de Hofstede bewoond door P. van HAELE, en 24 op die van K. PEERS. Dadelijk na den afloop dezer Verkooping zullen op de Hofstede van K. PEERS voornoemd, publiek te koop worden ge presenteerd 4 kalfdragende KOEIEN en 4 O S S E IN"van ruim 2 jaren oud. Inlichtingen bij genoemden Deurwaarder en gezegde Pachters, die ook aanwijzing der perceelen zullen geven. Alles breeder bij Biljetten vermeld Op Donderdag 8 December 1870 's voormiddags 11 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de voorma lige Weverij te Zierikzee, publiek verkoopen: Eene mooie en groote party als: PLANKEN, BALKEN, RIBBEN, DEKRIBBEN van 5—7 dm., TENGELS, KOZIJNEN, en eene aan zienlijke partij BRANDHOUT. JQ De Notaris Mr. C. van dek LEK de CLERCQ zal, op Vrijdag O Decem- Ibei* lS'T'O, 's morgens 10 ure, (in plaats van op Woensdag 7 December)op de Hofstede „Moermond" onder Renessepubliek verkoopen: EENE GROOTE PARTIJ zeer geschikt voor Werkhout. waarvan de meeste geschikt tot Werkhout. Te bevragen bij den Heer BIJBAUte Colijnsplaat. is te bekomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH GENEVER, BRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. fa gewonnen in 1870. Te bevragen franco bij den Heer JOH. KARDUX, Uijenzaadteelder te Ooltgenmlaat (Eiland Flakkée.) tg en fan, bij JOB KOSTENSE te Haamstede. Brieven franco.' Men vraagt te koop: adres bij de Uitgevers dezes. Brieven franco. De ondergeteekende eigenaar geworden zijnde van de te Kerkwerve, en de daarin voorkomende KRUIDENIERS-AFFAIRE beveelt zich voor beide zaken als zoodanig bij zijne Dorps- en Landgenooten minzaam aan, belovende eene accurate en zindelijke bediening. Kerkwerve, N. HENDRIKSE. 1 December 1870. ST.-KltSLlfii. In den Boekhandel van P. de LOOZE, te Zierikzeeis in ruime voorraad voorhanden verschillende soorten vau gebonden in keurige bandjes met vergulde titels en fijne Plaatjes, zeer geschikt voor ST.-NICOLAAS- en NIEUWJAARS-GESCHENKENde prijzen zijn van af 5 Cents» tot ƒ3,—. Alsmede Verschillende soorten van VOOR waaronder zijn van 582 paginas druks, gebonden in gepreste carlonnen bandjes of pergament, naar verkiezing. INHOUD: Gewone Kalender. Officiëele opgaven der Kermissen. Watergetijden. Speciboek. Dr. HerschelTs Weêrwijzer, verbeterd door Dr. Adam Clarke, gevolgd door een overzigt van hetgeen elke maand voor den Tuinier en Warmoezier te verrigten valt, met de be naming der Maten en Gewigten volgens de wet van 7 April 1869. Tarief van Vuur- en Bakengeld. Tarief van het zegel enz. M engel w e r k Op de torenhoef. Op zee. Vóór het huweljjk. Beelden uit het leven met plaatjes en bijschriften van W. N. Peijpers als De koopman en de Lente Door weer en wind Het eerste weekloon De laatste blikVan een ploegscheer en een zwaard Mijn groot vader en biscuit. 20 Raadsels. Kijkjes in het rond Plaatjes met dichtstukjes van W. N. Peijpers als: Verstoorde vrede, Berouw en rust, Naar de markt, Van de markt, Ons monument. 1792. Poëzjj van W. N. Peijpers alsArm en rijk Jong en schoon Een droom Mjjnheer van Pummelen. Zangstukjes en Doolhof, door W. N. Peijpers, als: Een liedje voor Oudejaars-avond De vélocipède. De pleegdochter. --- Een toevlucht in den nood. Wie er in dat huisje woonden. Anecdoten. Van den jager Hubert en de dievenhond die glinsterde als de zon. Niet bijzonder groot van eten. Verjaar dagen van bet Vorstelijk Huis. Apotheker en Fabrikant van Chemische Technische Praeparalen te EMMERIK a. <1. RIJN. Dr*. Romershausens Oogwater, tot behoud, herstel en versterking van het gezigt, aan een ieder, wiens oogen door inspannende bezigheden, door aanhoudend lezen of door ziekte verzwakt zijn ten zeerste aan te bevelen. Groote flacons a fl. 1, en kleine (Vs fl.) a 30 Cts. Origineelflesehen van Apotheker G E I S S a fl. 1.50. IdiatonDroppols tegen kiespijn, zonder schadelijke bestanddeelen, bevrijden oogenblik- kelijk van de hevigste kiespijn. Het fleschje met ge bruiksaanwijzing 45 Cts. Zierikzee, J. de JONG ZIJLSTRA. Tholen, C. J.de BRES. tegen Hoesten, Keel- en Borstnanrloe. ning-en van C. A. C. FISCHER bij Frankfort am Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Ct. bij J. M.GASILLE, P. GASILLE, B. GELEINSE Apoth. Zierikzee. Apoth. Vlissuigen. eT' Haamstede DECEMBER 1870. van rotterd. naar zierikz. Dingsd. 6 's morg. 7,u. Vrijdag 9 7, van goes naar zierikzee Zaturd. 3 's morg. 11,u. Woensd. 7 10,— van zierikzee naar goes. omsti'eeks Dingsd. 6 's nam. 3,— u, Vrjjdag 9 2,-- van zierikz. naar rotterd. Zondag 4 's morg. 9,— u, precies. Woensd. 7 's midd. 12,—- u. oinSreehs. a I'S lxN> ogste pr ij voorts in zeven afdeelingen prijzen v .40.000, 20,000, 16,000, 10,000j •5 a 60005 a 48001 a 4400 2 a 5200, 4 a 2400, 7 a 2000, 16 12' 106 a 800 156 a 400206 a 20^229 a 80, 10,800 a 44 thaler, etc. eet. bevat de door de hooge Staats-Regering erkende en ver zekerde groote >9» Van de trekking eerste klasse op 21 December van dit jaar verzend ik tegen toezending van het bedrag per postwissel, zelfs naar de verst verwij derde plaatsen, Heele originele Loten a 3'/.2 gulden. Halve isj4 u Kwart u nu OO Cents. Officieele plannen, alsmede met het staatswapen voorziene trekkingslijsten ontvangt men gratis. Eene prompte bediening wordt verzekerd we gens de nabijzijnde trekking gelieve men zijne orders ten spoedigste te zenden aan het door het geluk bijzonder bevoorregte bankiershuis te II A 31B UR G. *"L R E IV E S S E. DOOR DE REDER IJ KERS KAMER „JACOB CATS," onder de zinspreuk: OEFENING KWEEKT KUNST van brouwershaven, op Vrijdag den O December 1870,/ AANVANG 'S AVONDS TEN 7 URE. De uitvoering zal plaats hebben "ten yoorcleelel der algemeene Armen van Renesse, in het Lokaal van L. J. KAPPERS. ENTRÉE 1ste Rang GO en 2de Rang 50 Oent. BAL na de uitvoering. NB. Plaatsen kunnen ad 10 Cent besproken worden, bij genoemden Logementhouder. Regthebbende op een ligt zwartbont OSJE, witte kop naar gissing een jafir oud, horens ongemerkt, kan inlichting verkrijgen in persoon of met franco brieven bij de Uitgevers dezes. Met MEI aanstaande, een gehuwde BOEREN-KNECHT benoog/ digd,bijS.de BRUIJNE Jz. te Renesse. Brieven francotH Met MEI a. s. een BOEREN -KNECHT en eene BOEREN-DIENSTMEID be- noodigd, bij A. SCHOOF onder Oosterland. Met 1 MAART aanstaande een bekwame WAGENMAKERS-KNECHT benoodigd salaris f2 OO per jaar met kost en. inwoning*, bij E. W. GILJAMSE te Ouwerkerk.il Met 1 Mei 1ST1 benoodigddie een paard kan beslaanbij J. W. MATTHIJSSE te Oosterland. Brieven franco, dochjiefst in persoon. Met MEI aanstaande een bekwaam ongehnvs SMIDS-KNECHT benoodigd, tegen goed loon, bjj P. de BROEKERT te Hoedekenskerke. d Met den EERSTEN 31AART 1871, een SCHOENMAKERS-KNECHT voor een jaar vast werk benoodigd bij A. SMIT te 's Heerenhoek. Brieven franco. TEGEN MEI wordt op een dorp van 't eiland Flakkéetegen koog loon gevraagd, een BINNENMEISJEt van de P. G., die tevens goed met kinderen weet om te gaan. Brieven franco lett. B. X. bij den Boekhan delaar D. HOUTKAMP te Dirksland. UitgeversDE LOOZE «Sc WAAL Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP LU

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2