ZIERIRZEESCHE NIEUWSBODE i\o. 2858. 27sle Jaarg. Zaiurdag 5 December 1870. Bekendmaking. De Oostersehe quaestie. Nieuwstijdingen. rijft. 1 a f» U,S>J is., Do BURGEMEESTEE en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken den uitslag bekend van de op heden ge houden verkiezing van twee Leden in de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeente, waartoe bij volstrekte meerderheid van stemmen zijn benoemd i de heeren J. A. van der HALEN" en G. MÜLOCK HOUWER, die op het einde dezes jaars naar den rooster aan de beurt van aftreding zouden geweest zijn, en van één Lid in die Kamer, ter voorziening in de vacature, ontstaan door het overlijden van het Lid, den heer H. A. van IJSSELSTEIJN, waartoe mode bij volstrekte meerderheid van stemmen is benoemd de heer R. KOOLE. Zierikzee, den 30 November 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Het Oostelijk schiereiland van Zuid-Europa verkeert sinds lang in een overgangstoestand. Behalve het regt- streeksch gebied van den sultan bevat Europeesch Turkije de thans onder den naam van Rumanie ver- eenigde zoogenaamde Donau-vorstendomraen Moldavië on Wallachye en de vorstendommen Servie en Monte negro, die alleen in naam, van den Turkschen gebieder afhankelijk zijn. Sedert 1830 is de zuidelijke punt van liet schiereiland met eenige eilandeu van het rijk afge scheurd en tot een koningrijk Griekenland gemaakt. Het oppergezag van den sultan over Egypte is reeds lang tot niets herleid. Het rijk van-den Sultan verkeert dus in ontbinding. Yan alle zijden hebben zich gedeelten van het Turksche rijk losgemaakt en tot staatjes gevormd die natuurlijk te klein zijn om een onafhankelijk zelfstandig bestaan te kunnen hebben, en daarom onder bescherming staan van de groote Europesche mogendheden, die onder elkander hunne zaken regelen en een wakend oog op hen houden. Daarbij komt nu nog dat de verhouding van de ver schillende rassen en van de belijders van de verschil lende godsdiensten in Europeesch Turkije geheel in strijd is met den bestaanden regeringsvorm. Tegen omstreeks 4r'/.2 millioen Mahomedanen staan 11 of 12 millioen Christenen over. Toch zijn de Mahomedanen de heerschers en bestuurders de in allerlei opzigten bevoorregte onderdanen en oefenen de Christenen niet den minsten invloed op het bestuur uit. Die toestand kan onmogelijk voortduren. De Christen bevolking tracht zich aan de heerschappij der Turken te onttrekken; dit streven kan wel tijdelijk bedwongen, doch niet voor goed onderdrukt worden. Twee derden der geheele bevolking van Europeesch Turkije behooren tot de Grieksche of Armenische kerk, en deze gemeen schap van godsdienst geeft den magtigen nabuur Rus land welks keizer tevens het hoofd van de kerk is aanleiding om zich op te werpen tot verdediger van de regten der Christen-bevolking onder Turksche heer schappij. Steeds hebben de Europeesche staten zich verzet tegen de ontzaggelijke uitbreiding welke daaruit voor het reeds zoo kolossale Rusland kan voortspruiten. Oostenrijk ziet met schrik dit reusachtig gevaarte zijne grenzen naderen. Frankrijk de natuurlijke beschermer der katholieke bevolking in het Oosten kan zich niet door Rusland laten verdringen; Engeland, dat Rusland reeds tot mededinger heeft in Indie, kan niet gedoogen dat dit rijk meester wordt in de Zwarte Zee en°de Dardanelleu en van daar uit, de Middellandsche Zee beheerscht. In 1856 werd Rusland door de bondgenooten ver slagenden genoodzaakt een vredestractaat te teekenen waarbij de Zwarte Zee onzijdig werd verklaard voor de koopvaardijschepen van alle natiën toegankelijk, daarentegen voor alle oorlogschepen geslotenbehalve voor de weinige die Rusland en Turkije er ieder tot een geljjk getal zouden mogen onderhouden namelijk elk zes oorlogs-stooinschepen van hoogstens 800 ton en vier. stoom- of zeilschepen van niet meer dan 200 ton. Voorts zouden Rusland en Turkije geene arsena len of andere maritieme inrigtingen aan de kusten der Zwarte Zee mogen stichten en eindelijk werd bedongen dat deze bepalingen niet vernietigd of gewijzigd zouden mogen worden dan met toestemming van de onder teekenaars van het verdrag: Frankrijk, Oostenrijk, Engeland SardiniëTurkije en Rusland. Terwijl in 't Westen het kanon bulderde, blonk de vredezon in 't Oosten. Plotseling dreunde ook daar een donderslag. Rusland had het Parijzer tractaat van 1856 opgezegd. In gansch Europa weerklinkt de kreet: maar dat is oneerlijk, dat is schending der goede trouw. Overeenkomsten mogen niet willekeurig door öèrie der partijen worden opgezegd. Nu ja, dat is oneerlijk. Maar men late zich niette ver door zijne verontwaardiging medeslepen. Interna tionale overeenkomsten kunnen niet met particuliere overeenkomsten op dezelfde lijn worden geplaatst. De vrije toestemming der partijen die bij overeenkomsten tusschen particulieren een eerste vereischte is ont breekt bij dergelijke vredesverdragen tusschen de volken waarbij de toestemming van den overwonnene meestal door geweld wordt afgeperst. Wanneer Frankrijk mor gen de Elzas en Lotharingen bij tractaat afstaatdan üak<dit zeker niet zjjn met vrije toestemming en dan zal dit rijk na eenige jaren, wanneer het de kans schoon ziet, niet ophouden aan te dringen op herzie ning van een tractaat dat het als eene vernedering blijft beschouwen. Een met geweld afgeperst tractaal kan. voor een staat niet de verbindende kracht hebben van éene overeenkomst die de vrucht is van de vrije toe stemming der partijen. En toch heeft Rusland onbetamelijk gehandeld. De grief betrof minder de opzegging van het Parijzer tractaat, dan wel de wijze van opzegging. Geen staat ju Europazelfs niet het op Rusland naijverige Enge land ontkent dat de veranderde omstandigheden eene herziening van het tractaat billijken. Kort na zijne optreding als leider der buitenlandsche politiek in Oostenrijkheeft de heer von Beust zelf daartoe het voorstel gedaan. De wijze van opzegging heeft het En- gelsche volk wakker geschud. De Engelsche natie is zeer vredelievendmaar zij laat zich niet in 't aange- zjgt slaan. De opzegging geschiedde op de hooghar- tigste,tbeleedigendste wijze, zonder eenige voorafgaande diplomatieke mededeeling. De geheele wijze van op zegging kenmerkte eene bepaalde gezindheid om oorlog te voeren om zoo mogelijk ten koste der kleiuere staten, in den buit te dèelen die openviel. Ook het tijcls&ip waarop Rusland tot de opzegging overgaat bevestigde die opvatting. Frankrijkdat het grootste aandeel heeft genomen in deu Krim-oorlog, die met het tractaat van 1856 is geëindigd, verkeert in een toestand die het verhindert zich te doen gelden. Duitsch- lai\d. moet alle krachten inspannen om meester te blijvreri van den oorlog en zijn inwendigen toestand te versterken Italië eindelijk is de laatste phase zijner staatkundige ontwikkeling ingetreden. Vorst Gorlscha/cojf heeft dus blijkbaar het spreekwoord in toepassing willen brengen, dat de gelegenheid den dief maakt. De gvo'ote vraag die in de afgeloopen week de ge moederen heeft bezig gehouden was of die eigendun kelijke, gewelddadige handeling vau Rusland al of niet tot een vredebreuk zal leiden. Op die vraag is inder daad het antwoord niet gemakkelijk. Voor eene vre delievende oplossing pleit vooral de omstandigheid dat slechts een gebrek in den vorm de vrees voor oorlog heeft opgewekt; voorts de overweging dat, volgens bevoegde beoordeelaars, Rusland nog zes maanden tijds behoeft omizich tot den oorlog toe te rusten. Maar tegen die blijde verwachting pleit de bekende Russische politiek om in troebel water" te^ visscken de nadere nota van1 vorst Gortschakoffwel is waar beleefder ingekleed, maar waarin van zijne eischen niets wordt teruggenomen; de ongeneigdheid van Rusland om aan EngehuuPs eisch te voldoen en zijne eer3te circulaire in te trekken en vooral Pruissens vermoedelijke on- zijdigverklaring. Van Pruissens houding hangt ditmaal de beslissing van Engeland af. Het is dus te vreezen, dat de vele voorstanders van den eeuwigen vrede zich ook ditmaal zullen zien teleurgesteld, tenzij eene conferentie tot stand komewelke Rusland de gele genheid opent om den schamperen toon zijner eerste circulaire te matigen. Wie zal zeggen of die conferentie niet tevens kan worden dienstbaar gemaakt aan het sluiten van een duurzamen vrede tusschen Frankrijk en Pruissen Sfc.-lPetei-sUmirg;, 28 Nov. Krachtens een kei zerlijk besluit van heden zullen behalve de onbepaalde verloven waarop de soldaten krachtens de wetna tien jaren diensttijd regt hebben, nog tijdelijke ver loven worden verleend aan diegenen, wier diensttijd in 1871, 1872 en 1873 eindigt. Londen30 Nov. Het gerucht door de Times ver spreid eu dat betrekking heeft op eeu tractaat tusschen Pruissen en Napoleon, is voorbarig. De onderhandelingen loopen ten einde en het sluiten van den vrede is aanstaande. Keizerin Eugenie is naar Wilhelrashöhe vertrokken, om het tractaat te teekenen. Rusland heeft officieel zijne goedkeuring gehecht aan het houden eener conferentie. Het Food-Journal bevat een ballon-brief van 25 November uit Parijs. De correspondent zegtkatten- vleesch wordt gegeten en in het openbaar verkocht en ofschoon ik nooit het genoegen had mij althans voor zoover ik weet aan een schoteltje van dit vleesch te goed te doen kan ik u toch verzekeren dat vele lieden het uitmuntend vinden. De prijs van een kat is zes francs en halve katten zijn voor vier francs verkrijgbaar. Volgens een Parijsch blad zijn er reeds 24000 katten verkocht en gegeten. Een student in de medicijnen zond dezer dagen aan een zijner vrienden de navolgende uitnoodiging„Kom Zaturdag avond ten mij neut een gebraden kat verorberen die fijn is toebereid en waarbij een lekker glas Chablis zal ge schonken worden. Na tafel zullen wij eene fiesch Rjjn- wjjn ledigen op Frankrijks integriteit." Sedert eenigen tijd gingen gansche zwermen Pa- rijzenaren op de vlakte voor de stad welke onder het geschat der forten ligt, aardappelen en groenten zoekenen stelden zich zoo doende bloot aan het vuur van het Pruissische geschut. Het bewind heeft ten laatste bij eene proclamatie de bevolking tegen zulke stroop- togten gewaarschuwdzeggende dat de stroopers dooi den vijand medoogenloos werden neergeschoten. Hierop wordt door eenen korrespoudent van het Londensche Daily News geantwoord dat die scharen stroopers meer en meer talrijk werden, zoo talrijk dat zij zouden kunnen dienen om eenen uitval te maskeeren, en dat zij daarom door de Pruissen met geweerschoten ge noodzaakt werden naar de stad terug te keeren. Tours, 29 Nov. De Pruissische dépêche, gedag- teekend van den 27sten uit Versailles, is onjuist. De Franschen hebben Ladon en Maizières maar het boscli van Orleans niet verlaten, daar de Fransche linie den 24sten op 25 kilometers achter die punten lag welke op den 26sten door de Franschen bezet werden. Ook is het onwaar dat een Fransck generaal bij die gelegenheid ia gevangen gemaakt. Evenzeer bezijden de waarheid is het berigt, voorkomende in de Constilutionnelnopens een belangrijk en voor de onzen gelukkig treffen nabij Patay. Het bevestigt zich, dat een Pruissisch detachement, geïsoleerd en verdwaald, ten zuidwesten van Vendöme is gesignaleerd. De Pruissische strijdmagt aan de zijde nadert Chateaudum, waar de regter vleugel des vijauds zich schijnt te concentreeren. De Gazette de France meldt, dat generaal Creuzot naai de zijde van Pithiviers in Tnaauw gedrongen, zich in een gevecht van drie uren tegen den vijand heeft staande gehouden. De nederlaag, welke het Fransche Noorderleger bij Amiens gdeden heeft, maakt de kansen voor Parijs om ontzet te worden veel gei-inger. De legers van de Loire, Bretagne en het Noorden hebben de handen vol om tegen de Duitsche legers hun positien te handhaven, en het ontzet van Parijs zou alleen het gevolg kunnen zijn van een grooten veldslag, op de schaal van dien te Gravelotte ofte Sédan, in welken het garnizoen van Parijs, met de drie Fransche legers de overwinning behaalde. Wanneer meïf'nagaat, hoe de toestand was in Frankrijk na de overgave van Metz, schijnt.het een wonder, dat het Fransche volk thans in het bezit is van drie legers. Het Loire-leger vooral schijnt een vrij geduchte leger macht te zijnzooals men het best kan opmaken uit de krachtige en uitgebreide maatregelen, welke gene raal von Moltke nam om dit leger den marsch op Parijs te beletten. Het grootste gedeelte van de troepen, die Parijs aan de zuidzijde blokkeeren, werd door hem ge bruikt.om zijn positie te versterken; de twee legers die Metz verlieten, moesten van rigting veranderen en meer op Parijs aanhouden, en dus werden alle Duitsche krachten om Parijs geconcentreerd. Aangaande dit Loireleger, in hetwelk Duitschlands groote generaal dus blijkbaar een vijand zag, die zijn staal waard was, melden de correspondenten der Engelsche dagbladeu vele bijzonderheden; zij zwaaijen grooten lof toe aan de goede krijgstucht, welke generaal d'Aurelles de Paladine heeft weten in voeren en aan den voor- treffelijken geest der troepen. Te Parijs gaat men voort met het openbaar maken der geheime papieren. De laatst verschenen aflevering bevat 39 telegrammen tusschen den keizer, de verschillende generaals en de chefs der intendance gewisseld. Zij zijn allen in korten telegrammen-stijl en vermelden de bloote feiten, maar die fei ten zijn verpletterend voor de militaire administratie, eveuzeer als voor het militair beleid. Generaals seinen dat zij nergens hunne troepen vinden anderen dat zij bevelen moeten volgen, die hun op den ver keerden weg brengen; vestingen zijn zonder garnizoen; regementen zonder tenten of kampements-voorwerpeuwapens ontbreken overal, wat er is blijkt niet te deugen; aan leeftogt en munitie is voortdurend en overal behoefte. Aan waakzaamheid wordt niet gedacht. Officieren worden benoemd, maar hunne benoe ming niet bekrachtigd. Nationale garden vragen wapenen, maar zij zijn niet te bekomen. Er worden kaarten gezonden van Duitsohland, op het oogenblik, dat men de meeste behoefte heeft aan Fransche kaarten. Kortom het leger verkeert in den meest wanhopendeu toestand, en zoo men een algemeenen titel wilde geven aan deze telegrammen, men zou ze niet beter kunnen noemen dan de telegrammen der razeloozen. Wanneer eenmaal de geschiedenis van den Pruissisch-Franschen oorlog geschreven wordt, dan zullen deze legerberigten sterker tegen de veldheerstalenten van Napoleon III en diens generaals ge tuigen dan de meest kernachtige beschouwingen. De Ami de VOrdre bevat den volgenden brief uit Parijs, dd. 17 Nov. „Sedert eenigen tijd lijden we gebrek aan dingen die noodwendig voor den uiensch zijn, en weldra zullen wij al de verschrikkelijkheden van een langdurig beleg ondervinden, indien er niet spoedig verandering in onzen toestand komt. Binnen acht dagen verwachten wjj even wel het bevel tot een grooten uitval. „Moge de uitslag daarvan niet ongelukkig zijn, want al onze hoop is hierop gevestigd. Parijs stelt al zijne verwachtingen op de aanstaande gebeurtenissen maar die mogen niet laug meer vertoevenwant elke dag brengt ons nader bij eene onvermijdelijke ramp namelijk de hongersnood. „Sedert vijftien dagen reeds levert men nog slechts 50 grammen vleesch af per dag, dus een kilo vleesch voor twintig dagen. Vele personen waaronder ook ik, hebben Tsfedert langen tijd reeds van dit kleine rantsoen afgezien, liever dan aan de vleeschhouwerijen gedurende 3 a 4 uren in de bijtende koude te moeteu staan wach ten tot dat uwe beurt daar is. „Gelukkig is er nog brood genoeg, wel van geringe kwaliteit, doch onze beurzen laten ons niet toe andere waren te koopen. Ziehier een lijstje der prijzen van verschillende waren op den 11 November 11; sedert zijn de prijzen nog verhoogd „Aardappelen 5 franc de decaliter (10 kop); paarden- vleesch 2,30 fr. per kilo; ezelsvleesch 6 fr.een gans 25 fr.een kieken 15 fr.; een koppel duiven 12 fr. een konijn 18 fr.een pond boonen 5 fr.; een pond boter 45 fr. „Heden wilde ik de helft van eene kat koopen en men vroeg 4x/.2 francste vergeefs bood ik 4 francs. Later had ik spijt dezelve niet gekocht te hebben, daar ze er goed uit zag. Ik heb ratten zien vei-koopen voor 80 centimes a 1 fr. het stuk; ik heb er nog geen ge kocht hoewel men beweert dat het een goed eten is. „Uit een en ander kunt ge zien dat onzen toestand zoo niet lang meer duren kan. „Dag en nacht hooren wij het gebulder van de ka nonnen. Het geschok der mitrailleuses, dat van tijd tot tjjd de lucht vervult, gelijkt op een akelig gebrul. Dat treft den stoutmoedigstedie het voor de eerste maal hoort. Voeg dit bij het voortdurend roffelen dei- trommen het geschal der trompetten als de burgers tot een of andere dienst worden opgeroepen en ge kunt u eenig denkbeeld van de positie der Parijzenaars vormen. „De pokken maken voortdurend groote verwoestingen onder de bevolking dezer stadvooral onder de arme klassen. Verleden week stierven er 480 personen aan deze ziektedie door sommigen nog meer gevreesd wordt dan de Pruissische kogels. „Mogen wij spoedig uit onze vreeselyke positie -ver lost worden en Parijs wederom herleven." Tours, 1 Dec. Dertien compagnien francs-tireurs in de Vogezen dapper^ondersteund door de mobiele garde van Beaune, hebben gisteren avond eene vol ledige overwinning behaald op den vijand, die veel verliezen heeft geleden. De dooden der Pruissen bo- dekken den weg. Wij hebben vijftien Duitschers krijgs gevangen gemaakt. De Pruissen hebben Vendöme ver laten. Naar men verzekert, hebben zij ook Cloyes Chateaudun en Chateauneuf sur Loire ontruimd. Den 30 Nov. viel de vijand tweemaal Mazières aanmaar werd teruggeslagen. Hij heeft een officier en 34 krijgs gevangenen in onze handen gelaten. De strijd duurde 9 uur. Het verlies aau onze zijde is betrekkelijk gering JBei-lyn, 30 Nov. Versailles, 29 Nov. Telegram van koning Wilhelm aan de koningin: Prins Frederik Karei meldt: „Het gevecht gisteren geleverd, eindigde met eene nederlaag van het grootste deel der Loire armee, van welke het geheele 20ste korps, en waarschijnlijk ook het 18de en gedeelten van het 15de en 16de in het gevecht waren gewikkeld. Volgens Fransche berigten was hun leger 70,000 man sterk. De vijand liet 1000 dooden op het slagveld achter en moet meer dan 4000 gewonden hebben1600 man werden ongewond gevangen genomen en van uur tot uur vermeerdert zich dat getal. Zijn geheele verlies bedraagt wel 7000 man. Generaal Aurelles moet gewond zijn. Ons verlies bedraagt 1000 man, waaronder slechts weinig officieren." De bij Amiens geslagen vijand vlugt in volslagen ontbinding naar het noorden, door de Duitsche troepen vervolgd. In zijne verschansingen werden nog vier kanonnen gevonden. Op het gelukkig gevecht van het 10de korps op den 28 dezer, is een verdere terugtogt van de tegenpartij gevolgd. In den nacht van den 28 op den 29sten en in den morgen van dien dag onderhielden de forten rondom Parijs een hevig kanonvuur. Een sterke uitval tegen PHap, waar het 6de korps is gelegerd, volgde onder steund door de kanonneerboot op de Seine. Gelijktijdig hadden onderscheidene kleine uitvallen plaats, o. a. tegen, het vijfde korps en demons.tratiëu op vele andere plaatsen. De vijand is overal teruggeslagen verscheiden honderden gevangenen zijn in onze handen gevallen. Ons verlies bedraagt 7 officieren en ongeveer 100 man. Een correspondent der Neue Freie Presse, die eeni gen tijd in Zuid-Fraukrijk heeft doorgebracht en daar verschrikkelijk veel van de achterdocht der burgers heeft te lijden gehad, die hem met alle geweld als een Pruissisch spion wilden beschouwen, meldt dat uit heb zuiden alle disponibele troepen naar de Loire worden gezonden. Hij is van oordeel dat het voor Frankrijk met zijne onuitputtelijke hulpbronnen, niet geheel on mogelijk is nog een tweede groot leger op de been te brengen. De sterkte van het Loire-leger schat hij op 100,000 man, waarvan een aanzienlijk deel uit de over blijfselen van het geregelde leger bestaat. Garibaldi moet 20,000 man onder zjjne bevelen hebben, daaronder ongeveer 3000 Italianen. Toulon is tegenwoordig een hoofdstapelplaats voor krijgsvoorraad. Dag en nacht wordt daar gewerkt aan de vervaardiging van kanonnen, chassepots en mitrailleuses. Ook in La Seyne, oen klein plaatsje nabij Toulon, is een kanongieterij opgericht, waar veldkanonnen, waaraan nog al behoefte bestaat, worden afgeleverd. EEerlijn, 1 Dec. De koningin heeft de volgende telegrammen van den koniug ontvangen Versailles 30 Nov. Het zesde korps heeft gisteren een uitval ten zuiden van Parijs zegevierend afgesla gen. De vijand telde vele honderden gewonden en dooden. Wij verloren 100 man. De onzen maakten meer dan 100 man krijgsgevangen. Heden hadden belangrijke uitvallen plaats in oostelijke rigting tegen de Wurtem- bergers en Saksers. Het gevecht duurde tot aan het vallen van den avond. Gelijktijdig hadden in noord oostelijke rigting bij St.-Denis kleine uitvallen plaats tegen de garde en het vierde korps. Ik kon Versailles niet verlaten, daar ik in het centrum, wilde blijven. Het schijnt dat de vijand op eene overwinning bij Or leans gerekend had en voornemens was den overwin naar tegemoet te rukken. Dit opzet is mislukt. Versailles, 30 Nov. Nadat het zesde korps gisteren verscheidene uitvallen vau liet eerste korps der tweede Parijsche armee zegevierend afgeslagen had, werd ge durende den ganschen nacht een ongewoon hevig vuur door de forten onderhouden. Heden morgen hadden van de zijde des vijands op verschillende punten demon- stratien plaats. Gelijktijdig ontwikkelde de vijand eene zeer aanzienlijke strijdmagt tusschen de Seine en de Marne en greep onze positien aldaar ten 11 uur aan. Er had een geweldige strijd plaats, die aan onzen kant hoofd zakelijk staande werd gehouden door de Wurtembergsche divisie, het grootste deel van het twaalfde en een deel van het zesde legerkorps. De strijd hield aan tot des avonds ten 6 ure. Onze zegevierende troepen hadden toen den vijand langs de gansche linie teruggeworpen. Verdere bijzonderheden zijn nog onbekend. Ons verlies in den slag bij Amiens bedroeg 74 officieren en 1300 man aan dooden en gewonden. De vijandelijke Noorder-armee is in vollen aftogt. De citadel van Auiiens heeft heden gecapituleerd na een kort gevechtwaarin de kommandant sneuvelde. Wij maakten 400 man krijgsgevangenwaaronder zich 11 officieren bevonden. Goes, 30 Nov. Eindelijk is de tijd bepaald, waarop twee nieuwe leden van den gemeenteraad zullen geko zen worden. Reeds lang had men gevraagd, wanneer zal de verkiezing plaats hebben voor den heer de Kanter, die, al maanden geleden, zijn ontslag indiende; nu heeft de dood van den heer Verhagen eene tweede verkiezing noodzakelijk gemaakt. Wat die verkiezing zal opleveren? Men zegtdat de stedelijk orthodoxe partij die ook hier meent in alles te moeten heerschen en van alles verstand te hebben, reeds een tweetal kandidaten gereed heeft die bij hen in goeden reuk staan en die het kromme wel regt zullen maken. Zeker is het dat die partij nu wel de overhand in den gemeeuteraad zal krijgen en dan zullen wij moeten afwachten of zij door opbouwen dan wel door afbreken zich naam zal zoeken te maken. De liberale kiezers laten nog niets van zich hooren misschien wel ontmoedigd door den loop der zaken die hunne partij niet gunstig is. En toch is het vooral aan hun zeiven te wijten, dat zij nu gedurig over ne derlagen moeten klagen. Tegenover de partij, die rus teloos voortwerkt, is niet altijd die kracht ontwikkeld waarover men had kunnen beschikken. Onderlinge verdeeldheid, kleingeestige personenstrijd, onverschillig afwachten en onbedacht steunen op gewaande kracht hebben die partij in de laatste jaren veel nadeel toe- gebragt. Al was men nu op eens van dat alles genezen, zou het kwaad niet met één slag te herstellen zijn; maar 't is te hopen dat er thans wat meer energie esprit de corps wat meer van die ouderwetsche een dracht bij haar mag gevonden worden, misschien kan er dan nog iets worden voorgekomen van die onzalige vruchten der duisternis, die wij te wachten hebben van

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1