ZIERIKZEESCHE N1EUAVSB0DE. $0.2857. Donderdag 1 December 1870. 27sle Jaai'g. S3 Nieuwstijdingen. jyjtiih Op het Postkantoor te Zierikzeezijn gedurende de maand September 1870 onderstaande brieven bezorgdgeadresseerd aan personen wier namen ter plaatse van bestemming onbekend zijn: Verzonden geweest naar BEL GIE. (Van het Hulpkantoor te Brouwershaven). Een aan C. W. WEDDELEGE te Brussel. Z WITSERLAND. Een aan J. BOUV1N te Murtigny. Verzonden gedurende de tweede helft der maand Oct. Een aan P. PARDAAR, te Hansweert. Een aan Wed. G. van DORP, te Rotterdam. (Van het hulpkantoor te Br ouw er shaven). Een aan W. van der MADE, te Hellevoetsluis. Een aan D. TIMMERMAN, te Wemeldingen WW. Batavia, 19 Oct. Dezer dagen werd een inlander, aan boord van een oorlogschip dienende, wegens desertie gestraft; 99 zegge negen en negentig rietslagen moest hij ontvangen. Hij was tegen die pijniging niet bestandreeds na den 15den slag verloor hij zijn bewustzijn en het kostte moeite hem weêr bij te brengen. Den volgenden dag werd de tuchtiging hervat. Op nieuw viel hij herhaaldelijk bewusteloos, maar herhaal delijk werd hij door kunstmiddelen bijgebragt, totdat in naam der Nederlandsche geregtigheid hem 99 maal op het naakte ligchaam was gebeukt. St.-Petersburg'27 Nov. Er is heden besloten tot het houden van eene conferentie welke te Londen zal plaats hebben. Men gelooft hier, dat op die conferentie de politiek van Rusland zal worden geratifieerd. ©WgJgljïW^. Londen28 Nov. De Times meldt uit Versailles van gisteren, dat de schikking van het door Rusland opgeworpen conflict waarschijnlijk is. Men verwacht dat te Londen eene conferentie zal worden gehouden, nadat Rusland bevorens zjjne nota zal hebben inge trokken. Men meent te wetendat Rusland zich in het algemeen ten aanzien van een en ander zal aan sluiten bij de voorstellen van Pruissen. Uit Madras wordt een vreeselijk spoorwegongeluk berigt. De noord-westelijke tak van den Madra-spoorweg loopt op 40 uren afstand van de stad over een brug van 30 bogen, ieder van 60 voet, waarvan de ijzeren bindels op hecht metselwerk in de rivier Cheyair rusten. Deze rivier was des nachts zoo gezwollen, dat verscheidene gemetselde pilaren weggespoeld waren. De nachttrein, die ten 7 ure 'savonds Madras verliet, stoomde, onbe wust van hetgeen gebeurd was, de brug over en stortte op het afgebroken punt van een aanmerkelijke hoogte in den stroom. De breuk der brug is 150 el breed. Het getal verongelukte reizigers is nog niet bekend. Vooralsnog weet men dat de machinist, drie stokers, een conducteur, een Anglicaansch geestelijke met vrouw en kind en een advocaat uit Madras verdronken zijn. Toen de trein Madras verliet waren de eerste- en tweedeklas-wagens gevuld. Tours, 27 Nov. Alles duidt aan dat een groote veldslag op handen is. In de kleine gevechten dei- laatste dagen is de overwinning steeds op onze hand gebleven. De vijand heeft verscheidene aanvallen gedaan op onze regtervleugel, maar door den hevigen tegenstand, welke hij ontmoette, was hij genoodzaakt zijn plan van aanval te veranderen. Daardoor was ook de opperbevel hebber van het Loire-leger genoodzaakt de corpsen van onzen linkervleugel naar het centrum te brengen. 28 Nov. Officieele dépêches maken melding van een slag tusschen Villers, Batonneux en Saleux, die gisteren den geheelen dag heeft gewoed. De Franschen hand haafden zich in hunne stelling tot half vijf. Villers en Batonneux werden toen ontruimd voor de overmacht, die de vijand tegen die plaatsen ontwikkelde. Te Dury hebben wij ons gehandhaafd; de magt van den vijand wordt op 30,000 man geschat. Een der in het laatste gevecht bij Chateaudan gevangen genomen vijandelijk soldaten, verklaarde geen Duitscher maar een Rus te zijn, er bijvoegende dat er thans meer dan 20,000 Russen in het Duitsche leger zijn. Het dorpje Voucq, nabij Vouziéu, heeft verschrik kelijk geleden door den oorlog. Meer dan 600 personen bevinden zich daar zonder schuilplaats en zonder voedsel. Stallen en kelders, ziedaar het eenige wat niet door de Pruissen afgebrand of uitgeplunderd is. Op eene pacht hoeve aldaar heeft men van af 31 Aug. tot 26 Oct. 120 Pruissen moeten verzorgen. De waarde der voorwer pen, die de Pruissen op die hoeve hebben genomen en verbruikt, wordt op 13.600 francs geschat. Voorts heeft de typhus in die gemeente talrijke offers geëischt. Volgens VEcho du Luxembourg was Thionville dooi de Pruissen geheel in brand geschoten. Vrouwen en kinderen vluchtten in kelders door den overvloedig gevallen regen trad weldra de Moesel buiten zijne oevers en waren de inwoners alzoo gedwongen uit de reeds vol water staande kelders te vluchten. Toen hebben de inwoners den commandant der stad gesmeekt dat hij de stad zoude overgeven, hetgeen dan ook ge daan werd. Montmédy is thans geheel ingesloten door de Duitsehers. Alle wegen zijn bezet. De stad is kalm en de kommandant heeft verklaard zich liever in de lucht te laten springen dan zich over te geven. Behalve de vele molens, die de minister van land bouw heeft laten bouwenbezit de stad Parijs op het Scipio plein een groote stoom-meelmolen die dag en nacht werkt, en ontzettende hoeveelheden graan ver maalt. De steenen zijn geen oogenblik stilen het meel wordt vergaderd in groote ijzeren cilinders, waarin slechts gezuiverde lucht wordt toegelaten om het voor bederf te bewaren, In de eerste dagen van het beleg werd het brood voor het leger bij de bakkers van Parijs bereid. Om de vervaardiging te bespoedigen is jn de gebouwen der nieuwe opéra eene groote bakkerij aan gelegd uitsluitend voor de militaire administratie. De telling der koeijen heeft een goeden uitslag opge leverd. Vrijwillig zijn er meer dan 4000 aangegeven, dat eene ongedachte vermeerdering van versch vleesch oplevert voor ruim 14 dagen. Sedert twee dagen is bij een winkelier in eetwaren eene uitstalling te zien van cle meest ongewone vleeschspijzen, alles tegen vaste prijzen. Men vindt daar honden katten eu ratten alleen de laatsten zijn niet zeer gezochtmaar een halve kat kost 5 francs. Naast die diereu ziet men stapels musschen die met 50 centimes het stuk worden betaald. Alleen dagen van grooten rampspoed zegt do Progrès de l'Eure in een artikel zijn vruchtbaar in heldhaftige episodes. Er ontbreekt niets meer aan het ontwaken: ook de vrouwen willen het land helpen redden. Een braaf kapitein van de mobieles in het de partement de PEuredie dezer dagen het arrondisse ment doorkruiste om er de verdediging te organiseren vond in verscheidene dorpendat door mannen was verlaten om Evreux te hulp te snellen de wacht bezet door vrouwen het geladen geweer in de hand of op schouder* Zoo vond de kapitein dat te Tourneville en Brosville de vrouwen bij afwezigheid der mannen den militairen dienst waarnemen. Toen de kapitein in laatstgenoemde plaats arriveerde, waar hij zijn intrek nam bij een zijner bloedverwanten wilden de vrouwen die bevreesd waren voor eene overrompeling zich van de identiteit van dien persoon vergewissen. Vier harer begaven zich diensvolgens naar het huis waar hij zijn intrek had genomen zij sloten de deuren achter zich en namen den kapitein in verhoor. Het bleek haar dadelijk dat de kapitein een Franschman was. Deze verwonderd over zooveel moed en koelbloedigheid ondervroeg toen op zijn beurt de amazonen, en deze verhaalden hem dat zij zich reeds meer dan een maand lang in den wapenhandel hadden geoefenden dat hare militaire instructie haar in staat stelde om de plaats tegen den vijand te verdedigen. Men heeft, en teregt, de wijze geroemd, waarop de Duitsehers zich ten opzigte van den overwonnen vijand gedragen. Het schijnt helaas, dat zij dien roem verbeuren zullen. In plaats van menschelijker te worden, naarmate de tegenstander raagteloozer wordt, is het tegendeel het geval. »De streken waar wij doorkomen'1 't is een Duit scher die dit zegt »zijn volkomen geruïneerd. Geen zaad zelfs blijft den ongelukkigen boer over, om ten minste 't volgend jaar te kunnen oogsten; zijn veestapel is verdwenen; zoo die niet gerequireerd is, aanhouden kan bij die niet, want hij heeft geen voeder en menig plattelands-bewoner wacht gedurende den aanstaanden winter hongersnood." Alsof dit nog niet genoeg is, worden de ongelukkigeu tegenwoordig ligchameljjk mishandeld. Dezer dagen werd te Charleville een commissie be noemd, bestaande uit de aanzienlijkste ingezetenen en autoriteiten, ten einde een officieel proces-verbaal op te maken en een aanlclagt in te dienen bij den bevelhebber der Duitsche troepen in Rheims, wegens mishandeling van weerlooze burgers. Een der getuigen, de adjnnct-maire, legde de volgende verklaring af: Tegen half negen uur 's morgeus zag ik twee Ulanen naderen. Zij staken de handen uit. riepen »goede vrien den," en vroegen mij om wat wijn, die ik hun ook ver schafte. Binnen een half uur was This volkomen door wachten van Ulanen omringd. Kort daarna kwam een officier met een afdeeling cavalerie en berigtte mij dat ik naar Neuville moest gaan om door zijn kommandant ondervraagd te worden. Toen ik daar kwam vond ik het marktplein vol troepen en den maire in het midden met de handen op den rug gebonden. Een officier, die, naar ik gis, het opperbevel voerde, beval, na mij ge vraagd te hebben of ik de adjunct-maire was dat ik in verzekerde bewaring zou gesteld worden. De soldaten wierpen zich op mij, bonden mij de armen en maak ten mij aan een paard vastTen slotte werd ik naar een herberg gevoerd, waar vier officieren een soort van regtbank vormden. De President verzocht mij hem te zeggen wat ik wist van het gehoorde schot en toen ik hem verklaarde dat ik al wat ik er van wist van den veldwachter vernomen had, voegde hij er bij„Gij hebt daar Francs-tireursgij moet dadelijk hun namen noemen." Nogmaals betuigde ik hem mijne onbekendheid met de geheele zaak. „Zeer goed, komaan," zei hij, „ik zie dat ik je moet doen spreken, ik veroordeel je om vijftig stokslagen te ontvangen." Een ander officier geleidde mij naar het plein, daar wierp hij mij op een bos strooen een soldaat vingaan het bevel uit te voeren. Ik was te zeer onthutst om de slagen te kunnen tellen, alleen weet ik dat na eenigen tijd de officier die mij neergeworpen had, mij een stomp gai en mij beval op te staan. Wederom werd ik voor de regtbank ge- bragt, en dezelfde vragen werden mij ook nu weder gedaan. Ik antwoordde als te voren, waarop de Presi dent, na mij nog eenige vragen gedaan te hebben om trent wapenen in het dorpvragen die ik naar mijn beste weten beantwoordde, beval dat de strafoefening zou voortgezet worden. Na deze tweede maal werd ik weder naar de herberg gebragt en kreeg ik bevel om de namen te noemen van hen van wie eene schatting zou kunnen geheven worden. Ik noemde hen; de Pre sident berigtte mij toen dat ik om mijn leven te redden (dat waren zijn eigene woorden) 1000 franken betaleu moest, twee van de personen die ik genoemd had ieder 300 francs, en mijne sectie 600 francs in het geheel 2200 francs". De maire onderging nog harder lot; hij werd aan een paard gebonden en langs den weg voortgesleept, hij werd met stokken op het hoofd en zijn ljjf geslagen terwijl zijn huis met al wat het bevatte, in den asch werd gelegd. De heer Frédéric Passy heeft in de Zwitsersche Estafetta een artikel tot den Koning van Pruissen ge- rigtwaaraan wij het volgende ontleonen „Die man is een werktuig in Gods hand, om de verdorde takken van de vorstelijkestamboomen te kappen; maar de bijl zal ook hem treffen; want alleen geregtigheid is duurzaam. Hij handelt niet naar de eeuwige wetten van God, maar slechts naar de ingeving zijner hartstogten. Om het lijden der menschheid be kommert hij zich niet; hij zoekt slechts eigen grootheid. Hij zal uit dien hoofde in zijne eerzucht door de triomf verblind worden. Hij kent de gematigdheid niet, zonder welke de menscb het evenwigt verliest en valt." Gij kent, Sire deze woorden. Zij zijn uit het hart geweld uwer edele moeder, en werden geschreven ten tjjde dat Pruissen, tot een uiterste gebragt, zooals gij nooit kondet drooinen dat Frankrijk zou gebragt worden, enkel scheen te leven in dierbare herinneringen van het verledene en in de hoop van eenige edele harten zooals uwe moeder er een had. Evenals Napoleon hebt gij de wereld verbaasd door de snelheidwaarmede uwe groote overwinningen elkander opgevolgd hebben. Maar, evenals die manzult gij de wereld verbazen door uw diepen val, wanneer gij niet leert gematigd te zijn beter dan gij tot dusver getoond hebt. Nog kunt gij op uw ouden dag tot inkeer komengij hebt slechts te letten op den wonderbaarlijken loop der dingen waarvan gij in uwe jeugd getuige waarten uw voor deel te ,doen met deze lessen. In de dagen van ge vaar hebt gij het zwaard ontbloot; thans, nu gij gezege vierd hebtkunt gij het weêr in de schede steken. Gij kunt, na den eed gestand te hebben gedaan, dien gij aan Duitschlandten aanhoore van Frankrijk en de gansche wereldgezworen hadtthans weer de grenzen overtrekkendie zoo goed door u verdedigd werden en die onschendbaar zullen zijn indien gij gematigd weet te zijn. Nog meer dan dat kunt gij doen, en wij verwachten het van u. Gij kunt door de ver mindering van Pruissens leger ook de andere Mogend heden tot eene ontwapening brengenen aan Europa veiligheidvrede en welvaart verzekeren. Door deze moreele zegepraal, grooter dan eenige materieele over winning, kunt gij een nieuw tijdperk doen aanbreken, waarnaar de volkeren smachtenen u eene eerzuil stichten in het hart der menschen. SPiutiÉidilawb. Berlijn, 28 Nov. OfficieelVersailles, 27 Nov. De vesting La Fère, tusschen Laon en Amiens, heeft na eeu bombardement van twee dagen gekapituleerd 2000 man zijn gevangen genomen en 70 kanonnen buit gemaakt. In den nacht van 26 op 27 dezer hebben de forten ten zuiden van Parijs een hevig vuur onderhouden. Bij verkenningsgevechten voor Orleansstieten twee brigaden van het tiende korps, op het vooruitmarchee- rende Fransche twintigste korps, en wierpen het naar Laon en Maizières terug, met niet onbelangrijke ver liezen aan de Fransche zijde, 146 gevangenen vielen in onze handen, ons verlies is ongeveer 200 man. Op 26 dezer vielen verscheidene vijandelijke compagniën het tiende korps aan, maar werden teruggeslagen met verlies van 40 dooden, onder de gevangenen is een generaal. Aan onze zijde is het verlies 3 officieren en 13 man. ^it Moreuil wordt heden gemeld, dat gisteren een gevecht heeft plaats gehad tusschen de troepen van het eerste armeekorps en het oprukkende Noorderleger; de strijd duurde tot na het vallen der duisternis. Niette genstaande de vijand veel sterker was dan ons leger en daarenboven goed was gewapend, is hij met een verlies van verscheidene duizenden naar de Somme op zijn verschanste positie voor Amiensteruggeslagen. Een bataljon mariniers is door de lanciers neêrgesabeld. Ons verlies is niet gering. Bevlyii, 29 Nov. De Koningin heeft van den Koning het navolgend berigt ontvangen „Versailles, 28 Nov. Gisteren is door generaal von Manteuffel een zegevierend gevecht geleverd ten zuiden van Amiens. De vijand verloor eenige duizende man schappen en liet 700 man als krijgsgevangenen in onze handen. De onzen veroverden een vaan van de mobiele garde. Het negende regiment huzaren vernietigde een bataljon mariniers. Het verlies aan onzen kant is niet onbeduidend." Prins Frederik Karei meldt van den 28sten het navolgende: „liet tiende armeekorps werd heden door den vijand met groote overmagt aangetast; het concentreerde zich bij Beaune la Roland, waar het zich glansrijk staande hield; des namiddags kwamen de vijfde divisie eu de eerste afdeeling ruiterij ter versterking opdagen. Ons verlies bedraagt omstreeks 1000 mandat des vijatids is zeer aanzienlijk. Vele honderden vijandelijke soldaten zijn door ons krijgsgevangen gemaakt. De strijd duurde tot des namiddags ten 5 ure." Volgens latere berigten van generaal von Manteuffel is Amiens, als gevolg van de behaalde overwinning, den 28sten door geueraal Goeben bezet. Brussel, 26 Nov. Uit Charleville wordt onder dagteekening van 24 dezer gemeld, dat 10,000 Pruissen verleden Dingsdag Sedan hebben verlaten zich naar Parijs begevende. De vijand gaat voort met het ver nielen der bruggen over de Sormone (departement van de Ardennes.) Een arbeider aan het station van den staafspoorweg te Antwerpen heeft Zondag-namiddag op zeer noodlottige wijze een been verloren. Bij de aankomst van een goederentrein wilde hij nog even den weg oversteken, toen hij met de hak van zijn laars tusschen twee rails beklemd raakte. De onge lukkige spande alle krachten in om los te komen, doch te vergeefs, en op het oogenblik dat de trein de plaats had be reikt en de man dus op feet punt stond verpletterd te worden, liet hij zich naar de buitenzijde der baan vallen met het ge volg dat zijn been, op de hoogte der dij, letterlijk werd af gesneden. In bedeukelijken toestand werd hij naar het ziekenhuis gebragt. JlebietiUwSf. Avezaath, 23 Nov. Heden morgen ten half zeven ure, werd alhier een buitengewoon, ja, misschien ongekend natuurverschijnsel waargenomen. Terwijl de geheele lucht zeer buijig was, scheidden in het zuideu de wolken eensklaps van elkander en op een helder blaauwen achtergroud, vertoonde zich een cirkelvormig, scherp begrensd vlak, met licht rooze- roode tinten, dat een hoogst belangwekkend verschijnsel van luchtspiegeling aanbood, namelijk een weerkaatsing van ver schillende gedeelten van de aardoppervlakte. De zachte lichtgloed die het phenomeen verspreidde, trok reeds dadelijk de aandacht. anders ware het welligt onopgemerkt gebleven. Eerst zag men een gedeelte van een zee met een schip, een driemaster, die zich rustig voortbewoog. Daarna een rotsachtig landschap, dat tweemaal veranderde; het eerste was bergachlig, het laatste vlak en heidcachtig. Vervolgens, wat zeer dc aandacht trok, eenige militairen die op wncht stonden naar hun uniform te oordcelenwaarschijnlijk Pruissen. Dit was zeer duidelijk en als 't ware of men het in werkelijkheid, op korten afstand voor zich zag. Hierop volgde vrij onduidelijk, een gedeelte van een marcherend leger, en eindelijk een gedeelte van een groote stad met hooge huizen en een stuk van een kerk, waarna het verschijnsel door voorbijdrijvende wolken aan liet oog onttrokken werd, en alles zijn gewone aanzien ^erug bekwam. Deze na- tuurspeliog, aan dc fata-morgana heriunerende, duurde circa vier minuten, en is welligt op andere plaatsen ook waargenomen. Het behoeft niet gezegd te worden dat de algemeene aandacht er zeer op gevestigd was, niet minder dan op het schoone Noorderlicht, dat onlangs waargenomen werd. Tielsche Ct.) THirïcleltoMX'ja:28 Nov. De kamer van koophan del en fabrieken alhier heeft zich tot den minister van financiëu gewend met verzoek dat in het belang van den handel van de spoorbootdienst worde gebruik gemaakt tot dagelijksch brievenvervoer van Middelburg naar Zierikzee. Deze instelling heeft ook bezwaren ingebragt bij het bestuurder Middelburgsche maatschappij van stoomvaart tegen het genomen besluit om met de maand Decem ber de dienst tusschen Middelburg en Rotterdam te verminderen tot slechts drie reizen per week. Het in de maand October te V lissin gen zond ei- bemanning binnengebragt Engelsche schootierschip Sa xon is met den inventaris in publieke veiling verkocht voor 1650,25. Orijj pslccrdke, 28 Nov. Op den 9 Dec. e. k. zal het juist eene eeuw geleden zijn, dat het toen ver- groote en verbeterde kerkgebouw der Hervoiunde ge meente alhier, plegtig werd ingewijd door ds. Michiel van den Vondelmet 1 Kon. 8: 29; vallende 9 Dec. 1770 destijds op Zondag. Zieriltzee, 29 Nov. Een onzer geabonneerden meldt ons het volgende: „Gisteren ontving ik een brief uit Hoogstraeten (Belgie) waarvan ik U het volgende uittreksel zend: Den 21sten Nov. is hier in de nabijheid van het kasteel een luchtballon nedergedaald, die tusschen 20 en 21 dezer, middernacht, te Parijs is opgestegenliet was acht ure 's morgens toen dezelve nedergedaald was. Drie per sonen waren in het schuitje, dertig postduiven, en vijf zakken met depêches, brieven enz. De bestuurder van de ballon was een jong marine-officier, de tweede per soon was een ambtenaar der posterijen en de derde was door het Bestuur te Parijs belast met eene zending naar het Fransch gouvernement te Tours." Omtrent den moord te Ylissingen verneemt men nog: De moordenaar is zeer klein van gestalte en 31 jaar oud. Men noemt hem in het Hollandsche leger Tom Pouce. Deze kerel, zeer opvliegend van karakter, wilde tegen wil en dank met een jong herbergiersmeisje te Ylissingen liefdesbetrekkingen aanknoopenmaar dit gelukte niet; liet meisje wees hem van de hand. Haar vader was er insgelijks tegen; de sergeant was volgens hem veel te oud en zijne dochter veel te jong. Na langen tijd vruchteloos gepoogd te hebben bet meisje niet vleijende woorden over te halen, liet de Pruis bedreigingen hooren en heeft haar zelfs eens met een mes achtervolgd. De vader, ongerust zijnde, gaf den majoor van het bataillon kennis er van en ver zocht hem den sergeant te verplaatsen. Of deze hiervan kennis heeft gekregen, weet men niet; maar op den dag van den moord was hij woedend. Des avonds laat kwam hij in de herberg eu vond er zekeren Vromen, die juist van de reede was teruggekeerd om een borrel te drinken. De Pruis had den dood gezworen aan al wie met het meisje in liefdesbetrekking zou komen. Dit was hier evenwel het geval niet, want Vromen was getrouwd en kwam enkel een borrel drinken en een weinig praten. Wat verder gebeurde is bekend. Drie kogels zijn af geschoten. Twee vlogen in den muur, maar de derde doorboorde het hart van den ongelukkigen Vromen; hij was langs zijn rug in- en langs den linkerborst uit gevlogen; de dood was bijna oogenblikkelijk. Demoor denaar werd onmiddelijk aangehouden; men heeft nog acht patronen bij hem gevonden. Het slagtoffer was gehuwd met een weduwe van een Belgischen loods. Haar eerste man is in zee verdronken, haar tweede is nu doodgeschotenVromen zelf behoorde ook tot een zeer ongelukkige familie; zij waren vroeger drie broeders: de eerste is verongelukt, de tweede is verdronken, en de derde is nu doodgeschoten. ZAex-ilsxeo30 Nov. Bij de opheden plaats ge had hebbende verkiezing vau twee leden in de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, tengevolge der periodieke aftreding van de heer en J. A. van der Halen en H. G. Mulock Houwer (wit stembiljet) zijn inge leverd 30 biljetten, waaronder 2 in blanco en 6 geen persoon aanduidende, De beide aftredende leden ver kregen elk 18 stemmen en zjjjn alzoo lxox'Itoxen. Ter voorziening in de vacature, ontstaan door het over lijden van den heer H. A. van IJsselsteijn, (blaauw stem biljet) zijn mede ingeleverd 30 stembiljetten waaronder 1 blanco en 2 geen persoon aanduidende. Hiervan ver kregen de heeren R. Koole 15, D. Q. Mulode Houwer 7 J. Labrand 3, TV. A. Oditman 1 en A. A. Mes Gz. 1 stem zoodat is verkozen de heer R. KOOLE. Het getal kiezers bedraagt 160. Volgens telegrafisch berigt is het schip Gadzandria kapt. H. Holleheden vau Riga te Vlissingeu gearriveerd, bestemd naar Antwerpen. Aun boord was alles wel. De kapitein was voornemens de reis onmiddelijk naar de bestemmingsplaats voorttezetten. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan Mr. C. JPidcéte Middelburg, als schoolopziener in het derde schooldistrict in Zeeland, en hem als zoo danig benoemd in het eerste schooldistrict dezer provincie. In de gemeente Koewacht is de longziekte onder het rundvee op nieuw uitgebroken, zoodat Gedep. Staten, blijkens Prov. Blad no. 144, bij besluit van 25 Nov. dienaangaande weder beschikkingen genomen hebben. Te 's Gravenhage loopt het geruchtdat onder handelingen worden gevoerd over den verkoop van het buitengoed het kleine Loo aan de ex-keizerin Eugenie- van Frankrijk.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1