MAI-iACHINES. WINTER-A RTI KELEN ST.-NICOLAAS-CADEAUX -vVV* Wed. A. A. SIMONS^ aan de Mol VI1TI B-A f 1 I I L I 1, Dames-Wintermantels en Regenmantels, Waterproef, Mantelstoffen en Kleedjesstoffen. KOOPJES hij M. ZEND IJ K, in het VISCHSLOP. zx GOUD en ZILVER. Sl.-Aicolaas-Geschenken Bedden, Dekens, Kleedjesstoffen, Manufacturen, IMBIBUH 0DBV1BKB1, BHT-BM8 0L' A A 8-0 i 80 II 111, ST^NlCÖL AAS- KT AL. W» IJ iTAllSBAVBBlip Roek- en Prachtwerken, J( S. O C H T M A N, Jz. ST.-NICOLA A SFEEST. i T.-1 lillil B-B BB EAU I, TOMBOLA ZONDER NIETEN ALWEDER ST-MCOLAAS-GESCHENKEN VERMEERDERD, J. DE JONG ZIJLSTRA. Wed. E. J. de CROLIJ, Hoek van den Dam, 111 I R«SP E ELUOEDl Bil, Surprises en Galanteriën, WIIfil-IIfHIlII Heer en-Kleeding stukhen Voorhanden J. DE GRAAF, Cz.tf t e k o o p: Een vluggen, makken EZEL Rillard met toebehooren; Parfumeriën, Toiletzeepen en Eau de Cologne, Hoeden sa Petten J. DE GRAAF, Cz. Nieuwe Modellen. M Wed. J. C. Massee en Zoon, Sniidshoor-Machines. Son den of toestellen moesmam fmy NAAIMACHINES Stoom boot Z u i d-B e vel an d. ff Dépot der Theeën, DU BELGISCUE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: BRANDVERZEKERING-MAATSCHAPPIJ HPIIlIli li 4- j «y clP 4" v v liecft op nieuw ontvangen eeno rijke keuze zeer geschikt voor ST.-NICOLAASals bonte KRAGEN en MANCHETTEN, Zijdon en Wollen vier kante DASJES en CHAALTJES, zwarte en gekleurde GLACÉ- en WINTER-HANDSCHOENEN, Wollen DAMES- en K[NDER-BLOEZEN en PELLERIENES, MOIRÉ en Wollen OVERROKKEN raet RANDEN enz. enz. Ook nog ruim voorzien in de nieuwste mortellen van 011 gratis. Mortellei heeft bij aangekocht van een grossier, die zijn zaak kwiteert; hij verkoopt die BENEDEN FABRIEKS PRIJZEN. Dezelve zijn zeer geschikt voor lORCriETTEN a 60 Cts. Zwarte opgemaakte MUTSEN a 50 Cts. WOLLEN-ROKKENzeer fijne teita f 1,65; die van 1,25 zijn reeds uitverkocht. BUCKSKING HANDSCHOENEN: Mans- 55 frnnwnii- JA P.ts pn n. 3K Cts Met. wnl crfivnerdfi HANDSCHOENEN. 30. 25 en 20 Cts. CORCHE kwaliteit, u Cts. Vrouweu- a 45 Cts. en Meisjes- a 35 Cts. Met wol gevoerde HANDSCHOENEN, 30, 25 en 20 Cts. het paar. Witte IJSLANDSCHE WANTEN, a 25 Cts. Fijne witte en voorts meer dan dertien verschil lende kleuren van CHAALDASJESvanaf 13 Cts. Wollen MUTSJES, NETTEN, MOFJES, wollen MAN CHETTEN, 9/4 BEDDENTIJKEN van af ƒ3,10, BEDDEBONT, Katoenen-, Wollen- en gebloemde DEKENS. waaronder vele goederendie voor oud verkocht worden. Het beste, g-oertlcoopste, solieilste en mittï«\ste van alle is onbetwistbaar ecne N A AI-M A C III IN E. Deze zijn, in alle vormen zoowel voor hand- als voetbeweging, voorbanden en worden met kosteloos onderrigt en twee jaar guarantie geleverd door jy JOH. ENZLIN, Horologiemaker, 'ierikzee. sillos aan billijk gcstehlc prjjzen. Tot levering houdt hij zich aanbevolen. 3?S. Voorhanden «O soorten CHOCOLADE. ÏS1 Bij O. I5-A.IL, J.Cz., Zierikzee, zijn te bekomen: onderge*eekende berigt aan zijne geëerde Stad- en Landgenootendat hij weder volgens gewoonteruim gesorteerd is in PAIiJJSCHE LUIKER-A.K^IKKILI±ilV CTlt.P'ïlISIUSenz. enz.welke alle bij hem ter bezigtiging zijn gesteld en zeer geschikt zijn voor bevoelt zich ook aan tot het leveren van BOTERLETTERS en andere kleine Glebjilsrlteai. Bij hem bestaat op ST.-NICOLAAS-AVOND gelegenheid tot het gebruiken van alle Vevverschingen, als- VANILLE-IJS, UWJIVCII A LA KOMEIJNE, enz. enz. Zierikzee, 28 November 1870. J O 3R, I). 13 IC HA A. 1ST. lie ondergetekende heeft de eer de ONTVANGST tc berigten eener fraaije Collectie velerlei SURPRISES en andere NOUVEAUTÉS, alles zeer geschikt voor Hij beveelt zich beleefdelijk aan en vleit zicli ook nu met een talrijk bezoek. Ecne groote verscheidenheid van Voorwerpen geschikt voor vindt men hij den Boekhandelaar A. C. de MOOIJ, aan de Kraan te Zieihkzee. Voor iedoren Gulden die men van af heden tot en met den 5 December a. s. bij hem besteedt, geeft hij gratis een L O T in zijne waarin zich verscheidene niet onaanzienlijke PRIJZEN bevinden. g t De trekking geschiedt dadelijk en de Prijzen worden onmiddelijk verkrijgbaar gesteld. Tol bezigtiging wordt ieder beleefdelijk uitgenoodigd. is de verzameling van ARTIKELEN en NIEUWIGHEDEN, geschikt voor met tal van NIEUWE ARTIKELEN en nog wordt meer verwacht. Ieder wordt beleefd tot bezoek uitgenoodigd in het Magazijn hoek Poststraat te Zierikzeebij berigt aan hare geëerde Stad- en Landgenooten dat zij voorhanden heeft eene ruime sorterln» alles uitmuntend geschikt voor ÖT.-IVIOOlLA.A.S-GESOHElVI-tEINr. Voorts heeft zij ontvangen vele soorten van Spieg-els, Bliltwerk, Garen, 33a nrt, enz. enz VOOR Kleermaker. Poststraat. met Tui»- en Tentwagentjealles compleet; te bevragen bij den Heer H. van der DUSSEN, te Biezelingebrieven franco. TE KOOI?: EEN GOED LOOPEND Jff to bevragen bij j. G. de BROEKERT te Wemeldinge. ONTVANGEN: EEN KEURIG ASSORTIMENT merk: TCARIACLEMENTINE, MARTIN, KLO- STERFROU. ALSMEDE: Gemslederen-, Castoren-, Glacé- en Buckskin Handschoenen. We<l. ROBIJN, bij de Steenenbrug. PoststraatC, 103. ONTVANGEN te GOES houden voorradig KAFMOLENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens .schoon uit het kaf malei). WASOHMACHINES van ƒ24.—. STOUT'S DORSCIIMACHINES en TREDMOLENS. EaSel«clio DORSGHMACIIINES met ROSMOLEN. I3A.SOXJEE1N" om tot 150 kilos tc wegen voor ƒ12 POMPEN die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.— en ƒ15. Kogelvormige li OFFIJ BR ANDER S benevens vele andere M^ERKTIJIGfEN voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met sewaarrter vlieg-wiel oh als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie verschillende en verbeterd systeem. Keuze uit 12 verschillende soort MOESMAKERS. om het oploopen der koebeesten en schapen te gene zen, wanneer ze op de klaver zijn geweest. Heeren Smeden genieten RABAT. NEVENS AFGEBEELDE ALUEMEEN BEKENDE LEVEREN WIJ VOORI Echte Engelsche en Amerikaansche met "Voet- en Handbeweging VOOR ALLER GEBRUIK tegen laagst mogelijke Prijzen. JT. <le GRAAF, Cz. ^0 Poststraat. De J3IETVST wordt van 1 December wegens Herstelling tijdelijk GESTAAKT. Regthebbende op een ligt zwartbont O 8 J E witte kop naar gissing een jaar oud horens ongemerktkan inlich ting verkrijgen in persoon of met franco brieven bij de Uitgevers dezes. uit het Magazijn van de Heeren JAN vau REES en ZOON t o Z w olie, bij C. BAL, J.Cz., te Zierikzee. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaai-a. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. M opgerig-t te EOISFI3EIV in 1803. Nominaal Kapitaal ÏO,£200,000, Gestort en Reservefonds - waarvan lïouderd duizend Grulden is in geschreven op de 4pCts. Nederlandsche Grootboeken. Hoofdkantoor (tevens domicilium)in Nederland, West einde, No. 32, te 's Gravenhage. Direkteuren 3XEI.JEIV VERWEIJ. Deze Maatschappij verzekert tegen Brandschade op vaste premiën en billijke voorwaarden Huizen, Gebouwen, Fabrieken, Schepen, Schuiten, Koopwaren, Landbouw en Nijverheidsproduuten enz. enz. De Agenten voor bovengenoemde Maatschappij in Zeeland, zijn: J. G. BÈTHE te ZierikzeeP. de HAAN te St.- MaartensdijkA. van POPERING te BruinisseM. GEENE te Hulst, A. LOUS te Oudelande, A. W. REMB- GES te Kruiningen, P. L. REEPMAKER te Aardenburg G. P. ROOS te Aardenburg P. RAIJMOND te Axel, F. A. A. FRANSEN van de PUTTE te Goes, P. J. van SANTEN te BreskensW. STAAL Wz. te Honte- nisseE. A. PATEER te Hoofdplaat, J. 0. A. GROIN te Sluis, H. B. VERHEIJEN te Middelburg, M. FOKKER te Middelburg, K. HUBREGTSEN te AagtekerkeP. J. HENDRIKSE te Vlissingen en N. D. PAUHÉ AUGUS TIJN te Tholen, bij wien nadere informatiën zijn te bekomen. Emser 6 KONING WILHELMS ROTS BRONNEN bereid, geneeskundig aanbevolen tegen gebreken der maag, als zinking, verslij min g zuurvorming, opbreken en verteringszwakte. Prijs der verzegelde doozen 30 kr. 81/., Sgr. - Slechts alleen echt te verkrijgen bij M. J. de LOOZE ZOON te Zierikzee. DE ADMINISTRATIE DER ROTSBRONNEN. jl\ TERSTOND eon KLEERMAKERS-KNECHT benoodigd. bij M. de GRANJE, Kleermaker te Haam stede. Brieven franco, doch liefst in persoon. Met MEI aanstaande een gehuwde 13 O in li EN-KN ECIIT benoodigd, bij C. F. van den BOUT te Zonnemaire -v x y S •V> V .V- o,. ,0.# UitgeversDE LOOZE WAALE. Gedrukt bij de firma DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2