ST.-NICOLAAS-GESCHËNKEN. ST.-MCHL AAS-GESCHENKEN van 13. JÖPPE, J z. EEDIE HOFSTEDE, aanbesteding" w. a. ochtman, koop: 1 EVANGELISATIE Goede wijn behoeft geen krans Praktijk. - Praktijk. - Praktijk. Een bruin Werkpaard, A. M. E van DISHOECK, Boekhandelaar te Zierikzee. BOIK- 11 PL11TWBBKI1, UV1DI1 VERMEERDERD, th J. DE JONG ZIJLSTRA. IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE AREND" Openbare Verkooping. ELZEN KAPHOUT, m en Weiland Bouw- 1 TE Paauwen X/f Zilverlaken-Fai,santen Jonge en li Billard met toebehooren; MANUFACTUREN WIHKIL Dépot der Theeën, 274ste Staats-Loterij. Stoombooten Telegraaf Van ROTTERDAM: Van ANTWERPEN: D i 1 i g e n c e d i e n s t Stoomboot ..Stad Tholen Derde oproeping. y èft i Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van 'den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: "Vin» Tooit I^O. (Onberoofden.) Van Noord-Holland. FIVV. n. ,09/i23 15 v. 8 a. AVW. v »M/In 4 15 SFS. m/M1 14 10 Van Zierikzee. KK. MVO. JVM. JVDH. OVNH. WG. MGH. HRB. JB. CG. DD. BL. 1 v. 2 3 3 3 2 2 2 1 2 s 1 J 3 j 9 9 8® 9 9 10 85 95 12 9S 9Ö asch. Wd. JDV. 2 10 GVO. 3 11 CDB. 3 105 Van Sirjansland. JFH. 2 v. 105 °/o asch. 1 11« 2 105 2 105 3 105 3y DWJK. JLD. CS. JVDB. JZD. Van Sirjansland. AVDS. 2 v. 106 a8c1'' JS. 1 95 MDR. 1 9 KK. 1 8 MSDR. 2 8 Van Sl-Maartensdijk. JB. JHCZ. DEASN. ASK. 2 v. 11 2 105 1 8 3 95 V0 asch, Van Bruinisse. JSD. 1 v. 95 °/0 asch, BGB. 1 10 Van Ouddorp. THM. PV. CAM. JT. PSF. WAH, 2 v. 9 °/o asch. 6 85 2 10 1 13 1 95 2 105 DWJWT. 1» 95 Van St.-Annaland. Wd. JD. 2 v. 125 asch. LJD. 2 95 HEB. 2 13 CVE. 4 15r' .Ajmsterclaxii12 November 1870. M. E. BOUR. Prijscourant «lor EflTocteii. ROTTERDAM, 24 NOV. Laagste koers. Hoogste koers. Aand. Rotterd. Bank 0/ 'O 82 Neder). Werkelijke Schuld Spanje Oblig. 1851 7> dito Binnenland 3 36V.S dito Binnenl. kleine stuk. 3 26"A« 27 dito te Londen 1867 3 J> 30V,o 30 dito dito 1869 3 Prcmic-Lccn. Stad Madrid 3 T> 23 Portug. te Londen 1867 3 29'Vib 30 dito dito 1869 3 M V» 20'»/, Rusl., Nicolaï 1867 4 643/ 65 dito dito 1869 4 643/4 64'/, dito Spoorw.-Aand. 236 209 >L Warschau-Broraberg °lo 52 44'/, Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 44 dito in Ziiv. per Jan./Juli 5 51 517s dito Aand. 11. 100 1864 f 110 Turksche Oblig 5 °/o «■/ie 40 Gren. pe" hectare 43 Egypte Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 937.6 93 Paul Pacific 1S69 X> Eric-spoorweg 20 30s/a Oblig. Maxwell 7 J> 72 Prtisscn <lor Boter 011 Eijeren. Zierikzee, 24 November 1870. Boter laagste koers ƒ0,725 en hoogste koers ƒ0,825 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ1,378 en hoogste koera 1,50 per 25 stuks. Beu den-Eg eren ƒ1,00 per 25 stuks. Getrouwd Zierikzee, 23 November '1870. W. P. RE NS EN e n A. PETERSE. <- Getrouwd Elkerzee den 23 November 1870. CHR. VOS en J. van WOUWEN. Tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en aanbehuwd-kinderen, ontsliep zacht en kalm, in den ouderdom van 75 jaren mijn dierbare Echtgenoot PIETER KOSTER. Boskoop, HELENA van GROOS, 16 November 1870. Wed. P. Koster. De ZAAK zal op dezelfde voet worden voort gezet. 3V.JE5. Boor bijzondere omstandighedeneerst heden geplaatst.L Heden overleed na een langdurig lijden, onze lieveling GRIETJE KORNELIA, in den jeugdigen leeftijd van 18 jaren en 11 maanden. Dat de Heere ons genade schonkeom in Zijnen ondoorgrondelijken wil te berusten. Duivendijke, C. den BOER. J\ K. den BOER T en Kinderen. 25 November 1870. Voor de vele bewijzen van deelneming betoond bij het overlijden van, mijn geliefde Echtgenootden Heer JAN BAKKER op den 5den dezer maand, betuig ik, ook namens mijne kinderen en behuwd-kinderen daarvoor allen welmeenenden dank. Haamstede, M. LOCKER, J 26 November 1870. Wed. J. Bakker. op ZONDAG 27 NOVEMBER, in de Zaal Toevlucht," des morgens te t;ïoii en des avonds te zes ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. DIAKENEN der Hervormde Gemeente te Zierikzee zullen op Maandag den 5 December e. k. des namid dags ten drie ure, in het Hervormd Diaconie Armen- Gesticht alhier, bij inschrijving AANBESTEDEN De levering- van tweo duizend of meerdere poiicten GORT, volgens de Voorwaarden die van af heden voor ge gadigden in genoemd Gesticht ter kennisneming liggen. Zierikzee Diakenen voornoemd 25 November 1870. J. M. ISEBREE MOENSVoorzitter. J. BETHESecretaris. KiezersWilt ge bjj de aanstaande verkiezing van een lid in de Kamer van Koophandel op 30 No vember e. k. uwe stem uitbrengen*op iemand die bet volste vertrouwen verdient en 4$[c rijkelijk genietdie aan een flinke kennis van hanoelzaken een veertig jarige ondervinding aR handelaar paartdan de stem uitgebracht op den heer J. L A B R A N D. Geen Kiezer. Een belanghebbende. Eenige Kiezers hebben met genoegen de aanbeveling gezien van den Heer J. OCHT- MAN, JOHZ.voor het Lidmaatschap der Kamer van Koophandel alhier. Zij vertrouwen dan ook dat de Kiezers op Woensdag a. s. eenparig hunne stemmen uit zullen brengen op den Heer J. OCHTMAN, JOIIZ, c Eenige Kiezers bevelen de Heer 13. Q. MULO OK HOUWER ten zeerste aan voor het lidmaatschap in de Kamer van Koophandel. Aan «Ie Kiezers voor <le KpAiier -van Koophandel 011 Fabrieken. Weldra zal weder liet getal Leden der Kamer aan gevuld moeten worden. Dij one is echter twijfel gerezen of het wel wenschelijk is tot die aanvulling en herkiezing mede te werken en of het niet de voorkeur zoude verdienen op de stem-' biljetten te schrijven: opheffing «Ier Kamer van Koophandel Welk nut toch sticht deze Instelling in onze gemeente? Alleen in twee gevallen bemerken wij haar aanzijnals de verkiezingen moeten plaat9 hebben en wanneer bij de Gemeentebegrooting ƒ250 moet,worden toegestaan voor de jaarlijksche kosten der Kamer. Overigens hoort men er zelfs niet over spreken enware het niet dat de Kamer zich zelve een Monument had gesticht op de Nieuwe Haven (het daar liggende corps mort) men zou zich bijna afvragen, is het bestaan van dat collegie niet een droombeeld? Waaraan die onbeteekenendheid toe te schrijven? Vooroerst omdat deze Instelling niet kan geacht wor den eene clireote behoefte voor onze plaats te zijn ten anderen, omdat, daar,, waar zij tot handelen geroe pen is, hare zamenstelling zoodanig is, dat zij, in plaats van den eigenlijken Tïanclclstaixcl te personifi- eeren, slechts te naauwernood de Handel in haar midden vertegenwoordigd ziet. Wij dragen de meest mogelijke achting toe aan de personen die als Leden zitting hebben doch bij onbevooroordeelde!! blik zal niemand in die overigens hoogst respectabele ingeze tenen den Handel of het Fabriekswezen vertegenwoordigd kunnen zien. Slechts één eigenlijk Handelaar heeft zitting. Voor het vacant Presi dium doodverft de publieke meening Jonkh. J. L. de JONGE, die, behoudens booge mate van verdienstelijkheid in andere zaken, d&ar toch alleen moet gerekend worden te zijnvoormalig- JDillettaxit>Tïan<le- laar*. Het Fabriekswezen is in 't geheel niet gerepre senteerd, even of het der Gemeente onverschillig zoude zijn of die tak van nijverheid zich ontwikkeld of te niet gaat. Het komt ons voor, dat wij bij de aanstaande ver kiezing ons eenigermate door deze grieven togen clcn Hestaaiicloii toestand moeten laten leiden wij moeten óf stemmen voor de opheffingöf wij moeten trachten de zaak te verbeteren, er nieuwe levenskracht in te brengenen dit laatste kan alleen gedaan worden door te kiezen uit die personen die in eene Kamer van Koophandel 011 Fa brieken te huis behooren. Eene dusdanige keuze kan gedaan wordendaFabrieksnijverheid is volstrekt niet in de Kamer vertegenwoordigd, niet tegenstaande wij hier toch bloeijende Fabrieken bezitten: herstellen wij dit gebrek door onze keus voor het blaauw biljet te vestigen Qp den Heer Directeur der Gar ancine fabriek, zeker de voornaamste Fabriek in onze Gemeente. Laat ons dus alle persoonlijke consideratien, die tot andere stemming zouden kunnen leiden, ter zijde stellen en onze keuze op diep Kandidaat vestigen. Hiermede zullen wij zeker eene eerste schrede doen, om de Kamer van Koophandel uit haren tegenwoordigen toestand op te heffen eu meer dienstbaar te maken tot het welzijn van Handel en Nijverheid in onze Gemeente. ft EENTGE KIEZERS. Steller dezes zou een bepaald tegenstander van elke aanbeveling zijnals er van geen kant aanbevolen werd. Doch nu met den Candidaatdie voor lid van de Kamer van Koophandel uitstekend geschikt is op den voorgrond. Zijn ze ergens op hun plaats dan ziju ze 't zeker in de Kamer van Koophandel, die"pgfktisefrë mannen als den heer J. L A B R A N D. Medekiezers Denkt er 0111Vult het stembriefje in met den naam van J. L A B R A N D. 11 Een Kiezer. Als lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (blaauw biljet) wordt bij de aanstaande verkiezing door mij aan mijne medekiezers met ernst aanbevolende Heer «1 W. A. O C HTM A N,' V Directeur der Zierikzeesche Gar ancine fabriek. Mr. W. C. de CRANE. De ondergeteekende berichtdat hij bij eventuele Verkiezing op Woensdag den 30 November a. s. ("blaauw Stembriefje) bet liclinaat- schap van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze Gemeenteniet zal aanvaarden. Zierikzee. Jb. OCHTMAN, J^iiz. 25 November 1870. Jyiz TE KOOP: Is exxx* uit viex% bij C. KLOMPE onder Dreischor. geeft door deze berigt, dat hij heeft ONTVANGEN eene keurige collectie Jaarboekjes, Salon- en Scheurkalenders, en Almanakken voor 1871, de nieuwst uitgekomen KINDERWERKJES van af 5 Cts. tot ƒ3,ATLASSEN van Nederland 50 Cents Wereld-ATLASSEN van 75 Cts. en hooger, KINDERSPELLEN, PAPETERIEN van af 10 Cts., POËZIj' BOEKEN, PHOTOGRAPHIE-ALBUMS. Gekleurde en Zwarte PHOTOGRAPIIIEN Jongens en Meisjes BOEKENTASSCHENSCHRIJF- en ZAKPORTEFECJILLES met en zonder Sloten en Burenn-Garmtoura, SURPRISES en vele andere Goederen meer, een en ander zeer geschikt voor is de verzameling van ARTIKELEN en NIEUWIGHEDEN, geschikt voor met tal van NIEXJWE A E TIKELEN en nog wordt meer verwacht. Ieder wordt beleefd tot bezoek uitgenoodigd in het Magazijn hoek Poststraat te Zierikzee, bij is te bekomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUE.EN, PUNCH, GENEVER, BRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN- WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. Op Woensdag 7 December 1870, 's voormiddags 10 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, als gemach tigde der Eigenaren, op na te melden Hofsteden, in de gemeente Haamstede, publiek verkoopen: T-'/j hectaren (rxiïnx ÏO gemeten) ZWAAR 9-, 10- en 11 JARIG in 26 Perceelenals: 2 op de Hofstede bewoond door P. van HAELE, en 24 op die van K. PEERS. Dadelijk na den afloop dezer Verkooping zullen op de Hofstede van K. PEERS voornoemdpubliek te koop worden ge presenteerd: Icalfdragende KOEIEN en 4 OSSEN, van ruim 2 jaren oud. Inlichtingen bij genoemden Deurwaarder en gezegde Pachters, die ook aanwijzing der perceelen zullen geven. Alles breeder bij Biljetten vermeld. Uit cle hand te koop gelegen in de nabijheid van een der dorpen in het eiland Schouwenmet ruim 50 gemeten Belanghebbenden adresseren zich met franco brieven onder de letters A. Z. bij de Uitgevers dezes. mme b e n e v DROOG- eix MUTSAARDHOyf. Adres: Mon-Plaisir, bij den tuinbaas. T JE KOOI3: EEN GOED LOOPEND te bevragen bij J. C. de BROEKERT te Wemeldinge. Bij C. BAL, J.Cz., komen Zierikzee, zijn te be- Bedden, Dekens, Kleedirigstukken SPIEGELS on UURWERKEN, alles aan billijk gestelde prijzen. Tot levering houdt hij zich aanbevolen. X.O Voorhanden 20 soorten Olxocalaclo. De ondergeteekende berigt hare geëerde Stad- en Landgenootendat zij haren in KATOENEN- en WOLLEN STOFFEN, LINNEN, GAREN, BAND, HEEREN-en DAMES-A.RTIKELEN, TOILETZEEP, EAU-DE-COLOGNE en, andere PAR- FUMERIEN, benevens enkele ARTIKELEN geschikt voor St-Nieoluns-Geselieukenwaaronder SURPRISES en dergelijke, heeft geopend op de Oude Haven alhier, wijk D, no. 409. Zij beveelt zich in ieders gunst, belovende door eene prompte en soliede bediening het in haar te stellen vertrouwen waardig te maken. Zierikzee, L M. A. BOWBYES. 23 November 1870. A J uit het Magazijn van de Heeren JAN v a ii REES en Z O O 1ST te Zwolle, bij C. BAL, J.Cz., te Zierikzee. De TREKKING der Eerste Klasse "begint op MAANDAG den 28 NOVEMBER e. k. Bij den onder geteekende zijn nog Lleelo en Ooiloelteii van LOTEN te bek^m^n. Prijs-Courant. J. OCHTMAN. DECEMBER, MaandagWoensdag 011 Vrijdag, 's morgens 7" ure. Maandag, Woensdag en Vrijdag, 's morgens 7 ure. OP GENOEMDE DAGEN, van BROUWERSHAVEN naar ZIERIKZEE iu correspondentie op beide booten 's morgens 8 ure, van ZIERIKZEE naar ZIJ RE in correspondentie op beide booten 's morgens 10 ure. j( SOIIOïïSIINr<& UUI DIENST wegens reparatiena Zondag 11 December 1870 tot in Januarij 1871. DE DIRECTIE. Wordt nog steeds VERMIST eon zwartbont VAARS JF, met witte ster op den kop, ongeveer 16 maan den oud. Diegene die hetzelve mogt geweid of gestald hebben, gelieve hiervan opgave te doen i M. den BOER te Ellemeet. Regthebbende op een ligt zwartfSont OS J JEJ witte kop naar gissing een jaar oud horens ongemerktkan inlich- ting verkrijgen in persoon of met franco brieven bij de Uitgevers dezes. F. C. GEENSE te St.-Philipslandvraagt VAN STONDEN AAN voor een jaar vast werk, t av e e bekwame TIMMERMANS KNECHTS, P. G. Brieven franco of iu persoon.,^ Met MAART 1871 een KNECHT benoodigd het t,ïiiiniex*on en iiiotsoloix ver staande, tegen hoog loon, bp P. EVERSDIJK Cz. te Cats. Brieven franco, doch liefst in persoon. TERSTOND een KLEERMAKERS-KNECHT benoodigd. bij M. de GRANJE, Kleermaker te Haam- Brieven franco, doch liefst in persoon. 33 slede. Met MEI a. s. in een klein gezin een gehuwde BOER EN-K NEC JET T benoodigdbij A. van NEUREN op IJpenhoven bij Zierikzee. Met MEI aanstaande een gehuwde B O R E N-K N E C II T benoodigd, bij M. L. BROUWER te Oosterland. Brieven franco, doch het liefst in persoon. Brieven Met MEI aanstaande een gehuwde B O E R E N-K N E C H T benoodigd, bij C. F. van den BOUT te Zonnemaire. (f TERSTOND eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij JOH. FLOHIL onder Eikerzee. J Uitgevers 3D JE LOOZE WAALE Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2