ZIERIKZEESCHE nn n swuiiü. Zaturdag 26 November 1870. Besturen en Administration. K enriigeving. Ni en vv s t ij dingen i JFtfittï&iirijjR. T E L EGRAMMEN. l\o. 2855. 27ste Jaarg. 371, feO Cents, POËZIJ. n Meisjes pnitunrs, De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat het suppletoir kohier der hoof delijke belasting van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 21 dezer tot den 5 December e. k. ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den Gemeenteraad in beroep kunnen komen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Zijsrikzee, den 16 November 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMER1NS. Uit Petersburg wordt aan de Schlesische Ztg. ge schreven: De manschappen der laatste ligting, die be stemd waren in de maand Maart van het volgende jaar in dienst te worden gesteld, moeten zich volgens een onlangs uitgevaardigd bevel gereed maken, daar zij misschien nog dit jaar zullen worden opgeroepen. In bet militair bestuur heevscht voortdurend groote be weging. Eene commissie is ingesteld om alle wapenen te onderzoeken en naar het nieuwste stelsel te verbetereu. Het verkeer tusschen St.-Petersburg en het zuiden is buitengewoon druk, de telegraaflijnen, voor zoover zij nog niet tusschen do kust-stations en Moskou of St.- Peteraburg zijn gespannen, worden in orde gemaakt. Londen 23 Nov. Ten aanzien der Engelsch- Russische kwestie komt niet veel nieuws. De hier ter stede ontvaugene Russische bladen' zijn vol van de verwachting, dat het verschil op vreedzame wijze zal worden opgelost, hetgeen voor niet weinigen een voor teeken is, dat de oorlog weldra zal uitbarsten. De Tele graph meldt dat de door Pruisen in Engeland bestelde tenten, volgens een gerucht, voor Rusland zouden be stemd zijn, en daarom een besluit der regering was te verwachten, waarbij de uitvoer van wapens en oorlogs behoeften wordt verboden. Het antwoord van vorst Gortschakoff op de nota van lord Grauville werd elk oogenblik en met belangstelling verwacht. De bladen beweren, dat Italië, Oostenrijk en Turkije één ljjn met Engeland zullen trekken en dat vooral de Porte op gemeenschappelijk handelen aandringt. De Daily Telegraph vestigt de aandacht op het feitdat Rusland wel gezorgd heeft, het meest geschikte saizoen tot het uitlokken van een vredebreuk te kiezen. Gedurende de eerstvolgende zes maanden tochis de Oostzee onbevaarbaar en zijn dus de noordelijke provinciën des rijks veilig voor eiken aanval: want, na de les, door Napoleon I ontvangenzal wel niemand het wagenin den winter een leger over land naar 'het noorden van Rusland te zenden. Nu is de winter koud genoeg, ook in zuidelijk Rusland: in de Donau-Vovstendommcn, zelfs ann den Bosphorus; doch voor troepen, die aan het kli maat van St. Petersburg en Siberie gewoon zijn, moet het barre jaargetij aan den Donau zoo goed als zomer wezen. De russische Regering heeft bovendien de voorzigtigheid gehad tijdens den jongsten zomer een groote strijdmagt aan de noordelijke kust van de Zwarte Zee te concentreren, zoodat de groote mocije- lijkbeid het transport der troepen over de uitgestrekte sneeuw velden .reeds bij voorbaat vermeden is. Bovendien de spoorwegen zouden thans zeer gewigtige diensten kunnen bewijzen. Omtrent de stad Metz en omstreken deelt de corres pondent van den Daily Netvs het volgende mede: „Ik trad een ledige kamer binnen waarin zes men- schelijke wezens op den grond lagen, terwijl zij in drie dagen geen brood genuttigd hadden. Helaas, een hunner had het niet meer noodig. Op twee planken lag daar bij het venster het lijkje van een tweejarig kind, van honger gestorven! Het paardenvleesch en't gebrek aan zout gedurende het beleg, deed de kinderen als vliegen sterven, terwijl de volwassenen allen, door het gebruik van gezoufc voedsel, scheurbeuk hadden bekomen. »"Wat de boeren in den omtrek van Metz aangaat, hun toestand is afgrijselijk, immers hij is hopeloos. Zij hebben niets meer, zelfs geen schuilplaats tegen den aanhoudenden regen; slechts de vier muren van hunne huizen zijn blijven staan, hun vee is weggenomen, hun stroo is verbraud, hunne velden zijn bedorven of in kerk hoven veranderd. En bij al die ellende zal ieder dorp weldra ter pröoi zijn aan typhus!" Vei'sailles, 23 Nov. De regering te Parijs ver oorlooft niet langer, dat vreemdelingen, diplomaten niet uitgesloten, Parus verlaten. De onderdanen van neu trale mogendheden, die van Pruisen verlof hadden de inslnitingslinie te passeeren zijn eveneens onder dit verbod begrepen. Het Journal Officiel te Parijs heeft op de her haalde aanmaning, om het publiek met den toestand buiten de hoofdstad bekend te maken het volgende geantwoord „Verscheidene dagbladen verwijten het gouvernement dat het de voetstappen zijner voorgangers drukt en aan het publiek de tijdingen onthoudtdie het ontvangen heeftomdat die ongunstig luiden. De regering kan hierop maar al te gemakkelijk antwoorden. Parijs ondervindt de bittere gevolgen eener insluitingdie men, in weerwil van de herhaalde pogingen, niet heeft kunnen verbreken. De regering verzendt geregelde dépêches. Gedurende de eerste weken heeft zij op sommige een antwoord ontvangen en telkens heeft zij dit openbaar gemaakt. Maar sedert 26 October is haar geen enkel antwoord gewordenniettegenstaande zij daarom herhaaldelijk en dringend heeft verzocht. De regering wenschte niet liever dan het publiek goed te kunnen inlichten maar de schuld ligt niet aan haar hare onbekendheid met den staat van zaken buiten Parijs is een noodzakelijk gevolg van het beleg. Dit is een smartelijke en hachelijke toestand." De Gaulois dieeven als andere bladen ongerust wordt over het totaal gebrek aan tijdingen buiten Parijswil dat eene aanzienlijke som worde uitgeloofd aan hem, die het waagt tweemaal door de Pruissische liniën heen te komen en wien dit gelukt. - Aan den Moniteur wordt uit Rijssel geschreven, dat in een door een der hoofdofficieren van het garnizoen dier plaats ontvangen brief melding gemaakt wordt van het feitdat de jagers te voet der keizerlijke gardedie te Metz gevangen zijn gemaaktbjj hunne wegvoering naar Duitschland op een der halten en corps in verzet zijn gekomen bun Pruissiseh escorte verjaagd en zich weder van hunne wapenen bemagtigd hebbenwaarna zij de Vogeezen hadden bereikt. Kératry heeft alle mogelijke pogingen in het werk gesteld om in het Oosten alles in staat vau tegenweer te brengen. De Francais zegt teu minste in een brief, dat het leger in Bretagne niets te wenschen overlaat. Eiken dag komen er nog troepen bij. Het enthousiasme in geheel Bretagne is zoo groot, dat van alle kanten geld stroomt om de onkosten te dekken. De municipale raad van Brest geeft 250,000 francs in plaats van, zooals zij had toegezegd, 100,000 francs. 750,000 francs zijn al te veel opgebragt. Toen Kératry de troepen te Brest inspecteerdehadden er alterlei vaderlandslievende demonstraties plaats. "Van de omstanders kreeg de Kératry allerwege toejuichingen. Hij is zoo gezien en gevierd, dat de troepen, die niet onder hem staan, hebben gevraagd, of ze onder zijne bevelen mogten komen. Als geheel Frankrijk zoo welgemoed is, dan is, naar we uit de Fran pais opmaken, Frankrijks lot nog niet beslist. Verscheiden couranten steken er den draak mee, dat Kératry nu al generaal is; maar het schijnt dat hij dien titel ten volle verdient, ten minste zoo we hem vergelijken met andere legerhoofden, die in verscheiden maanden hun leger niet op dien voet hebben kunnen brengen, waarop hij het in veertien dagen heeft gedaan. Twee Engelschendie op verzoek van den Engelselien zaakgelastigde Parijs hebben verlaten en op 17 dezer te Londen zijn aangekomen, geven o. a. de volgende bijzonderheden van de omstreken dier stad In de verlaten huizen was letterlijk alles vernield; de woningen van de weinigen, die den moed hadden te blijven, werden echter geëerbiedigd. De bewoners waren evenwel verpligt Dnit- schers te huisvesten en te voedenhetgeen zeer moeijelijk ging, aangezien de levensmiddelen van heinde en verre moesten worden aangebragt. Zoo ontmoetten wij een convooi van 200 Fran- sche karren geladen met haver, die 150 mijlen ver moest ge haald worden. De voerlieden verteldeu ons, dat zij reeds twee maanden lang door de Dnitschers geprest waren. Uit het volgende staaltje blijkt hoe zij behandeld werden. Een dier voerlieden be klaagde zich bij een officier, dat een nhlaan der escorte hem met het plat van de sabel een slag had gegeven. „Dan zult gij hem niet gehoorzaamd hebben," luidde het antwoord dat op barscheu toon gegeven werd, „bedenk dat wij meester van het land zijn en dat gij moet doen wat wij bevelen." Den man schoten de tranen in de oogen en hij ging heen. Te Corbeil warfin* wij gelukkig genoeg een goed rijtuig eu paard meester te worden; we vonden ook een goed onderkomen in het Hotel de la Belle Image, welks eigenaresse goede zaken maakte met de Dnitsche officieren. Over het algemeen heerschte er een goede geest tusschen de soldaten en de burgerij. Zelfs de vrou wen leggen jegens den Duitschen soldaat geen angst aan den dag. Trouwens, slechts hoogst zelden worden zij brutaal be handeld en wee, in dat geval, den Duitschen soldaat. Zoo vernam ik dat een Pruis het te Corbeil gewaagd had eene vrouw geweld aan te doen; op haar geschreeuw kwam een officier toeschieten en hij diende den soldaat met een stok een tuchtiging toe, tengevolge waarvan hij drie dagen later stierf. De bewo ners hebben daarentegen veel te lijden door de oorlogsschattingen die zij in geld en levensmiddelen moeten opbrengen; de voorraad is totaal uitgeput; in het veld wordt niet gearbeid 't behoeft dus geen betoog, dat de armoede en de ellende in de toekomst verschrikkelijk zal wezen. Op onzen weg ontmoetten wij een convooi van 500 invaliden, die naar Duitschland werden vervoerd. Er zijn veel zieken onder de Duitschers; te Corbeil, waar slechts een klein gar nizoen ligt, sterven eiken dag van 15 tot 20 man, tengevolge van dyssenterie. Maandag middag bereikten wij Nanteuil. On- middelijk werd er op ons rijtuig beslag gelegd en onzen koetsier werd bevolen vier officieren naar La Ferté tien mijlen ver te brengen. De man protesteerde dat zijn paard uit geput was, maar niets hielp. Van Nanteuil begaven wij ons naar Epérnay en vervolgens via Boulzicourt naar Sedan waar nog altijd de gevolgen van het korte bombardement, waaraan die stad bloot stond, zigtbaar zijn. Nadat wij voorts Libramont zonder eenig onheil hadden bereikt, begaven wij ons langs de gewone route via Brnssel naar Londen. Antwerp en 23 Nov, Met de ballon welke Maandag 11. nabij Hoogstraten iö nedergekoraenzijn wederom eenige tijdingen uit Parijs ontvangen, loopende tot 17 Nov. Uit die mededeelingen blijkt, in tegenspraak met andere berigten, dat de belegerden steeds met moed bezield zijn, terwijl de verdedigingswerken voortdurend uitgebreid worden. De briefschrijver ontkend evenwel niet dat de voorraad der eerste levensbehoeften sterk afneemt; paardenvleesch is echter volgens hem nog in overvloed voorhanden hetzelve smaakt goed, vooral dat van jonge en vette paarden welke niet veel gewerkt hebben. Katten zijn reeds zooveel opgepeuzeld, dat er bijna geen meer gezien worden; thans zpn de honden aan de beurt, bij duizenden verdwijnen zij van de straat en worden op allerlei wijzen klaar gemaakt. De jagt op groote waterratten is in vollen gangen deze zijn er fegio. Zeer vele dieren uit den zoölogischen tuin zijn reeds geslagt, voornamelijk vogels, buffels, Chinesche en andere varkens, herten, ganzen enz. De eenige hoop der Parijzenaars is op het Loire-leger o-evestigd de overwinning bij Orleans verwekte eene o-roote vreugde in de stad. Mogt die hoop niet teleur gesteld worden. De inschrijvingen voor het maken van kanonnen hebben een buitengewonen bijval ondervonden. Bijna iedere vereeniging beeft voor eigen rekening ka nonnen doen vervaardigendie naar den naam der vereeniging genoemd worden. Men begint de nationale en mobiele gardes van warme winterkleederen te voorzien, terwijl in de buitenschansen hutten zijn opgeslagen, waarin de burgers-soldaten ge huisvest zijn en beveiligd worden tegen het gure weder; er is reeds veel regen en sneeuw gevallen. De schrijver eindigt zijnen brief met de hoop uit te drukken dat de ballon met welke deze verzonden werd niet in de handen dor Pruissen moge vallen. Den vori- gen dag was een ballon met een zware lading brieven en gewigtige dépêches in 's vijancls handen gevallen. De bestuurder der ballon had zich in een bosch kunnen verbergen en per duif berigt van zijn verlies in Parijs gedaan. In den laatsten tijd had men in den omtrek van Parijs vele sperwers ontdektwaarschijnlijk dooi de Pruissen opgelaten, ten einde de postduiven te be- magïigen. Aan VIndépendcince Beige wordt het volgende uit Tours geschreven Over den loop der zaken tusschen Engeland en Rus land is men hier tevreden; men veronderstelt namelijk dat de heer von Bismarck zicli in eene moegelijke positie moet bevinden, en wel om de volgende redenen: Toen de tegenwoordige oorlog uitbrak heeft de Rus sische regering daarin dadelijk de gelegenheid gezien om zich Konstantiuopel toe te eigenen. Zij heeft dus aan Pruissen te kennen gegeven, dat het zich onzijdig zoude houden, Pruissen een Duitsch keizerrijk zou laten organiseren en Frankrijk zou laten verwoesten, onder voorwaarde dat men haar vergunnen zou om zich in het Oosten schadeloos te stellen. Daarin berustte de heer von Bismarck. Aan de verschillende hoven is men echter nog niet vergeten welk spel in 1866 werd gespeeld, wat von Bismarck toen deed om Frankrijk onzijdig te doen blijven, en hoe hij bij het eindigen van den oorlog zijne beloften niet vervulde. Daarom heeft Rusland thans besloten om bet eind van den tegenwoordigen oorlog niet af te wachten tot het stellen zijner eischen, uit vrees van even bedrogen uit te komen als Napoleon III in der tijd. De Russische regering achtte het thans de juiste ure om handelend op te treden, nu von Bismarck zich nog bevindt tusschen de weerbarstigheid der Zuid- Duitsche staten, de kïagten der Noord-Duitsche bevolking over de rampen des oorlogshet verlangen der Duitsche troepen om spoedig aan de menschenslagting een einde te zien maken en eindelijk de ontevredenheid der onzijdige mogendheden, welke te vergeefs pogingen tot herstel des vredes hebben aangewend. Indien nu von Bismarck niet bepaald ontkend dat er tusschen Pruissen en Rusland eene overeenkomst be staat en zich niet tegen de eischen van Rusland ver zet, dan maakt hij zich Engeland tot vijand en loopt hij gevaar een Europesch verbond te zien optreden. Indien hij echter zich aan Engelauds zijde schaart om de tractaten van 1856 te handhaven, dan kan een Rus sisch leger de grenzen overtrekken en Berlijn bedreigen. In elk geval meent men te Tours dat men voordeel zal trekken uit hetgeen thans gebeurd en de tegen woordige verwikkeling zou wel eens de oorzaak kunnen zijn der oplossing van den tegenwoordigen staat van zaken. In den Echo du Luxembourgeen blad van Avion, leest men»Uit eene geloofwaardige bron vernemen wij, dat de aan onze zuidelijke grenzen heerschende veepest snelle vorderingen maakt en ons grondgebied meer en meer nadert. Op dit oogenblik heeft zij hare verwoestingen zelfs reeds tot over onze grenzen uit gestrekt. Gri*onïrig*eii21 Nov. Eenigen tijd geleden had in het naburge U. het navolgende treurige ongeval plaats. Het vijf-of zesjarig kindje van een welgestelden landbouwer was gestorven en lag sinds een paar dagen in het kistje. De vrouw wilde van een koopmandie ten baren huize kwam. eenige rouwgoederen koopen en liet daarom haar man roepenmaar deze was nergens te vinden, totdat de knecht, die eenig dorschkoren uit de goule naar beneden wierp, zijn braven meester aldaar zag hangen aan een balk. Hoewel spoedig redmiddelen werden aangewend mogt het echter niets baten, hij was een lijk. Vader en kind werden toen op één dag ter aarde besteld. Men schrijft uit Almelo van gisteren, dat in Borne niet alleen de ziekte onder de paardenmaar ook onder de runderen is uitgebroken en dat van daAr berigt was ontvangen dat een landbouwerdie 14 runderen op stal had, sinds jongstleden Vrijdag daarvan reeds zes heeft moeten afmaken die door de ziekte aangetast war en. In de varkensociteit te Kampen had 11. maandag morgen de volgende koop en verkoop plaats. Een ingezetene had vrij dag op de markt te Zwolle een koe gekocht voor ƒ102. Een koopman in vee, K. G. nam het beest over, waarop de spek slager S. van laatstgemclde het beest wilde koopen op voor waarde, dat S. de eerste 500 oude ponden voor niet nou hebben, en elke 5 ned. oneen daarboven zou betalen met drie gulden. Het beest, werd geslagt en bevonden 79 oude ponden boven de 500 te wegen, zoodat S. niettegenstaande bij 500 ponden om niet had voor het overige toch nog de som van f 237 moet betalen. Mïtlrlollbtirg', 23 Nov. Door de commissie uit het provinciaal geregtsliof in Zeeland zijn heden met goed gevolg als candidaat-notaris geëxamineerd de heeren W. A. M. Kalkman, landmeter van het kadaster te Zierikzee; A. Pateer, secretaris en ontvanger van en wonende in de gemeente Hoofdplaat; jonkheer mr. W. Reinbrand Boddaertadvocaat te Middelburg en C. Warnsinck, zonder beroep, wonende te Medemblik. Goes23 Nov. Maandag 11. heeft zich hier een man uit het volk door ophanging van het leven beroofd. Hij zal de laatste niet geweest zijn die den moed missende ora de lasten des levens te dragen in een zwak oogenblik de hand aan zich zeiven slaat. Maar het wave te wenschen dat bij zijn ongelukkig uiteinde voor het laatst zich d£*bekrompenheid, wij mogen wel zeggen onmenschelijkheid, vertoond had, die, helaas! bij zoo menigen zelfmoord wordt waargenomen. Toen de huisgenooten het feit ontdekten, was niet hun eerste werk om den ongelukkigen uit den strop te bevrijden en eene poging te doen om de levensgeesten op te wekken maar men liet; den patient eenvoudig hangen en ging de politie roepen die natuurlijk niets anders te doen vond dan den dood te constateeren. Het schijnt wel dat men op dit punt bij ons niet wijs kan worden en indien het een gevolg is van de vrees om eene politie verordening te overtreden, dan was het wel te wenschen, dat die vrees ook ten aanzien van andere bepalingen zoo krachtig werkte. De politie zou dan minder werk hebbenmaar de maatschappij trok er zeker goede vruchten van. St.-Annalan<I23 Nov. Den 18 November jl. onthaalde de heer Slager bij zijne benoeming tot Hoofdonder wijzer in deze gemeente onze schooljeugd op eene wijze, die zoowel ouders als kinderen zeker niet spoedig uit het geheugcp zal gaan. Des namiddags omstreeks 2 ure kwamen de kinderen bijeen in het schoolgebouw, dat bij gelegenheid van dit feest welwillend door bet gemeentebestuur was afgestaan. Nadat de kinderen eenige stukjes gezongen hadden, opschoot als elders geleerd-, werden ze in twee afdeeliuge»jongens en meisjes bij vieren geschaard, terwijl iedere afdceling werd begeleid dooi de nationale driekleur, gedragen door een der oudste jongens. Bovendien werden nog eenige Jcleino vlaggen gedragen door jongere kinderen, die in den stoet verdeeld waren. Aldus gerangschikt, begaf men zich naar bet Raadhuis, waar zich de heer Burgemeester bevond, en waar de stoet stil hield. Na eenige vadcrlandsche liederen, afgewisseld door andere, gezongen te hebben, begaven de kinderen 7-ch weder naar het schoolgebouw, waar de stoet opgewacln. '\erd dooi den heer Burgemeester. Ook de beer eerste Wethouder ver eerde dit feest met zijn bezoek. Nadat allen hunne plaatsen waren aangewezen, hield de beer Burgemeester ccue treffende én roerende aanspraak tot den benoemde, waarbij zijn edel achtbare onder meer, ook deu ijver en de naauwgezetbeid prees, waarmede de heer Slager zich gekweten bad van de verpligtingendie hij op zich genomen had in zijne betrekking van waarnemend Hoofd onderwijzer, welk ambt hij nagenoeg vijf maanden vervuld heeft. Nadat daarna de kinderen op verzoek van den heer Burgemeester Ps. 134 vers 3 gezongen hadden, beantwoordde de heer Slager deze aanspraak, waarna de kinderennogmaals op verzoek van deu-,heer Burgemeester, Ps. 133 vers 3 zongen. Verder werd de dag gesleten met spel cn zang, afgewisseld door het toedienen van ververschingen. Laat op den avoudtegen het einde van het feest, werd de heer Slager aangenaam vorra9t, daar de Hulponderwijzer W. Fermie hem namens de schooljeugd een fraai zilveren inktstcl met toebehooren overhandigde, waarna de kinderen onder leiding van genoemden Hulponderwijzer eenige toepas selijke dichtregelen zongenvervaardigd door den heer J. J. Telchuijs, secretaris der gemeente Poortvliet. Nadat de Hoofd onderwijzer nog eenige woorden van dank had gesproken, bleven de kinderen nog eenige oogenblikken bijeen cn gingen daarna wel voldaau naar huis. Zücx*il£z;oo, 25 Nov. Omtrent de miuisteriële crisis wordt uit 's Hage aan de Zutphensche courant gemeld dat dezelve liare oplossing nadert. Het is te verwachten dat het Ministerie spoedig compleet zal zijn. Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken zal waar schijnlijk aan den heer Gericke worden opgedragen, terwijl indien door den heer Doorn-de portefeuille van Oorlog wordt aangenomener een Minister van Finan ciën moet gevonden wordendie met het verhoogde oorlogsbudget vrede heeft. De heer Thorbecke wordt thans in de kabinetsvorming niet verder erkendzoodat het nieuwe Ministerie bij zijne optreding in de Tweede Kamer zeker met eene bedekte of openlijke oppositie van een deel der liberalen zal te worstelen hebben. De Maasbode deelt mededat de Italiaansche consuls hier te lande op last buanp.r regi^rincr den pauselijken consuls verzocht hebben hunne wapenborden in te nemen en hunne zegels af te geven doch dat geen der vertegenwoordigers van den kerkelijken staat aan dat verzoek heeft willen voldoen. Luxemburg;, 24 November. Men verzekert dat Thionville heden morgen, na een gevecht van elf uren, heeft gecapituleerd. Munehen, 24 November. Het tractaat nopens de toetreding van Beijeren tot den Duitschen bond is gisteren te Versailles geteekend. IPa-vijs, 23 November. Wij zijn hier vol moed. Er is geen gebrek aan eetwaren. Gemengde berigten. De geestdrift der Franschen wordt met den dag grooter, nu zij weer ovcrwinnigen hebben behaald maar waar gekapt wordt vallen spaanders, en er vallen dns Franschen ook. Zoo veel als de Pruissen maar kunnen, bcjjetten zij de dorpsbewoners dat zij vlugten, om maar niet met naburige dorpen in gemeen schap te komenten eiudc vereeuigingen te voorkomen. Te Lyon zijn 26 burgersdie zich laf hebben gedragen, bij het te gemoet trekken van den vijand, dooreen krijgsraad ter dood veroordeeld en zijn onraiddelijk gefusilleerd geworden. De Franschen zijn dus wel genoodzaakt om te vechten, willens of niet. Napoleon zegt in een brief: «Hetgeen in Frankrijk voorvalt i3 zeer droevig, en de inval der Pruissen is niet de ergste dei* kwalen waar mijn arm land aan lijdt. De regeringloosheid rigt nog meer verwoesting aan dan het Duitsche naaldgeweer." De policie te C. houdt de wacht in een wagenhuis op jagers, en dan doen de boeren zaken, terwijl de hazen met stroppen aan hunne ribben door het veld huppelen. Leeudertje te W. zal voorzigtig moeten zijn als hij des avonds uit het babbelen gaat bij een buurmeisje, daar hij maar altijd kwaad spreekt van anderen. Maar al dat praten, Kan toch niet baten, Dus blijft te huis, Met uw abuis, Eeu zoon van Chrispijn te Sint. wordt aangeraden zich zoo kinderachtig niet te gedragen over een meisje dat hij toch niet krijgen kan. Als hij eerst wat meer leer op zolder heeft en wat schijven in den zak, dan zal het wel beter gaan. Nu men te Z. bij herhaling oude stukken ten tooneele voert, zegt men aldaar Het gordijn maar op te trekken, Ora de aandacht op te wekken, Dat wa9 beter nagelaten Dan dit veilen langs de straten. Om wat nieuws toch op te voeren Moet men bij geen ander loeren En dan een bakker bovendien Die is toch wit en wordt gezien. Een jonge rentenier te S. wordt aangeradenzich zoo ezelachtig niet te gedragen cn zoo niet voor zot te loopen als hij te Goes komt. Kerknieuws. Bedankt voor het beroep tot predikant te Sluis door Ds. H. P. de Klerk, thans predikant te Garderen. Beroepen tot predikant te Utrecht Ds. P. Huet 1 thans predikant te Veenendaal,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1