8 I N T-N iCOLAAS. ST.-NICOLAAS-ETALAGE. ST.-NICOLAAS-CADEAUX. ST.-NICOLAAS-GESCHENKEN.. maiMmiiis vmmiH-MMi van middelburg op zierikzee. a te koop: cT hËNNING op den Dam, T Eerste Verificatie. NORMAAL-LESSEN. Houtverkoopingen. Olmen BOOMEN; en Olmen- en Esschen Boomen, Een Woonhuis en Erve, En een Pakhuis en Erve, Ruhr Haard- en Kagchelkolen, HAIIIVIBIBI, BRONSWERKEN, KINDERSPEELGOED enz. C. VAN S C H A I K. ITllliBIflIBI, Boek- en Prachtwerken, S. O C H T M A N, Jz. A. M. E. van DISHOECK, Boekhandelaar te Zierikzee, 1 PLAATWB8KI1, gevestigd te Amerongen. Jonge Paauwen en Zilverlaken-Faisanten, 10 Parfumeriën, Toiletzeepen en Eau de Cologne JACOB 0ATS. JACOB dl Ti® J1 i 0IT§. R maar de prijzen die daarvoor gevraagd worden, wil men niet besteden men betaalt voor prima vaten niet hooger dan ƒ26,50, voor zeer puike hoogstens 27. Goede onb. 25 tot 26. Racijn 3-Jarige 21. De circa 48,000 kilo wortels uit de Anna-Jacoba- Polder werden heden in veiling verkocht tot ƒ21, de 71 vaten onb. tot 24 en 24,75alles op veilings conditie. Mjjne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: Van Teelt I860. Van Zevenbergen. N 0 7/ 36/ i HD. h ho v. 10 a. 65 Van Zierikzee. Wd. JDV. 1 v. 105 °/0 asch. LV. 7 95 Van Sirjansland. DBL. 12 v. IIs asch. Wd.KMH. 8 11 JBL. 11 125 Van St.-Maartensdijk. AVD. 1 v. 17 °/0 asch. Van Oud-Vossemeer. JO. 3 v. 14 °/o a8°h- Van Ouddorp. JV. 3 v. 105 °/o asch. Van St.-Annaland. (Onberoofden.) Van St.-Annaland. CS. 1 v. 205 asch Van Hirksland. JB. 2 v. 18 »/0 asch. We. AGB. 4 15 WWK. 1 15 HGB. 1 18 LVE. 4 18 JBM. 1 17 Van Bruinisse. KP. 5 v. 9 °/o asch. Van Oud-Vossemeer. LK. 2 v. 135 asch. Van Fijnaart. ODS. 2 v. 135 asch. Van St.-Annaland. JKGL. 2 v. 11 °/o asch. JE. 3 165 Van Noord-Holland. LRB. N.° 431/4 4 v. 13 °/o a. 48s/38 4 17 (Onberoofden.) Van Oud-Vossemeer. PGR. N.° 2 v. 10s a. JBIS. 2>10 MM. 3 11 Van Haaf ten Polder. VH. N° 9/n 3 v. 9R a. 3/g 4 95 WKFP. »/15 6 9 Amsterdam12 November 1870. M. E. BOUR. JO. 3 v. 15 asch. WVO. 1 15» JG. 2 16 ECG. 1 17 Van Teelt 1870. Van Hulst. JEN. N.° 2 v. 12 ADE. 1 14 CLB, 1 10 JTT. 1 d ll5 PKP. Vs 3 93/ PS. Va 2 145 PV. 1 1 15 ENT. 1 1 x. ll5 Prijscourant der Effecten. ROTTERDAM, 22 NOV. •Laagste koers. Hoogst koers. Rotterd. Hypotheekbank 4»/, 'O 95 Aand. Rotterd. Bank T> 82 Nederl. Werkelijke Schuld «V. 52 537a Spanje Oblig. 1851 3 29»/4 dito Binnenland 3 26Sa 26 '7, dito te Londen 1867 3 31 dito dito 18G9 3 307, 30»/* Premie-Leen. Stad Madrid 3 227, 23 Portug. te Londen 1856/63 3 2 9'/, dito dito 1867 3 2»'/s 3078 dito dito 1869 3 297, Rusl., Nicolaï 1867 4 6U/4 647, dito Spoorw.-Aand. 236 210 211 dito Poti Tiflis 100 p. s. 5 807, Oostr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 °l 10 447, 447, dito in Zilv. per Jan /Juli 5 617a «Vb dito Aand. fl. 500 1860 434 dito dito fl. 100 1864 111 Turkache Oblig 5 °l 10 407, 407, dito Loten 62 JJoypte 7 H'U 927, Vereenigd. Stat. Losb. 1885 6 927, Paul Pacific 1869 7 617 a Oblig. Maxwell 7 72 SPOORBOOTDIENST NOVEMBER 1870 Van MIDDELBURGVan ZIERIKZEE: Dond. 24's nam. 2,30 u. |Dond. 24,smorg. 6,30 u.V. Vrijdag 25'smor.lO,»V. Vrijdag 25 7,30 »V. I 25 's nam. 2, Zaturd. 26 6,30 Zaturd. 26 2,w Maand. 28 6,30 Maand. 28'smor. 10, »V. 28 'snam.12,30 »V. Dingsd. 291smorg.9,Dingsd. 29 5,30 j 29 's nam. 2, Woensd. 30 7,Woensd. 30'smor. 11,»V. 30 's nam. 1,30 »V. t hx* Getrouwd: Tholen, 21 November 1870. N. STORM en M. VERMEULEN. Voorspoedig bevallen van een1 Zoon, A. TAZELAAR, echtgenoote van C. v. d. HOEKCz. Barendrecht, 21 November 1870. Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, in den ouderdom van 37 jaren, mjjn geliefde Echtgenoote JANNETJE HAAK, met wien ik 15 jaar in een geluk kigen echt mogt vereenigd zijn. Bruinisse, ADRIAAN van den BERGE. 14 November 1870. Tot diepe droefheid van mij, mijne kinderen en aanbehuwd-kinderen, ontsliep zacht en kalm, in den ouderdom van 75 jarenmijn dierbare Echtgenoot PIETER KOSTER. Boskoop, HELENA van GROOS, 16 November 1870. Wed. P. Koster. De ZAAK zal op dezelfde voet worden voort gezet. N.B. Hoor bijzondere omstandighedeneerst Jieden geplaatst. Heden overleed mijn dierbare Echtgenoot Abr. van BLOOIS, in leven Wethouder der Gemeente Dreischorin den ouderdom van vijf en zeventig jaar en ruim zes maandenna eene echtvereeniging van ruim twee en vijftig jaar. Dreischor, Wed. Abr. van BLOOIS, 19 November 1870. de Vrieze, en Kinderen. Bijzondere en algemeene kennisgeving. Erkentelijk voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij het overlijden hunner dierbare Moeder, betuigt de ondergeteekende ook namens zijne overige broeders en zusters har- teljjken dank. Zierikzee, fl F. W. LOEWER. 23 November 1870. 9 Gevoelig voor de vele belangstelling en deelneming allerwege ondervonden gedurende de ziekte en het overlijden van mijnen geliefden Echt genoot ADRIAAN COUMOU, betuig ik benevens mijne Kinderen en Behuwdkinderen en verdere betrekkingen onzen welgemeenden dank. Zierikzee, W Wed. A. COUMOU, 23 November 1870. f van de Kasteele. De AFFAIRE wordt op denzelfden voet geoon- tinueerdmet beleefdelijke aanbeveling. Die iets te vorderen heeft vanof ■versclxulcligct is aan den Heer J. TIMMERS in leven grossier in TabakSigaren en Koloniale Waren te Tholengelieve daarvan vóór den 15 December 1870, opgave, betaling of aan gifte te doen aan N. D. PACHjj) AUGUSTIJN te Tholen. Krachtens bevelschrift van den Edel Aebtb. Heer Regter-Commissaris in het Faillissement van MARINUS BEKS, Koopman en Horlogemaker te Zierikzee, worden de bekende en onbekende Schuldeischers in dat Fail lissement OPGEROEPEN om in persoon of bij gemagtigde te verschijnen op de eerste t>ïj- eenkomst van schuldeischers, om over te gaan tot het verifiëren hunner Schuldvorderin gen, welke zal gehouden worden in het Geregtsgebouw te Zierikzee, op DONDERDAG 1 DECEMBER e..k., des voormiddags te elf ure. He Curator, J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE. Eenige kiezers bevelen hunne medekiezers aan bij de aanstaande verkiezing van drie leden in de Kamer van Koophandel en Fabrieken alhier, op Woensdag 30 November a. s., hun wit stembriefje in te vullen met de namen der beide aftredende leden, de Heeren J. A. van der HALEN, en IX. O. MULOCK II O TJ W IC It, en het blaauwe stembiljet met den naam van don heer J. O O H T MAN, JOHZ. wien zij om zijne bekwaamheid en degelijke handelskennis aan hunne medekiezers met allen aandrang aanbevelen. De INSPECTEUR van het LAGER ONDERWIJS in Zeeland maakt bekend: dat bij de Normaal- Lossen te Middelburgis opengevallen eene plaats alsKWEEKELING, waaraan eene rijks toelage van ƒ.250 voor kost en inwoning is verhouden. Daarvoor kunnen alleen in aanmerking komen jonge lieden van 14 16jaren, huiten Middelburg woonachtig, die het vaste voornemen hebben den onderwijzersstand in te treden, en die reeds voldoende kennis van de hoofdvakken van het lager onderwijs hebben verkregen, om de lessen met vrucht te kunnen volgen. Zij die naar de gemelde toelage wenschen mede te dingen zullen zich daartoe vóór of uiterlijk op den 7 December 1870, in persoon of met vrachtvrije brieven behooren aan te melden bij den Schoolopziener van hun districtonder overlegging van hunne geboorte- acte van een attest van goede gezondheid afgegeven door een geneeskundige in hunne woonplaats en van een of meer getuigschriften van hun goed gedrag. Van den dagwaarop en de plaatswaar het ver gelijkend examen zal worden gehouden zal aan de belanghebbenden later opgave worden gedaan. Middelburg He Inspecteur voornoemd 18 November 1870. C. M. van VISVLIET. De Notaris WAGTHO te Tholen zal ten verzoeke van de Heeren A. en W. C. van der BURGHT aldaar, publiek presen teren te verkoopen. OP DINSDAG .6 DECEMBER 1870: Eene groote partij OP WOENSDAG 28 DECEMBER 1870: Ongeveer IOO stulss z w are uitmuntend geschikt voor Wagenmakers-Werkhout. Telkenmale aan den Peukschen dijk onder TLolen. Breeder bij billetten. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke der Erfgenamen van wijlen Mej. nullis S. W. MOGGE POUS, op Maandag den 12 December 1870 's middags ten 12 ure in het Hotel"»van Veen11 te Zierikzee, publiek presen teren te verkoopen: staande en gelegen aan de Noordzijde der Oude Haven te Zierikzee, wijk A, No. 327, kadastraal bekendsectie A, No. 641, groot 2 Ares 75 Centiares. staande en gelegen naast de Concertzaal in de Paar denstraat aldaar, kadastraal bekendsectie A, No. 587, groot 1 Are 5 Centiares Beide perceelen zijn van af 1 tot en met 12 December 1870 te bezigtigen te bevragen bij den timmerman L. KOOLE. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. II Extra grove lcwaliteït. In lossing: Het schip „WILHELM INE MARGUERITACapt. I. SCHROOTvoor rekening van M. F. C. de KATER. De ondergeteekende bericht bij deze dat hij van heden af heeft geëtalleerd, eene fraaije sortering geschikt voor bovengenoemd feest. Daar ik dit jaar noch kosten noch moeite heb gespaard ten einde mijne begunstigers een nette en ruime keuze aan te kunnen bieden zoo zal mij elk bezoek aangenaam zijn. De onilergeleekende heeft de eer de ONTVANGST te berrgten eener fraaije Collectie velerlei SURPRISES en andere NOUVEAUTÉS, alles zeer geschikt voor Hij beveelt zich beleefdelijk aan en vleit zicli ook nu met een talrijk bezoek. geeft door deze berigtdat hij heeft ONTVANGEN eene keurige collectie Jaarboekjes, Salon- en Scheurkalenders, en Almanakken voor 1871, de nieuwst uitgekomen KINDERWERKJES van af 5 Cts. tot f 3,— ATLASSEN van Nederland 50 Cents Wereld-ATLASSEN van 75 Cts. en hoogerKINDERSPELLEN, PAPETERIEN van af 10 Cts. POËZIk BOEKEN, PHOTOGRAPHIE-ALBUMSGekleurde en Zwarte PHOTOGRAPHIENJongens en Meisjes BOEKENTASSCHENSCHRIJF- en ZAKPORTEFEUILLES met en zonder Sloten en Bureau-Garnituurs, SURPRISES en vele andere Goederen meer, een en ander zeer geschikt voor COMMISSARISSEN Mr. ETJSSELL Advocaat bij den Hoogen Raad te 1HageMr. MEESTERS, Advocaat en Notaris, te AvereestMr. PATIJN, Substituut-Officier van Justitie, te RotterdamMr. van WELDERENBaron REN- GERS Wethouder en Rijks-Advocaat te Leeuivarden ROVERS Notaris en plaatsvervangend Kantonregter, te Astenen van ZIJD VELDNotaris te Utrecht. DIRECTEUREN: DIJKMANS, Assuradeur, en Mr. IMMINK, Advo caat en Notaris beide te Amerongen. HOOFD-AGENT voor SchoutvenDuivelandTholen en St.-Philipsland: M. C. VOORBEIJTEL, te Bruinisse. AGENTEN: C. BOOM J.Nz. te Zierikzee. A. SCHILPEROORT. te Bruinisse. P. H. van DRIEL te Nieuwerkerk. J. BROUWERte Oosterland. W. van der LINDE, te Brouwershaven. G. SCHILPEROORT, te Zonnemuire. J. M. SNOUCK te Hreischor. W. K. HOFFMANte Haamstede. M. van der EST, te Renesse. J. M. de GRAAFF, te Tholen. N. POLDERMAN, te St.-Maartensdijk. J. A. ENGELVAART, te Oud- Vosmeer. J. VERHAGEte St.-Philipsland. De gezegde Bank verzekert tegen vaste pre- lïiïën Kapitalen, uit te betalen bij overlijden en bij bereiking van meer gevorderden leeftijden Renten dadelijk ingaande en uitgestelde. Tevens biedt zij de gelegenheid aan tot <1eelneming ïn Overlevingskassen. Alle verlangd wordende inlichtingen zijn te bekomen zoowel ten kantore der Directie te Amerongen, als van bovengenoemden Hoofd-Agent en Agenten. Agenten worden GEVRAAGH daar, waar de Bank nog niet vertegenwoordigd is. benevens DROOG- en MUTSAARDHOUT. Adres: Mon-Plaisir, bij den tuinbaas. IJ VOOR f<VO TE KOOP» EEN ZEER GOED ONDERHOUDEN PIANO, zes en een half octaaf, zeer liefelijk van toon. Franco te bevragen by den Boekhandelaar D. HOUTKAMP te Hirksland. 6 heeft ontvangen de nieuwste modellen ZIJDEN- en FANTASIE-HOEDEN, nette Kinder DITO, ruime keuze doelmatige WINTER-PETTEN, alsmede voordelige PARAPLUIES. Iff Aan Heeren Petten-Winkeliers worden de PEPPEN tegen FABRIEKSPRIJZEN per dozijn verkocht. Regthebbende op een ligt zwartbont OSJE, witte kop naar gissing een jaar oud horens ongemerktkan inlich ting verkrijgen in persoon of met franco brieven bij de Uitgevers dezes. j. ONTVANGEN: EEN KEURIG ASSORTIMENT alsmede: Gemslederen-, Castoren-, Glacé- en Buckskin Handschoenen. i Wed. ROBIJN, bij de Steenenbrug. In alle Boekwinkels is eene VOLLEDIG UITGAAF van ALLE DE WERKEN vau dezen Volks-Dichter verkrijgbaar. Een Boekdeel van 800 bladzijden druks. Prijs ƒ1,50. Gebonden i» Linnen Band 1,90. Aan de onderstaande en verder bekende Depot houders is verzonden eene nieuwe bezending van alle THEE-SOORTEN uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE en VISSER, welke zich, zoowel door veel verbeterde kivaliteit als lage prijs bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijf, twee en een half en een ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 cent tot 300 cent per 5 ods zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstens 15 Nederl. ponden worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Deze Tlieeëii worden verkocht in verzegelde Pakjesvoorzien van MerkNomraer en Prijs. Prijzen van af SO Cts. en hooger. Prijs-Courant zijn gratis te bekomen. Axel, Wed. J. "Veenhuizen. Brouwershaven, J. W. van Braband. Goes, G. van den Hoek. Hontenisse, Th. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Middelburg, J. A. Goethals. ;n, Ch. Sutherland. E. H. Mets-Daane. Sluis, P. E. Mets. Sas van Gent, Weduwe J. Sfcubbe. St.-AnnalandJ. de Graaf. Stavenisse, Joh. de Jong. Colijnsplaat, J. J. Kooman, KortgeneJ. de Die. Zierikzee, J. Ochtmai^Jobz. RS* Hij die als MARÉCHAUSSËE TE "VOET in dienst wil treden vervoege zich met franco brieven aan den Maréchaussee T. PAAUWJ2 te IJzendijke. De vereischten zijn: goed lezen en schrijven, gezond en sterk ligchaamgestel, paspoort uit vorige diensttijd, lengte 1,674 en onder teruggave zal er f\£5i/d voor hem gestort worden. O" Tegen 1 MAART of 1 MEI a. s. een gehuwde BOEREN-KNECHT benoodigd, tegen lioog- loon; te bevragen aar^bet bureau dezer Courant. F. C. GEENSE te St.-Philipsland, vraagt VAN STONDEN AAN voor een jaar vast werk, twee bekwame TIMMERMANS KNECHTS, P. G. Brieven franco of in Tegen HALF MAART twee bekwame KLEERMAKERS-KNECHTS van de P. G. benoodigd, voor een jaar vast werk bij C. BOUWE te Heinenoord. Brieven franco. j Uitgevers: DELOOZE&WAALË' Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2