ZIEMIKZEEStHI Ml I MMillUi:. Xo. 2854, 27ste Jaarg. Donderdag 24 November 1870. K ennigeving. Nieuwstijdingen JFïewII rijft. TELEGRAM. Meekrap-B erigt. Ion, te- Heeren Geabonneerd en die hun verschuldigd abonnementsgeld van 1 October en vroeger nog niet hebben voldaan gelieven hetzelve aan de Uitgevers toe te zenden ten einde geene ver traging in de toezending van dit blad te ondervinden. De VERLOFGANGERS der NATTONALE MILITIE J. J. Doeleman J. de KokS. jïïisteC. van der JagtF. van den Houten J. de Paauvv, N. Bakker, W. Hillebregt, H. Besaans en J. van den Bergeworden uitgenoodigd om hun 'jisxIt- l,oelyo ter Secretarie dezer gemeente af te halen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rikzee maken bekend: dat het suppletoir kohier der hoof delijke belasting van deze gemeente, over het loopend dienstjaar, op heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 21 dezer tot den 5 December e. k. ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den Gemeenteraad in beroep kunnen komen, |j verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Ziekikzee, den 16 November 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Konstantïnopel21 Nov. De-Levant Herald meldt, dat de Porte bevolen heeft hare reserve-troepen onder de wapens te roepen. Londen, 22 Nov. Luidens hier ontvangen be- rigten lieeft Rusland 500,000 man gereed. In het oog vallend is hetdat gedurende de zomermaanden onophoudelijk troepen naar de Tuvksche grenzen zijn gezonden. Er wordt hier ten sterkste aangedrongen op de spoe dige organisatie van het Britsche leger. De Post vermeldt de aankomst van den heer Chandordy te Versailles, met het doel om over een wapenstilstand te onderhandelen. De tijdingdat Pruissen aan Engeland de verzekering zou hebben gegeven dat er geen overeenkomst bestaat tusscheö Pruissen en Rusland uoemt het blad onjuist. De Bevlijusche correspondent van Je Daily News zegt, dat de Duitschers zich meester hebben gemankt, van een ballon waarin zich een brief bevond, door Jules Favre aan Gambetta gerigt, en waarin den Franschen minister van Binnenlandsche Zaken verzekerd werd dat. de voorraad versch vleesch in Parijs niet langer dan tot den loden kan strekkeu. De voorraad gezouten vleesch, die in reserve was gehouden, zou voor on geveer veertien dagen voldoende wezen. Vóór of op deu 2den December zou de viceschvoorraad totaal uitgeput zijn. Een te Parijs gevestigd doctor schrijft onder dag- teekening van den llden dezer aan het British Medical JournalWij hebben verschrikkelijke dagen te wachten reeds nu heb ik onder mijne arme patiënten sommigen, '•die meenen dat zij ziek zijn, doch die inderdaad honger lijden. Gij weet wat het zeggen wil, als de mensch versch vleesch, groenten, melk, boter en eijeren moet ontberen. Het hart breekt mij als ik mijne patiënten bezoek; en nu zijn wij nog slechts in den aanvang dei- dagen van ellende. De zwakken, hulpeloozen en onscbul- digen lijden het meest, maar allen gaan onder de ellende gebukt. Volgens de Daily Telegraphheeft Changaruier verklaard, dat Bazaine zijn leger jijet heeft verraden, maar deels uit zelf zucht om later eene rol te spelen, en deels uit onbekwaamheid om met een groot leger om te gaan, oorzaak is geweest, dat bij zóó lang werkeloos bleef te Metztotdat het te laat was om met goed gevolg zich door den vijand heen te slaan. De Daily News bevat een brief van den heer Worth, een van de lieeren, die door de Pruissen werd gevangen genomen, bij zijn vergeefsche poging om per ballon uit Parijs te komen. Het blijkt daaruit, dat hij zichzelve niet bewust is van eenige politieke beteekenis, veel min van eenig politiek misdrijf. Hij is, zegt de Daily Neivs, een Britsch onderdaan, die er een honderd pond voor over had om uit Parijs te komen, zonder iemand overlast aan te doen. Den 27 October steeg hij met drie anderen in een ballon op en werd daarmee door den wind eerst naar België, maar later weder binnen de Pruissisehe linie gedreven. Toen het bijna donker was moest men neder- dalen* ongeveer 200 meter van den grond verwijderd, eerden- de luchtreizigers door Pruissisehe kogels verwel komd, hetwelk niet weinig bijdroeg om de nederdaling boogst gevaarlijk te maken. Ten slotte werden de rei zigers buiten Verdun krijgsgevangen gemaakt en naar Versailles opgezonden. Uit de gevangenis aldaar schrijft 'e heer Worth. De Daily News kan niet inzien waarom ij gevangen gehouden wordt. Er is niets misdadigs b in Parijs geweest te zijn, of er uit gekomen te zijn, en da£ is alles wat de heer Worth gedaan heeft. Versailles», 19 Nov. In de gevechten bij Drenx, °P dan 17den jl. bedroegen de verliezen der Pruissen 3 dooden en 35 gewonden. Den 18den bij de glans de gevechten cloor de 22ste divisie bij Cliateauneuf roeg ons verlies 10 officieren en circa 100 man; die vijands 300 dooden en gewonden en 200 aan ■krijgsge vangenen. De Indépendance behelst een brief uit Versailles van 15 ■kzer, waarin gemeld wordt dat men uit dagbladen, loopende 'ol 12 dezer, aldaar uit Parijs ontvangen, mag opmaken, dat 0vef 't algemeen een verandering is gekomen in de stemming kr bevolking te Parijs. Men zou wars zijn van de verdere '"brdediging, vermits men niets vernam van het leger, bestemd j>m Parijs te hulp te komen. Men drong er aan op de bijeen komst eener nationale vergadering. Dezelfde dagbladen, die. e de onderhandelingen van den heer Thiers de Rege ring van zwakheid beschuldigden, rekenen het haar thans tot eene misdaad aan, dat zij de wapenschorsing heeft verworpen. De Soir o. a. moet het verlangen tc kennen hebben gegeven, om aAlpremie de vijandelijkheden eene Constituante te verkiezen. De hefcr*Renan is in het Journal des Deöats van meening, dat eene wapenschorsing van acht dagen voldoende zou zijn om, in weerwil van het voortzetten der vijandelijkheden, eene na tionale vergadering te verkiezen. Dit programma van den heer Renan is door do meeste Parijsche bladen goedgekeurd. X^ijssel, 22 Nov. OfficieelUit Yervins wordt gemeld dat de bezetting van Mézières in een uitval op den 17den, 500 vijanden gedood en een Pruissisch lcanou vermeesterd heeft. Den 18den wilden de Pruissen een brug over de Maas werpenzij slaagden echter daarin niet, en moesten terugtrekken tot buiten het bereik van 't geschut der vesting. Uit Rocroij wordt van den 21sten gemeld, dat Mézières ontzet is. Eene circulairedoor den Minister van openbaar onderwijs l&iigt aan de comiteiten voor de lagere scholen van Grena«t, Bevilla, Cadix, Cordova, Malaga en Huelva, beveelt de afschaffing van het onderwijs in de godsdienst op die scholen. //Deze maatregel", zegt de 'circulaire, „is genomen op verlangen van een toenemend aantal Evangelische huisvaders". Men ziet hieruitdat de vorderingen, welke het Protestantisme in Spanje maakt, gewigtig genoeg zijn om officiëel vermeld te worden. De Koning van Pruisen heeft uit Algiers het volgend adres outvangen -. „Aan Zijne Majesteit den Koning van Pruisen, rigt de bevolking van Algerie dit verzoekschrift. „Het is Uwe Majesteit niet onbekend, dat ons land vroeger een Mahomedaansch gebied was en dat onze Vorsten van ouds Muzelmannen waren, die er nooit aan dachten andersdenken den ten opzigle van hunne godsdienst lastig te vallen. „Toeu echter eenigen onzer zich begonnen schuldig tc ma ken aan schending onzer Heilige Wetheeft Allah tot onze straf ons onder de heerschappij van het volk der Franschen gesteld. Zóó was het welbehagen van Allah, den Allerhoogste, ten aanzien zijner knechten. „En dat, gewelddadig volk ging vijandig te werk tegen ons en onze kinderen. Het verhinderde ons in de waarneming onzer vrome gebruiken en betrok ons in zijne oorlogen, waarvan de laatste tegen U gerigt is. Zóó voerde het velen onzer den dood te gemoet, doordien, gelijk bekend is, de krijgslieden uit ons volk altoos in de voorste rijen geplaatst en zoo aau het gevaar overgegeven werden. „Waarlijk, dat volk heeft geen godsdienst en geen geloof. Zijn keizer Napoleon heeft het geloof zijner vaderen en voor vaderen vaarwel gezegd en in Frankrijk een nieuwen geest ingang doen vinden. Eenmaal Frankrijks beheerscher gewor den zocht hij in misdadigen overmoed allen godsdienst uit te roeijen. „Maar de Heer onze God, die alles bestuurt en onveran derlijk is, besloot in Zijn toorn hem en dat overmoedig volk te straffen en heeft in Zijn Hoogen wil verordend dat Uwe dappere natie, tot kastijding en verbetering van dat volk, op dat Rijk de overhand verkreeg. „En zoo geschiedde het naar de wet van Hem die de overwinning geeft. Niets haatte aan dat volk zijn groot aantal soldaten. Zijn trotsche Vorst geraakte in een smadelijke ge vangenschap en geen der Franschen kwam hem te hulp; want zij waren jegens hem zoo trouwloos als in hunne woorden, waar mede zij velen van het volk der geloovigen hebben misleid. „Doch nu Allah de Allerhoogste U deze groote overwinning heeft geschonken, die de zielen der menschen met bewonde ring vervult en waarover alle geloovige volkerenmaar boven al de mannen onzes geloofs, zich verblijden, zie, nu smeeken wij U dat overmoedig volk der Franschen ook ver der ten onder te brengen en te bedwingen. „In de dagbladen lezen wij altoos dat Uwe Majesteit telken male den Heere, den Allerhoogste, geprezeu zij Zijn naam 1 dankt voor de genade waarmede hij U ten zegepraal voert cn U gemaakt heeft tot grondlegger van den roem Uwer natie door de vernedering van dat gewelddadig verblind volk. Hoe meer reden Gij. hebt tot dankbaarheid, zooveel te rijker is voor U de genade Gods. Maar laat dan ook, als een bewijs van die dankbaarheid, ons Uwe hooggeprezen gunst deelachtig worden. Bevrijd ons land uit de dienstbaarheid van dat hoog moedig en trouwloos volk en geef ons de Regering terug, waaronder wij geplaatst waren eer dat volk zich verraderlijk van d^heerschappij over ons meester maakte. „Zie, Uwe Majesteit heeft thans door de genade des Heeren de teugels tot breideling van dat hoogmoedig volk in handen. Ontferm U dan over ons, gelijk Allah de Allerhoogste zich over U ontfermd heeft; opdat wij allen te zameu voor de duur zaamheid Uwer heerschappij kunnen bidden, opdat Gij bij alle andere maglhebbenden in roem moogt stijgen en bij alle volken onzes geloofs in Uwe positie sterkte en onderstcuniug vinden. „Het bevel moge daartoe komen van den Heer, die over alles gebiedt „Het wolk van Algeme smeekende." De Duitsclie luitenant Hoffman heeft, naar een Duitsch blad uit Versailles berigt, onlangs een stout waagstuk ondernomen. Hij stond zuidwaarts van Parijs op wacht; zijn generaal had schertsend tot hem gezegd kunt ge me geen Parijsche courant bezorgen Hij neemt een zijner onderofficiers met zich en kruipt met hem tot de^ vijandelijke voorposten. Zij worden ontdekt en de koghle fluiten hun om de ooren toch slaan zij op en rukken voort; de Fransche voorpost, in den waan dat dit onmogelijk was zo.nder dat 'zij eenige korapag- niën achter zich hadden, trekt terug. liet doel van den gevaarlijken tocht was echter weldra door den Duitschen officier bereikt: 'twas een villa, waar hij wist dat een Engelschman woonde; hij treedt de kamer van dezen binnen en zegt met een revolver in de hand: „een Pa rijsche courant of uw leven!" Hij kreeg een exemplaar van ae-France en ving aaarmeê ijlings den terugtocht aan. Pruissen zal spoedig over zijne houding in de Oos- tersche kwestie eene verklaring moeten afleggen. Oosten rijk en Engeland zullen gezamentlijk graaf Bismarck ophel deringen vragen. Bestaat er eene Russisch-Pruissische overeenkomst of niet? Zekerheid heeftuien daarvoor geens zins, men is zelfs in Oostenrijk van meening dat het bond genootschap tusschen Rusland en Pruissen volstrekt niet zoover gaat als de jongste stap van vorst Gortschakoff, kan dajfcn gelooven. Hongaarsche bladen verzekeren dat graaf Bismarck zeer ontevreden is over den stap van Gortschakoff, die vele zijner plannen onmogelijk maakt. IXrusssel22 Nov. Uit€e jongste per luchtballon ontvangen tijdingen blijktdat'het te Parijs rustig was. Delescluze, die in hechtenis was genomenis weder op vrije voeten gesteld. Flourens werd niet gearresteerd. Er was noch van wapenstilstand, noch van overgave sprake. Het rantsoen versch vleesch bleef 50 grammen per dag bepaald. Pa.ardenvleesch en groenten waren er in overvloed. Alle ongehuwden van 20 tot 25jarigen leef- tjjc! zijn bij de garde mobile ingelijfd. Volgens een telegram uit Brussel dd. 22 dezer is er een beslissend gevecht geleverd nabij de Belgische grenzen, waarbij «e Fransche troepen de overwinning behaalden. Een duizendtal Pruissisehe vlugtelingen hebben op Belgisch grondgebied eene wijkplaats gezocht en zijn krijgsgevangen gemaakt. Te Madrid is gisteren de officiële mededeeling ontvangen dat de hertog van Aosta de Spaansche kroon aanneemt. Antwerpen, 22 Nov. Gisteren zag men over deze stad een luchtballon zweven; nabij Hoogstraten is dezelve nedergekomen. Vier personen, benevens 40 postduiven en 19 zakken met brieven bevonden zich in dezelve. De ballon was des middernachts te Parjjs op gelaten. Dadelijk na hunne aankomst, werden de duiven opgelaten, ten einde te Parijs de gelukkige overtogt te melden. Assen 19 Nov. Gisteren vervoegden zich twee personen aan de woning eener dame hier ter plaatse en vroegen, terwijl een hunner een naam opgaf, mevrouw te spreken. Deze kwam en de beide vreemdelingen werden in de zijkamer gelaten. Daar vertelde een hunner, nadat hij aan de dame gevraagd had of zij Fransch verstond, dat hij geboren Franschman was, te Leeuwarden eene groote zaak had, met den oorlog opgeroepen was en nu tot eiken prijs goederen moest verkoopen. Te gelijkertijd liet men der-dame zijde, een tafellaken en servetten, zak- en theedoeken zien, voor spotprijzen, en toen zij hierover met den verkooper sprak, kwam de andere, die even buiten de deur was gegaan, met een pak binnen, dat hem door iemand, die zeker in de nabijheid stond, was aangereikt. In dat pak, opengemaakt, zaten een paar rollen linnen, en al spoedig bleek het, dat de dame, die wel genegen scheen de zijde, het tafellaken en de servettende zak- en theedoeken te koopen ook het linneu moest nemen, hetwelk een paar honderd ellen zou bedragen. Zoo niet, dan kon zij het andere ook niet Ja> zij zon, het linnen koopende, het andere als het ware voor niets hebben. Toen de dame aanmerkte dat haar die koop te groot wits verzocht men haardan maar een acceptatie te teekenen op 15 Jan. e. k. schreef de een op een briefje drie getallen onder elkander, te zamen 368 uitma kende en dicteerde men de dame die ondanks zich zelve naschreef, de acceptatie, terwijl men haar zeide dat zij, als men op 15 Jan. om het geld kwam, het linnen zoo ze berouw had kon teruggeven en van de acceptatie voorzien vertrokken de beide personen. De damehet briefje beschouwende waarop zij zelve gerekend en waarop een der vreemdelingen de drie cijfertallen geschreven had, die ƒ368 uitmaakten, dacht dat er stellig eene groote vergissing plaats vond zond de dienstmeid heen om de beide personen even terug te roepen 'maar vergeefs zij waren al ver dwenen en ook latere moeite om hen te vinden gelukte niet. Bij het vertrek der middag- en avondtreinen werden zij evenmin aangetroffen. "Vlissïng-en22 Nov. Gisteren is alhier in een der herbergen een moord gepleegd. Eeu sergeant had teugevolge van jaloerschheid twist met zijne beminde in die herberg; de sergeant liep de deur uit en ging in de kazerne zijn geweer halen en laden. Intusschen was zekere Vromenroeijer bij het Belgische loods wezen, in de herberg gekomen en sprak met de be minde van den sergeant. Deze kwam onverwacht binnen en lostte onmiddelijk twee schoten. Vromen ontving een kogel in den rug, die het hart raakte; de onge lukkige was terstond dood. De meid werd niet ge troffen. De moordenaar is in hechtenis genomen. [Koophandel) 21 Nov. Heden morgen ten 5 ure is ook de andere der twee in den nacht van 11 op 12 dezer uit het huis van arrest alhier ontvlugtte personen gearresteerd. Deze werd in de Giststraat door een agent van politie aangehouden en weder in verzekerde bewa ring geteld. Hij was in het bezit van een grooten beitel, alsmecftr een paar handschoenen gelijksoortig aan die welke de vorige week in een winkel op den Seisweg zijn ontvreemd. Het is te hopen dat thans de nachtelijke diefstallen mogen ophouden. Wissenkerkc19 Nov. Verleden week werd bij het delven van meekrapwortel, in den Onrustpolder te Camperland, eene bom opgedolven. Het ijzer was zoo door de roest verteerd, dat ze door één slag met de spade werd verbrijzeld. Zij bevatte een honderd drie-en-zeventig looden kogels zwart van kruid. Waarschijnlijk is die bom daar (toen nog schor) in 1812 geworpen. X3ur*«-lï9 21 Nov. Vrijdag 11. mogtde oudste inge zetene van ons dorp, Christina van Thielehaar 98sten geboortedag beleven. In behoeftige omstandigheden verkeerende moet zij de eerste levensbehoeften ont beren, hoewel het gemeentebestuur hierin zooveel mo gelijk tracht te gemoet te komen door haar wekelijks eene gift te schenken, tot versterking baars ligchaams. Ondanks h^ren hoogen ouderdom zijn hare geestver mogens nfg helder, het gezigt ontbreekt haar evenwel bijna geheel. Mogten eenige menschenvrienden de handen in een slaan ten einde hare laatste levensdagen zooveel mogelijk te veraangenamen. Zier-I lesmee, 23 Nov. De Raad van beheer der Premieleening van de Vereeniging tot bevordering van 'b Lands Weerbaarheid heeft het volgende bekend gemaakt „Het is gebleken, dat de tijdsruimte tusschen de uitschrijving der Premieleening en den bepaalden datum der eerste uitloting to kort genomen is om de aan- deelen door het geheele Koningrijk te kunnen plaatsen. De Raad van beheer is daardoor genoodzaakt, zoowel in het belang der onderneming, als in dat der Houders van Loten, de Premietrekkingaanvankelijk bepaald op 6 December e. k.tot een zoo spoedig mogelijk nader aan te kondigen dag uit te stellen. Tot waarborg der Hou ders van Loten in deze Leeningzal de Raad van beheer de geldeu successivelijk deponeren bij de kassiers Jan Havelaar Zoon en 11. Mees Zonen te Rot terdam. Zij die met bovenstaand uitstel der trekking geen genoegen mogten nemen kunnen de Loten in wisselen tegen ƒ2,50, mits deze vóór 1 December a. s. aanbiedende ten kantore van bovengenoemde kassiers. Na dien datum zullen de Loten bij eventueel niet volteekening dar Leening, ten allen tijde bij genoemde kassiers tegen ƒ2 per stuk kunnen worden ingewisseld zijnde de korting van 50 Cts. per Lot alsdan nood zakelijk ter bestrijding der gemaakte kosten." Of deze laatste bepaling billijk te noemen is laten wij aan het oordeel onzer lezers over. In het antwoord op het verslag der Tweede katner over het ingetrokken hoofdstuk Vllcder Staatsbegrooting voor 1871 (Herv. eeredienst), is uit de laatstelijk in de gemeenten gehouden stemming gebleken, dat slechts 703 van de 1509 kerkelijke gemeenten zich aan de nieuwe regeling betreffende het toezigt op het kerkelijk beheer hebben aangesloten. Eene algetneene instemming met de nieuwe organisatie zal dus waarschijnlijk niet bereikt worden, en daarom is ditmaal een post voor kosten van toezigt niet weder voorgedragen. De uitvoerende commissie van het comitédat zich ten doel gesteld heeft aan Prinses Marie der Nederlanden bij haar voorgenomen huwelijk met den prins von Wied eeu Bijbel aan te bieden, heeft bekend gemaaktdat de bij haar ontvangen lijsten voorzien zijn van 27762 handteekeningeu, terwijl het netto be drag ongeveer ƒ2600 zal bedragen. Sommige menschen bcstedeu groote geldsommen om brand kasten met de kunsligste sloten te bezittenopdat de dieven hunne gelden en papieren niet ongestraft zullen ontvreemden. In Amerika heeft men echter een electrisch alarm-si';npM uit gevonden om de dieven het inbreken te beletten. Dit is zoo danig ingerigt. dat als iemand het raam of de deur vau een daarmede beveiliiH kantoor poogt te openen, eert hanmr eene allerkrachtigst'- r-BF -l op een metalen bekken gaat slaan. Dit in strument maakt dan zooveel geweld, dat eene geheele wijk bij elkander getrommeld wordt en men den dief vaak op heeter daad betrapt. Eenige bankiershuizen te New-York ziju op die manier tegen inbreken beveiligd. 's Gi'avenluige 22 November. Men verneemt, dat eeu groot aantal leden der Tweede Kamer behoorende tot de liberale partij heden alhier is bijeengekomen om te overwegen wat hun te doen stond in den tegenwoordigen politieleen toestand des lands. Het berigt dat het Z. M. behaagd heeft de heeren FocJc en Brocx te belasten met de zamenstel- ling van een kabinet maakte het nemen van eeu be sluit onnoodig. Gemeng-do beri^ten. Peter de Groote heeft bij testament zijne opvolgers aanbevolen, onder andere: «Aanhoudend den staat oorlog te doen voeren. Zich door alle middelen uitbreiden aan de Zwarte Zeedaar werven oprigten en Konstantinopel meester zien te worden, op dat Rusland meester worde van den handel in het zuiden van Europa." Dit schijnt nu Rusland te willen beproevenwaartoe het kanaal van Suez bepaald nog aanlokkelijker wordt. De Franschen zullen nog geheel onder eurateel komen van vader Bismarck, die vorst van den Elzas schijnt te willen worden. Generaal von Moltke heeft lastgegeven, om zijn hötel te Berlijn iu orde te doen brengen, zoo prachtig als mogelijk is, want na de inneming van Parijs, dat spoedig verwacht wordtzal hij uitscheiden met slagten, en zal dan van zijn geld gaan leven. De Pruissen dwingen de Fransche boeren, om te graven aan zware werken, en willen zij niet dan krijgen zij priegel. De Belgische bisschoppen hebben een brief geschreven aan den paus, en meenen te moeten prote steren tegen de overweldiging van Rome, dat echter niel\veel helpen zal. De paus is zeer ingenomen met den nieuwen koning van Spanje, waarover Isabella nu weer boos is. Uit Belgie gaan vele ambachtslieden naar Pruissen, en vinden meest allen werk tegen 3 en 4 francs per dag. Ook zegt men als Frankrijk moet gerepareerd worden, dat er dan handen zullen te kort komen. Te Stad zal eene boeren-dochter zich niet meer store^aan praatjes, maar zal zich maar met den knecht blijven behelpen, daar toch geeu boeren-zoou met schijven op haar afkomt. Iemand te Borssele wordt aangeraden geen partij meer te trekken voor eene meid, waar hij niets mede te makeu heeft; Want die partij trekt voor een meid, Die is niet slim in dezen tijd, Want men wordt met open oogen Toch als overal bedrogen. Kerknieuws. Ziei*il«5ee, 22 Nov. Bij de opening der stem biljetten op heden is gebleken, dat als gemagtigde in het kiescollegie der Herv. gemeente alhier is gekozen de heer A. Tuijtelop wien 258 stemmen zijn uitgebragt. De heer C. L. Kloek verkreeg 176 stemmen. Door het kiescollegie der Hervormde gemeente te Nieu^evkerk is tot pred. beroepen Ds. J. II. Miihring predate St.-Philipsland. Rotterdam 21 November 1870. De handel over het algemeen was heden niet levendig, deels tengevolge van de politieke toestand, maar vooral ook tengevolge van de hooge prijzen die heden wer den gevraagd. Voor prima Ouberoofden blijft eenige vraag bestaau,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1