is dat in Januarij meer leerlingen de practische oefeningen zullen bijwonen. De lieer van der Grijp wil niet dat 8 of 9 leerlingen zich zullen behelpen met 6 plaatsenmaar meentdat men in den Baad de zaak anders moet beschouwen dan de leeraars dit doendeze verlangen alles flink in orde te hebben en zien niet op de kosten daaraan verbonden. De Voorzitter zegt dat hij zou gestemd hebben voor het voorstel van den heer van der Grijpmaar nu hij gehoord heeft dat in Januari het getal der leerlingen, die practisch onderricht in de scheikunde ontvangenzal vermeerderenzal hij voor het voorstel van Burgemeester en Wethouders stemmen. Wordt de tafel niet binnen kort gemaakt, dan zal dit in den aanstaanden zomer toch noodig zijn. De heer Goemans vereenigt zich met het idee van den lieer van der Grijp. Hij wil de zaak in loco onderzoeken, voor dat hij tot deze uitgaaf besluit. De heer Mulock Houwer geeft in overweging om de tafel te doen maken, indien in Januari het getal leerlangen ver meerdert en anders de komst van den iuspecteur af te wachten. Met algemeene stemmen is alzoo besloten. De Voorzitter deelt mede dat de komman dant der alhier gestationeerde stoomkanonneerboot aanvrage heeft gedaan om zekere ruimte tot het bergen van victualie voor de beman ning en dat daartoe het voormalige brandspuithuisje aan de Zuidhavenpoort is afgestaan. Om de geringheid der zaak is dat gebouwtje niet verhuurdmaar gratis ten gebruike gegeven. Voor kennisgeving aangenomen. Tot leden eener commissie tot onderzoek der reclames tegen liet suppletoir kohier voor den hoofdelijken omslag over 1870 worden benoemd de HH. Koole, Mr. Moens en Labrijn. De rekeningen der begrafenisrechten en van het fonds voor zerken en hoofdleijen over het tijdvak van 1 Januari tot 31 Augustus 1870 worden gesteld in handen der HIi. Mr. van Dongen, Goemans en Mr. Moens tot onderzoek. De heer van der Grijp vraagt, als commissaris voor de wandelingen, of Burgemeester en Wethouders eenig terrein kunnen beschikbaar stellen tot het planten vam jong plant soen, waartoe op het terrein achter de Kleiiïe Kerk geen ruimte" en op dat achter de Armenbewaarschool geen ge schikte gelegenheid is. De Voorzitter zegt, dat het dagelijksch bestuur deze zaak in overweging zal nemen. De heer "van der Grijp vestigt voorts de aandacht van Burgemeester en Wethouders op de brokken, die van de zelkasch tot aflevering bestemd, gorden afgezonderd. Naar zijn oordeel zijn die brokken zeer goed te gebruiken en hij geeft daarom in overweging die te verzamelen en ze te verkoopen als er geen zelkasch meer is. Het komt hem voor dat er dan gemakkelijk koppers voor gevonden zullen kunnen worden. De heer Koole zegt, dat hij meermalen gehoord heeft dat er wel eens bruikbare asch is weggegooid. De Voorzitter wil de zaak gaarne onderzoeken. Naar z. i. zal het alleen de vraag zijn, wat de kosten der verzameling zullen bedragen. De vergadering is daarna gesloten. DRUKKERIJ: DE L007.E COMr.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 4