Hoeden ®3 Petten ST.-NICOLAAS-ETALAGE. ST.-NICOLA AS-GESCHENKEN. De REUZENSTRIJD van 1870, herinnering. C. L. KLOEK, REK END MAKING. BOUWLAND TE K 0 O Pr T\\ ee Melkkoe ij e n eene beste melkgevende GEIT J. DE GRAAF, Cz. Nieuwe Modellen. Roode- Witte Aalbessenwijn, Bordeaux-Wijnen U@il.iSBl BIEREN STEENKOLEN. Rtihr-Haard- en Kagchelkolen de kapitale prijs van f50,000 prijs en premie van f31,000, de kapitale prijs van f10,000; 274ste Staats-Loterij. NAAIMACHINES De Assurantie-Maatschappij la belg iq ue d. q. mulock houwer, geen wonder! I T 1 l'U 11 T II B i, Boek- eii Prachtwerken en Kinderwerkjes, st.ixïcöla asfê'ksf. i V.4 i 6 I i 1 @- 111111, TOMBOLA ZONDER NIETEN, MAGAZIJN Hoek Poststraat bij de Kerk te Zierikzee. B B I J. DE JONG ZIJLSTRA. Bij den Boekhandelaar P. de LOOZE te Zierikzee, WHVIfi-ABTlKlUl Heeren-Kleedingstukken Voorhanden J, de graaf, Cz. ARTS ET MÉTIERS, Landbouwwerktuigen y if n yv ,4- V cv 4? C-N 4- c- V V" 4r V 4> y A ■y Ilain menas-Bo n bons Kissinge r Pastillen. Kerknieuws. Ds. G. J. Noomenals beroepen naar Bruinisse nam 6 November afscheid te Dubbeldam met Hand. 20 32a. Bruinisse, 21 Nov. In de voormiddag-gods dienstoefening van gisteren werd de nieuwe leeraar bij de Herv. gera. alhier, Ds. G. J, Noomen, beroepen van Dubbeldam, bevestigd door Ds. G. J. Vos Az., pred. te Goesmet eene rede naar aanleiding van 2 Tim. 2 3, z/Gij danlijdt verdrukkingenals een goed krijgsknecht van' Jezus Christus." Des namiddags deed de nieuwe leeraar zijne intrede, tot grondslag zijner rede nemende 1 Cor. 9: 16o. j^Want, indien ik het Evangelie verkon- dige, het is mjj geen roem, want de nood is mij opgelegd." Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde gemeente te Zonnemaire hebben in hunne laatstgehoudene ver gadering besloten om de toelage uit de kerkekas bij het tractement van den tegeuwoordigen predikant, in het volgende jaar met ƒ132 te verhoogen en zoodra de middelen het toelaten door vermeerdering dier verhooging tot ƒ175, het geheele tractement'op 1200 te brengen. Ds. Is. MontagneAz.pred. te 's Graveland is beroepen te Muidenclass. Amsterdam. Burgerlijke Stand tc Zicrik/.cc geboren: 12 Nov. Een zoon van C. Loenjers en E. Reedijk. Eonft rlnrb+Pi* van A wntn NTouran o»i E oan clov Havo. Eene dochter van J. L. Wansink en I. Lokker 14 dito. Een zoon van P. Thomson en J. Blom. 15 dito. Eene dochter van A. W. Stellwagen en J. W. Eenhorst. gehuwd: 16 Nov. M. Costerus, jm. en J. A. Struijk, jd. overleden: 11 Nov. M. Adriaanse, oud 4 jaar, d. K. Ochtman oud 49 jaar, wed. P. J. Loewer. 12 dito. L. Janse oud 15 dagen, z. C. J. van der Palm, oud 74 jaar, jra. 13 dito. A. Coumou, oud 64 jaar, man van H. van de Kasteele. 15 dito. H. Thomson, oud 1 dag, z. J. Kwist, oud 6 maanden, z. 16 dito. J. J. van der Klift, oud ruim 2 maanden, z. Zierikzee, 18 November 1870. Bevallen van een' ZoonJ. E. de BRUIJNE— Mulock Houwer. Heden beviel van een' welgeschapen Zoon, E. KLOET, geliefde Echtgenoote van Noordgouwe, J. POLS, 19 November 1870. Algemeene kennisgeving. Heden overleed mijn dierbare Echtgenoot Abr. van BLOOTS, in leven Wethouder der Gemeente Dreischor, in den ouderdom van vijf en zeventig jaar en ruim zes maandenna eene eclitvereeniging van ruim twee en vijftig jaar. Dreischor, Wed. Abr. van BLOOIS, 19 November 1870. de Vrieze, en Kinderen. Djjzontlere on algemeene kennisgeving. Heden overleed zacht en kalm, ons eenig9t Doch tertje ZOETJE, in den ouderdom van ruim 10 maanden. Zierikzee, P. PAPEVELD. 20 November 1870. W. M. PAPEVELD, geb. Peute. Strekkende deze tot algemeene kennisgeving zoo biunen als buiten deze stad. Die iets to vortlereu heeft van of verschuldigd is aan den Heer J. TIMMERSin leven grossier in Tabak, Sigaren en Koloniale Waren te T/iolen, gelieve daarvan vóór den 15 December 1870, opgave, betaling- of aan gifte te doen aan N. D. PACHE AUGUSTIJN te Tholen, Den Kiezers wordt herinnerd dat de Stembriefjes ter verkiezing van één gemachtigde in het Kiescollegie der Hervormde gemeente alhier nog kunnen ingeleverd worden Horten avond van 7 tot O ure. Kiezerskomt getrouw ter stembus op en kiest met ons den Heer oud-Ouclerling en oud-Diaken. Zierikzee, Eenige Kiezers. 21 November 1870. De geannonceerde verkoop van een ITOull^JE te Ellcmeel, op Woensdag 23 November 1870, is TTITGLESTEED en zal in de maand Decem ber e. k. op nftdor te bepalen dag gehouden worden. Notaris A. M. TAK zal, op Woensdag 1^ den 21 December 1870, des voormiddags te elf uren in het Nederlandsch Logement, in de Abdij te Middelburgin het openbaar te koop aanbieden: 45 hektaren 34 aren £>0 centiaren gelegen in den ten jare 1846 bedijkten Onrustpolderge meente Wissenkerke, Noord-Bevelandprovincie Zeeland. De veiling zal geschieden in kavels en in massa zooals nader is omschreven in gedrukte notitiën, gratis verkrijgbaar ten kantore van voornoemden Notaris en bij den Heer G. LEENDERTSE, in den Onrustpolder. en ongeveer 25 voeren goede KOEMESTbij JAN TUINMAN in den Blyenhoek te Zierikzee. v' TE koop: voor een ei viel en prijs drie jaar oudte bevragen bij de Uitgevers dezes. Poststraat, C, 103. ON TV AN G EN PUIKE KWALITEIT. - CIVIELE PEIJZEN. in soorten-, per heel en half anker met rabat. (Winter-bvouw) op heele en halve flesschen, verkrijgbaar bij WAALB. ZlEIlIKZE-E. In logins- het Schip „DRIE GEBROEDERS" Kapt.- D. v. d. EST, met eene lading puike A ƒ1--- <le mud vrij tehuis, voor rekening van Zierikzee. Abr. BOKSTAL. Bij Gebr. BSTTUZE, gekwalificeerde Collecteurs te Zierikzee zijn getrokken in de S73ste STAATS-LOTERIJ op IN" o. 13933 en oj> No. 19339 en in de 273ste STAATS-LOTERIJ op No. IÖS15 benevens een groot aantal prijzen van ƒ10 0 0 en daar beneden. Ten hunnen kantore zijn voor de QT^ste Staats- Loteiij HEEEÈ eu GEDEELTEN van LOTEN te bekomen. De TREKKING der eerste klas begint op MAAN DAG 28 NOVEMBER a. s. Bij de firma 3 OCHTMAN te Zierikzee zijn voor de 274ste Staats-Loterij Xïoele en Gcerteel- ten van LOTEN te bekomen. Prjjs-Courant. De TREKKING der Eerste Klasse begint op Maandag den 28 November 1870. De ondergeteekende maakt bekenddat zijne VERLOTING van 27 October 1870, per nummers geteekencl, heeft plaats gehad oncler toezigt van een beambte der gemeente Brouiversliaventen huize van den logementhouder den heer M. Bouwman aldaar, en dat de pi-ïjizieu getrokken zijn op de volgende Nos.: de e«rste prijs op No. 1, voorts op Nos. 4, 5, 15, 36, 37, 45, 58, 75, 108, 131, 133 en 135. Wederom zijn bij hem LOTEN verkrijgbaar naar eene fraaije 1-* i* <1111 en andere Voorwerpen ;i 60 Cts. por lot. Zierikzee, J. WIERIKX. 19 November 1870. Nog voorhanden: gocdo gebrande KOFFIJ, Cts. per £5 ons- Echte Engelsche en Amerikaansche met "Voet- on Handbeweging VOOR ALLER GEBRUIK tegen laagst mogelijke Prijzen. J. cl© GlïAAF, Cz. Post straat. verzekert tegen zeer b i 11 ij k e en v a a t e preraiën WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Information te bekomen bij Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. VERLOREN tusschen JOH. BRAAM en B. BOOGERT oncler Nieu- werkerkeen paar verlak te vrouwen SCHOENEN met élastiek. De eerlijke vinder wordt beleefd verzocht dezelve tegen belooning terug te bezorgen aan het bureau dezer Courant. 51ste GETUIGSCHRIFT. Mr.! Regt aangenaam valt het mij U te verwittigen, dat ik op mijn jarigen leeftijd kaalhoofdig was sedert verscheidene jarenen door het gebruik vau de AMER IC AN -BALSEM weder in het bezit ben van eene volledige Haartooi, ja! Haar, zwaarder en bezetter als ik ooit heb gehad; bijgevolg Heer THEOPHTLE, hulde aan de waarheid en een ieder die twijfele, kan van mij getuigenis komen inwinnen. Alphen a/d. Rijn 1870. (Get.) C. van 'tRIET, Landeigenaar Franco schrjjven aan den eenige THEOPHILE, St.-Nicolaasstvaat403, Amsterdam, a ƒ2 de flacon. Dc ondergeteekende heeft de eer de ONTVANGST Ie berigten eencr fraaije Collectie benevens velerlei SURPRISES en andere NOUVEAUTÉS voor het ophanden zijnde ST.-NICOLAASFEEST. Hij beveelt zich beleefdelijk aan en vleit zich ook nu niet een talrijk bezoek. O O H T M A N, Jz. Eene groote verscheidenheid van Voorwerpen geschikt voor vindt men bij den Boekhandelaar A. C. na MOOIJ, aan de Kraan te Zrerikzee. Voor iederen Gulden die men van af lieden tot en met den 5 December a. s. bij hem besteedt geeft hij gratis een LOT in zijne waarin zich verscheidene niet onaanzienlijke P 11 IJ ZEN bevinden. De trekking geschiedt dadelijk cn de Prijzen worden onmiddeiijk verkrijgbaar gesteld. Tot bezigtiging wordt ieder beleefdelijk uitgenoodigd. geopend 6e tentoonstelling- van eene Uitgebreide Verzameling Nieuwigheden Kinclersi>eelgoe<l Surprises enz. alles uitmuntend geschikt voor De aanwezige voorraad wordt nog dagelijks met nieuw aangekomen ARTIKELEN vermeerderd waarom elk tot liei.-ljitio.lcl bezoek uitgenoodigd wordt. bestaat gelegenheid tot inteekening- op een werk, getiteld: beschrijving van den Oorlog tusschen FRANKRIJK en PR UI SS EN, door EL O. ET. EI TT BEE, Kapitein der I n fante r i e MET KEURIGE PLATEN EN KAARTEN. W IJ Z E VAN UITGAVE: Het werk zal verschijnen in afleveringen van 2 vellen druks met 2 a 3 Platen. De prijs vau elke aflevering is bij inteekening slechts vijf-en-veertig cents. Men verbindt zich voor het geheele werk dat in hoogstens 16' afleveringen zal compleet zijn. Over het bedrag wordt bij de 5 afleveringen beschikt. De 2000 eerste inteekenaren zullen hij de laatste aflevering kostelooa ontvangen eene groote PLAAT vau het Oorlogstooneel. IVB. Prospectussen van bovengenoemd werk zijn gratis verkrijgbaar, terwijl een proefblad bevattende 3 Platen en eene Kaart voor een ieder ter inzage ligt. VOOÉ Exsebmaker. Poststkaat. W~ai'moesstvaatM] -44=0Amsterdam De, navolgende nieuwe veel verbeterde hebben wij in grooten getale uit Engeland ontvangen Stroo- en Hooisnijdors Wortel snijders en Moesmakers. Haverbrekers en Boonbrekers. Haverpletters en Lyn/aailpletters. Lynkoekbrekers. Onbevriesbare Sfcsil- en andere Pompen. Zuig- en Perspompen. G i t- en Mestpompen en vele andere WERKTUIGEN. Teekeningen en information zijn ook verkrijgbaar bij onzen Agent voor Zeeland den Heer M. C. V00R- BEIJTEL te Bruinisse. 4> tegen Hoesten, Keel- en J ïin-.stnaiKloe- nïiisfon van C. A. C. FISCHEE bij Frankfort am Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en 40 Ct. bij J. M.GASILLE, P. GASILLB, B. GELEINSE. Apotb. Zierikzee. Apoth. Vlissingen. en Haamstede. getrokken uit de zouten van bet Ra- kocziover wier gene zende wer kingen de ge schriften van Dr. Balling, Dr. Erhardt handelen. Vooral aan bevelings waardig te gen traag heid der spijsverte ringsorga nengebrek kige afschei ding, bleekzucht, gebrek aan bloed, zoo ook tegen aanbeijen, nijging tot jicht en kliergezwellen. Prijs per flacon 30 kr. Sy/.2 Sgr. 51 centen. Slechts alleen echt te verkrijgen bij M. J. de LOOZE ZOON te Zierikzee. Koninklijke Bejjersch Mineraalwater-Verzending. Met 1 MEI a. s. een ongehuwde BOERENKNECHT benoodigd, bij L. KRIJGER WÉrowcershaven. Met 1 MEI of 1 MAART benoodigd: een ongehuwde BOEREN-KNECHT bij de Wed I. H. BROUWER onder Oosterland. Met MEI aanstaade een gehuwde BOERÊN-KNECHT benoodigd, bij M. L. BROUWER te Oosterland. Brieven franco, doch het liefst in persoon. Tegen 1 MAART of 1 MEI a. s. een gehuwde BOEREN-KNECHT benoodigdte bevragen aan het bureau dezer Courant. TJitg-evex-sDE LOOZE «te WAAEE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2