ZIERIKZEESCHE j^iEtWSIiuiiE. i\o. 2855, 27sle Jasir#. Dingsdag 22 November 1870. Algemeene Schouwing De ministeriële crisis. Ni euwst ij d ingen liualawfr» JJi-awferijtt. Mcï>crl«nY OF DK YLOEDPLANKEN. De BURGEMEESTER en, WETHOUDERS van Zie- rikzee Gelet op artikel 8 der Verordening houdende maat regelen tegen de gevolgen van hooge vloeden binnen deze gemeente; Maken bekenddat de bij dat artikel bedoelde algemeene schouwing op <le vloed- planken met alles wat daartoe behoort, zal worden ■rehouden op Woonsdag den 23sten November aanstaande aan te vangen te twaalf uur des middags. Zij-herinneren de belanghebbenden aan het voorschrift der Verordeningdat "de Vloedplanken of Kistingen alsdan moeten zijn buitengebragt en geplaatst. Zierikzee, 9 November 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS Den 7den en 8sten November heeft de Minister van Finantien aan de beide Kamers der Staten-Generaal medegedeelddat vier ministers hun ontslag hadden wevraagd en de drie overige hunne portefeuille ter be schikking van den Koning gesteld. De Staats-Courant van 17 November heeft den volke verkondigd, dat reeds den 15den de heer de Waal als Minister van Koloniën is afgetreden, op zijn verzoek en wegens redenen van gezondheid. Ounoodig er bij te voegen, dat dit ontslag den heer de Waal op de meest eervolle wijze is verleend. Hoe zou dit ook anders? Hij was het steunpunt, het sieraad, van het Ministerie van 1868, hij had invloed in de Tweede Kamer, en gezag in de Eerste; en, indien men aan zijne eigene woorden mag geloof hechten, in de zitting der Eerste Kamer van 10 November uitge sproken dan heett zijn bestuur gestrekt tot vermeer dering van de welvaart van Nederland en Indie. Waarom zou men over den heer de Waal, nu hij is afgetreden, anders oordeelen, dan toen hij de teugels van het gezag in handen had? Hij kon noch vrijzinnig, noch behoudend genoemd worden. Hij volgde liefst zjjn eigen stap, dat is: hij luisterde noch naar den raad van de regter- noch naardien van de linkerzijde. Hij stelde zich bij voorkeur boven de partijen. Zelfstandigheid van overtuiging is in een staatsman voorzeker een niet genoeg waardeerbare gave. Bluntschli legt den staatsman dien eisch van zelfstandigheid op. «Ministers1' zegt hij «mogen niet als bloote partijmannen handelen. Een minister moet, even als de regter die den strijd der procederende partijen volgens de wet beslecht, boven de partijen staan en in de weegschaal der regtvaardigheid het gewigt zijner beweringen afwegen." Maar deze zelfstandigheid 1A I moet niet ontaarden in eene geringschatting van de H L I constitutionele beginselen. De heer de Waal legde tegenover de Staten-Generaal en vooral tegenover de Tweede Kamer eene hooghartigheid aan den dag, die over zijne vele goede eigenschappen een schaduw ver spreidde. Had de heer de Waalvóór hij tot den minis terszetel werd geroepen, eenige jaren zitting gehad op de banken der Volksvertegenwoordiging, clan zou het hoekige van het karakter van den minister wel* geslepen zijn. Wij gunnen den heer de Waal het olui.ni cum dig- nitateen hopen hem thans niet te spoedig in de rijen der Vertegenwoordiging terug te zien. Zijne weifelende koloniale politiek zou meer kwaad dan nut stichten. Welke is de ware reden van de ontbinding van het Ministerie van 1868? Nog steeds ligt daarover een digte sluijer verspreid. Alleen de Minister van Oorlog heeft goedgevonden een tip van dien sluijer op te ligten. Hij heeft in zijn Memorie van Antwoord op het Oorlogs verslag rondborstig verklaard dat hij week voor den ongunstigen inhoud van dat Verslag. Zoo men niet verpligt ware den generaal van Muiken op grond van zijn eervol verleden, zijne onbevlekte antecedenten, zijn ridderlijk karakter en vooral ook wegens het huisselijk leed, dat hem thans getroffen heeft, veel te vergeven, dan zou men mogen vragen: van waar die teêrgevoe- ligheid? is dat krpgsmansdaad Eere dan de nagedach tenis van wijlen baron van Heemstrawiens handelingen in het begrootingsverslag van 1862 op de bloedigste wijze werden gekretiseerd, op de snerpendste wijze wer den gegeeseld, maar die den zedelijken moed had bijkans twee weken achtereen zijn borst te ontblooten voor de zweepslagen der oppositie. Ook de Ministers Roest en van Lilaar zijn voor een ongunstig Verslag teruggedeinsd. Maar kan men eigenlijk wel spreken van een ongunstig Verslag? Vergeleken met vorige jaren, zijn de begroo- tingsverslagen veel welwillender en zoetsappiger dan sedert lang het geval was. Van waar dan die prikkel baarheid? Waarin lag zij anders dan in het bewustzijn van eigen magteloosheid. Deze beide Ministers ontweken den strijd, omdat de ondervinding hun geleerd had, dat het hun aan zedelijk gezag tegenover de Vertegenwoor diging ten eenemale ontbrak. De oorzaak van de ontbinding van dit Ministerie ligt dus in zijne zamenstelling. Het kabinet droeg den kiem zijner ontbinding met zich bij zijne geboorte. Geen Ministerie kwam onder gunstiger omstandigheden op het kussen dan dit. De Koning had aan de natie verklaard, dat niets nadeeliger was voor 's lands belang dan clie voortdurende afwisseling van rainisterien. De politieke gesteldheid des lands verkeerde in een staat van uitput ting. De herhaalde. Kamer-ontbindingen door eeu bij uitnemendheid inconstitutioneel Ministerie hadden het gezag verzwakt, de koninklijke waardigheid in gevaar gebragt, den partijstrijd tot eene ongekende hevigheid aangeblazen. De vrijzinnige meerderheid in het Parle ment was gestemd elk Ministerie te ondersteunen, dat den constitutionelen weg wilde bewandelen, de schoolwet handhaven en de regeerkracht versterken. Aan de beide eerste eischen heeft het Ministerie voldaan, maar in de vervulling van den laatsten eisch is het te kort geschoten. Het is voor eene Regering niet voldoende vrijzinnige beginselen eerlijk te zijn toegedaan, zij moet de kracht hebben die te kunnen verdedigen, te kunnen handhaven, te kunnen formuleren in grondig toegelichte wetsvoor stellen. Ook bekwaamheid moet een der hoofdvoorwaar den zijn va.n hen, die aan de groene tafel eene plaats innemen. Er valt niet aan te twjjfelen, of wanneer de portefeuilles van justitie en buiteulandsche zaken waren toevertrouwd geweest aan bekwame, en niet aan zeer middelmatige handen (gelijk de ondervinding heeft aau- getoond) het Ministerie de Waal—van Bosse zich min stens even lang zou hebben weten te handhaven als de beide Ministerien van den heer ThorbeckeMaar niet alleen gemis aan bekwaamheid, ook gemis aan zelfstan digheid heeft het Ministerie te gronde gerigt. Juist de deugd, welke de heer de Waal in te groote hoeveelheid bezatbezaten zijne ambtgenooten in te geringe hoe veelheid. De overige ministers volgden niet hunne eigene overtuiging, maar leenden zich gewillig tot de werktuigen vau de vlottende meeningen der Kamer-meerderheid. Wij zien den generaal van Muiken in het eerste jaar van zijn bestuur hardnekkig strijd voeren tegen eene wet telijke vaststelling der defensie, en op het einde van het tweede jaar eene defensiewet aan de Kamers aan bieden. Wij zien den heer van Lilaar optreden als een vurig voorstander van de wet op de regterlijke organi satie van 1861 van den heer Godefroiom later het initiatief te nemen tot hare stilzwijgende afschaffing. Wij zien den heer van Bosse bij de behandeling der Staatsbegrooting voor 1870 een belastingplan aankon digen om daarvoor een jaar later eene inkomstenbelas ting in de plaats te stellen zonder daarom van de ondeugdzaamheid van zijn vorig plan overtuigd te zijn; wij zien hem bij de verdediging van onderscheidene wetten vooral van de postweteene elasticiteit van overtuiging ten toon spreiden, welke inderdaad zonder voorbeeld mag genoemd worden. Wij zien eindelijk den heer Fock in het eerste jaar van zijn bestuur zich voort durend onwillig betoonen om aan den flaauwen aandrang der natie tot census-verlaging toe te geven doch op het einde van het tweede jaar het initiatief nemen tot eene census-verlaging op breede schaal. Ligt dus in volgzaamheid voor een Ministerie altijd gevaar, dit gevaar moest dubbel groot zijn bij de tegenwoordige zamenstelling der liberale partij. Eene Regering, uit eene partij in de kamer voortgekomen, moet natuurlijk op die partij steunenmet die partij rekening houden. Het gemeen overleg is niet denkbaar, wanneer Regering en kamer tegenover elkander voort durend in eene vijandige houding zijn geplaatst. Maar tegenover eene liberale partij, in twee, in drie, ja in meer fractien verdeeld, is zelfstandigheid van inzigt en overtuiging dubbele pligt. Eene Regering, die bij eene scheuring eener partij een deel der liberale partij naar de oogen ziet, loopt gevaar zich een ander deel te vervreemden. Het is kennelijk, dat dit Ministerie in het eerste jaar van zijn bestuur leunde op den staf van den heer Thorbeckemaar in het tweede jaar dien steun van zich afstiet. Zij stootte daardoor de kracht van zich af, waaraan zij hare wording verschuldigd was. Zij waande zelfstandig te worden, terwijl zij zich alleen van standpunt verplaatste. Had zij daarentegen van den aanvang af aan de verschillende schakeringen der liberale partij door haar gezag, door haar kennis ge- imponeerddan had zij den steun der gansche partij verworven en tot hare zamensluiting-ongoy^oHg mede gewerkt. Hare weifelende houding ontstemde thans al de deelen eener, helaas! èn door persoonlijke veeten èn door verschil omtrent beginselen verbrokkelde partij. En wat zal nu uit dezen toestand voortkomen? De hernieuwing van het conservatief Bewind? Maar wie waarborgt aan dit Bewind hetzij bij eene ontbinding, hetzij bij de verkiezingen van 1871 eene meerderheid? En, zoo die meerderheid bleef »in den grondtoon van het land," zou dan niet door nieuwe ontbindings-kuren het constitutionele stelsel nog meer dan tot dusver worden geknakt en ondermijnd? Een gematigd con servatief bewind? Het zou geene meerderheid vinden in de kamer en tusschen de partijen her- en derwaarts geslingerd, geen koers kunnen houden. Een anti-re volutionair bewind? Het zou welligt alleen nuttig zijn om de verzwakte regeerkracht op te beuren, om den luister van het parlementair stelsel te verhoogen, maar het zou slechts bij een zeer gering deel der natie ver trouwen vinden en wanneer het al door de katholieke partij gesteund mogt worden nog geene meerderheid erlangen. Alleen eene liberale Regering kan in Neder land op den steun van de meerderheid der natie rekenen. Maar niet iedere liberale Regering; niet eene Regering, die uit één eminent staatsman bestaat, omringd van mediocriteiten; niet eene Regering, die het lioerale beginsel bezigt als voertuig van geweld of van onbe suisde drift; maar eene Regering, die dat beginsel op regtvaardige en krachtige wijze toepastmet geen ander doel dan de stoffelijke en zedelijke welvaart des lands in waarheid te doen vooruitgaan. Petersburg, 17 Nov. Bij keizerlijk besluit wordt aan den minister van oorlog opgedragen, om een wets ontwerp in gereedheid te brengen, betreffende de reserve van het leger en de uitbreiding der dienstpligtigheid tot alle klassen onder zekere beperkingen. Uit de Poolsche hoofstad wordt geschreven dat de reserve-manschappen der Russische arraée reeds voor drie a vier maanden in alle stilte zijn opgeroepen, door geheime bevelen aan de districtshoofden, die op hun beurt de manschappen bij zich ontboden en hen ge lastten zich naar hun regiment te begeven, om voor eenigen tijd te worden geoefend in de handteering van het nieuwe geweer. Dat zij echter niet zoo spoedig weer ontslagen zullen worden blijkt uit de omstandigheid, dat voor 1871 de leverantie van meel voor het leger het dubbel bedraagt van gewoonlijk. Te Kroonstad wordt de zeemilitie dagelijks in den wapenhandel geoefend. sedert lang een overeenstemming tusschen Pruissen en Rusland bestaat, met betrekking tot de noodzakelijkheid om de neutralisatie der Zwarte* zee af te schaffen. Men was aanvankelijk overeengekomen dat Rusland het ver drag zou opzeggen na het sluiten van den vrede, doch prins Gortschakoff, den graaf von Bismarck wantrou wende en gedreven door den grootvorsttroonopvolger, wiens antipathie jegens Pruissen en sympathie voor Frankrijk bekend zijn, zeide het verdrag op, zoodra het berigt van de overwinning van het Loireleger bekend werd. 19 Nov. De overgave van Parijs wordt spoedig verwacht. Reeds zijn bevelen gegevenlevensmiddelen aan te voeren voor de bevolkingevenals dat bij Metz is geschied. Volgens de Daily Netvs trekt Rusland belangrijkestrijd krachten zamen aan de grenzen. In de havens aan de Zwarte Zee worden oorlogschepen gebouwd. Te Great Grimsby is berigt ontvangen, dat twee p- vpaketbooten van de Duitsche stoombootmaatschappij die een dienst tusschen Hamburg en New-York exploi teert, den Noordduitschen Lloyd, door Fransche oorlog schepen achterhaald en genomen zijn namelijk de Hansa met 78 en de Leipzig met 20 passagiers. LoiKlen19 Nov. De Times meldtdat het Italiaansch ministerie formeel geweigerd heeft zich bij Oostenrijk en Engeland aan te sluiten ten behoeve eener diplomatieke demarche tegen Rusland. Lord Granville heeft aan verscheidene diploma tische agenten te kennen gegeven dat Engeland maat regelen van voorzorg neemt t maar dat het eerst dan een beroep op de wapens zal doen, wanneer de schen ding van het tractaat van 1856 door Rusland behoorlijk zal zijn geconstateerd. Uit Tours wordt aan den Times geschreven: Men gaat steeds voort, op groote schaal wapens aan te maken en in te voeren. Er is eene aanzienlijke hoe veelheid Remington-geweren ontvangen. Te Bordeaux is men ijverig bezig de oude geweren naar de nieuwere stelsels te veranderen en patronen aan te maken. Den heer de Kératrydie zich in Bretagne bevindt, zijn een aantal batterijen ter beschikking gesteld. In de werkplaatsen der westelijke havens, en in die van den Chemin de fer du Midi is men dag en nacht bezig wapenen, affuiten, ammunitie, wagens, paardentuig, in één woord, al wat noodig is voor de uitrusting van het leger, in massa's te vervaardigen. De Franschen blijven beweren, dat hun toestand niet hopeloos is. Wat zal het einde wezen? 't Is moegelijk te voorspellen. Maar zooveel is zeker, dat Duitschland de twee nieuwe pro vinciën duur zal moeten betalen, 't Wordt met eiken dag duidelijker, dat, hoe lauger de strijd duurt, des te wreeder hij zal worden. Een Engelschman in Parijs, die het daar niet langer kon uithouden, was met een luchischipper overeengekomen om hein tegen betaling eener som van 3000 fr. uit de belegerde veste te brengen. Alles ging goed tot bij Versailles, waar de ballon doo. lie üatrschers vervolgd- cu opgevangen werd. Even voor de ballon met den grond in aanraking kwam, sprongen de beide begeleiders van den Brit er uit; waarop de ballon, zoo veel ligler geworden, zich snel in de lucht verhief en den geheel verbluften reiziger met zich voerde. Sedert heeft men niets van hem gehoord; hij vliegt misschien nog. De „Vliegende Hollander," heeft plaatsgemaakt voorden „Vliegenden Eugelsch- man" zegt de berigtgevever uit Versailles. Toursi, 17 Nov. De Moniteur Universel meldt dat de Duitschers van Tóury zijn teruggetrokken op An- gerville, en andere stellingen hebben ingenomen. Het korps van Garibaldi maakt zich schuldig aan handelingen die het bewijs geven dat deze troepen alle krijgstucht missen; de regering heeft dan ook maatregelen genomen om hunne uitspattingen te beteugelen. Tours, 19 Nov. De vijand is te Chatillon door de Garibaldiaansche troepen onder aanvoering van Ricciotti, overvallen. Alle zich daar bevindende Duit schers, ten getale van 700 a 800, zijn gedood of ge vangen genomen. Bij de ontzaggelijke duurte der levensmiddelen, wordt te Parijs thans van alles verzonnen om in de voeding te voorzien. Zoo laat men het bloed in de slagthuizen niet meer wegloopen, maar wordt dit gebezigd voor bloedworst, waarvan dagelijks 8000 pond wordt verkocht. Het ossen- en schapenvet wordt ge distilleerd, zoodat het zijn sterken smaak verliest, en in plaats van boter gebruikt. Yan lever, bloed en rijst worden smakelijke pastijen gemaakt. Het merg uit de beenderen wordt toebereid. Dat men ook de dieren uit de acclimatatietuin heeft geslagt en als voedsel ge bruikt, en die uit de menagerien, om hun geen voedsel meer te geven, ligt voor de hand. De beeren aten da gelijks per kop meer dan verscheidene menschente zamen_ Londen18 Nov. De Standard meldt dat de Russische nota gisteren bij de Porte is ingediend, en dat Turkije besloten heeft tot verzet. Een groote oorlog wordt verwacht. Toebereidselen worden reeds gemaakt. Oostenrijk heeft een nota, overeenstemmende met de Engelsche, naar St. Petersburg gezonden. De keizer van Oostenrijk heeft geweigerd het door graaf von Beust aangeboden ontslag aan te nemen. De regering heeft de zekerheid verkregen dat dieren iu de hoeken der kooi en de gewonde verwijderde zich als overwinnaar. Dit voorvul duurde natuurlijk sleehls eenige seconden, doch bragt ouder du talrijke bezoekers der menagerie niet weinig ontsteltenis teweeg. s Gravenhage18 Nov. Heden stond voor het pr6v. geregtsliof in Zuid-Holland teregt J. F. Geerlioltkantoorbediende ce Rotterdam, beschuldigd van op Zondag 11 September uit het kantoor van de beeren Hudig en Pieters te hebben gestolen eene som van ruim 1600. Deze persoon is een paar dagen latei- te Zierikzee gearresteerd. De adv.-generaal eischte schuldigverklaring en veroordeeling van den beklaagde tot eene tuchthuisstraf van 5 tot 15 jaren. De be schuldigde bekende volledig zijne schuld en verzocht dat op hem eene eenzame opsluiting zou worden toe gepast. 19 Nov. Heden heoft het hof in bovengenoemde zaait UlrspraaX gfilnuu en den ftvooi-Joold tot eene correctionele gevangenisstraf voor den tijd van 3 jaren, Hellevoetslnis18 Nov. Dezer dagen hadden Burgemeester en Wethouders besloten de broodzetting alhier wederom in te voeren, aangezien, tengevolge van een ver gedreven monopolie der bakkersde prijs van het brood veel te hoog gesteld was. Dit beviel evenwel de hakkers niet en het gevolg was dat zij gisteren eenparig besloten geen brood te bakken. Aanstonds daarop begaf zich eene commissie uit den gemeenteraad naar Brielle om aldaar brood te koopen voor de ingezetenen. Gisteren avond werden nog eenige honderde brooden uit Rotterdam aangevoerd, die van wege het gemeentebestuur aan de ingezetenen werden verkocht. Zoodra echter de avond gevallen was, moesten de bakkers het bekoopen hunne winkels werden dooi de volksmenigte bestormd, terwijl de glasruiten daarbij ruim hun aandeel hadden. De militaire magt was spoedig op de beenwaardoor de menigte weldra uiteenging. Heden morgen kwam wederom een groote hoeveelheid brood uit Rotterdam, hetwelk vlug werd omgezet. De bakkers hadden nu wel gebakkenhunne winkels waren wel open, doch hun brood werd niet gewild. Tegen heden avond worden wederom ongere geldheden verwacht; den schutters was aangezegd zich gereed te houden, ten einde op het eerste bevel aan te treden doch tot nu toe is alles vrij rustig. Men zegt dat de justitie zich deze zaak heeft aan getrokken. 19 Nov. Gisteren avond zijn geene verdere onge regeldheden voorgevallen. Voortdurend wordt er brood aangevoerd en onder toezigt van het gemeentebestuur verkocht. Het brood bij de bakkers laat men eenvoudig daar liggen. Middeltonrer, 18 Nov. Tot hoofdonderwijzer in de bijzondere school voor Christelijk onderwijs alhier, is benoemd de heer A. W. van Kluiioethans onder wijzer te GóVfrichè'men zulks in ue plaats"'va n dén heer G. de Braai, thans jcand. bij de chr. geref. gem. De nachtelijke diefstallen duren hier voort. In den afgeloopen nacht zijn door middel van het op schuiven van een raam in de Korte Breestraat alhier, eenige winkelgoederen ontvreemd terwijl men nog aan twee in de nabijheid staande panden getracht heeft de ramen op te schuiven, hetwelk evenwel niet gelukt is. De dader of daders zijn niet bekend. 19 Nov. In den afgeloopen nacht is weder, door middel van opschuiving van een raam, diefstal ge pleegd, thans bij een winkelier op den Seisweg. Zierikzee, 19 Nov. Z. M. heeft benoemd tot griffier van het kantongoregt le Heinkenszand Mr. W. L. van Voorst Vader, advocaat te Goes. Zierilizoe21 Nov. De berigten omtrent de ministriële crisis luiden niet eenstemmig. Volgens het Vaderland, zou de heer van Reenen met de zamenstel ling van een nieuw kabinet belast zijn. Reeds zou deze met de beeren van der Heim en van Tets van Goudriaan onderhandelingen hebben aangeknoopt. Volgens de Zutphensche Courant heeft de heer van Reenen bedankt voor de eer om onder toezigt van den heer Thorbecke een kabinet te vormenen zou het tegenwoordige ministerie wederom aangevuld worden. De heer Fock zou daartoe naar het Loo geweest en door den Koning ontvangen zijn. Indien dit ministerie inderdaad wordt opgelapt, dan zal denkelijk de be kwame chef van den generalen staf, de heer Booms, zich met de portefeuille van oorlog belasten. Berlijn, 18 Nov. Telegram aan koningin Augusta te Coblenz. De Groothertog van Mecklenburg heeft gisteren den vijand op de geheele linie bij Dreux teruggeworpen. De adjudant-generaal Treskow, die tegenwoordig de 17de divisie kommandeert, heeft met geringe verliezen Dreux genomen. Vele gevangenen zijn gemaakt. De vijand wordt vervolgd in de rigting van Lemans. WILHELM. Blijkens officieele rapporten, loopende tot 6 November, heerschte de runderpest ftp vier plaatseu in dc Rijnprovinciën, op twee in Beijerenin twaalf binnen het arrondissement Saar- gemund (Duitsch-Lotharingen), op 21 in bet arrondissement Falkenberg, op 13 in het arrondissement Saarburg en op 18 in het. arrondissement Niedersheim. Daarentegen beeft de ziekte opgehouden op 7 plaatsen in de provincie Brandenburg, op 7 in de Rijnprovinciën eD op 19 in Beijeren. Jl. Zaturdag avond werd in de menagerie van Wombcll te Hertfort, een dierentemmer, terwijl hij zich met vijf luipaar den in een hok bevond, om deze dieren hunne kunsten te doen vertoonen, door een hunner van achteren aangevallen en op den grond geworpen. Oogenblikkelijk was hij door al dc vijf wilde dieren omringd, die hem op ijsselijke wijze hetaan- gezigt verscheurden en de klaauwen in zijn ligchaam sloegen. Gelukkig wist hij echter onverwacht op te springen en met zijn stok zoodanig op de tijgers in te slaan, dat hij weldra zijn gezag hernomen Had. Vol vrees kropen de bloeddorstige Gementfde toerigten. Nog altijd worden er mannen in ons werelddeel gevonden, die meenen dat Napoleon weer op den Franschen troon zal komen, en dal de lijd daar toe met den dag geschikter wordt. Mogt dit eenmaal gebeuren en hij ziet de verwoesting in en rond Parijs, dan zal hij die plaatsen niet kunnen erkennen; en dan zal hij bepaald moeten zeggen: „Ik beu de oorzaak van al die verwoesting, van al die moorden en van al die ellende die over Frankrijk is gebragt!" Te Stavenisse zal weereen dametje eeu reisje gaan doen van fortuin, om een heertje bij zijn slippen te krijgen, maar dan moest zij des avonds zoo laat niet uitvliegeu in de achterbuurten; En moeder zegt: zie zoo mijn kind, Er is een heer die u bemind, Geen kosten zijn aan u gespaard, Dus gij zijt wel een heerschap waaid. „Zie," zegt eene jonge dochter te S. „hij is wel niet mooi, maar dat ben ik ook niet; hij is bakker, en dat geefi een goed beslaan en dan blijf ik in mijn stand, en daar moet men veel voor doen als men geen geld heeft, en toch gaarne mooi gekleed gaat." Dus: Vind daar is zij op gesteld, En het kind dat heeft geen geld, Wordt zij dus nu bakkeriu, Dan heeft zij gewis haar zin. En daar zij is nog al leep, Moet er van het brood een neep. Te Goes moest eene dame zoo veel snaps niet hebben van anderen, nu zij een vrijer heeft zoolang als het duurt; want: Meisje! gij zult het zoo maken, Dat gij hem nog kwijt zult raken, "Want toch met uw leep gezigt, Zijt gij zeker veel te ligt.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1