N A A I M A C II I N IT 11PIB1AL, VlITBi-ABflKlUl Meekrap-Berigt. °l 10 f T> SbWtiUwittcw. EVANGELISATIE „Steunende op den Bijbel, Vrijheid en Geweten. SI. A. BOASSON IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE AREND ti van B. JOPPE, Jz., MAGAZIJN Hoek Poststvaat bij de Kerk te Zierikzee. I I D 11 ST.-N ICOL A AS-GIlSCIIEMiEW J. DE JONG ZIJLSTRA. EEN HOEFJE, Openbare Verkooping. Een Woonhuis, Schuur Een Woonhuis en Erve, Een Woonhuis en Erve, li Verkooping van Boomen. 320 stuks Olmen Boomen, Hoeden Petten J. DE GRAAF, Cz. Nieuwe Modellen. PLANTBOOMEN, DE BELGISCHE MMTSCHM tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: 10 Heeren-Kleedingstukken, Voorhanden J. DE GRAAFCz. LJ ik cy r 4> >5 V N Dc iu zwang zijnde praatjes te Dordt gaan zoo ver, dat reeds ecu winkelier wordt beschuldigd van te veel boodschappen te doen in den donker oin een spruitje te bezoeken, waaraan hij geheel vreemd is en er niets van weet. Aldaar wordt bij iemand een voorkamertje beschikbaar gesteld voor bijeen komsten als de baas uiet t' huis iscn -Wat dan daar zoo al geschiedt, Weet men maar men zegt het niet. Kerknieuws. Ds. J. W. Margadant, pred. te Meliszand, heeft het beroep naar Huisduinen aangenomen. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: Van Teelt (Onberoofden Van Sirjansland. JBL. 8 v. 10 °/o asch B. 4 10 BGVDH. 3 9 ÈIM. 2 10s BML. 4 9 JH. 2 95 GVO. 3 105 Van Oud-Vossemeer. CVT. 5 v. 155 asch. Van den Bommel. HBD. 1 v. 8 asch Van St.- Annaland. DH. jz. 2 v, 14 °/o asch- JVDV. 1 17 Van Cortgene. AV. 3 v. 10^ °/0 asch. Van Zonnemaire. ABM. 4 v. 95 °/0 asch. JHDV. 95 JPK. 1 105 BK. 1 9 Amsterdam, 2 November 1870. M. E. BOUR. Van Strienham. Wd. TH. 3 v. 14 asch. LDR. 1 16 Van Oud-Vossemeer. LO. 3 v. 10 asch. JDEM. 4 11 Van Pr ins land. JMB. 3 v. 10 °/n asch. Van Zevenbergen. LDW. 1 v. 145 asch. JLB. 1 15 PB. 1 17 Van Dirksland. ALB. 2 v. 12 °/0 asch. ABS. 7 10 Van Br ui nis se. JH. 4 v. 9 asch. PLZ. 2 10 MH. 3 10 Prijscourant <ler EfFecteu. ROTTERDAM, 17 NOV. Nederl. Werkelijke Schuld 4 Spanje Binnenland 3 dito Binnenl. kleine stuk. dito te Londen 1867 3 dito dito 1,869 3 Premie-Leen. Stad Madrid 3 Portug. te Londen 1S67 3 dito dito 1869 3 Rush, Nicolaï 1867 4 dito dito 1869 4 dito te Amsterdam 1860 4'/2 dito bij Stieglitz 1855 dito Spoorw.-Aand. 236 dito Jelez-Orel5 dito Moscau-Smolensk 5 Oostr. in Pap. p. Mci/Nov. 5 dito in Zilv. per Jan /.Juli 5 dito Pandbricv. in Zilver, dito Aftnd. fl. 500 1860 Turksche Oblig5 Vcreenigd. Stat. Losb. 1885 6 Louisiana Levee Bonds 6 Brie-spoorweg Oblig. Maxwell7 Laagste Hoogste koers. koers. 'O 8U/« 25'/4 25 "/ie 28'/.. 29"/ig 20% I> 22f/i 29 Va 297* 2S"7i« 29 643/, 7 r/t 2023/ 203 81 S-OVs 43 74 3? 43 5°'/s 503/8 424 426 °lo 373/4 '3 S3/ 92 92% SS3/* 72 Prijzen der Koter en Eyeren. Zierikzee, 17 November 1870. Boter laagste koers ƒ0,70 en hoogste koers ƒ0,75 per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ1,25 en hoogste koers ƒ1,375 per 25 stuks. Correspondentie Het ons toegezonden gedicht: Herinnering in deze dagen kan niet worden opgenomen. 1 I I -I - 1 r I I I I .1 I Ondertrouwd A. JANSEN en l Zierikzee, N. S. MATHIJSE. 17 November 1870. Dienende deze tot algemeene 6n bijzondere ken nisgeving aan vrienden en bekenden zoo binnen als buiten deze stad. Getrouwd zlerïkzee, 16 November 1870. M. COSTERUS en J. A. STRUIJK. Voorspoedig bevallen van een1 welgeschapen Zoon, M. BOOMSLUITER, geliefde Echtgenoote van Stavenisse, W. J. de GLOPPER. 16 November 1870. Algemeene kennisgeving, Heden overleed, tot mijne diepe droefheid, in den ouderdom van 37 jaren, mijn geliefde Echtgenoote JANNETJE HAAK, met wien ik 15 jaar in een geluk kigen echt mogt vereenigd zijn. Brüinisse, ADRTAAN van den BERG. 14 November 1870. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, ons eenig kind JOHANNES JACOBUS in den ouderdom van drie maanden. ZlERÏKZEE, H. VAN DER KLIKT. 16 November 1870. M. van der KLIFT, geb. Vroegop. Heden overleed, tot rajjne diepe droefheid, mijn geliefde Echtgenoot LAMBERTUS KOENE, in den ouderdom van 41 jaar. Brüinisse. Wed. L. KOENE 17 November 1870. L geb. Padmos. Strekkende deze tot algemeene Kennisgeving aan vrienden en bekenden. Voor de vele bewijzen van deelneming ondervonden bij het overlijden van ons jongste kind betuigen wij en onze kinderen onzen harte- lijl«-n (lank. Y Zierik,zee, M. ADRIAANSE. 18 November 1870. D. ADRIAANSE, geb. Eijke. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Zierikzeevan den 15 November laatstle den, is MARINUS BEKS, Horlogemaker en Koopman, wonende te Zierikzee verklaard te zjjn in staat van FAILLISSEMENT, ingegaan 14 No vember II.tot Regter-Commissaris is benoemd de Edel Achtbare Heer Mr. J. 0. E. Baron van LIJNDEN en tot Curator Jhr. Mr. J. W. D. SCHUURBEQUE BOEIJE, Advocaat. De Curator (s J. w. D. SCHUURBEQUE BOEIJE. op ZONDAG 20 NOVEMBER, in de Zaal «Toevlucht,' des morgens te tien ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. 11 DE KIESVEREENIGING beveelt voor de herstemming' op Maandag 21 November e. k. aan, den Heer C. L. K LOE K. Namens de voornoemde Vereeniging, Jhr. J. L. de JONGE, Voorzitter. J. M. BOUVIN, Secretaris. Bij de herstemming op Maandag 21 dezer, voor een gemachtigde in het Kiescollegewordt als zoodanig door de Kiesvereeniging Vrijlieïd en Geweten aanbevolende Heer A. T TT IJ T E L. Het Bestuur der Vereeniging R. KOOLE. Zierikzee, F. W. N. HUGENHOLTZ. 14 November 1870. I (I c. van der VLTËT, Dz. A. BUIJZEMz. VELE LIDMATEN der Hervormde gemeente te Zierikzee noodigen hunne medeleden uitom tot Gemagtigde in het Kerkelijk Kiescollegie te verkiezen C. L. ITLOEIT, die als zoodanig, op Maandag 21 dezer in herstemming komt met A. TUIJTEL. Het is geenszins hunne bedoeling om hierdoor aan de waarde van laatstgenoemde te kort te doenmaar zij oordeelen dat iemand als de Heer KLOEK, die vroeger reeds jaren lang in betrekking van Diaken en Ouderling de algemeene achting en den dank der Gemeente verwierf, thans ver de voorkeur verdient om als onze Gemagtigde in dat Kiescollegie zitting te hebben. De Stemgeregtigde Lidmaten der Herv. Gemeente te Zierikzee zullen op 21 Nov. e. k. geroepen worden hunne keus te bepalen op een man die zitting zal nemen in het Kiescollegie. Welnudie keus is niet moeijelijk. Laat ons hem kiezen die daar eene waardige plaats zal vervullen. Kiest met ons den Heer O. L. K L O E K. Benige Stemgeregtigde Lidmaten. KIEZERS! Op 21 November wordt gij geroepen uwe stem uit te brengen op een persoondie de Herv. Gemeente in het Kiescollege vertegenwoordigen moet. Wien kunnen wij beter aanbevelen dan de Heer O. L. K L O E K*? Hij is een man, die bekend is met kerkelijke zaken want iemand, die 14 jaren Kerberaadslid in deze Ge meente geweest is, zal deze bekendheid niet ontbreken. Vult uw stembiljet derhalve in met den naam C. L. KLOE K. Eenige Kiezers. MEDEKIEZERS! Brengen wij bij de aanstaande verkiezing van een lid in het Kiescollegie der Herv. gemeente onze stemmen uit op den Heer O. L. KLOE K. Van hem toch weten wij wat wij verwachten kunnen. Reeds vroeger behartigde bij gedurende 8 jaren als ouderling en 6 jaren als diaken de belangen van kerk en armen op onpartijdige wijze. Laten wij dan óp nieuw onze belangen aan hem opdragen en kiezen wij op Maandag a, s. de Heer O. L. KLOE K. Zierikzee. Eenige Kiezersdie tot geen van beide Kiesvereenigingen behooren. Eenige leden der Hervormde Kerk te Zierikzee, ver zoeken hunne medeleden om hun stembiljet tot het verkiezen van een gemagtigde in het Kiescollegie, in te vullen met den naam van O. L. K L O E K. Zij meenen den heer KLOEK als een verdienstelijk lid voor dat Collegia te mogen aanbevelen. Namens vele LEDEN der Hervormde Gemeente te Zie r ik z e e wordt voor de herstemiriinsr op Maandag 21 November e. k. zeer aanbevolen de Heer O. L. KLOEK. Zierikzee, Een stembevoegd Lidmaat 17 November 1870. dier Gemeente. berigt zijne begunstigers, dat zijn reiziger zich MAAN DAG en de volgende dagen met eene fraaije collectie Stalen en nieuwe Drukpa troon en zal aanmelden tot het aannemen van Goederen voor zijne VERWERIJ. Is ook te ontbieden HOTEL VAN VEEN. j j is te bekomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH GENE VERBRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. g- c o o ii d <lo tentoonstelling; van eene Uitgebreide Verzameling Nieuwiglieden Ki»ï<ler",si>eelg-oe<l Surprises enz. alles uitmuntend geschikt voor De aanwezige voorraad wordt nog dagelijks met nieuw aangekomen ARTIKELEN vermeerderdwaarom elk tot herhaald Bezoek uitgenoodigd wordt. De Notaris J. de KATER, Nz., zal, ten verzoeke van zijne princi palen, met Regterljjke magtiging op Woensdag den 23 November 1870des voormiddags 10 uur, te Ellemeêtin de Herberg van P. van Lan ger a ad veilen en verkoopen bestaande in HUISSOIITJTJK, ERF en TTTIINGrT&OJNT)ter grootte van 5 Area 33 Centiares, staande en gelegen te Ellemeetsectie A nos. 191 en 192. v Nadere informatiën te bekomen ten Ktyijore van voornoemden Notaris. Op Woensdag den 23 November 1870, des morgens ten 10 ure, voor P. J. HUBREGTSE, te Wemeldinge aan het Kanaal, van: -t Paardon-van 14 tot 20 jaar, <C% extra goede Melkkoeljen Kmidorseen Barou- fliottoW e i h o i> i, Mangclwortels NXostBouw- en Melhger<4, enz. enz. en onmiddellijk daarna i'n de herberg bij B. Kieboom, aldaar: en KEKL met ERVEN te Wemeldinge aan genoemd Kanaal staande, Informatiën te bekomen bij den Heei I. J. PAARDE- KOOPER te Goes en Notaris H. K. D. van de# BUS- SCHE, aldaar. )EN t U De Notaris Mr. J. J. EBMERINS zal, ten verzoeke van de Erven F. J AOOBI, op Vrijdag den 25 November 1870 's middags ten 12 ure, in het Goessche Veerhuis op de teuwe Haven te Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen staande en gelegen in de Breestraat te Zierikzeeka daster sectie B, No. 804 en 805, groot 64 centiares. staande en gelegen als voren, kadaster sectie B, No. 1459, groot 48 centiares Nadere informatiën te bekomen ten kajatore van voornoemden Notaris. De Notaris WAGTHQ te Tholenzal voor den Heer 0. STEfJN qq., op Maandag ^en 28 November 1870,- 's morgens 10 uren, op Weiland in de gemeente Brüinisse, kadaster sectie C, No. 88, sluitende tegen den bebouw den kom der gemeenteen dus nabij de haven ver koopen stamlengte 6,20 meter, voor de borst 0,75 meter ge middeld. Ook uit de hand te bevragen in massa, ten kantore van den Notaris. Pontstraat, C, 103. ONTVANGEN I— TE KOOP VOOR EEN CIVIELEN PRIJS: OLMEN-, ESSEN"- en KANADA bij den gezworen J. DEKKER Cz., te Wemeldinge. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee, L. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEE te Haamstede. Echte Engelsche en Amerikaansche met Voet- on Handbeweging VOOR ALLER GEBRUIK tegen laagst mogelijke Prijzen. J. <le GRAAF1, Ca. Poststraal. opgerigt to LONDEN in 1803. Nominaal Kapitaal ^1I),S00,000,-; Gestort en Reservefonds - 11,097,619,- waarvan Honderd duizend Gulden is in geschreven op de 4pCts. Nederlandsche Grootboeken. Hoofdkantoor (tevens doraicilinm) m Nederland, West einde, No. 32, te 's Graoenhage. Direkteuren NXJUIJE1V VÈRWEIJ. Deze Maatschappij verzekert tegen Brandschade op vaste premiën en billijke- voorwaarden Huizen, Gebouwen, Fabrieken', Schepen, Schuiten, Koopwaren, Landbouw en Nijvevheidsprodueten enz. enz. De Agenten voor bovengenoemde Maatschappij in Zeeland, zijn: J. G. BETHE te ZierikzeeP. de HAAN te St- MaartensdijkA. van POPERING te Brüinisse, M. GEENE te Hulst, A. LOUS te Oudelande, A. W. REMB- GES te Kruiningen, P. L. REEPMAKER te Aardenburg, G. P. ROOS te Aarderéburg P. RAIJMOND te Axel, F. A. A. FRANSEN van de PUTTE te GoesP. J. van SANTEN te BreskensW. STAAL Wz. te Honle- nisse, E. A. PATEER te Hoofdplaat, J. C. A. CROTN te Sluis, H. B. VERHEIJEN te Middelburg, M. FOKKER te Middelburg, K. HUBREGTSEN te AagtekerkeP. J. HENDRIKS E te Vlissingen en N. D. PAOHE AUGUS TIJN te Tholen, bij wien nadere informatiën zijn te bekomen. ti VOOR Kleermaker. Poststraat. v'ï-cS13' Met 1 MEI of 1 MAART benoodigd: een ongehuwde BOEREN-KNECHT bij de Wed I. H. BROUWER onder Oosterland. Met MEI aanstaade een gehuwde BOERÉN-KNECIIT benoodigd, bij M. L. BROUWER te Oosterland. Brieven franco, doch het liefst in persoon.- Tegen 1 MAART of 1 MEI a. s. een gehuwde BÓEREN-KNECHT benoodigd; të bevragen aan het bureau dezer Courant.Z" TERSTOND EEN BEKWAME B A K K E R S-K N E C H T benoodigd, P. G., bij M. BERMAN te Dreischor. EEN KLEERMAKERS-KNECHT van de P. G. zes maanden vast werk begeer en de adres- sere zich met franco brieven bij F. van LIEREN te Camperland, gemeente Wissenkerkë. e>° ƒ4- .-y é1 zi A C'v W o** Uitgevers s DE LOOZE «fc WAALE. Gedrukt bij de firma: DE LOOZE COMP. O De rikzee I Gel| regel deze Ma! al«T- D'at ge how aan tl ZijJ der DeJ Finanl medei gevraj schik! van 11 den ll is afgl gezonl den h| Hoe sieraal in de| men de zil sprokl derinf zou anclerl in hal genoel is: hif naar c boven I een si gave.r zelfst| niet moet.l part ij I en inl zijner! moet f const! tegen Twee| over

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2