ZIEMkZEESCHE MEI WSBO IVo. 2852. 27sle Jaarg. Zaturdag 19 November 1870. K cliem, puike imen bij Jz. Besturen en Adininistratien. K ennisgevmg. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen, dat er op Zaturdag den 19 dezer, des namiddags te een ureop bet Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal «rehouden worden. Ziebikzee, den 16 November 1870. De Burgemeester B. C. CAU. ennigeving. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee maken bekend: dat het suppletoir der hoofde lijke belasting van deze gemeente, over het loopend dienstjaarop heden door hen voorloopig is vastgesteld en van den 21 dezer tot den 5 December e. k. ter lezing voor een ieder op de secretarie der gemeente zal liggen, zullende ieder aangeslagene, binnen dien tijd, tegen zijn aanslag bij den Gemeenteraad in beroep kunnen komen, bij verzoekschrift op ongezegeld papier, ingevolge de wet. Ziebikzee, den 16 November 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Nieuwstijdingen. Londen16 Nov. Lord Granville heeft aan ver scheidene diplomatieke agenten ten stelligste verklaard, dat Engeland liever zijne toevlugt tot de wapenen zal nemen dan de schending van de onzijdigheid der Zwarte Zee te dulden. Aan de Russische regering is kennis gegeven dat Engeland de opzegging van het tractaat niet kan dulden. De Morning Post zegt dat de wijzewaarop Rusland de Oostersche kwestie wederom op het tapijt gebragt heeft, bewijst dat Rusland en Pruissen zich verstaan hebben vóór den tegenwoordige» oorlog. Het blad dringt aan, dat de onzijdige mogendheden Frankrijk behulp zaam moeten zijn, opdat het een vrede kan sluiten, waarbij het al zijn grondgebied behoudt. In Frankrijk zou Engeland een magtigen bondgenoot vinden. De heer W. II. Bullock, die naar Frankrijk vertrok, om namens het in Londen gevestigde Comité hulp te verleenen aau de Fransche boeren, die door den oorlog zijn geruïneerd rigt uit Faluise nabij Vouziers een brief aau Daily Neios waaraan het volgende is ontleend Met is mij aangenaam te kunnen mededeclen dat de wegen, die door de Duitsche legers zijn gevolgd, niet te herkennen zijn aan de afgebrande huizen of dorpen, of eenig ander bewijs van vernieling op groote schaal. Toch hebben de boeren groote en onherstelbare schade geleden. De Duitschers namelijk heb ben allerwege op hun togt de runderpest verspreid en die heeft zulk eene verwoesting aangerigt, dat b. v. in de gemeente Grand-pré - van al het vee slecht 14 stuks overbleef. Een boer uit Barbenen verklaarde mij, dat hij in vierdagen vier-en-zeventig koeijeu had begraven intusschen behoorde dat vee niet aan hem: 't was bestemd voor het Duitsche le ger. Van zijn eigeu veestapel had hij er 44 stuks voor een appel en een ei in Belgie moeten verknopen; 14 waren er gestorven en had hij aan de Pruisen moeten leveren. De rijke boer had nu slechts één koe en één kalf over. Het gehucht Beaurepaire is op last van de Duitsche autoriteit verbrand, als een repré saille tegen het. feit, dat een Duitsche kapitein en eenige sol daten door franc-tireurs werden doodgeschoten. De dorpelingen hadden er geen schuld aan; en hoe kunnen zij aan de franc- tireurs weerstand bieden, als deze zich in hun dorp komen approvianderen Vrouwen en kinderen worden bij den aan vang van den winter van hun dak beroofd niet alleen: bovendien verliezen zij het grootst gedeelte van hun linnengoed en bedden, want in den regel wordt, voor zooveel ik er over kan oordeelen, dit geplunderd door de Duitschers, die het daarna aan Joden verkocpen, die, naar men zegt, met dit doel het leger volgen. Omtrent deze vijandelijke praktijk werd mij menig staaltje verteld; intusschen behoort men buitengewoon voorzigtig te wezen ten opzigte van de beschuldigingen die de Franschen tegen de Duitschers inbrengen. In de districten tusschen Sedan err Vouziers, waar de inwoners zich slechts met landbouw be zig houden, heerscht minder ellende dan in de industrieele dorpen. Te Voncq zijn meer dan 130 huizen tot den grond afge brand. Gelukkig zijn ongeveer 300 gebouwen van dit zoo welvarende dorp ongedeerd gebleven. Het is echter reeds erg genoeg, dat 130 familien bij dit saisoen van dak en kleederen zijn beroofd. Uit het hoofdkwartier van Garibaldi ontvangt de Daily News weer een brief, den 7 dezer gedagteekend. Het ziet er daar nog treurig uit. „Komt het tot een strijd," zegt de correspondent, „ik ben overtuigd dat wjj allen in de pan gehakt zullen worden. Het is onmogelijk zich een slechter gewapende en georganiseerde armee te'denkeu dan de onze. Bjjna al onze geweren zijn uit het begin dezer eeuw afkomstig. De kavalerie is luttel, in 't geheel hoogstens 50 man sterk. De offi cieren zijn voorzien van karrenpaarden die nog nooit een ruiter hebben gedragen. Ongelukken gebeuren dan ook dagelijks. Eenige dagen geleden, heeft de regering 25,000 fr. gezonden, echter met de waarschuwing hiermee zoo spaarzaam mogelijk om te gaan omdat er niet meer gezonden kan worden. De toekomst laat zich dus niet zeer troostrijk aanzien. Daarbij komt dat de bevolking den vrijwilligers alle hulp ontzegt, zij vreest zoodoende de Pruissen op den hals te krijgen. Het plan van Garibaldi is zoo lang hier te blijven als hem mogelijk is, hij zal zich, wanneer de vijand in massa tegen hem oprukt, op Mouchard terug trekken en, kan hij geen slag leveren, over Loire-le-Saimier en Bourg Lyou zien te bereiken." Madrid17 Nov. De hertog van Aosta, zoon van Victor Emanuel, is door de'Cortes met 191 tegen 120 stemmen tot koning van Spanje gekozen. In de stad heerscht eene levendige stemming. Er hebben hoegenaamd geene ongeregeldheden plaats gehad. 11J fi In de verschillende gevechten die gedurende drie dagen in den omtrek van Orleans zijn geleverd, zouden naar de Francais verzekert, niet minder dan 10,000 Pruissen buiten gevecht zijn gesteld. Men voegt er bij dat de Franschen 1800 man gevangen hebben genomen en dat de vervolging nog verder zou voortgezet zijn zoo het regenachtige weer en de drassige grond het niet belet hadden. De Beyeren hebben zich, naar men zegt, in grooten getale laten gevangen nemen, vermoeid en uitgeput als zij zijn door een krijg, dien zij met tegenzin voeren. In een dorp in den omtrek van Orleans, onderhielden de Pruissen verscholen in eenige huizen en in den kerktoren, een hevig vuur op de Fransche troepen. De jagers van het 7de reg. hebben de vijandelijke positiën met den stormpas aangevallen en den vijand met de bajonet er uit gedreven. De Pruissen, geslagen op hunne geheele linienamen langs de wegen van Chartres en Etampes den terugtogt aan. Zij verloren vooral veel geweren, die onmiddellijk verdeeld werden onder de nationale garden van Orleans. Onze troepen maakten zich daarop wederom van Orleans meester en versterkten de plaats. Ook de Moniteur geeft eenige interressante bijzonder heden omtrent het gevecht van Bacon. Van de Pruissen werden meer dan 6000 man buiten gevecht gesteld. De mobiele garde van de Sarthe heeft zich bewon derenswaardig gekweten en maakte zich van verschei dene kanonnen meester. De ingezetenen van Orleans maakten 500 Pruissen gevangen die geen tijd hadden om te vlugten. De geestdrift te Orleans, Blois en in alle naburige stedeu, is buitengewoon groot. In de France vinden wij een artikel, waarin verschrikke lijke bijzonderheden omtrent de barhaarschheden der Beijeren medegedeeld worden. Zoo wordt gemeld, dat deze in de huizen drongen en de gekwetste Fransche soldaten die zij er vonden woedend aangrepen, hetzij bij de voeten of armen en hen uit de vensters, zelfs uit hooge verdiepingen wierpen. Toen Bacon door hen zoo goed als uitgeplunderd was, en die plaats dus de zware oorlogsschatting niet kon opbrengen, welke nog van hen gevorderd werd, sleepten de Beijeren de grijsaards uit hunne woningen en sloegen hen zoo erbarmelijk, dat de inwoners al wat zij bezaten kwamen brengen. De pastoor van Ormes verhaalt al schreijende, dat hij ge roepen werd om zijn geestelijken bijstand te bieden aan twee burgers, die veroordeeld waren om gefusileerd te worden om dat zij gewerkt hadden aan de loopgraven, welke strekken moes ten om het departement Loiret in staat van verdediging te brengen. Intusschen waren beide personen aan die vaderlands lievende daad gansch en al vreemd. De Beijeren hebben de onrnenschelijkheid zelfs zoover gedrevendut zij de beide Franschen rug aan rug hebben gebonden. Op die wijze wer den zij voor het front der soldaten gebragt, oin hunne straf te ondergaan. De een, die met zijn rug naar de Beijeren was gekeerd, kon alzoo niet getroffen worden, vóórdat de kogels het ligchiiam van den anderen hadden doorboord. Te Villeneuve d' Ingré hebben de Beijeren drie uren lang geplunderd, uit wraak dat de Fransche troepen zich in de woningen verschanst hadden, ten einde aan de aanvallen des vijands weerstand te bieden. Als zij niets beters, of liever onmenschclijkers wisten te doen, doorboorden zij de wijnvaten in de kelders der boeren om den wijn te laten wegluopen. Officieren zoowel als solda ten namen alles van de bevolking wat hun goeddacht. Al de bewoners van Saint-CIoud zijn onteigend en naar Versailles gevoerd, vooreerst omdat hunne huizen aan een verschrikkelijk vuur zijn blootgesteld, en ten anderen omdat zij met het fort Vallerien gemeenschap hielden door een zeer kunstig stelsel van signalen, door middel van gordijnen, luiken en zonneblinden. De aan duidingen door die signalen gegeven waren zoo juist, dat zoodra een hoofd-officier een woning binnentrad dat huis terstond met een regen van kogels en granaten werd overstelpt. 3D< Weenen, 15 Nov. Engeland, Turkjje, Oostenrijk en Italië zijn het eens, om gemeenschappelijk en vastbe raden te handelen tegenover de eischenvan Rusland. Deze mogendheden arbeidden thans aau eene collectieve nota. In Trier heerscht een ware hongersnood. Den 11 den was er een volslagen gebrek aan zout. Eerst tegen den middag kwam een wagen aan, die aan dien abnormalen toestand een einde maakte. Het artikel is echter 50°/ft duurder dan gewoonlijk. In Metz schijnt thans overvloed aan levensmiddelen te zijn. Vele handelaars die met aanzienlijke voorraden naar die stad waren vertrokken in de hoop ze tot een voordeeligen prijs te kunnen slijten, keeren zeer teleurgesteld met hunne waren terug, die zij niet meer konden verkoopen. Brussel, 17 Nov. Vreemdelingen, die met toe stemming van de Pruissen Parijs verlaten hebben en hier ter stede aangekomen zijndeelen mede, dat de strijdkrachten van Parijs 650,000 man bedragenwaarbij zich 260,000 mobiele gardes bevinden. De voorraad versch vleesch kan nog 14 dagen duren; paardenvleesch was er nog voor eene maand; met den voorraad granen kon men het nog wel twee maanden uithouden. Er was een vreemden-legioen opgerigt, dat reeds 1500 man sterk is. De nationale garde bleef weigeren om in het open veld te strijden of de forten te bezetten. Decorrectionele regtbank te Brussel heeft dezer dagen uitspraak gedaan in de zaak vau zekeren Apollonarius Laarent, een zich in Belgie ophoudenden Franschman, die, volgens zijne opgave, te Rijssel te huis behoort. In de vorige maand heeft deze Laurent achtereenvol gens twee brieven aan „Zijne Majesteit Napoleon III, krijgsgevangene, geïnterneerd te Wilhelmshöhe", gerigt, waarin hij mededeelde, dat hij en drie zijner vrienden, die zich te Londen bevonden en betrekkingen met de omgeving van Keizerin Eugénie hadden aangeknoopt het plan hadden opgevat om den keizerlijken Prins te ontvoeren en naar Frankrijk over te brengen, of, indien zij in dat opzet verhinderd mogten worden den jeug digen Prins om te brengen, tenzij de Keizer onverwijld aan het adres van hem (Laurent), poste restante te Brussel, eene som van honderd duizend francs afzond. Deze brieven zijn uit Wilhelmshöhe onmiddelijk naai de Brusselsche politie gezonden en hebben tot de arres tatie van den schrijver geleid. Laurent heeft niet ont kend, de brandbrieven geschreven te hebben, maar heeft beweerd dit in eene ijlende koorts of in eene vlaag van verstandsverbijstering te hebben gedaan. De regt bank heeft met deze opheldering geen genoegen genomen en Laurent tot het minimum der op zijn misdrijf ge stelde straf, gevangenzetting voor den tijd van zes maanden en het betalen eeoer geldboete van 100 fr., veroordeeld. De veroordeelde was op het punt van aan de Fransche overheid uitgeleverd te worden wegens eene hem te last gelegde ontvreemding van gelden te Rijssel. Arnhem 14 Nov. Men verneemt dat de onlangs gearresteerde lieer v. d. W., beschuldigd van verkrach ting zijner eigene dochter het voornemen schijnt te hebben zich te laten doodhongeren; althans hij is niet te bewegen het minste voedsel te nuttigen. Ook zou hjj zijne misdaden reeds bekend hebben. Uit goede bron wordt berigt dat te Borne de veetyphus onder de paarden is uitgebroken en er reeds 5 aau bezweken zijn. Te Polsbroek is in vorige week 8'/.^ hectare land voor/17000 (dus ƒ2000 per hectare) uit de hand verkocht. 'S Gravenhage, 16 Nov. z. M. de koning heeft aan deu heer de Waal op zijn verzoek, wegens ziekteeervol ontslag verleend als minister van koloniën onder dankbetui ging voor zijne aan den lande bewezen diensten, en met de portefeuille van dat departement ad interim belast den heer Brocx, minister van marine. 's Gravenlia^o17 Nov. Het gerucht als zoude de heer Thorbecke de zamenstelling van een conservatief ministerie hebben aangeraden, schijnt vol komen waar te zijn. Hiertegen bestaat evenwel eene zeer krachtige oppositie. De heeren van Bosse en Fock hebben den hoog leeraar Opzoomer de portefeuille van justitie aangeboden. Uit de memorie van beantwoording van Hoofd stuk VIII (Oorlog) blijkt dat de inhoud van het voor loopig verslag aan den minister aanleiding gegeven heeft aan den Koning zijn eervol ontslag te verzoeken. VlissinffCn, 16 Nov. De nieuwe stoomboot „Zeeuwsch- Vlasuideren", bestemd voor den dien9t op de Wester Schelde voor rekening dezer provincie, i9 gisteren in dienst gekomen. Op 23 dezer zal alhier in 't openbaar worden ver kocht een kanon, ruim 8000 kilogr. zwaar. Dit verbazend stuk geschut is op eene zonderlinge wijze vervaardigd het heeft altijd gestaan aan den Westdijlc. In den tijd toen Vlissingen bij het tractaat van Fontainebleau bij Frankrijk werd ingelijfd, werd dat stuk daar op last van Napoleon geplaatst, otu als correspondentie-stuk te dienen; bommen, met brieven geladen, werden van daar naar Breskens overgebragt, om generaal Bernadotte, die toen met een groot korps in het vierde district van Zeeland gelegerd was, op de hoogte van de manoeuvres der Engelschen te houden. Bij het gebruik werdén al de glasruiten in de omgeving verbrijzeld. Groes, 16 Nov. Voor weinige dagen trok de be grafenis van den heer Otlo Verhagen eenige belangstel lenden naar ons kerkhof, die eene stille hulde brag ten aan een verdienstelijk medeburger en gevolgd werden door een tal van nieuwsgierigen, die ook eens wilden zien hoe het bij de ter aardebestelling van een vrij metselaar toegaat. De laatsten zagen er niet veel bijzon ders, de eersten hoorden gaarne het eenvoudige maar ware woord, dat bij het graf gesproken werd door den heer Fransen van de Putte. Heden ging een veel grooter aantal naar den doo- desakker om getuige te zijn van de begrafenis van ds. Budding. __Uit den aard der zaak moest het aantal hier grooter zjjn en wie Budding gekend hebben, verwonderen zich niet, dat aan zijn graf vele tranen werden gestort. Voor zoover zij de tolken van dankbaarheid waren vloeiden zij teregt. De man deed in zijn leven veel goed. Meer zeker nog door zijne liefde voor de armen dan door zijn ijver voor de kerkleer; schoon het gezegd mag worden, dat hij geene doode orthodoxie voorstond, zooals hier ove rigens door de groote menigte wordt voorgestaan. De gemeente verliest in beide medeburgers veel, hoe onder scheiden hun standpunt was, maar het is te hopen, dat de vrucht van beider zeer werkzaam leven niet zal uit blijven. Er wordt nu veel over hen gesproken, hunne deugden en gebreken in het breede vermeld. Maar beter zal het zijn als het voorbeeld van liefde en verdraag zaamheid door Budding gegeven door zoovele liefde- looze letterknechten wordt nagevolgd en als het streven van Verhagen om licht en kennis te ver spreiden vrijheid en zelfstandigheid te bevorderen niet wordt afgebroken door de mannen van den terug gang. Beide afgestorvenen werden bier bij hun leven door velen niet begrepen; hopen wij, dat uit het zaad door hen gestrooid, zij het langzaam, iets goeds voorkomt, dat hun tot het schoonste gedenkteeken en de gemeente tot eene blijvende vrucht zou zijn. Sint-Annaland, 17 Nov. Den 15 dezer werd hier het vergelijkend examen gehouden voor de solli citanten naar de hoofdondevwjjzers-betrekking, vacant geworden door het overlijden van den ijverigen en algemeen geachteu heer J. v. d. Bel. Van hen die zich daartoe hadden aangemeldwaren tegenwoordig de heeren Noordegraaf, Slager en v.d. Waai). Het examen werd in tegenwoordigheid van al de gemeenteraads leden afgenomen door den schoolopziener in dit dis trictden Hoog ÏM. Gestr. heer Mr. C. J. Pické bijgestaan door den beer van Langeraadhoofdonder wijzer te St.-Maartensdijk. Na den afloop van het examen werden alle drie de sollicitanten door Burgemeester en Wethouders in overleg met den schoolopzienerter benoeming aan den Raad voorgedragen, en onmiddellijk hierop werd door deze tot eene stemming overgegaan. De» heer Slager, die sinds ruim 5 maanden de school op zulk eene wijze heeft waargenomen clat hij de achting en genegenheid der gemeente en de tevredenheid had verworven van hendie met het opzicht over 't onderwijs belast zijn en die bovendien op het examen de meeste punten behaald hadwerd met algemeene stemmen benoemdwelke benoeming echter op dien avond noch aan den belanghebbendenoch aan anderen is bekend gemaakt. Hadden de sollicitanten in den loop van den dag nevens de heeren examinatoren en leden van den Raad overvloed van ververscbing genoten 's avonds namen zij met dezen deel aan een welvoorzienen disch. Keur van spijzen, tal van toasten, afgewisseld door zangen vriendschappelijk gesprekdit alles bracht de nan- zittenden in een zeer vrolijke stemming en deed de uren al te spoedig voorbij snellen. Een der sollicitanten, die reeds verscheidene raaien en in verschillende pro vinciën gesolliciteerd hadmaar voor het eerst in Zeeland kwam, betuigde zijne hooge ingenomenheid met en innigen dank voor de bejegening, die hem zoowel tijdens het examen als aan dezen disch te beurt mocht vallen. Neemt men voorts nog in aanmerkingdat de van elders gekomen sollicitanten vrij verblijf hadtien en hun later eene tegemoetkoming verstrekt is voor de reis kosten dan moet men zeggen dat het Bestuur van Sint-Annaland in dezen allen lof verdienttrou wens voor alles wat de belangen van het onderwijs betreft, betoont dat Bestuur steeds groote belangstelling. Zierilcasee, 18 Nov. Onverwachts beeft de span ning waarmede de volken van Europa de worsteling tusschen Frankrijk en Duitschland gadeslaaneene afleiding gekregen, nu de Oostersche kwestie plotseling op den voorgrond treedt. Het is alsof alle vragen, die zoolang Europa in onrust hebben gehoudenthans hunne oplossing naderen. De Romeinsche kwestie is tot groot genoegen van alle vrienden van vrijheid en vooruitgang uit den weg geruimd, de Oostersche dreigt eveneens opgelost te zullen worden, helaas! naar het schijnt, op minder vreedzame wijze. De Czaar van Rusland heeft eenvoudig te kennen gegeven dat hij zich door bet tractaat van 1856 niet meer gebonden acht. Prins Gortschakoff heeft den 31 Oct. 11. eene circulaire aan de hoven van Weenen Parijs, LondenBerlijnFlorence en Konstantinopel gerigt, waarbij met ronde woorden gezegd wordt dat door dit tractaat en bepaaldelijk in art. 14 Rusland eene beleediging is aangedaan, die het niet langer verdragen wil. In dit artikel wordt de Zwarte Zee neutraal ver klaard en aan de beide partijen dat is aan Rusland en Turkije toegestaan in die zee een bepaald getal oorlogschepen van eene opgegevene grootte te hebben. In de circulaire van den heer Gortschakoff wordt tevens gewezen op het feit dat dit tractaat herhaaldelijk is geschonden ten opzigte der Donau-Vorstendouimen zoodat ook Rusland zich niet meer door die bepalingen kan gebonden achten. Had de Czaar de beleefdheid gehad, om eene wijzi ging of opheffing der voor zijne waardigheid zoo hin derlijke bepaling te vragen, dan zou de toekoiust minder donker zijn; maar de toon die hij aanslaat, de meer dan vrijmoedige wijze, waarop hij het tractaat eenvou dig als vervallen verklaart, en de minachtingdie hij zoo duidelijk voor liet oordeel der overige belangheb bende mogendheden openbaartom wier goed- of afkeuring hij zich niet schijnt te bekommeren doen zien dat keizer Alexander alle kansen vooruit goed heeft berekenddat hij thans zijne ure gekomen acht en ten volle verzekerd is, dat niets hem thans kan dwarsboomen in de vervulling zijner lang gekoesterde plannen. En niet te ontkennen is bet, dat het tijdstip bij uit stek goed gekozen is. Frankrijk kan er niet aan den ken om zich tegen Ruslands staatkunde te verzetten Oostenrijk is inwendig verdeeld en onmagtig zich te laten gelden Italië heeft een te kwaad geweten om den kolossus van het Noorden niet naar de oogen te zienPruissen is reeds gewonnen voor deze zaak, daar alle Duitsche bladen van oordeel zijn dat het reeds zijne toestemming tot Ruslands plannen heeft gegeven. Alzoo komt de verdediging van den „krankeo man" (Turkije) geheel voor rekening van Engeland. Op Engeland is in deze kwestie het oog van geheel Europa geslagen. Konstantinopel is evenals Antwerpen een van die punten, aan welke Engeland de hand niet niet laat slaan, zonder zich te doen gelden. Wat Turkije betreft, dit is door deze daad niet ver rast. Reeds lang was de Porte er op voorbereid en heeft zich er op ingerigt een aanval van Rusland bet hoofd te bieden. Volgens de berigten uit Konstanti nopel is de Turksche regering tot het uiterste besloten en zal zij zich moeijelijk door de Europesche diplomatie van hare houding tegenover deze Russische uitdaging af laten brengen. Wenschelijk is het, dat het gevaar, hetwelk Europa bedreigtnog afgewend moge worden. Maar hoe den afloop ook moge wezen ééne vraag rijst bij ons op namelijk deze Wat beteekenen tractaten in den tegen woordige» tijd als een der onderteekenaars, wanneer het hem goeddunkt, eenvoudig behoeft te zeggeu: „ik acht me niet meer gebonden Ge«neng:<l<; berigten. Hoe de Pruissen in Frankrijk zoo nu en dan handelen, be wijst het volgende weer. Een rijk man in een Frausch stadje werd op een morgen uit zijn bed geligt, en toen die man vrnê«* wat dit beteckende, kreeg hij ten antwoord: „Gij bemint de Pruissen niet, en daar uwen invloed ons nadeelig zou kunnen zijn, zullen wij u naar Duitschland zenden, waar gij zulr kunnen werken in de forten van Maintz." En het geschiedde alzoo, terwijl het den man niet vergund werd, wat zakgeld bij zich te stekeu. Nu, dat spreekt van zelf, het geld dat er gevonden werd was voor de Pruissen. Te Straatsburg schijnt liet on mogelijk te worden de inwoners te gewennen aan de Pruissische heerschappij. Er wordt gestolen eu gemoord, zonder dat de daders altijd gevat kunnen worden. Die dan ook een Pruis doodsteekt wordt een held genoemd. Dus, hoe is het mogelijk dat daar rust kan komen? Iemand te Z. is door wegkrui pertje te spelen bijna in een oven gesprongen, doch de bakker heeft het nog belet; en: Hij zag van schrik niet eenmaal om En nam een kort besluit, Te kiezen tusschen sprong hoe krom, Want 'tspelen dat was uit. Een zot te Scherpenisse wordt aangeraden zich zoo niet aan te bevelen om op eene zilveren bruiloft genoodigd te worden want dat staat altijd maar leelijk, en de menschen zijn niet gesteld op zulke indringers. Dus: Wil die gekheid niet meer doen, En houdt beter uw fatsoen, Want gij wordt nu reeds bespot, Daar gij reeds zijt stapel zot.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1