ZIEBIKZEESCHE IVlEI HMtUIIE No. 2851. 27sle Jaarg. ik a Ji H 1st Donderdag 17 November 1870. F Besturen en Administration. Algemeene Schouwing Nieuwstijdingen. ÜStalhe. JFrmuBrti T E L E G R A M. erikzee. B Mi o S L. liar G. en OEDIG tee ïtzij hi a bureau 0p DE VLOEDPLANKEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- ■ikzee Grelefc op artikel 8 der Verordening houdende maat delen tegen de gevolgen van hooge vloeden binnen doze gemeente; Maken bekend, dat de bij dat artikel bedoelde ;»1- omeene schouwing- op de vloodplun- Iceii met alles wat daartoe behoort, zal worden gehouden op Woensdag den 28sten November aanstaande na" te vangen te twaalf uur des middags. Zij herinneren de belanghebbenden aan het voorschrift dor'Verordening, dat de Vloedplanken of Kistingen alsdan moeten zijn buitengebragt en geplaatst. Zierikzke 9 November 1870. De Burgemeester en Wethouders, B. 0. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. XjOucIoii 15 Nov. De bladen bespreken de stap die Rusland beeft gedaan tot opzegging van het tractaat i 1856. De Post zegt: „Er kan geen twijfel bestaan ,tvcntde gedragslijn van Engeland tegenover deeischen ,..ii Rusland. Wij zullen ons tegen een aanslag op Tur kije tot eiken prijs verzetten zonder ons door overmagt te laten afschrikken. - Naar de Standart mededeelt, concentreren de Rus sen zich in Bessarabie en hebben de militaire gouverneurs Polen bevel ontvangen om de verlofgangers op te roepen. De TelegrajAi meldt, dat 60 Russische gepantserde kanonneerbooten in dë Zwarte Zee gereed liggen. liet bevestigt zich dat het Gouvernement de vloot wapent, tengevolge van de verklaring van Rusland en dat de EngeRche regering daarvan inedëdeeliug heeft edaan aan Oostenrijk en Italië. De Pall Mall deelt den volgenden brief mede van eene Parijsche dame, welke duidelijk aantoont, dat voor velen te Parijs de ellende en ontbering reeds verschrik kelijk moeten zijn: „Het gelukt ons ten minste om in het leven te blijven. Ik besloot gisteren, oin paardenvleesch te eten, en ik geloof dat ik mijn tegenzin overwonnen heb; mijn honger ras dan ook al te groot. Ik kan u niet zeggen welk Ril honger wij dikwijls hadden. Boter, kaas en spek zijn voor geen geld te krijgen. Aardappelen worden ook schnarsch. Er is koffij genoeg, maar geen melk. Ik heb lang, als een bijzondere gunst, nog iets van den melk boer ontvangen, doch hij moet zijn koerjen slagten, daar er geen voedsel meer voor haar is. Een klein weinigje olie heeft de fruitvrouw voor mij bewaard. Wij hebben no» vier blikken bouillon over en de helft van de ham, welke M.... ons zond. Onze rantsoenen van vleesch voor drie dagen eten wij altijd te gelijk en hebben dan nog honger. Ik moest '2uur wachten eer ik mijn rantsoen paarden vleesch ontving en ik was in een erg gedrang. Doch het gedrang was niet in vergelijking met dat van verleden Vrijdag. De hekken werden tweemaal tegen den grond geworpen, en ik werd erg bezeerd. Ik gilde verschrikkelijk. Ik herinnerde mij volstrekt niet hoe ik ten laatste uit het gedrang kwam. De vrouwen zijn ware duivels. Hoe goed begrijp ik mede tooneelen der eerste revolutie. M.... is gisteren vleesch gaan halen en moest drie uren wachten. Een der nationale gardes die de orde trachtten te bewaren, werd bijna gedood en op een draag baar weggevoerd. Ik' geloof niet dat ik mede kan gaanen toch ga ik, liever dan dat wij in het geheel geen vleesch be komen; want door niets dan brood en rijst te eten, voel ik mjjzelven den geheelen dag flaauw, en E.... is niets beter. Niemand weet welk een ontbering het is, om zonder vleesch, boter, veten kaas te zijn. Ik had gaarne wat ezelsvleesch gehaddoch de prijs was al te hoog zes francs het pond. Er zijn nog eenige eijeren tegen zes stuivers hetst.uk en appelen acht stuivers. Wij hebben slechts weinig gas. Ik moet zeggen ik verlang vurig naar deti wapen stilstand, enz." Officieel is aan het gemeentebestuur van Rome ken- s gegeven, dat tegen het einde van November de koning zijn plegtigen intogt te Rome zal houden be geleid door alle koninklijke prinsen en prinsessen de ministers, de vertegenwoordigers der mogendheden en der pers. Reeds menigmaal is melding gemaakt van onge hoorde wreedheden door de Duitschers in dezen oorlog begaan. Menig Fransch dorp is reeds in brand gestoken enkei omdat eenige der bewoners op den vijand had ge vuurd. De Union-Fransche-Comtcfise meldt thans weder om iets dergelijks. De onderwijzer te Casseij bevond zich op 7 dezer nabij de kerk, toen de Pruissen het dorp verlieten. Hij had de dorpsklok opgewonden; op hetzelfde oogenblik sloeg de klok tien ure. Het was geen signaal dat men gaf, het was alleen het uur dat aangewezen werd. De officier, die aan het hoofd der Pruissen stond, gaf evenwel bevel den onderwijzer te vatten, hem beschuldigende de stormklok geluid te hebben om den vijand Nte herigten dat de Pruissen het dorp verlieten. De onderwijzer tracht hem te bewijzen dat dit het uurwerk is, dat slaat, en dat het ook geslagen heeft zoolang zij in het dorp waren. De dorpspastoor tracht den officier te overtuigen. Niets hielp. De ongelukkige onderwijzer b eef in handen des yijands en weldra vernam men dat hij doodgeschoten was. Twee dagen later werd zijn lijk in.-het dorp teruggebragt. Bij het uitbreken van den oorlog bestond het Fransche leger uit 8 vegementen infanterie van de garde, 1 bataljon jagers van de garde, 100 regementen linie- infanterie, 8 regementen zouaven, 20 bataljons jagers, 3 bataljons 1 igte infanterie, 1 vreemdenlegioen en 3 regementen turko's. Van dit leger bestaat thans niets meer dan 6 rege menten infanterie, 3 bataljons ligte infanterie en het vreemdenlegioen, waarvan de 4 eerste regementen bij het Loire-leger, de 2 andere te Parijs zijn. Do laatst zamen- gestelde regementen bestaan uit de dépots, jeugdige cons ents en oude soldaten, die weder dienst genomen hebben. In het bekende werk: de Dorpspastoor van den den abt***, wiens pen menige voortreffelijke schets uit het Roomseh-katholijk kerkelijk leven gaf, komt de be schrijving voor van oen priester, wiens vrijere gods dienstige denkbeelden hem aan vervolging blootstellen. Miskend in zijne talenten en vroomheid, bezwadderd dooi de lastertaal van zoogenaamde vrome zusters, verjaagd en vertrapt, eindigt hij met koetsier te worden en op den bok van een fiacre te Parijs een armzalig leven te leiden. En thans meldt een Fransch blad, dat in de straten van Parijs ruim 800 voormalige "priesters leven, die gedwongen zijn om in de laagste betrekkingen ban leven te.leiden; 480 van hen zijn koetsiers op fiacres 25 zijn waterdragers; 80 zijn deurwachters; 75 zijn reinigers van riolen; 50 zijn nachtwerkers, en 15'verkoopen op den publieken weg allerlei snuisterijen Tours, 13 Nov. De gevangenneming van Gari baldi wordt niet bevestigd. Gambetia heeft zich naar Orleans begeven om bet jer der Loire geluk te wenschen met de overwinnin gen op 9 en 10 dezer. Hij heeft tot de soldaten een proclamatie gerigtwaarin hij den moed der troepen aanvuurt en de hoop te kennen geeft dat met zulke soldaten de republiek zal zegepralen. Gustave Flourens, een der hoofden van het oproer E Parijs op 1 Nov., is gearresteerd. Tours, 15 Nov. Het Gouvernement heeft besloten tot eene gecombineerde offensive beweging tegen de generaals von der Tann en von Werder, in de nabij heid van Orleans. Men verwacht dat het morgen tot een treffen zal komen. Versailles, 10 Nov. De heer Wodehouse, die door de Duitsche overheden geraagtigd was om Parijs tevevlaten, is in den afgeloopen nacht hier aangekomen, vergezeld door een groot aantal Engelsche onderdanen. Verscheidene hunner verkeeren in de grootste ellende. 2ij verklaren dat de provisiën sterk afnemen. Het weder is koud en er valt veel sneeuw. Weenen, 14 Nov. De Presse bevat een nauwkeu rig overzigt var. den inhoud der Russische nota-circu laire waarin wordt aangekondigd de opzegging dei- additionele konventie, betreffende de sterkte der vloot in de zwai-te zee. Aan het slot van dit document wordt gezegd, dat gelijktijdig aan den sultan een gelijke vol komen onafhankelijkheid zal worden teruggegeven. De overige gedeelten van het tractaat van Parijs zullen hierdoor niet in discussie worden gebragt; evenwel is de russische regering bereid met de overige mogend heden die dit tractaat onderteekenden in overleg te tredenbijaldien zoodanig overleg mogt gewenscht worden ter verbetering, of zelfs ter bekrachtiging van de bepalingen van genoemd tractaat. Berlijn13 Nov. Op bevel des konings zullen maarschalk Canrobevt naar Stuttgartmaarschalk Ie Boeuf naar Bon en maarschalk Bazaine naar Aken vertrekken. Géneraal von der Tann meldt, dat de verliezen in het gevecht van Orleans geleden42 officieven en 667 man aan dooden en gekwetsten bedragen. Volgens eene correspondentie uit Versailles heeft de Koning van Pruissen een brief ontvangen van Kei zer Napoleon, waarin deze hem zijn dank betuigd voor de welwillendheid waarmede de Koning gehoor heeft gegeven aan zijn wensch om de krijgsgevangen maar schalken in zijne onmidclelijke nabijheid te mogen hebben. Naar men zegtheeft de Keizer in zijn brief er een wensch bijgevoegd, waaraan wel niet voldaan zal wor den, namelijk dat ook de keizerlijke garde in de nabij heid van Wilhelmshöhe geïnterneerd mogt worden. Een zonderling gerncht verspreidde zich vóór een paar weken te deze» stede, zoo meldt de Berlijnsche correspondent der Kolnische; een vaandrig die zich door buitengewone dapperheid bij het heroveren van een Pruis- sisch vaandel had onderscheiden en daarvoor met het IJzeren Kruis was beloond, behoorde, zoo zeide het ge rucht, tot de „zwakkere" sekse. Het verhaal door som migen als volkomen waar en juist verdedigd, werd door anderen als een.sprookje onder de verdichtselen gerang schikt. Thans blijkt de eerste lezing de ware te zijn. Het blijkt thans, dat deze jonge dame die een uitmun tende opvoeding heeft genoten, bij het begin van den oorlog het officiersexamen heeft afgelegdals vaandrig bij het leger in dienst is getreden en dat haar heldhaftig gedrag, waarbij zij vier wonden heeft gekregen, het feit aan het licht heeft gebragt, dat zij tot de „zwakkere" sekse behoort. Zij is 24 jaren oud en bevindt zich thans bij hare familie te Tilsit. Over het gevecht bij Le Bourget op 30 October dat, hoewel er slechts 8 bataljons der garde streden, een der bloe digste was van den ganschen oorlog maakt de Schlesische Zeitung een uitvoerig rapport openbaar, waaraan wij een en ander onlleenen, daar bet geheel Ie lang zou zijn. „Den 30sten 's ochtends stond de artillerie van de garde op een hoogte achter Pont-Iblon. Voor haar bevond zich het regiment Koningin Elisabeth met 11 compagniën, het. bataljon scherpschutters der garde en een bataljon van het regiment Koningin Augusta, zamen alzoo 19 compagnicn. Voor Blanc Mcsnil in de linkerflank stond het regiment Franz met 2 ba taljons en in de rcgtertlank bij Duguy het regiment Alexander, ook met 2 bataljons. De twee regimenten werden door caval- lerie gedekt. Om half acht in den ochtend nam liet bombardement een aanvang, dal '/2 uur duurde. De granaten vielen wel in het dorp, maar rigtlen toch aan de massieve huizen geen schade aan. De Franschen waren juist aan het ontbijtentoen zij dooi de Dnitsche kogels en bommen werden verrast. Zij vluchtten ijlings naar de kelders en achter de muren, om eenigzins beschut te staan. Van de schansen en uit de fnrten werd het vijandelijke vuur levendig beantwoord, doch zonder eenig re sultaat. Jntusschcn was de infanterie voorlgeruktom op het verschanste dorp een aanval te doen. De scherpschutters der garde gingen en tirailleur voorop, hun volgde het eerste bataljon van liet regiment Elisabeth, onder den luitenant-kolonel v. Za- luckowski. liegts van deze koloiine marcheerde het 2de ba taljon, liuks hel bataljon fuseliers. Langzaam trokken deze troepen vooruit en de hoogte op, terwijl de Dnitsche artil lerie verstomde; ten einde niet op de wapenbroeders zelve» te vuren. De vijand had het dorp zeer versterkt met schansen en bar ricaden. Achter alle muren lagen tirailleurs verborgen, en uit alle vensters flikkerden schoten. Kr werd een vrcesclijk vuur op de met kalaien tred voorwaarts rukkende Dnitsche kolonnes onderhouden, dat hun echter noch terug deed deinzen, noch zelfs -,\au het wankelen brngt. Zonder een schot te doen marcheerden zij steeds door, met vliegende vaandels cu onder het bemofcdi- gend weerklinken van die Wacht am Rhein, door de regimenls- kapel, tot dat zij den vijand tot op honderd pas genaderd waren. Toen zweeg de muziek om vervangen te worden door een krachtig en driewerf hocrah, waarmede de gcheelc Duitsche troepenmassa zich in den stormpas op de vijandelijke verschan singen wierp. Het concentrisch vuur der Franschen rigtte evenwel schrikbarende verwoestingen aanen bij geheele rijen le gelijk werden de Duitschers ernstig gewond. (Iel bleek spoedig, dat men het dorp in het hart niet kon aantasten, zonder ont zaglijk verlies van menschenleveusmen besloot dus tot een flaukaanval. Doch ook hier ging liet uitermate langzaam voor uit. De muren waren eindeloos en boden weerstand aan de felste slagen der pion uiers. Hier en daar werd wel eens beproefd door een venster te klauteren, maar over het geheel leverde dat weinig op. Toen evenwel de Duitschers eindelijk een poort hadden ontdekt, erkende men daarna al dadelijk de plaats voor den hoofdaanval. De poort gaf toegang tot een grootc plaats. Nadat mcu zich dien toegang verschaft had, drongen scherp schutters der garde en grenadiers naar binnen. Uit de omlig gende huizen bleven echter de Franschen een werkdadig vuur onderhouden; een der vele slachtoffers daarvan was graaf Waldersee, de opperbevelhebber van liet regiment Augusta. Ben kogel doorboorde hem de horst; hij zonk ineen, en had slechts tijd te roepen„Groet mijne arme vrouw 1" en was niet meer. Intusschen werden de omliggende gebouwen ach tereenvolgens genomen. Evenwel eenige huizen in bezit hebbende, ging het overige zeer gemakkelijk. Van de eene woning drong men in de andere. De Franschen verweerden zich als razende», maar moesten eindelijk zwichten. Nergens werd deu Franschen rust gelaten. In het 'front deden de Duitschers andermaal een aanval op de hoofd barri cade. Met opgeheven vaan rukte het tweede bataljon van het regiment Elisabeth op de Franschen los, die hel met een allermoordadigst vuur. ontvingen. Daar vielen velen ter aarde, om nimmer weder op te staan, en ook hel vaandel zonk neder. Snel wordt het weder opgenomen door den vice-korporaal Kar- bunkelstein, die reeds te Metz het ijzeren kruis verdiende; doch ook hij wordt neergeschoten en andermaal valt het vaandel. De dappere schaar, door het vreeselijk vuur gedund, weifelt; drie officieren springen op de barricade om hunne man schappen aan te vuren, en storten op hetzelfde oogenblik ineen. Hachelijk is de toestand. Nog één oogenbliken de Duitschers zijn verloren. Daar dringt de divisie-generaal Budritzki voor uiléen grijsaard in jaren, maar een jongeling in kracht en heldenmoed. Zijn paavd wordt onder hem doodgeschoten. Hij gaat te voet. Met opgeheven sabel rukt hij vooraan. Met de linkerhand' grijpt hij liet vaandel, met de rechter, zwaait hij hel zwaard, en roept den wankelenden soldaten toe; „Helpt, mannen, voorwaarts Thans draalt niemand meer. Het voor beeld door den kloeken grijsaard gegeven, wordt nu gevolgd door den kolonel v. Zaluskowski en den luitenant-kolonel von Grolman». Met hun drieën bestijgen zij het eerst de barricade. Niet langer kunnen de Franschen weerstand bieden. Zij ver laten in allerijl deze straat verschansingom zich in de nabij zijnde huizen le nestelen en andermaal een moorddadig vuur tc beginnen. Ook hier vielen vele Germaansche dapperen, onder lien in de eerste plaats de kolonel Zaluskowski. Te ver- geefsch beproefden ,de hinpengedrnifgenen zich meester te maken van de verderfelijke huizen. Onophoudelijk werd uit de woningen gevuurd, uit alle ven sters, zelfs uit de dakkamers regende het projectielen op de in de straat slaande Duitschers. Eindelijk was het den troepen, die op het plein doordrongen, gelukt de huizen links geheel te nemen. De daar geposteerde Franschen werden deels neer geveld, deels gevangen genomen. Uit de huizen ter linkerzijde begonnen nu (le Duitschers naar de tegenover liggende wonin gen te schieten bovendien drongen andere troepen van achteren de laatsten binnen. Weldra moesten ook de verdedigers der huizen rechts, van twee kanten bestookt, capituleereu en zoo bleven behalve de kerkslechts twee groote gebouwen over, waar uit nog slec«l9 geschoten werd, en waar bovendien twee mitrailleu ses zich bevonden. De verovering dezer laatste verschansing kostte insgelijks veel bloed. De eene helft va» het dorp was nu in handen der Duitschers, maar er moest nog uren lang in de andere helft gestreden worden, alvorens de Duitschers zeker kouden zijndat hun de palm der overwinning topkwam. De Franschen hadden in dezen dag 1262 man aan gevange nen verloren de mitrailleuses bragtcn zij bijtijds in veiligheid. Hun verlies aan dooden en gewonden wordt niet opgegeven doch moet grooter zijn dan dat der Duitschers. Deze verlo ren 600 man aan dooden en gewonden. Brussel 14- Nov. De Echo du parlement meldt uit Arlon dat daar aangekomen reizigers berigt hebben dat Thionville gebombardeerd wordt, en de stad sedert gisteren in brand staat. Assen 11 Nov. Deze week werd hier een huis in veiling gebragt, waarop sedert 1818 zeer bijzondere servituten rusten. Er mag geen „uil of vliegend gevo gelte" worden gebonden noch leer worden gelooid. Er raag geen slagter, herbergier, smid, koperslager of jood wonen. En zoo meer. 't-Gekste is nu dat een Israëliet de hoogste bieder en ten minste provisioneel eigenaar werd. Scheveniiig;eii, 14 Nov. Hebben wij onlangs vermeld eene daad van zeerooverij opeeneScheveningsche schuit gepleegd thans is wederom zulk eene tijding mede te deelen: De schipper C. Mooymanvarende het vissersbomschip De Hoop geleid mij, op de hoogte van Yarmouth visschende, werd aldaar op den lste'n dezer des avonds omstreeks 7 ure zonder eenige aanleidende oorzaak, op het onverwacht door 4 Engelsche visscher kotters aangevallen; door de bemanning van een dier schepen, 16 a 17 personen, werden 22 zijner netten ge- Icapt en medegevoerd, benevens speribben, breek en 250 vademen touw. De kaper beproefde daarop de Scheveningsehe schuit in den grond te loopen; die poging mislukte evenwel doorliet breken van den kluiverboom deskotters, terwjjl de kotter zelf' drie groote gaten bekwam. Had de kotter zijn doel bereikt, zeker had men alsdan weder het verlies van 9 menschenlevens te betreuren behalve het schip en de lading. Zoodra een en ander was gekapt en mede gevoerd moest de ongelukkige Seheveningmche visscher nog tot zijn leedwezen zien dat de bemanning der vier kotters tot de verdeeling van den buit overgingen. Door groote vlijt en spaarzaamheid was het aan genoemden schipper gelukt zich eenmaal eigeuaar van zijn visscherschuit te mogen rekenen, nu verloor hij door baldadigheid op eens p. in. ƒ700, terwijl hij thans genoodzaakt was naar Scheveningen terug te keeren. In vroegere jaren werd onze visschersvloot door onze oorlogschepen beschermd; thans schijnen onze visachevs overgelaten te zijn aan het geweld van elk, die sterk genoeg is hen te beroov.en. Woi'kendam, 13 Nov. In de afgeloopen week had alhier een treurig voorval plaats. Een schipper had het ongeluk uit de roeiboot te slaan en moest dit met den dood bekoopen. Hij is nog niet gevischt. Nog meer gevallen hebben zich in de afgeloopen week voorgedaan doch de opvarenden zijn gered ge lukkig gered. Aanstaanden Zondag wordt alhier het telegraafkan toor geopend. De zituren zijn bepaald van 9 tot 12 en van 2 tot 7 ure. Vlissingen, 14 Nov. Heden is alhier publiek verkocht de opstal der twee groote scheepskappen op de voormalige marine-werf, voor ƒ13,100, onder voor behoud van nadere goedkeuring. Ziorilcseoe16 Nov. Uit een op de jaarlijksche algemeene vergadering der Ned. vereeniging tot afschaf fing van sterken drank, gehouden te 'sGravenhage, rond gedeeld geschrift, getiteld Jenever verbruik in \s Gravenhage over 1869, blijkt, dat in dat jaar te 's Ilage aan jenever is betaald ƒ1,220,978. Dat is ineer dan 100,000 gulden per maand, 25,000 gulden p. week of 3,600 gulden p. dag. Verwijzende naar achterstaande annonce, incenen wij den landbouwenden stand en veefokkers geen ondienst le doen hen te wijzen op een middel om het oploopen der koebeeslcn enz. te genezen, namelijk op een werktuig genaamd Sonde van Romain. Ilelzelzc bestaat uit een lederen buis, door eene buigzame roede stijf gehouden en van twee holachtige bollen uit hard hout aan hare uiteinden voorzien; van deze dient de eene tot. uitstorting van besmettende uitvloeisels, die ontstaan uit dc gisting der eetwaren in de maag of zak, hetgeen de opgcloopenheid veroorzaakt; de andere tot ontlasting aau de keel of slokdarm van den knol of andersints die dezen belemmert, hetgeen ook opgcloopenheid veroorzaakt. In de bestaande holteos dier bollen zijn verscheidene goten gemaakt, alwaar de gassen nit de maag een uitweg vinden door de bolle buis, natuurlijk wanneer men dc roede uit de holle buis weggenomen heeft. Het verlengde van de roede (den bol) afgenomen hebbende zal de roede dc holle buis kunnen doordringen en dezelve (de buis) zal ontlast zijn van dc spijzen, die mogelijk deze gestopt hielden, wanneer alsdan er weder uitweg beslaat voor de gassen uit de maag. Een houten mondstuk houdt den mond van het beest open geurende do bewerking. Genoemde werktuigen hebben reeds vooral in Belgie en Frankrijk groote diensten bewezen. Ze zijn te verkrijgen bij de firma Wed. J. C. Massee en Zoon te Goes. Onlangs werd voor het Prov. Goregtshof in Over ijssel een zeer treurige zaak behandeld. De schilder Knnif te Ootmarsum had, in een aanval van moedeloos heid over den achteruitgang zijner zaken, besloten zich het leven te benemen doch om zijn vrouw en kind die schande te besparen had bij het besluit opgevat eerst deze van het leven te berooven. Aan dat laatste besluit heeft hij maar al te zeer gevolg gegeven: des morgens van den 21sten Julij van .dit jaar toch, werden huisvrouw en het zevenjarig dochtertje van Knuif op gruwzame wijze door middel van een scheermes ver moord gevonden. Volmondig bekende de ongelukkige Knuif voor het Hof zijne misdaad alleen het gezigt der misvormde lijken had hem teruggehouden van den beraamden zelfmoord. Een ingesteld geneeskundig onderzoek heeft vastge steld, dat de beklaagde vóór en na het plegen zijner daad in een toestand van zwaarmoedigheid verkeerde, die hem onweerstaanbaar tot zelfmoord en moord aanzette. Het Hof heeft hem dan ook zjjne misdaden niet aangerekend en hem vrijgesproken de beschuldigde zal echter naar een krankzinnigengesticht worden over- gebragt. Hion<len, 15 November. De tijding dat Rusland het traktaat van 1856 heeft opgezegdheeft hier groote sensatie teweeg gebragt. Engeland heeft aan Pruissen categorische ophelderingen gevraagd omtrent zijne opvatting van de door Rusland gedane demarche; Oostenrijk han delt in deze in overleg met Engeland. De minis terraad te Weenen zal over het Russisch-Turksch incident beraadslagen. Gemengde berigten. Het Noorderlicht dat we onlangs hebben gezien, is ook in Duitschlancl zigtbaar geweest, en heeft aldaar aanleidino- gegeven tot voorspellingen van bloedige oorlogen. Het Noorderlicht nu is onbekend met oorlogen het is een licht dat als het. ware bet licht der zon vervangt in de Noordpool streken. Daar is de zon in December en Januavij niet zigtbaar, en in Junij en Julij gaat de zon daar niet onder, en is dag en nacht zigtbaar, eigenlijk is het daar dan geen nacht. Het verraad van Ba zaine wordt al meer en meer bevestigd. Zoo is nu weer uitgekomen dat hij dagen vóór de capitulatie van Metz met prins Karei zamenkomsten heeft gehad en er zelfs heeft gedineerd. Zie, dat doen toch geen vijanden. Napoleon heeft nog altijd hoop dat hij weer keizer zal

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1