Meekrap-Berigt. EVANGELISATIE lïTmmm, \iv\mii\m,i tegen Brandgevaar, verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: __ÏL OPGAANDE BOOMEN. 1- A Stooinbooten Telegraaf. Van ROTTERDAM: Van ANTWERPEN: D i I i g e n c e d i e n s t e n r(Topjes Bij M. Z E NBIJK in het VISCHSL O P. §081 li IILVIB, Een nieuw Serafin-Orgef ~~A R TS ET MÉTIERS. Landbouwwerktuigen DERDE OPVRAGEÏ Rammenas- Bon bons 'i H. VON GIMBORN, Koorts-Druppels. '1 HULP 1141-BaifBOiS in Blaanwe Z a k j e s 1 O penba re V oordracht Declamatorisch Gezelschap EEN HE KB m im\r m (hiieelmikers-kmcht ''3 ATTENTIE. ijL waaruit, liet bakkers-monopolie voortvloeit, deze week hebben wij in on* gezegend stedeke eene vergadering van melkboeren gehad. En wat meent gijmjjnheer de Redacteur! dat in deze vergadering werd behandeld? Zelen* meent gjj, dat daarin besproken werd de vraag of het niet wensclielijk was, dat de melk wat minder w.erd vervnlscht, met andere woorden dat er wat minder water in gedaan werd! Neen, mijnheer! daarover werd geen woord gesprokenhet was alsof allen overtuigd waren dat dit zoo behoorde, maar de vraag werd be handeld, of het nu geen tijd was de prijs van de melk te verhoogen en dit voorstel vond zulk een bp val dat door de meesten besloten werd de prijs der melk van af Maandag a. s. te bepalen Op 4 Cts. per maatje. Tegen dit besluit is natuurlijk niets in te brengen) manr wat ik zoo gaarne wenschte is «ilit, dat or nu ten minste voor veel geld goede waar verkocht werd, en men dus geen water en melk ontvangt, wanneer men melk vraagt. Maar, mijneer de Redacteuris daar niets aan te doen? »Ja," hoor ik u zeggen, ^dat is het werk eener gezond heids-commissie, maar die bestaat hier niet." Dat is dan wel jammer, want ik geloof dat er voor zulk eene com missie hier wel iets te doen zoude zjjn en deze nuttig werkzaam kon zijn, door b. v. brood, meel, melk en andere voedingsmiddelen, welke ten verkoop worden aangeboden, te onderzoeken en van hare bevindingen publiek verslag te doen, zooals o. a. te Goes meermalen gedaan is. Mij dunkt dit zoude goede resultaten opleveren, niet alleen voor de koopors, maar ook voor die verkoopers welke ilwinn tegüU RnOeVtra ïliuulov» oovkovvrovon. En ook in een ander opzigt kon zulk eene commissie veel nut doen. Wanneer men b. v. verschillende ge deelten der stad bezoekt, hoe menigmaal ontdekt men clan niet een onaangename lucht, veroorzaakt door het opeonkoopen van beenderen, het houden van varkens of ander vee in pakhuizen, aan de publieke straat gelegen, welke stank toch niet anders dan nadeelig voor de ge zondheid wezen kan. Zie mijnheer de Redacteur! ik meende u te moeten verzoeken deze losse gedachten in uw veelgelezen blad te willen opnemenmogelijk wordt daardoor op een en ander do aandacht gevestigd en nlzoo het doel bereikt van Uwen bestendigen lezer. ZiERfKZF.K, 9 November. 1870. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: Vmi HCVelt 1870. (Onberoofden.) Van St. - Maartensdijk. MVD. 2 v. 10s °/0 asch. Van Stavenisse. WK. JH. 1. v. 95 °/o asch. 2 9 Van St.- Annaland. A JR. 2 v. 14s ft/0 asch. JEB. 2 14 WJKH. ,TB. EB. 1 10 All Van Sirjansland. CAB. 3 v. 10 asch. JDR. 2 85 Van Prinsland. .TS. 2 v. 16 ascl>- Van Zonnemaire onb. en 2/,. JHDV. 4 v. 10 asch. JM. 2 13 I/VP. 2 12 MS. 3 11 MV. 2 95 m27 October 1870. M. E. BOUR. Goes, 8 November 1870. lieden overleed in den ouderdom van 55 jaar, de Heer OTTO VERHAGEN, in leven lid van do Provinciale Staten van Zeeland, van den Gemeente-Raad to Goes en van onderscheidene genootschappen. Diep betreurd door de weduwe, de kinderen, behuwd- kinderen en zijne bijna 85jarige moeder. Eenige kennisgeving. j Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een kortstondig lijden van 4 dagen ons jongste kind MAATJE, in den ouderdom van 4 jaren en 3 maanden. Zierikzee, M. ADRIAANSE. II November 1870. D. ADRIAANSE, geb. Eijke. JX Mede uit naam onzer kinderen. Pnj'/.en der ISotor en Eyeren. Zikuikzeu, 10 November 1870. Boter laagste koers ƒ0,80 en hoogste boers ^0,87:' per 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers 1,20 en hoogste koers ƒ1,30 per 25 stuks. Burgcvlijko Staiul to Ziorilr/oo. GEBOREN: 20 Oct. Een zoon van A. Pen te en .T. Bakker. - 23 dilo. Een zoon van .f. van der Linden en G. Groo- nevold de Kater. -- 25 dito. Eene dochter van D. G. de Graaf en J. Bakker. 26 dito. Een zoon van A. van Popering en E. J. Lokker. - Een zoon van L. Njja en M. Verlinde. - 27 dito. Een zoon van A. Koppenhol en A. J. Kuiper. 28 dito. Een zoon van A. Mol eg raaf en M. van der Poel. Eene dochter van C. van Zaaien en E. van der Jagt. Een zoon van .7. Janse en E. Phernambiicq. 29 dito. Eene dochter van H. Luijk en Q. Klaasse. -- 30 dito. Beu zoon van C. G. Gilden en M. T. Axer. 31 dito. Ecu zoon van Iv. Mal lander en M. Smits. 2 Nov. Een zoon van A. van der Hncht en P. Tromp. GEÏÏüWD: 2 Nov. .Illr. Mr. L. van Gitters, jm. en A. E. S. van der Lek de Clereq, jd. Jhr. Mr. G. L. Schorer, jm. en M. .1. vao der Lek de Clereq, jd. E. Tujjninan, jm. en M. L. van der Jagt, jd. - W. Manni, jm. en D. 0. Verliude, jd. A. J. Schippers, jui. en P. van der Weele, jd. J. G. Simmers, jm. eu A. C. Stoutjes- dijk, jd. 9 dito. J. M. Vaal, jm. en E. Feijn jd. F. Brandenburg, jm. en L. Dorst, jd. overleden: 20 .Tunij. A. Speters, oud 33 jaar, jm. (overleden in Oost-Indiën.) 22 Oct. K. SI egt, oud 8 m. d. AI. .1. B.mlc, oud 58 jaar, weduwn. '26 dito. W. A. Wierikx, oud 10 w. z. 27 dito. J. van den Ende, oud 13 m. z. 28 dito. M. van Dorp, oud 76 jaar. weduwe van J. Lokker. -- I Nov. M. Lindhont, oud 6 m. z 5 dilo. M. Speijer, oud 75 jaar, ongeh. cl. A. D. Swarts, oud 48 jaar, ongeil, d. 7 dito. H. AI. Koevoets, oud 7 w. z. 8 dito. E. Freeko, oud circa 3 jaar, z. ALS LEVENLOOS AANGEGEVEN: 21 Oct. Een zoon van T. v. d. Velde en P. Trommel. £1 Maien'tent i«w. Ondortrou \v<l W. P. RENSEN Zierikzee, A. P ETERS E. 11 November 1870. Eenige kennisgeving. Voorspoedig bevallen van een' welgeschapen Zoon, ANNA van der VALK. geliefde Echtgenoote van D. IvNOPPERT. 's Gravenhage, 5 November 1870. Vrienden en bekenden gelieven deze algemeene tevens als bjjzouden- icL-nuisge wngaan tc nensvii. FTe.den overleed tot onze diepe droefheid, onze geliefde moeder Mejufvrouw KLARA OCHTMAN wed'. P. J. Loewer, in den ouderdom van 49 jaren. Zierikzbe - Uil aller naam, II November 1870. J F. W. L O E W E R. op ZONDAG 13 NOVEMBER, in de Zaal Toevlucht," des morgens te tien en des avonds te ascvs ure. Voorganger de Meer JOHN; Evangelist. VAN A rXIÏM K F, N F A SST R A N T I IC N WOONHUIZEN 60 Gents per 1000 'sjaars. MEUBELEN 75 WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Iiiformatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz te ZierikzeeL. BOOGERD Az.te Brouwer/haven en J. C. M. van RHEFj te Haamstede, brouwer/hare, PUBLIEKE VERKOOPING van De Deurwaarder J. BETHE zalop Woensdag den 16 November 1870 des voormiddags ten tien ure in het openbaar verkoopen eene groote pjirti? OPGAANDE BOOMEN, waaronderge schikt voor Werkhout, staande in en om de Stad Zierikzee. Te beginnen op de Oude Haven aan d Politiewacht. Dienstregeling van af O November. ZONDAG on WOENSDAG 's morgensi u. ÏO m. DINGSDAG en VRIJDAG, 's aiorgens 7 u re. tusschen ZIJPEZIERIKZEE en BROUWERS- HA VEN, lieen en terug. Door eene buitengewone gelegenheid heb ik van een g ossierdie zjjne zaken kwiteerteene partij gekochtdie ik BENEDEN FABRIEKSPRIJZEN verkoop. WOLLEN ROKKEN met randen f 1,25, HANDSCHOENEN en witte IJSLANDSCHE WANTEN van af 25 Cents, WOLLEN en HALF WOLLEN DOEKEN 8/4 van af 50 Cents, BOUFFANTES, WOLLEN KINDER- MUTSJES, dito NETJES, MOFJES, CHAAL-DASJES in 50 soorten en kleuren van at' 13 Cents, WOLLEN MANCHETTEN, voorts eene rniine sortering van ronde en blaanwe 8/4 BAAI van af 70 Cents de el WOL LEN en GEBLOEMDE DEKENS 9/4 BED DEN TIJ KEN van af ƒ3,10, BEDDEBONTEN en vele andere poorten van MANUFACTUREN, jgÜfT* Men kome zich overtuigen van de Goedkoope Prijzen. waaronder vele ARTIKELEN zijn die voor oud verkocht worden. De Notaris J. van der BEK zal, op Zaturdagden 19 Novem ber 1870, des morgens ten 10 ure, op het gehucht Nieuwer- kerk in Schouwen, publick verkoopt-n 1 ÏNmi**!, 3 extra goede kalfdragende jVlollc- ir.kial»,» 8 kn.lfdrn.Rp.ndfi Yjijiv.-;. 1 0«j» en I "Vnmvs geschikt tot ipeating I WINDMOLEN, 1 EG. mitsgaders TAFELS, STOELEN, TAPPERS- eu WINKKLGEREEDSCHAPPEN en hot^Apn verder zal gepresenteerd worden. (I Bij J. D. van KALMTHOUT Gz. te Tholen. is verkrijgbaar op franco aanvraag en bij insluiting van postwissel franco zending: vrolijh'o Zangstukken niet Piano, ook zonder Piano te gebruiken ie koop: 5 octaaf, bijzonder zwaar van tooii, voor^ IÏO,— Aanvraag franco. (Jt W armocsstraa tNI 44GA m ster d a m. De navolgende nieuwe veel verbeterde hebben wij in grooten getale uit Engeland ontvangen Stroo- eu ÏIooisuyclerK. Wortolssisjdcrs on Moe.mnakcr.s. Harerbreliers en JSoonhreicers. flaveiqilofcterM ost Ijijm/niuipletters. Liïjnlcoelthrokeu's. Onbevriesbare SStnl- en andere Pompon. Xnig en Perspompen. G iet- ep M o s t p o m p o 11 en vele andere W JK X?, K T UI O IB IN. Teekeningen en informatiën zijn ook verkrijgbaar bij onzen Agent voor Zeeland' den Heer M. C. VOOR- BEIJTEL te Rruinisse. j Q VERMIST sedert .Tunij 11. een zwart bont Os-bJE oud ruim 1 jaar. Die jv hetzelve mogt geweid of gestald hebben, wordt beleefd verzocht hiervan ongave te doen aan F. VAN DEN BOUT Az. te Zonnemaire. tegen Hoesten, Koel- en Borstaan<lo<f- ningen van C. A. C. FISCHER bij Frankfort am Main, verkrijgbaar in doosjes van 30 en -X-O Ct. bij J. M. GASILLE, P. GASTLLE, en B. GELEINSE, Apolh. Zierikzee. Apoth. Vlissingen. Haamstede. y.. waarin de zouten uit een liter rakoezi bevat zijn, kost 30 kr. 81/2 Sgr. 51 centen. Slechts alleen echt te verkrijgen hij M J. de LOOZE ZOON te Zierikzeeij- Kon in lelijke Beijersch Mineraalwater-Verzending. Apotheker en Fabrikant van Chemische Technische Fraepara ten to EMMERIK n. <1. RIJN. 8taal\vi]u, een aangenaam en gemakkelijk in te nemen ij zerp raepa rat, door alle geneesheeren aanbevolen, omdat hij ligt te verteren is en volledig in de sappen des ligoliaimw ovorgaat. Dg Rtaalwijn -wordt voornamelijk en met de gunstigste uitwerking gebruikt bij bleekzucht, gebrek aan eetlust, zenuwachtige hoofdpijn en voyal bij beginnende longtering. De flesch a fl. 1. ZierikzeeJ. de vTONG ZIJLSTRA. TholenC. J. de 'BRES. Deze zoo algemeen en gunstig bekende ï>a*opi>els», zijn door vele jaren gebleken ondervinding zeer aan te bevelen om hare uitmuntende Koortswerende werking in ALLEDAAGSCHE-, ANDERDAAGSCHE- en DER- DENDAAGSCHE KOORTSEN, vooral ook bij slepende of langdurige Koortsen, alsmede bij zoogenaamde BIN- NENKOORTSEN. Dezelve onderdrukken niet slechts tijdelijk de Koorts, zooals zoo vele andere Koortsmid delen maar verschillen daarvan door hare genezende eigenschappen. Ook bevatten deze Droppels niets geene schadelijke beslanudeelen. Zij zijn verkrijgbaar i**0 Cents het fleschje, met berigt van het ge bruik, bij de Heeren Amsterdam, M. Cléban C° Heiligenweg bij het Singel. Eindhoven, F. H. van Bon. Goes, J. A. Ie Cointre. Middelburgvan de Kamer. Rotterdam, van Santenkoltf, Korte Hoofdsteeg. ZierikzeeJ. M. Gasille. Zijn bekend het beste middel te zijn voor verzwakte geslellen, van streek afgeraakte lever, gal, en slechte spijsvertering. De wonderdadige kracht van dit middel, en de goede uitwerking, die het op den patient, welke aan bovengenoemde kwalen lijdt, voortbrengt, zou ongeloofelijk schijnen, indien zij niet door tallooze bewijzen van de genezingen, die zij bewerkt hebben, en bet voortdurende voordeel uit hnn gebruik getrokkenware verwezenlijkt. Zij verzachten en versterken het zenuwgestel, zuiveren het bloed, regelen de uitwerpingen, en maken liet gestel krachtig. Zijn deze middelen eenmaal gebruiktdan boe zemen zij onbegrensd vertrouwen in, en duizenden hebben, oordeelcnde naar eigen ondervinding van de beterschap die zij er van ondervonden hebben, hunne vrienden geholpen, door hun het vroege gebruik van en eene vaste volharding met deze onwaardeerbare middelen aan te bevelen. De Pillen bereid onder het persoonlijk toevoorzigt van Professor Holioway, worden verkocht in zijn Etablissement te Londen Strand, Tempele Bas.) Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van^,80 1,85 ƒ3,— ƒ6,75 ƒ13,50 ƒ20,95. Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,- 7,05 - 13,85 - 20,50. Men heeft een groot voordeel bij de grootste dozen te koopen. N B Dij icderen doo9 is eenin alle talen geerukte tcregt- wijzingom de zieken in alle moirelijke omstandigheden de benoo- digde inlichtingen te geven Zijn op franco aanvrage a Complanl te bekomen bij den heer J. BAL, Cz te Zierikzee, B. v. ASPEKEN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFE REI NT EM A Unofd-De'pöthouder te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Streel vroeger 244 Strand. Uit gevoel van menschenliefde, zullen om niet raadgevingen worden gegeven, nan de zieken die zich per brief tot de Professor Ilollnway wenden en hem hunne bijzondere gevallen medcdccleu. tegen HOEST- en MAAGLIJDEN en daardoor ontstane of ontstaande LIGCHAAMSZWAKTE bieden de HOFF'schen parnton. M ALZ-EXTRACT en MALZ BONBONS wier gunstige werking nu wel algemeen erkend eu be kend is. MALZ-EXTRACT pev 6 Flesschen 2,50, - per 13 ƒ5,05 met inbegrip der Flesschen die 5 Cents teruggenomen worden. h a 30 Cent9 per Pakje. JOH. H O F FSC II Centaal-Dépöl Bloemmarkt h bij de Stilsteeg, F 154. 5^ ïïoolil-Dépót, voor geheel Zeeland l- M. F. C. nu KATER te Zierikzee. T>ép<^fc«: Middelburg, J. SNOEP Jr. 3- VlissingenP. GASlCLlO. Goes, D. A. OERLEMANS. Sclioopdijke, A. van OVER- t BEEKE. C or tg eneJ. de DTE. - Wissere l kerke, M. P. BROEKES. 3- 3- Via II AM BURG lieden nieuwe bezej M A LZ-KXTRACT ontvangen 's sen- ze^ing DOOR HET BROUWERSHA VEN, op Vrijdag1 den 1*5* November 1870, ten huize van de Wed. F. van Jt HOFF aldaar, waarvan de zuivere opbrengst zal strekken ten behoeve onzer bewaarschool. AANVANG 7 URE. u Entrée 50 Cents per persoon. \y verlangtom zoo spoedig mogelijk te aanvaarden eene Gemenbeleerde Kamer met Slaap» Com parteme n t. Zich te adresaeereu met opgave van Conditiën letter B, Uitgevers dezes. ht Met 1 MEI a. s. twee gehuwde BOER E N-KNECH T S benoodigd, bij A. van den BOSSE te Ellemeet. Met MEI aanstaande een gehuwde BOEREN-KNECHT benoodigd, bij J. der WEDUWEN, te Kerkwerve Met M EI a. s. een ongehuwde I50ÏDR.KIN"- KiVKai-r:r benoodigd, by W. P. BROUWER onder Oosterlandbrieven franco, doch liefst in persoon. NI e ii verlangt: TERSTOND of met HALF MAART. Loon naar bekwaamheden. Men adressere zich met franco brieven of in persoon, bij A. den OUDEN, Zadel- en Gareel maker te Tholen. TERSTOND of met HALF MAART a. s. benoodigd, oen HOEFSMIDS-KNECHT, bij JACOB VERKERKE, Cz. te Oud-Vossemeer. TERSTOND een KLEERMAKERS KNECHT benoodigd, met l<ost en ïnwoning-. Salaris naar bekwaamheden, voor een jaar vast, bij P. J. IJEJ^KEN te ys lieerenhoek. Brieven franco. TERSTOND een VEERMANS-KNECHT benoodigd, bij M. BOOMSLUITER te Stavenisse. Brie ven franco. ld Eene WEDUWE van middelbare leeftijd P. G. en zonder kinderen zag zich gaarne zoo SPOEDIG mogelijk geplaatst als HUISHOUDSTER of MEID-IIUISHOUDSTETR, hetzjj hier of elders in Zeeland. Adres letter D aan het bureau dezer Courant. 9/ Wordt gevraagd liefst SPOEDIG. Eene flinke W ERKMEID, tegen goed loon, bij Mej. SCHOUTEN, Oude Havem3(' Uitgevers: DE EOOZE WAALE. Gedrukt by de firma: DE LOOZE COMP,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2