ZIERIKZEESCHE NIEUWSltwm No. 2849. 27sle Jaarg Zaturdag 12 November 1870. P té |iooi't nclil te voor- kwalen. |ïoll o way's groot ge- Imoet mcu Idien men 1-lcing bin- lalc kivnnl |est.el. De bestenrlig volmaakt I toch on- |olgt: f 20,!'5 i - 20,50 3 potten le J den beer ENNE Ie ïpótkonder ■ford Streel Besturen en Adininistratien. Algemeene Schouwing Nieuwstijdingen. D E O O li L O G. het, m D I GE ill N vau '1,50. ,oo./| ïreid, islcnndig volen gebreken maag, linking; yming, 'Orming, ireken 1 o o z e n ikzeebij sTEN. |noodigd) IT Brie- IEIO. i Tholm, LLB' bMP OP 1 E VLOEIPLANKEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie- rifczee: Gelefc op artikel 8 der Verordening houdende maat regelen tegen de gevolgen van hooge vloeden binnen deze gemeente; Maken bekend, dat de bij dat artikel bedoelde til- ^emeene sclumwing; op Re v lo<?<lplïiui- Iceu met alles wat daartoe behoort, zal worden gehouden op Woensdag den 23.s7ew November aanstaande aan te vangen le twaalf uur dés middags. Zij herinneren de belanghebbenden aan het voorschrift der Verordening, dat de Vloedplanken of Kistingen alsdan moeten zijn bnitengebragt en geplaatst. Ziekikzke 9 November 1870. De Burgemeester en Wethouders, B. G. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Parijn, 10 Nov. Het Fransche voorloopige bewind heeft zich met eene circulaire gewend tot de diplomatieke vertegenwoordigers van Frankrijk in het buitenland. Het vrij uitvoerige document wraakt de houding van Pruissen omdat het geen wapenstilstand heelt willen toestaan dan o«der het beding dat Parijs zich voor den duur _van den wapenstilstand niet van levensmiddelen mogt voorzien. Hij zou 25 dagen duren ten einde het land in de gelegenheid te stellen eene volksvertegenwoordi ging bijeen te roepen, die met Pruissen over den vrede zou kunnen onderhandelen. Indien nu Parijs gedurende die 25 dagen van eigen proviand had moec leven zou het van zelf gedwongen zijn geweest zich den 26sten clac over te geven. De wapenstilstand, gelijk hij door tie Pvuissen bedoeld werd, stond gelijk met eene eev- looze capitulatie van Parijs op een vasten termijn. Liever clan zich daaraan te onderwerpenzullen de Parijzenaars strijden, nu zij nog levensmiddelen bezitten oin het te kunnen doen. Al wat thans plaats heeft moet, volgens de circulaire, geweten worden aan de toomelooze eerzucht van de Prnissische bewindslieden op wier hoofd het bloed moet komen, dat op nieuw zal geplengd worden. Uit de circulaire blijkt tevens, dat Pruissen bezwaar heeft gemaakt om de verkiezingen 'voor de Fransche Kamers ook te doen plaats hebben in den Elzas en Lotharingen. Van alle troepen die Parijs insluiten zijn er geene zoo onverzoenlijk als de landweer. Pardon geven zij niet; hoe meer zij met de Franschen hand gemeen zijn, des te beter zijn zij in hun humeur. De bajonet is hun te kinderachtig, zij gebruiken hunne kolven. Velen der in de laatste uitvallen gesneuvelde mobiele garden werden gevonden met gebroken sche dels en beenderenallen door Pruissische kolfslagen teweeggebragt. De landweer, bijna geheel uit getrouwde mannen bestaande, heeft dan ook het meeste te lijden van de gevolgen van dezen oorlog. Tours, 7 Nov. De Libertê zegt, dat zoo de onder handelingen over den wapenstilstand schipbreuk ledenRusland en Oostenrijk eenigzins hunne houding, ten opzigte van Frankrijk zouden wijzigen. Misschien zoudeu de vertegenwoordigers vau beide mogendheden Tours verlaten. Tours 9 Nov. Een Pruissisch leger is met ver snelde marschen op weg naar Lyon. De ingezetenen aldaar hebben bevel ontvaugen om zich van levens middelen te voorzien voor den tijd van twee maanden. •Versailles8 Nov. Men houdt zich hier, ten gevolge der jongste tijdingen uit Parijs, algemeen over tuigd dat die stad weldra aan hongersnood ten prooi zal zjjn en dat Parijs mitsdien niet gebombardeerd zal worden. Intusschen is er reden te gelooveu dat Trochu des nachts een uitval op groote schaal zal doen. 9 Nov. Volgens zoo even ontvangen berigten zal het bombardement van Parijs op 15 dezer aanvangen. Volgens particuliere berigten uit Parijs wordt in verschillende dagbladen de raad gegeven om hondeti- vleesch te gebruiken, aangezien de rations runclvleesch tot op 60 grammen verminderd zijn. Hierbij wordt de opmerking gemaakt dat generaal Trochu blijkbaar niet de waarheid heeft gezegd omtrent den wezenlijken voorraad, omdat, volgens de vroegere opgavendie vermindering niet noodig ware geweest. Het spek kost reeds 10 en de gezouten boter 20 franks per poud. De toestand vau Parijs wordt bij den dag gevaarlijker. Juist op te geven, wanneer de leeftogt verteerd zal zijn is natuurlijk onmogelijk, daar de regering dit zorgvuldig geheim hondt. Verschillende berigleu deeleu evenwel mede, dat de stad voor geen 14 dagen levensmiddelen meer bezit. "Vele vreemdelingen verlaten de stad met toestemming van von Bismarck. Het vervoer van Fransche vlugtelingen, die in geen' geval door de Duit3chers worden doorgelaten, geschiedt per luchtballon tegen den prijs van 50,000 fr. de persoonte betalen bij aankomst op den vasten bodem. Geldswaarden worden door de postadministratie in ontvang genomen en tegen eene vaste premie per luchtballon naar de departementen verzonden. Zulk een togt blijft altijd met gevaav vergezelddaar de Dnitschers op de ballons beginnen jagt te maken. Aan den „Siècle" wordt dd. 30 October uit Algiers be- rigt, dat de Algerijnsche bevolking zelve zich van het militaire gezag ontslagen heeft. Generaal Walzin Esterhazy is op bevel van. den gemeenteraad van Algiers door de nationale garde naar Frankrijk ingescheept. Bij die gelegenheid werd geen droppel bloed vergoten. Aan de oevers van de Loire begint gebrek aan levensmiddelen te komen, want alles is verbruikt. Dezer dagen werd weder eene kolonne Duitsche troepen by een dorp door een troep vrijwilligers aangevallen. Het gevolg was, dat bevel werd gegeven om de plaats te verbranden. Dit is het vijfde dorp dat binnen twaalf dagen in den asch werd gelegd. Met iederen dag wordt de oorlog verschrikkelijker. Het fanatisme der Franschen wekt de woede der Duitschers op, die hun kameraden door de uit hinderlagen komende kogels zien vallen. Niemand officieren noch manschappenhouden van branden of moorden, maar men moet voor de veilig heid van het leger waken. De boer die zijn eigendom verdedigt is in zijn regt, maar de soldaat die zijn ge vallen kameraad wreekt niet minder. De handhaving van het oorlogsregt is schrikkelijk, maar men moet er hen verantwoordelijk voor stellen, die den oorlog nood- zakkelijk hebben gemaakt. Omtrent de overgave van Verdun zijn uog geene nadere bijzonderheden bekend. Men herinnert zich, dat vveiuige dagen na Gravelotte eene poging Werd gedaan, om deze vesting door een coup de main in handen te krijgen, welke poging echter mislukte. Zij werd daarna omsingeld en beschotendoch het eigenlijke beleg begun eerst den lOden Oct.toen de eerste parallel werd geopend. Aanvankelijk werd Verdun gebombardeerd met Fransch belegeringsgeschut, te Toul en Sédan buitgemaakt, doch dit bleek weldra onvoldoende, en er werd nu zwaar Duitsch geschut aan gevoerd. De belegeraars hebben er een moeijelijken tijd door leefd, vooral dc infanterie, die in hel ongunstige saizoen voort durend in de open lucht heeft moeten kamperen. Deu 28sten October had de bezetting twee uitvallen gedaan, waarvan de eene in de rigting der hoogten van Belleville in zoover gelukte, dat de Duitsche positien werden ingenomen. Mep vond er echter sleehls één stuk geschut, dat werd vernageld. Do andere uitval in westelijke rigting, van de zijde van Fromeréville, was gelukkiger-, daar werden vijf kannonue» vernageld. Het schijnt echter, dat de toestand dei' vesting, in weerwil dat zij ruim vau levensmiddelen was voorzien, ouhoudbaar was geworden. Men leest in CEtoile Beige de volgende bijzonder heden omtrent den toestand van Metz, na de overgave: Wie zich eer\ denkbeeld wil vormen van de rampen, die Bazaine over Metz heeft uitgestort, hij bezooke thans deze eenmaal zoo schoone stad; men kan er thans slechts puinendroefheid, hongersnood en ziekten vinden. Menigeen w;is ontroerd l>ij het gezigt der ongelukkigen bij de steengroeven van Beaumont of de overgave van Sedan; maar wat zou men thans zeggen bij het afgrij selijk schouwspel dat Metz en de omliggende dorpen thana aanbied. Aide schoone wandelingendie de stad omgaven, de zwierige .lusthuizende lagchende paviljoenen alles is vernield, verwoest. Vier schoone dorpen zijn tot.aan den grond toe afgebrandgeen enkel huis is gespaard. Meer dan twintig duizend boomen zjjn afgehakt, hier door de Franschen om beter den vjjand te kunnen aanvallen daar door de Pruissen om zich beter te kunnen verdedigen. Metz en zijne vestingen staan daar als een zwart puntte midden van eene onmetelijk plein, waarover een ver schrikkelijke orkaan heeft gewoeddie alles heeft mede- gesleept en verwoest. Overal waar de Pruissen gepasseerd zijn, hebben zij alles medegenomen wat vervoerbaar was, als: het vee, de paarden granen voeder, meubelen van eenige waarde enz. Het departement der Moezel is volgens geloofwaar dige personen, verwoest voor twintig jaar; de wijngaarden zijn grooteudeels verwoest en kunnen in de eerste zes jaren niets opbrengen. Hier en daar vindt men lijken van paarden. Als men de stad langs de poort Chambiero binnenkomt, ziet men nog meer dan 100 paardenlijken leggen, die, tengevolge der overgave, niet aan de verbruikers werden afgeleverd. Het voorkomen van het binnenste der stad is bedroe vend en zonderling. De boomen op de pleinen zijn af geknaagd door de paarden welke gedurende het beleg daar gebivakeerd hebben. Een groot getal huizen zijn gesloten, de bewoners zijn stil en neerslagtig, en in de straten heerscht eene over- groote drukte. Duizeude Pruissen doorkruisen de stad, ter begeleiding der militaire transporten. Alle pleinen zijn bedekt met kanoünenmitrailleuses, geweren, ko gels rytuigen enz. welke de Pruissen uit de arsenalen halen en verder verzenden. De Duitsche prefect woont reeds in de appartementen, waar de gewezen Keizer met zijne generaals het laatst het plan van den veldtogt heeft besproken. Het laatste transport Fransche gevangenen heeft giste ren avond deze stad verlaten. Buiten eenige geneesheeren en officierenis het Fransch leger in Metz nog slechts door zjjne ellendigste overblijfsels vertegenwoordigd. Men ziet ze in aanzienlijk getal die ongelukkige soldatenzich met moeite voortslepende, springende op krukken, of het hoofd met bebloede doeken omringd, bleek, uitge mergeld de gelaatstrekken misvormd door lijden en ontberingengewikkeld in versletene uniformen eene aalmoes bedelende Helaas! ja, droevig is 't om dit te bekennen en toch is het zoo. De Fransche soldaten loopen bedelen in de straten van Metz. De honger dringt er hen toe. ïk weet wel dat de dagbladen hebben gemeld dat de Pruissen eene groote hoeveelheid eetwaren naar de stad hebben gezon den doch ik weet ook, dat de gekwetsten in de arabu- lansen aan alles gebrek lijdenen dat thansacht dagen na de capitulatie, het voedsel der soldaten, slechts in een beschuit bestaat. De Pruissische kommandant van Metz, generaal Kummer heeft de Fransche officieren laten aanzeggen dat het tijd is voor ben de stad te verlaten; de koffie huizen aldaar moeten om 10 ure gesloten zijn. De krijgskas, die de Duitschers hier hebben buitgemaakt bedraagt 10 millioen francs. Arnhem8 Nov. Heden morgen werd alhier, door politie-agenten uit Amsterdam gevankelijk binnen- gebragt een onzer ingezetenen, de heer v. d. W. aldaar in hechtenis genomen op bevel der regtbank alhier. Deze heer wordt beschuldigd van opligterij mishandeling van zijne vrouw en verkrachting zijner eigene 17jarige dochter. Oiicleiitoosoli 9 7 Nov, Zekere Jan Walle, oud 14 jaar, werkzaam in de beetwortelsuikerfabriek alhier, waagde zich te kort aan de machine, welke in werking was, met het noodlottig gevolg, dat hij met zijné kleederen er tusschen geraakte en hem het hoofd werd verbrijzeld, wat den dood ten gevolge had; terwijl het overige ge deelte van zijn ligchaam, verminkt, niet dan met zeer veel moeite uit de machine werd to voorschijn gebragt. 's Gravenliage10 Nov. De eerste kamer heeft in hare zitting van heden, bjj de behandeling der Indische begrooting hoofdstuk II (uitgaven iü ïudie) der begrooting en hoofdstuk II der wet op de midde len, verworpen met 17 tegen 16 stemmen, nadat hoofdstuk I dier begrooting (uitgaven in Nederland) was aangenomen met 19 tegen 12 en hoofdstuk I dei- wet op de middelen met 23 tegen 10 stemmen. De kamer is vervolgens op reces gescheiden. Heden is alhier aanbesteed het maken van een steiger met bijbehoorende werken nabij de spoorweg brug over het kanaal door Z. Bevelaud. Minste inschry- ver was de heer B. Dijkerman te Breda voor ƒ4595. Vlisshig-eii9 Nov. Tegen 14 dezer is aange kondigd den verkoop van deu opstal der twee groote kappenstaande op de voormalige marinewerf van aanbouw. De kamer van koophandel alhier had daar tegen bezwaren bij den minister van financiën ingebragt, doch bij een gisteren door den referendaris bij dat de partement gedaan onderzoek in loco is bevouden dat ter voorkoming van ongelukken de afbraak dier kappen noodzakelijk is. Daardoor verdwijnt wederom een der kenteekenen van vroegere welvaart. Goes, 9 Nov. Gisteren avond overleed alhier de heer O. Verhagen lid der Provinciale Staten van Zeeland en van deu Raad dezer gemeente. Zoowel in deze be trekkingenals in die van secretaris der afdeeling Goes van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid heeft hij veel gedaan, terwijl de openbare school in hem een barer vurigste voorstanders verliest. Zijn naam zal bij velen in herinnering blijven als die van een ijverig en werkzaam mensch. Hij bereikte slechts den ouderdom van 56 jaren. Thans zal voor de vierde maal in dit jaar eene ver kiezing voor een lid der prov. staten in deze provincie moeten plaats hebben. 55i©vïli5«ee, 10 Nov. De stoomboot Telegraaf van Rotterdam naar Antwerpen vertrokken heeft in den afgeioopen nacht nabij Bath averij beloopenen zal naar de werf moeten gebragt worden om gerepa reerd te worden. De goederen aan boord zijn gered en naar Antwerpen vervoerd. Als leden van een nieuw te vormen ministerie worden in den Haag, naar het schijnt niet zonder grond genoemd professor Vissering, als minister van financiën, en proffessor Asser, voor justitie. Iemand te Beusichem, twee eendvogels willende schieten, verzuimde, deu in den tromp van zijn geweer zittenden kurkenslop daar uit te nemen, tengevolge waar van bij het afgaan van het schot de loop barstte en hem zoodanig aan het hoofd wondde, dat hij reeds des avonds overleed, hij laat eene vrouw en 4 kinderen na. Te Smilde is eene vrouw bevallen van twee zonen, terwijl tusschen de geboorte van den eersten en die van den tweeden twee dagen verliepen. Uit het dorp Kooten, gemeente Achtkarspelen in Friesland, wordt het volgende staaltje van bijgeloof ge meld: In zeker gezin was de dochter sedert eenigen tijd ongesteld, en na te vergeefs geneeskuudige hulp te hebben Ingovoepou lewevm do moeder op do geüacll te dat ze welllgt betoovevd zou zyn. Om dit te ontdekken werd het hoofdkussen der kranke geopend, en de gegrondheid der vermoedens bleek toen maar al te zeer; er kwamen eenige kransen'te voorschijn. Er moest natuurlijk in de nabijheid iemand wonen die deze verfoejjelyke daad bedreven had. Om die te ontdekken werd het volgende middeltje in practijk gebragtde kransen werden in eene braadpan gelegd en zoo op een brandend vuur geplaatst, en de eerste die nadat de kransen verbrand waren het huis passeerde moest de toovenaar of toove- narës wezen. Even nadat dit geschied was kwam eene vrouw uit de buurt het huis voorbij en de moeder der betooverde dochter dit ziende, ontstak zoo in woede dat ze de tang greep, het huis uitliep en de onschuldige vrouw met haar wapen een ferm pak slagen toediende. Wanneer zullen grove bygeloovigheden als deze toch eens tot de geschiedenis behooren? Gemoiiffde berigten. Eene dame te Stavenisse wordt aangeraden, zoo veel snap8 uiet te hebben vau andeven, daar het beter zou zyn op zich zeiven te zien; dus: Durft gjj nog van andren spreken Daar gij zelf zijt vol gebreken Maar het is zoo als men ziet Brave meisjes doen dit niet. Te Kloetinge heeft eene boeren-dienstmeid, met de mooije zomeravonden zooveel geloopen om een vrijer te krijgen, dat zij er een gevondeu heeft, en die spoe dig vader geworden isen nu zegt men Meisjewat zyt gij toch zot,, Nu wordt gij alom bespot, Nu komt gij reeds op de praat Door het loopen langs de straat. -r- Eene boeren-dame aldaar moest des avonds zoo niet naar Goes loopen om van heeren fc' huis gebragt te worden, al wil zij er een vangen, want zij zal zelf in de fuik gevangen worden en Met haar is 't zoo gesteld Veel gepronk en weinig geld. Eeue boeren-meid onder Kloetinge heeft Goessche kermis en veemarkt met haar vrijer gehouden om de oogen te verblinden, maar dit is toch de bedoelde niet. Te Waarde zit een dametje in groote verlegenheid nu zij aan het vrijen is, want het gaat maar koeltjes, en dat is niet prettig, en om de veertien clagen komt hij nog zonder moed en Dat diend^ toch niet zoo Maar het is maar een bos stroo. Een gek te Kloetinge moest zoo veel onwaarheden vau anderen niet uitbazuinen, daar er op hem ook nog al iets is aan te merkeu en hij zich zelf belagchelijk maakt; dus: Wil die gekheid niet meer doen En houdt beter uw fatsoen Want gij wordt nu reeds bespot, Daar gij reeds zijt half zot, De Pruissen hebben weer een Fransch stadje in brand gestoken en de inwoners zijn gevlugt. Frank rijk zal dus nog raken zonder huizen en zonder muizen, zonder ratten en zonder katteu, zonder paarden en zonder honden, alles wordt verslonden. Van de ratten-boutjes zeggen de Parijsche koks: //Het vleesch is uitmuntend, eu een jonge rat heeft veel van een konijn." Die dan ook^inet zijne oogen digt eet, weetniet beter of hij eet konijnen. In Frankrijk heeft men thans volkomen vrijheid van jagt eu visscherij, want geen een opziener der jagt vraagt ooit naar eene acte als de Prnissen aan het jagen of visschen zijn. De koningin vau Pruis sen is zóó gesteld op de ex-keizerin van Frankrijk, dat zij alles in orde had laten brengen op Wilhelmshöhe, toen deze daar werd verwacht. Men was aan het koken en het braden alsof er eene bruiloft moest wezen. Het schepsel had dan ook maar aan te zitten en de gebra den patrijzen vlogen haren mond in. Vergelijkt men nu zulke onthalen by het lot der Fransche krijgsgevan genen, dan is het weder als altijd en overalDe grooten hebben schuld de kleinen moeten 't lijden. Kerknieuws. Ds. Cr. C. Boomerpred. te Ritthem, heeft voor het beroep naar Dirksland bedanlrf. Dr. li. J. van de Roemer, peed. i j Ir o hééft voor het beroep naar-Gapinge bedankt. Ds. J. W. Margadantpréd. te Melissaut, is be roepen te Huisduinen. Ingezoiulene Stukken. Herinneringen uit deze laatste dagen door een Ulilaan. Daar legt des vijands stad, de zwaarden uit de scheeden, »Als ware helden thans voor uwen vorst gestreden! Het oog van 't vaderland is thans op u gerigfc, »'t Verwacht van ied'ren man, van ied'ren held zijn' pligt! »Honwt op den vijand in en sabelt hem ter neder, »En keert uiet roem belaan naar 't vaderland dan weder!" Zoo, sprak des hoofdmans stem en wees met zijnen degen Naar 't kleine stadje heen, niet ver van ons gelegen. Ik zag de torenspits zich uit 't geboomte heffen, De stad, nog onbewust van 't lot dat haar zou treffen Lag kalm en rustig daar, als had zij niets te vreezen; Hoe anders toch zou het reeds voor den avond wezen Met lossen teugel dan renden wij op haar aan Om al wat weerstand bood manmoedig neer te slaan. Ook ik, vloog thans daarheen op 't driftig snuivend paard, En zwaaide om mij heen het scherpe, blanke zwaard! 'k Had volle jeugd en kracht, wat kon ik meer hegeeren En konde, als 't moest zijn, mij degelijk verweeren. Voort ging het er op intot aan des vijands wallen Men hoort het krijgsgeschreeuw, kanonnen hoort -men knallen Men neemt een battery, men beukt de poorten open, En wat was voor de stad daarna nog meer te hopen? Maar,waarom zou ik 't tooneel dat volgde nog beschrijven Ik grim pr tkano nog van, rloot lY1i) hot Viavt -voi-stijven, Genoeg! Vóór dat de zon in 't Westen was gedoken, Had men op 's vijands wal reeds onze vlag gestoken. Tk had aan 't wreede werk slechts weinig deel genomen, Ik was voor 'teerst in 't vuur en kon er niet toe komen, Had er niet aan gedacht indien men my niets deed Een kind slechts leed te doen, 'k was immers toch niet wreed) Hoe kon ik dan een volk uit onbekende liêu En menschendie ik nooit of nimmer had gezien Vermoorden? was 't hun schuld dat men thans met hun vocht,) Of dat wel onze vorst naar roem en lauweren zocht?... Barbaarschheid is dit toch, hoe anders zal ik 't noemen, Om duizenden daardoor tot armoede te doemen Om duizenden aan de ramp des oorlogs prijs te geven, Ja, door baldadigheid en razernij gedreven, Wordt dan 't onschuldig wicht aan 's moeders borst gedood,) Die het beschermen wou, en 'tin haar armen sloot. Wordt, voor het oog des zoons, zyn vader wreed door stoken Zijne moeder wordt vermoord, haar leden stuk gebroken. Geplunderd en verbrand, verbrijzeld en gemoord. En 't is slechts noodgeschrei en kermen dat men hoort Van hen, die kortlings nog in stille vrede leefden Ze worden thans als 't vee geslacht en voortgedreven En, die deez' daden doen, voor 't ondier zelfs nog wreed, Dat slechts uit honger doodt, van geen beschaving weet, Deez' mannen noemt men groot, deez' mannen noemt men helden En 't vaderland zal 't hen met 't ridderkruis vergelden Met 't teeken op de borst waar menschenbloed aau kleeft, Verhaalt hij dan die daan waarvoor de eed'le beeft. En die verminkte leen, gebroken kunstgewrochten, Zijn teek'nen van hun' roem en lauwren die zij zochten. En komt de bende dan van 't bloedig handwerk weêr Men snelt hen te gemoet, men geeft ter hunner e.er Dan feesten en vermaak, men wil hun slapen kroonen, Om toch die schoone daan maar waardiglijk te loonen. Een standbeeld rigt men op voor 't opperhoofd der bende, Die het vernielingswerk toch zoo uitmuntend kende. O, dag! Wanneer breekt ge toch voor de aarde aan Dat niet meer deze ramp en wreedheid zal bestaan, En dat men met een oog van afschuw hen beziet Die teekenen van bloed die men thans hulde biedt? Breek aan! O, heerlijk uur, verlos ons van dat kwaad! Verlos ons vau dien roemvan krijgsheld en soldaat Opdat men niet het volk en 't regt met voeten treed', En al wat menschlijk is wreedaardiglijk vergeet'! Opdat men niet het volk hun vreê en rust verstoor' En door geweld eu magt wreedaardiglijk vermoor'. En dat op heel de aard geen tweedracht meer mag blijken, En volken zich de hand in vreê en vriendschap reiken 5 Dan zijt ge werk'lyk groot, o, menschheid! als uw daden Niet zulk een wreed geweld en hebzucht meer verraden. H. D. J. Mijnheer de Redacteur We leven in een tijd van vereenigingen. Allerlei soort hebben wij toch, als: tot afschaffing van sterken drank, tot wering van armoede, tot bescherming van dieren tot verbetering van het paardenras, enz. Hebben wij zoo nu en dan ook al eens vergadering van bakkers, Hadden we bij den tegeowoordigen Oorlog nog maar eene vereeniging er bij, namdijlc een lot bescherming van meusclien.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1