van It. JOPPE, Jz., Brief uit Parijs, Meekrap-Berigt. IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE AREND""" is te bekomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH GENE VER, BRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. *y ROODE- en WITTE AALBESSENWIJN ROODE BORDEAUX-WIJN in soorten, 1101■lilltill BI IB lig E C H T E EN6ELSC H E A L E en PO R T E R, BEIJERSCH BIER uit de KON. _NED.^ BJBIJERSCH BIERBROUWERIJ en uit ViVN Ml ill) EUR Hf, 01' M e u b e 1 a i r e Goederen, OPGAANDE ROOM EX. 1 (IOMNCHEMSCHE I'UIIDI'N- n HEESTtnniIRTfA. Kennisgeving. Hertogenbossche Stoomboot Een Wagenmakers-Affaire Eene Herberg met Biljart, J— te koop: Wed. J. C. Massee en Zoon, Simdsboor-Machines. Een Zilveren Brillendoos niet dito Bril. FR ANKRIJKS VA L Het leven te Parijs onder hel j tweede Keizerrijk. J A C O B 0 A V JACOB SATS. 118SB eiTS. PASTILLEN, Vrijheid on Geweten") die 183 en de heer C. L Kloek, (candidaat der kiesverceniging »Steunendeopden Bijbel") die 133 stemmen op zich vereenigde. In de Kerkelijke Courant wordt medegedeeld, dat door Kerkvoogden en Notabelen der Hervormde gemeente te Zierikzeehet tractement der 4 predikanten, sinds 1 Jan. dezes jaars, met ƒ100 voor ieder is vermeerderd. Ds. ,f. Tl. Gravens'einpred. te Serooskerke in Wal cheren heeft het beroep naar de Bildt aangenomen en voor dat naar Op- en Neder-Amstel bedankt. Ds. van Hoogstraten tc Veessen heeft bedankt voor het beroep naar Oostkapelle, en ds. Ruijsch van Dugteren te St.-Annaland voor de toezegging van beroep naar Zevenbergen. Ds. Niessen te Nieuwe Tonge heeft het beroep naar Wjjk bij Heusdcn aangenomen. Te Zoutelande is beroepen dekand. D. J. C. Heldring. Te Middelharnis heeft dB. Ilooijkaasals emeritus 30 Oct. zjjne bodiening besloten, met 1 Petri 1 25. Te Kattendjjke is 30 Oct. ds. M. M. de Lint Lz. kand. Z.-IIolland bevestigd door den consulent ds. Doo renhor, van Wilhelmin/idorp, met 1 Oor. 3 11 15a. en heeft 'anara, zjjne dionst aangovangen met 1 Cor. 1 23a. "V er sclx eicl e ïi 1 e<l en op November per lnchtbulloii verzoiuleii en o|.> O November teAntwerpeu uaug'ekomeii. De veiling der 35;Ö00 kilo Racjjn uit do Wilhelmina Polder liep coulant af, voor kaveling 1 werd 22, 2 tot 7 - 21,75 betaald gewone veiling-conditie. Men weet dat deze wortel een zekere renommé heeft en altjjd hoog be taald wordt. Den 21 dezer komen in veiling Ca. 40,000 kilo 3jarïge Racjjn en Ca. 70 vaten onberoofden, afkomstig uit de Anna- Jacoba Polder. Notitiën en monsters zullen daarvan eerstdaags te verkrjjgen zijn. Waarde Vrienden Ik weet niet of mijne andere brieven u geworden zijn, de ballonpost heeft zulke aardige grillen. Tn elk geval zend ik u dezen. EindeJjjk hebben-wij hier toch een weinig nieuws uit hel; binnenland vernomenhet is dan toch waar dat Metzde magtigste vesting van Frankrijkzich heeft overgegeven. Na Metz wordt het de beurt van Parjjs. Voor onsvreemdelingen die niet door een opge wonden vaderlandsch gevoel verblind zijn die onze smart met geen jjdole en snorkende proclamation kunnen stillen voor ons is het maar «al te duidelijk dat Parijs hetzelfde lot als Metz zal ondergaanzoo niet nog erger; want wjj hebben niet alleen de Pruissen te vreozen maar ook de Parijzen aars ,zelf, die elkander willen vernietigen. Zooals ge zeker weet, heeft de Roode partij hier dezer dagen weder erg huisgehoudenLodru-Rollin Blanqui Victor Hugo en Flourens wilden aan het bestuur komeneeu soort Lagerhuis inrigten en vele andere dingen die wij best missen kunnen. Zie op die oogonblikken had gij de hoofdstad eens moeten zien alle winkels alle magazijnen waren ge sloten in de straten krioelde eene ontelbare menigte, die van tijd tot tijd uiteengedreven en vertrapt werd door de toesnellende nationale gardeswaarvan de een voor deze en de andere voor gene partij waren. Boven die menigte weerklonken duizende verschillende kreten. Wraakzucht, drift, opgewondenheid stond op al die vele aangezigten te lezen ten minste op die der mannen. De vrouwenbehalve enkele uitzonderingenwaren ueerslagtig of weenden bitter terwijl zij zich jamme rende afvroegen wat er nu zou gebeuren. Onder hen ontdekte ik eouo ongelukkige vrouw die vóór de uit barsting des oorlogs tot de welgestelde klasse behoorde en die thans tengevolge dor staking van allen handel en het vertrek van haar echtgenootwelke even als ik bij do mobiele garde werd ingelijfd in de uiterste armoede is gedompeld. Benige lompon bedekten de arme vrouwdie haar bleek en uitgemergeld gelaat gebogen hield overeen tenger wichtjedat van hongei*! kermde. Eensklaps hief de ongelukkige sidderend het hoofd op eene kolonne mobiele gardes kwam juist op dat oogenblik van de boulevards. Do ongelukkige meent.baar man te herkennen, een gil ontsnapt hare borst en zij valt magteloos met haar kindje op den grond. Men brengt haar uit het gedrangmen brengt haar tot zich zelve; helaas! de ongelukkige was zin neloos geworden. Eu zoo is er niet één gevalmaar zoo zijn er honderden, die van schrik en honger zinneloos worden. Oin n verder over het oproer te spreken acht ik overbodig; gij weet misschien even goed als ik wat er gebeurd is. Nog eenige woorden wil ik u over mijn huisgezin melden. Sinds drie .'.maanden ben ik zonder werk en dus zonder verdiensten. Een voor een gaan al mjjne spaarpenningen op en als de oorlog nog eeni- gen tijd duurtzal ik niets meer overhouden vfin hetgeen ik, ton koste van zoovele ontberingen Gijeen- verzameld heb. Verbeeldt U, dat ik voor tien grammen vleesch anderhalve franc betaal, voor een brood twee franc en verder alles in evenredigheid. En nog' mag men zich gelukkig achten indien men voor zooveel geld nog iets kan verkrjjgen. Wij hebben reeds «alles verzonnen om spaarzaam te leven; van uit een onder huis zijn wij naar oen bovenverdieping verhuistwij durven geen vuurgeen licht aansteken geen koffij of thee meer drinken. .Ta de tijden die wij beleven zijn wel slecht en men zal nu de haringen of kool bladeren niet achteloos wegwerpen. Een haring betaalt men 2 a 3 franc en een kool tot 5 franc. Gelukkig zjj die zich aan zulk eon discb kunnen vergasten. Wees er verzekert van dat wij hier allen naar den vrede snakken als de visch naar het wateren den Hemel smeken opdat hij de ijsselijke oorlogsroede van Frankrijk moge afkecren. Haterals ik meer tjjd heb want thans moet ik naar de wallen om op mjjné beurt de wacht te be trekken zal ik u veel meer schrijven indien ik na- meljjk aan de Pruissische kogels ontkom. Mijne vrouw en de kleine Hendrik voegen hunne hartelijke groote bjj de mijnen. Mogten zjj u met dezen geworden en mogten wjj weldra de heropening van Parjjs zien om een antwoord van u te ontvangen. d. J. ï&ottejrclaiïi7 November 1870. Tengevolge vau de hooge prijzen, die men in de vorige week op het land besteed schjjnt te hebbenwaremde schippers lieden hoog gelimiteerd en konden moejjeljjk tot zaken komen, omdat de koopers hier die verhoogde prjjzen niet zoo grif wilden uitleggen. De omzet was daarom niet groot. Voor goede onberoofden besteedde men ƒ20,voor prima 26,50 it 27,—. Driej«arige itacjjn werd met 21,beta.ald en was daartoe grif te plaatsen. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: Van Teelt (Onberoofden en 2/i Van Noord-Holland. AS&O N.° 4S/0018 v. 10 °/0a. .TGB. 011 10® PH. 22/.2S 4 95 Van Zierikzee. 3 v. 10 °/0 asch. 1 9 2 7® 3 JBL JB. PVK. DW.TJT. JRMTZ. AVN. JL. BV. FB. JVM. JLS. LOB. MVO. 8 3 9® 3 95 3 95 3 10 3 9 1 10 3 85 1 9 2 85 Van Zierikzee. DH. 3 v. 10 asch. JDVPZ. I 16 WFGP. 2 10 JPFW. 2 10 LL. -3» 10 DQ. 3 9 DWJDV. 1*8® AJCP. 3 9 Van Zevenbergen. PB. 1 v. 17 »/n asch. LHB. 1 14 AG. N.° 3 10 JVDB. 2 15® Vn n Oud- Vossemeer. LO. 3v.il "/o^asch. JDEM. 4 11 BQ. 3 10 in puike kwaliteit, tot civiele prijzen. van af Ot5 Cts. per flesch, per anker en half anker tot verminderde prijzen. uit de Brouwerij DE HAAN, in verschillende soorten, volgens prjjs-courant. TOT VOORDEELIGE PRIJZEN. Zierikzee. Brouwevjj DE HOOIBERG, te bekomen bjj J. WAALE. Amste rdam 27 October 1870. M. E. BOUIL Prijscourant der Edeeten. ROTTERDAM, 8 NOV. Laagste koers. Hoogste koers. Prcmic-Lcen. Stad Rotterd. 3 87'/, Spanje Binnenland 3 20s/,» 20'Ao dito te 'Londen 1867 3 30 Vio 39' 1 G dito dito 1809 3 j- 3"7/,» 30 V, Premie-Leen. Stad Madrid 3 28 23 Portug. tc Londen 1867 3 T> 3|1/s dito dito 1869 3 30,:,/H 30 V8 Rnsl., Nicolnï 1869 4 7> 07 dito bij Slieglitz 1855 5 70 v, dito Spoorw.- Annd. 236 2103/4 217 Ooslr. in Pap. p. Mei/Nov. 5 40 V. dito in Zilv. per Jan./Jnli 5 33 7s 53'/s dito Pandbriev. in Zilver 200 Kicw-Brcsl Spoorw. B/S 172'/, Aand. Ballische Spoorweg 3 y> 123 Turkscho Oblig 5 °l O 44V. 44 -/, dito Loten 67 ««'/e Mexico Ondo 3 5> 18'/. dito Nieuwe 3 5» «Vn Vereenigd. Stat. Losb. 1 8S2 6 7> 943/4 dilo dito 1885 6 943/s Pan] Pacific 1869 7 «3!/« Louisiana Lovec Bonds 6 Oó'/s Oblig. Maxwell 7 T> 71-/4 SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Stfmt.qfspooir NOVEMBER 1 f* T O. Van MIDDELBURG: D.ond, i^'smorg. 9,30 u.V. Vrijdag h; a, T^>t>am. 2,30 Zaturd. '12 Wr. 10,- »V. Zaturd. 12 Ma«and. i4 6,30 14's nam. 2,»V. Dingsd. 15'smor. 10,»V. Van ZTERIKZEE: Dond. 10'smorg. 7,—u.V. .D) 's nam. 2,— Vrjjdag 11 'smor. 10,30 Woensd.16 7,- d 16 's nam. 1,- Dond. 17 2, 12 's nam. 2, Maand. 14'smor. 10,— *V. Dingsd. 15 7,30 »V. 15's nam. 2, Woensd. 16 'smor. 10,30 »V. V. V. |Dond. 17 6, Na een langdurig doch geduldig ljjden, ont sliep heden zacht en kalm mjjn geliefde echtgenoot de Heer JAN BAKKER, rustend Hoofdonderwjjzor dezer Gemeente, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren en 9 ma«anden waarvan ik ruim 51 jaren met hem in eenen gonoegeljjken echt mogt vereenigd zijn. Mede uit naam mjjner Kindoren en Behuwd-Kindoren M. LOCKER, Wed. J. Bakker. Haamstede, den 5 November 1870. De ondergeteekenden betuigen bjj deze hunnen hartelijken clanlc voor de vele bewjjzen van deelneming, ondervonden bjj gelegen heid hunner 50jarige Echtvereenigingop den 8 dezer. zierikzee J. P. ROTHUIJS. 9 November 1870. J. T. ROTHUTJS, de Wit. De Notaris J. van der BENT zal, op Zaturdag den 19 Novem ber 1870, des morgens ten 10 ure op het gehucht Nieuw er - kerk in Schouwen, publiek verkoopen 1 Paard. 3 extra goede lcalfdragende Moll*:- lïooijeïi1 lcalfdragende "Vtiai-jsjI Os en 1 Vaars 9 geschikt tot mesting 1 WINDMOLEN 1 EG, mitsgaders TAFELS, STOELEN, TAPPERS- en WINKELGEREEDSCHAPPEN en hetgeen verder zal gepresenteerd worden. De Not«aris Mr. J. J. ERMERINS zalten verzoeke van zjjne principaleu, op Maand«ag den 21 November 1870's voormiddags ten 9 ure vóór het Woonhuis, laatst bewoond geweest door wjj- len Mej. S. W. MOGGE POUS staande aan de Noord zijde der Oude Haven te Zierikzee, Wijk A, No. 417, publiek presenteren te verkoopen J EENE AANZIENLIJKE PARTIJ «sf bestaande in: TAFELS, STOELEN SCHILDERIJEN, SPIEGELS, KABINETTEN, LEDIKANTEN. BEDDEN en toebehooren HAARDENeenig KOPER-, BLIK-, GLAS- en AARDEWERK en meer andere Roerende Goederen. PUBLIEKE VERKOOPING van De Deurwaarder J. BETHE zalop Woensdag den 16 November 1870 des voormiddags ten tien urein bet openbaar verkoopen eene «-roote party OX*<GU-A A7NUJU BOOMEN waaronder ge schikt voor Werkhout, st«aande in en orp de Stad Zierikzee. Ter gelegenheid der groote Paarden- en Efeet«t<,-Hi Maiditen op 13, X" i- en 1-3 jNovess-iljei* zal de de volgende buitengewone reizen doenals Zondag den 13den November, van ROTTERDAM 's middags te 12 ure, van DORDRECHT naar GO- RINCHEM des namiddags, na aankomst van den 2den Spoortrein van Antwerpen en de Zeeuwsche Stoom- booten van Zierikzee, Middelburg en Vlieringen Dienzelfden avond terug naar DORDRECHT. Maandag den 14den en Dingsdag den 15 November: van DORDRECHT haar GORTNCTTEM dos morgens te 6.ure. Van GORINCHEM naar DORDRECHT des na middags circa 21/2 ure, in corvespondentie met de diverse Stoombooten naar Rotterdam alsmede de Spoor- Sfcoomboot naar den Moerdijk en Antwerpen. Dingsdag den 15den vaart de boot door naar ROT TERE A M. Nadere inlichtingen en plaatsbiljetten zijn te bekomen te Dordrecht 'bij den Heer H. W. MASTkantoor en wachtplaats der Stoombooten aan de Menoede-ka.de als ook te Gorinchem bij den Heer L. du BEER Agent aan de Waterpoort. Aanlegplaats te Dordrecht aan de Merwede-kade. Men vraagt to kooj) een burgerbestaan opleverende; adres mot franco brieven, onder letter Z, aan de Uitgevers dezes. TI it <1e liaiul t.o koop: Te bevragen bjj staande te Nieuwerkerk in Duioeland. M. ELENBAAS aldaar. 20 stuks r-IAMEL- en 20 stuks OOI- of KWI3EKSCHAPEN. benevens 2 PAAR. HEIN. Te bevragen en te bezigtigen in den Jacoba-Polder gemeente St.-Philipsland. en An te GOES houdeu voorradig IkAFMOUENS van ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die ia eens schoon uit het kaf malen. WASOI-IM.A.CÏÏIÏVE» v.an /"24.-. STOUT'S DOKSCHMACIIINES en TREDMOLENS. En «rel well e DORSC ÏTNTXCIÏIIVIUi-S met KOSMOJLEN. OA.SCUEJG1N" om tot 150 kilos te wegen voor 12 POMPEN die niet bevriezen, om de koebalc te vullen van ƒ11.—, ƒ13.— en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBR ANDERS benevens vele andere "WET£X£TTJIOElV voor landbouw en industrie. Nieuw model STROOSNIJDERS met »5"wsufn.*<lei* vliejgwïelen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACTIINES van drie verschillende en verbeterd systeem. Hceren Smeden genieten RABAT. wi T E R E O R E N Zondag avond bjj het uitgaan der Chr. Geref. kerk: De eerljjke vinder wordt beleefd verzocht dezelve bjj de Uitgevers dezes terug te bezorgen, zullende eene goede belooning genieten. n is onloochenbaar voor een groot deel. tc wijten aan II de weelde, die onder ïioT tweede Iioiacoi*- x-ijlv tot de büitensporigsto hoogte werd opge voerd. Om zich daarvan een denkbeeld te vormen leze men vooral j De prjjs van dit boek van HANS WACHEN- II HUSENden geestigen scbrjjver van Eva te 3?ai*ïiw, den welbekenden oovlogs-correspondent der Kölnische Zeitungis 1,Q5. JX In alle Boekwinkels is eene V O L L E D 1 GE UITGAAF v,an ALLE DE W ERKEN van dezeii Volks-Dichter verkrjjgbaar. Een Boekdeel van 800 bladzijden druks. Prjjs ƒ1.SO. Gebojitlen Ibi IjÏiibsobi Ban<l 1,90./| Emser uit de zoutcji der KONING WILHELM S ROTS BRONNEN bereid, geneeskundig aanbevolen tegen' gebroken der maag, als, zinking; vjersl jjming, zutirvorming, opbreken en vertm-ingszwakte. Pnjs der verzegelde door.cn 30 kr 8'/. Sgr. Slechts alleen echt. in Zierikzee bii I M. .1. de LOOZE ZOON, Apothekers. L DE ADMINiSTRATIE DEK ROTSBBONKEN. ^'1 GezwellenKankerSlechte Borst. Indien men op de eene ongesteldheid vroeger hchoort «lil I Ic geven den op de niulerc, om noodlottige gevolgen tc voor I komen, zon belmoren zeker tot do eerste genoemde kwelen.' Zooilre do kwaal zich voor het eerst vertoont, moot Holloway'i Zalf duchtig daar op gewreven worden, tot dat een groot ge-1 gedeelte er van er ingetrokken is. Met do Pillen moet me» I ook vroeg beginnen, om het bloed te regelen. Indien men goed met deze middelen voortgaat, zal hunne uitwerking bin nen kort wonderdadig zijn; terwijl de Zalf de locale "kwaal I geneest, verdrijven de Pillen de stoornis van het gestel. Del genezing is noch oppervlakkig noch lijdelijk, mnnr bestendig I en volkomen, en de kwaal komt zelden terug, zoo volmaakt is de zuivering geweest, die deze doortastende maar toch on schadelijke preparaten bewerkt hebben. Door bet vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van/0,80/1,85 ƒ3,ft,, 75 ƒ18,50 f 20,95 Potjes Zalf van - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,051 3^8520J') I Men heeft een groot voordeel bij de grootste potten U I fcoopon. 1 Zijn op franco annvragc A Oomptant tc bekomen bij den lieer I J. BAL, Cz te Zierikzee, B. v. ASPERI3N VER V ENNE lel Goes, STELLINGWERFF REINTEMA IIoofd-DópGlhoudei I tc Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533^)xford Streel vroeger 244 Strand. TERSTOND of met HALF MAART a. s. benoodigd, een HOEFSMIDS-KNECHT, flic panrtlen kan bcslnan en scharren bolefftreihii bjj JACOB VERKERKE, Cz. te Oud'Vossemeer. iê TERSTOND een VEERMANS-KNECHT benoodigd, bij M. BOOMSLUITER te Stavenisse. Brie-i ven franco. ié TERSTOND benoodigil eene WERKMEID, bjj den onclergeteekende VAN RHEE, Logement Hof van Holland to Thole ui Uifcgrerers r DE LOOZE WAAL^-i Gedrukt bij de firmaDE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2