MEMKZEESCHI \IEi ^nuiiri. 27ste Jaarg. n H Donderdag 10 November 1870. No. 2818, Nieu wstij d ingen SSelgie. TELEGRAMMEN. Ffl3* Op het Postkantoor te Zierikzee zijn gedurende de |flte helft der maand October 1870, oudorstaaude brie- en bezorgd, geadresseerd aan persouen wier namen ter ilafttse van bestemming onbekend zjjn: Een aan T. JUIN te Haren. M. BOUWMAN te Nieuwcrkerk. KRIM te Tholen. Van de Hulpkantoren: B R O UWER S H A V E N. Een aan J. K O Z U S te Noordwelle. IIA AM STEDE. Een aan D. van deh EST te Bromvershaven. Uoberl Leede bekwame opperbevelhebber der Zuide - Staten van N.-Amerika in den jougsten oorlog aldaar, b on langs in eene kleine stad van Virginie, waar lip iet beroep van schoolmeester uitoefende, in den ouderdom 62 jaren overleden. Alleenlijk in N.-Amerika vindt zoo iets, dat een man, die aan bet hoofd van londei'dduizende krijgers heeft gestaan, het niet beneden ich acht, het hoofd van eene kinderschool te worden. [Maakt de raagt en grootheid van dat volk uit, en ouder zulke omstandigheden is eene republiek mogeljjk eQ wenscheljjk" De in de vorige week te Glasgow i Ikiitscho brik Thoresia is het tooneel geweestfvau een vieeselijk treurspel. Het vaartuig, door kapitein Kübs gecommandeerdwas met eene lading beenasch van lueoos-Ayres naar Glasgow bestemd. Spoedig na haar vertrek ontstond er ongenoegen tusschen de officieren de manschap over de kwaliteit der levensmiddelen, ten slotte in muiterjj ontaardde. De kok was de lioofdraddraaijer, hij hem outstoud het plan de officieren te vermoorden. Hjj zelf koos zich den eersten stuurman tot offerdie met een mes zoodanig in de buik werd gewond, dat hij oogenblikkeljjk stierf. De kapitein werd toon door den kok in de schouder gewondhet gelukte hem echter zich van den onverlaat meestor te maken in hem in boeijen te leggen. Middelerwijl had de tweede ikuarman zich tegen de woedende aanvallen van den icheopsjongen te verdedigen eu werd zoodanig gekwetst dat ook hij eenige dagen later etierf. Het treurspel was lienneê nog niet afgeloopen. De kok stierf in zijne loejjen, en de scheepsjongen, die nog niet gevat was unnen worden, sprong, toen hij een vreemd schip op merkte, over boord, en verdronk. De brik liep in Per- nambuck binnen met slechts drie matrozen bemand wuar de kapitein zich van een nieuwe bemanning voorzag. - De correspondent van Daly-Nexvs deelt het vol-., •eude mede omtrent Garibaldi: s Zjjne vingers zijn allen krom van bet rhumatisme; _ij is zoo mager als brandhout; zjjne poncho hangt hem slordig om hetljjf; maar zjjn gezigt is zoo jeugdig en rustig als ooit. Zjjne positie is intusschen zeer zeker eene geheel eigenaardige. Toen hij aankwam, verscheen ook Gambetta en, naar het scheen, behaagde dezen do hulde aan den generaal gebragt, slechts weinig. Zjj hadden te zamen een onderhoud, waarna Garibaldi aan Gam betta schreef: »Ik heb eene vergissing begaan. Ik zie, dat ik niet te gebruiken benik zal terugiceeren." Maar dat had aan het volk niet bevallen en daarom gaf men hem het bevel in het departement der Jura. De couranten schrjjven dat hy 10,000 man heeftmaar inderdaad heeft hy geen 5000 man. De menschen zeggen wij Garibaldi hebben, zullen wjj de Prnissen niet te zien krjjgen." Garibaldi zelf echter wacht hen ieder oogenblik. Hy beeft zjjn schoonzoon Camzio tot kwartiermeester-generaal zijn trouwen vriend en se cretaris Basso, voorts Luigi Castellazzi en anderen bjj zich. De eigenljjke garibaldjjusche officiereu zijn nog niet aangekomen. Ik zeide: s-Generaal, alsgjj hen roept, dan zullen zjj komen." Met een ernstige stem gaf hjj daarop ten antwoord: »Juist dat kan ik niet doen. Dat zou eene te zware verantwoordelijkheid zjjn. Ieder moet uit eigen aandrift komen." Garibaldi schjjnt mjj too rustig op den dood te zjjn voorbereid." JFrawtirijjt. Veirstiilles7 Nov. In de onderhandelingen, die gedurende vjjf dagen met den heer Thiers hebben .ts gehad, is hem kerhaaldeljjk het aanbod gedaan tot een wapenstilstand op den grondslag van den mili tairen status quo, voor korter of langer tijd, tot uiterst 28 dagen ten einde de verkiezingen in Frankrijk te doen houden en met toelating daarvan ook in die ge deelten des lands, welke door onze troepen bezet zijn. De heer Thiers was, ook na andermaal met de regering te Parjjs in overleg te zjjn getreden niet gemagtigd dit een "of ander aan te nemen, en verlangde vóór alles, dat men Parjjs van levensmiddelen zou kunnen voor zien zonder daarvoor een militair équivalent te kun nen aanbieden. Daar deze eisch voor de Duitschers uit een militair oogpunt onaauneemlijk was, heeft de heer Thiers gisteren uit Parjjs la9t ontvangen de onderhan- lingen af te breken. Volgens la Gazette de France en andere, den ge neraal Garibaldi vjjandige dagbladen oefent deze in de Vogeezen eene wezenljjke dictatuur uit. Ofschoon liet Jezuiten-College te Dole zjjue gebouwen reeds voor 0AA mobiele garden beschikbaar had gesteldhad de generaal gelast, dat ook zjjn staf in het college zou worden gehuisvest. Toen men de onmogeljjkkeid daarvan beweerde, was door hem de onmiddeljjke verwijdering van den rector en de leden der ovde uit Dole bevolen. daartegen ingebragte vertoogen waren door Garibaldi op nieuw zeer euvel opgenomenhjj had o. a. aan hen, zich voor de vaderen in de bres steldentoegevoegd er 8toomguillotines tot verdelging van het jezui- tenras behoorden te worden opgerigten te naauwernood bad hjj aan den rector en de zjjnen een nitstel van vioren- twintwintig uren tot hun vortrek toegestaan. Met het terugzenden der kweekelingen van het collegie aan hunne ouders zou de generaal zich in persoon belast hebben, - De bijzonderheden omtrent de overgave van Metz worden met den dag talrjjker, maar allen bevestigen de verdenking, die op Bazaine rust. Thans verneemt men, dat de maarschalk bjj zjjn vertrek zich door den be taalmeester niet alleen zijn maarschalkstractement, maar ook een kwartaal van zjjn dotatie als senator heeft laten uitbetalen. De betaalmeester weigerde, maar werd door een bevelondei-teekend Bazaine, tot de betaling ge dwongen. Do civile commissaris in den Elzas, vou Kühlwetter, beeft de volgende officiële bekendmaking in do dag bladen geplaatst: »Metz is gevallen, een leger van 173,000 man en 6000 officieren bevond zich daar binnen de muren; rondom stond het Duitsche insluitiugsleger in nog grooter getale. Alle voorraad i9 verteerd en het gansche land, dat thans Duitsch Lotharingen heet, is tot het laatste toe uitgeput. Langdurige droogte had reeds vroeger eene totale mis lukking van den oogst veroorzaakten de geesel van den landman, de runderpest, ging met de rampen van den oorlog band aan hand. De bittorste nood, ziekte en dood, zijn over het land gekomen in eene mate, die men zich moejjeljjk erger kan denkeu de honger-typhus heeft zich reeds vertoond. Ik wond mjj met volle ver trouwen tot üuitschlands weldadigheid. Wie helpen kan, helpe toch spoedig. «Levensmiddelen voor Metz eu omgeving, is de eerste behoefte. Wie.ze in natura kan geven, wordt verzocht ze te zenden aan den prefect graaf vou Ïïenckel-Don- uer8inarck te Meiz.^Yoor ontvangst en besteding van bjj- dragen in geld zjjn de prefect en de ondergeteekende bereid. De ingekomen giften zullen worden bekend gemaakt. «Straatsburg, 31 October 1870. De civile commissaris in den Elzas, Regeringspresident, v. Kühlwetter." De Nord maakt bet volgende schrjjven openbaar van maarschalk Bazaine: »Mjjnheer do directeur van den Nord! Kassel, 2 November. Bjj my no aankomst te Kassei, alwaar wij op bevel der Pruissische militaire autoriteiten werden goïnterneerd, heb ik uw bulletin (politiek gedeelte) gelezen betreffende de conventie van Metz eu de proclamatie van den heer Gambetta. Gij hebt gelijk; de armee zou een verrader niet gevolgd zjjn, eu als eenig antwoord op deze logen- achtige aantijging, bestemd om de openbare meening nog langer te bedotten, zend ik u de proclamatie, die na de, door de lcrjjgsraden van 26 en 28 October (des morgens) met algemeenc stemmen genomen besluiten, aan het leger werd uitgevaardigd. De gedelegeerde der re gering voor de nationale verdediging schjjnt niet te weten, wat hjj zegt; ook heeft hij geen begrip gehad van den toestand der armee te Metz, wanneer hij het gedrag van den bevelhebber dezer armee brandmerkt, die ge durende bjjna drie maanden streed tegen bjjkans dubbel zoo sterke strjjdkrachten, wier wezenljjke sterkte altoos werd gehandhaafd, terwjjl ons leger, niettegenstaande alle aangewende pogingen om zich met haar in ver binding te stellen, van deze regering gecne mededeeling hoegenaamd kreeg. Tijdons dozen veldtocht van drio maanden werden van de armee van^etz1 maarschalk, 24 geueraals, 2140 officieren en 42,350 soldaten door vjjandeljjke kogels getroffen. Zulk een armee kon niet uit verraders en lafaards zjjn samengesteld, daar zjj in alle veldslagen hare eor ophield en den vjjand ontzag inboezemde. De hongersnood en het slechte weêr alleen waren de oorzaken, dat de wapenen den overigen 65,000 feiteljjken stryders ontvielen (de artillerie had geeu paar den meer en de cavalerie was e'ven ver). En dit geschiedde, nadat zjj het grootst gedeelte der paarden opgegeten en den grond in alle richtingen doorwoeld hadden, om zelden een kleine vermindering hunner ontberingen te vinden. Zonder hunne geestkracht eu hare vaderlands liefde had de armee reeds in de eerste helft van October het onderspit moeten delven, als wanneer de manschappen per dag reeds op 300 gram, en later op 250 gram slecht brooxl gerantsoeneerd waren. Voeg hierbij meer dan 20,000 zieken en gewonden, die op het punt stonden, de geneesmiddelen te moeten ontberen, en een schrikba- ronden regen, die 14 dagen lang aanhield en de leger plaatsen ouder water zette en den manschappen geen rust liet, daar kloine tenten hun de eenige schuilplaats aanboden. Frankrjjk werd steeds over onzen toestand, die altoos hacheljjk was, in onkunde gelaten. Waarom? Ik weet het niet; de waarheid zal eenmaal aan het licht komen. Wat ons aangaat, wjj hebben het béwust- zjjn, onzen pligt te hebben gedaan als soldaten eu als vaderlanders. Ontvang, enz. (w. g.) Bazaine. Volgens een Parjjsch dagblad is men aldaar be gonnen met de jagt op ratten, ten einde dezelve voor het verbruik te kunnen leveren. Zjj, die er van gegeten hebben, verzekeren dat het een uitmuntend vleesch is. Zeer eigenaardige bjjzonderheden deelt de officiële Strassburger Zeitung mede betreffende de kapitulatie van Schlettstadt, waardoor op de nieuw gevormde Fransche armee een niet zeer gunstig licht wordt ge worpen. Des ochtends ten 9 ure van den werd de witte vlag van den toren te Schlettstadt gehesclien. Terstond hield het vuren op en de chef van den generalen staf der belegeringstroepen begaf zich onverwjjld naar de voorpostenwaar hjj Fransche hoofdofficieren aantrof, met wie hjj over de kapitulatie in onderhandeling trad. Terwjjl mén op die wjjze de eerste voorwaarden poogde vast te stellenontwaarde men zware rookwolken veroorzaakt (geljjk men zeer spoedig vernam) door een brand, welke de mobielen hadden gesticht, toen zjj vernamen, dat over de kapitulatie werd ondorbandeld. Begeleid door twee subalterne officieren en den hoofd officier, met wien de chef van den generalen staf in onderhandeling was getreden begaf hjj zich met eenige onderhebbende officieren in de stad, ten einde de ver- eischte akte van kapitulatie op te maken en te teekenen. Terwjjl dat document werd opgemaakt, hoorde men eensklaps een gedachte uitbarstingen een Frausch officier stortte doodsbleek het vertrek binnen, waar men zich bezig hield met de kapitulatie, en verhaalde dat de mobielen het buskruidmagazijn in brand hadden gestoken en dat het in de lacht was gesprongen. Hierop vroegen de Duitsche officierenof zjj ouder zulke om standigheden zich veilig mogten beschouwen in de kapitulerendestad. DeFransche officieren beantwoordden deze vraag met schouderophalen en voegden er bjj dat het, naar hunne overtuiging, geraden was de vesting te verlatende kapitulatie daar buiten voort te zetten en inmiddels, zelfs vóór het opmaken van de noodigo akte, eon bataljon Duitsche troepen in de stad te zenden, om de mobielen in toom te houden, die tot allerlei ongeregeldheden in staat waren. Onder dergeljjlce omstandigheden kwam do kapitulatie tot stand. De tucht werd derwjjzo geschonden, dat de voor waarden der kapitulatie niet ten uitvoer konden worden gelegdwant de mobielen zoowol als do linietroepen vernielden hunne wapenon in strjjd met de voorwaarden der kapitulatie, en vergaten deswege alle krijgstucht, dat zjj de bevelen hunner officieren openlijk in den wind sloegen. Er zjjn persouen, zegt de Strassb. Zeitungdie derge- ljjke uitspatting beschouwen als lietgeeu zjj heeton: een echt Fransch standpunt. Zjj bedenken echter niet, naar het schjjnt, dat door dergelijke feiten een bindonde overeenkomst wordt geschonden, waarvoor onder zekere omstandigheden onschuldigeu de slagtoffers zouden kunnen worden; daardoor zou dergeljjke daad geheel doelloos worden geploegd, omdat anderen er veranfc- woordeljjk voor zouden worden gesteld. Van Wilhelmshöhe wordt onder dagteekening van 3 dezer gemelddat Keizer Napoleon den vorigen middag een tegenbezoek had afgelegd bjj de uit Metz aangekomen maarschalken, die hun intrek hebben ge nomen in het hotel du Nord te Kassel. Gedurende geruimen tijd heeft de Keizer bjj hen vertoefd. Men houdt zich overtuigd dat de etiquette hierbjj slechts voor een gering gedeelte in het spel wasmaar dat het voornameljjk gold gewigtige beraadslagingen ever zaken, de toekomst betreffende. Men voegt er bjjdat de maarschalken het voorne men hadden opgevatom zich op Wilhemshöhe to gaan vestigen maar dat zjj om zekere redenen daarvan heb ben moeten afzien. ï?i*iissol, 6 Nov. De Etoile Beige bevat een langen brief van generaal Bisson over de kapitulatie van Metz. O. a. leest men daarin het volgende: »In geen omstan digheid zjjn de divisie-generaals geraadpleegd geworden alleen werden zjj onderrigt van hetgeen gebeurd was. Telken keere dat de kommandant van het korps hen bijeenriep, was het om hun mededeelingen te doen van dingen die geschied waren. De verantwoordelijkheid rust op Bazaine, Canrobert, Leboeuff, Ladrairault, Frossard en Desveau. Ik (schrijft generaal Bisson) stelde het doen van een uitval voor, doch kreeg geen antwoord. Den 18 had Canrobert in een vergadering der divisie- generaals van het zesde korps verklaard, dat Pruissen de regering te Parjjs niet wildo erkennen maar gaarne zou onderhandelen met het regentschap. Boj^er zou vertrekken, om de keizerin te bewegen het regentschap weder aan te nemen. Het leger zou gezonden worden naar eene Fransche stad, waar een nieuw bewind zou worden geproclameerd. Den 24 October berichtte Can robert ons dat de keizerin geweigerd had en dat Chan- garnier zich tot prins Frederik Karol had begeven om dezen voor te stellen een beroep te doen op de voormalige afgevaardigden van het keizerrjjk. Toen de kapitulatie werd aangekondigd, stelde ik een laatsten uitval voor. Den 28 October ontvingen de divisie-gene raals een vertrouweljjken brief, inhoudende de mede deeling dat de adelaars aan den vijand overgeleverd waren." 7 Nov. Uit Tours wordt gemeld dat de hooge eischen van Pruissen tot het afbreken der onderhande lingen over den wapenstilstand hebben geleid en tot het vertrek van den heer Tiers uit Versailles. De gun stige voorwaarden die Pruissen eerst steldedienden alleen om tijd te winnen, dat de Duitsche troepen nog verder konden voortrukken. Te Vendöme is een ballon neergelaten met tijdingen uit Parijs. Het gouvernement der nationale verdediging heeft met algemeene stemmen den voorgestelden wa penstilstand verworpen, daar Pruissen geweigerd had dat Parjjs op nieuw zou wovden geproviandeerden slechts onder reserve had toegestaan dat Elzas en Lotharingen aan stemming zouden deelnemen. Officieel wordt gemeld, dat in Parijs 3 legers worden gevormd, waarvan één uit rustende nationale gardé. gevolg dat voor eenige dagen een wissel ten bedrage van 500 pond sterling niet betaald werd en nu de zaak aan hot licht kwam. Men zogt dat het Engelsche huis voor eene som van p. m. 30,000 de dupe van deze bedricgerjj is. De commissionairs hebben zich, wnar- schjjnljjk in afwachting van de dingen die komen zullen voorloopig uit de voeten gemaakt. In eon verslag van bet gebeurde bjj den val van Orleansleest men de volgende episode uit den daar gevoerden strijd tusschen Pruissische on Fransche sol daten: „Tegenstand was hier onmogeljjk, ja misdadig geworden; tot den terugtogt moest derhalve besloten worden, en tot eiken prijs zjjne stukken willende vod den, gelaste generaal de la Motte Rouge aan 3500 man, waaronder 1400 soldaten van het vreemden-legioen en 300 pauselijke zouavende buitenwjjken der stad te bljjven verdedigen terwjjl in tusschen do op den grond liggende kanounen naar het station werden vervoerd. Die 3500 man hebben zichop bewonderenswaardige wjjze van do hun opgelegde taak gekweten. Zonder oen duim breed gronde te wijken, hebben clie dapperen zich als 't ware onder de- muren van Orleans laten verplet toren. Volgens de leziug van la France bleven er slechts 16 zouaven ongedeerd terwijl alle overigèn gekwetst of gedood werden. Van het vreemden-legioen koerden slechts 34 terug." Tegenover die gesneuvelde soldaten zal dan het heugelijke berigt kunnen worden gemeld, dat de generaal de la Motte Rouge zjjne kanounen gered beeft. Wat doen er dan de soldaten toe die op het zoogenaamde veld van eer het leven laten Een treu rig vooruitzigt bljjft het voor alle mogelijke vredebon den zoolang er nog gewetenlooze generaals zjjn die hunne soldaten doen vermoorden, ter wille van eenige kanonnen onnoozele soldaten, die zich om het bezit van een stuk ijzer of staal als lammeren laten slagten en dagbladeu die dat als dapperheid bewonderen, 't Is waarlyk al erg genoeg, dat de soldaat zjjn leven moet wagen voor zjjn vaderland. Indien hjj het ook nog moet doen omdat men tjjd moet hebben een weerloos hoop geschut op den trein te laden, dan lioudt hjj op mensch te zjjn en verandert in een werktuigzonder waarde en zonder wil. Bjjna gelijkluidend met boven staand berigt is een vriendelijke raad, welke aan Pruis sen gegeven wordt, om Parjjs niet te beschieten, maar uit te hongeren. Bjj de beschieting toch, gaan monu menten eu paleizen verloren; bjj uithongering sterven! Welnu, men hongere dan maar uit! Wat kan den bewonderaar van fraaie gebouwen de menschen schelen! Gravenhage, 7 Nov. In de zitting dei- Eerste Kamer van heden heeft de heer van Bosse medegedeeld dat de heeren Roest van Limburg do WaalLilaar en van Muiken aan Z. M. den koning hun ontslag hebben ingediendrespectievelijk als ministers van buitenlandsche zaken, koloniën, justitie en oorlog. Tengevolge daarvan hadden de drie overige ministers hunne portefeuilles ter beschikking vau den koning gesteld. 's Gravenpolder, 4 Nov. Heden namiddag werd alhier de veertiende algem. vergadering gehouden van de Z.Bevel. Zending s ver eeniging, welke des avonds met een bidstond besloten werd waarin als voorgan gers optraden ds. J. van V Hoofd van 's Heerenhoek en ds. A. H. L. de Belvan Yerseke. Zieriliasee, 9 Nov. Het schip Cadzandriakapt. H. Holle, van Riga naar Antwerpen bestemd, is den 3 Nov. 11. Elseneur gepasseerd. Aan boord was alles wel. De zeemiliciens der ligting van 1870die sedert Mei 11. in werkelijkeu dienst zjjn geweest, zullen den 15den dezer met groot verlof naar hunne haardsteden wederkeeren. w Bjj kon. besl. is de benoeming van den heer F. W. S. von Staedel, burgemeester van St. Philipsland, tot secretaris dier gemeente goedgekeurd. Uit Enschede wordt gemeld Eene ergerljjke be- driegerjj sedert zes jaar met goed gevolgop groote schaal gepleegd kwam hier dezer dagen aan het licht. Een commissionair of liever tweevader en zoon hadden zich met een klein burger verstaan deze kocht door tüsschenkomst van genoemde agenten van een huls te Manchester aanzienljjke partijen katoen enz. die echter nimmer in het bezit van den vermeenden kooper kwamenmaar door do agenten weder van de baud gedaan werden de dekking en betaling der wissels had geregeld plaats. De inkoopen vermeerderden echter in dezelfde mate als de klinkende munt afnam met het Cliarny, 8 Nov. Officieel De vesting Verdun heeft zich hij capitulatie aan de Duitschers overgegeven. '.sGravenhage, 9 Nov. In de zitting der Tweede Kamer vau lieden zjjn aangenomen de ontwerpen tot goedkeuring en bekrach tiging der provinciale belastingen en wijziging van hoofdstuk marine, dienst 1869. Met 53 tegen 9 stem men is besloten tot het in overweging nemen van liet voorstel van den heer van Houten tot wjjziging dei- wet op de personele belasting. Naar aanleiding der mededeeling yan den minister van financiën omtrent de ministriëele crisis gisteren gedaan, is de kamer tot nadere by eenroeping gescheiden. Gemengde berigten. Napoleon moet het maar niet naar zjjn zin hebben, hoe goed hij het t>ok heeft, en zegt zoo al: „Welk eene verandering, voor vier maanden zat ik nog op den schoonsten troon van Europa, eu nu zit ik gevangen. Ik verga als eene schaduwe, en ieder keert mjj den rug toe, en ik zie altjjd voor mjj die leeljjke Pruissische gezigten. De koning van Napels, en andere vorstjes, die ik heb helpen onttroonen, zjjn vrjj en leven zoo als zij willen, maar waar zullen zjj mij been zenden? Kon ik maar stil per luchtballon naar Engeland vertrekken." Het is nog maar duister iu het verwarde Frankrjjk, en ook wat den wapenstilstand betreft. Men weet maar weinig wat Bismarck voorstelt, noch wat Thiers aan neemt, noch waartoe het gouvernement besluit. Evenwel is men in Engeland van gevoelen dat de vrede op han den is, en de Engelschen zien nog al dikwjjls door een goeden bril. Bazaine zoekt met alle mogeljjke mid delen zich van verraad te verontschuldigen, en zegt dat hjj zjjn pligt gedaan heeft als soldaat eu als patriot, maar dat willen de Franschen maar niet gelooven. Gambetta heeft aan al de prefecten en procureurs la9t gegeven, om als zjj Bazaine ontdekken, hem te vatten en onder sterk geleide naar Tours over te brengen. Te Parjjs worden reeds bonden afgemaakt en gebraden of soep van gekookt. Pruissische huzaren hebben twee luchtballons opgevangen met vjjf passagisrs er in, die naar Versailles zjjn vervoord. De Patrie zegt: Ver jaag den vjjand: ontzenuw hem, verbryzel hem, werp hem tegen de muren van Parjjs, eer de 150,000 man van de zjjde van Metz den weg afsnjjden; maar doe dit onverwjjld, het kan geen uur uitstel ljjdon." Het is nog al iets. De gemeenteraad van Marseille is door het volk afgezet, en door een voorloopig bestuur vervangen, met een dictator aan het hoofd. Een Gentenaar, die te Parijs gevestigd is, schrjjft aau zjjn familie, en zegt: „Ieder, jong en oud, neemt de wapens op om den vjjand te verjagen. De Fransche soldaten hebben moed, en zeggen dat de Pruissen nooit te Parjjs zullen komen." Volgens een brief uit Tours, zjjn er groote gebeurte nissen op handen. Het Loire-leger moet op eene krachtige wjjze ingerigt zjjn, en men hoopt op groote overwinningen, die van belang zullen zjjn in de voorwaarden van vrede. 1 i m i i li i i m m Kerknieuws. Zierikzee, 9 Nov. Eergisteren had alhier do verkiezing plaats van 15 gemagtigden in het kiescollege der Hervormde Gemeente alhier, waarbjj 424- stem biljetten worden ingeleverd. Bjj de opening op gisteren bleek, dat 14 van de 15 candidaten der lriesvereeniging »Vrjjheid en Geweten" zjjn gekozen, waarvan bet hoogste cyfer bedroeg 293 en het laagste 242 stemmen, terwijl van de candidaten der lriesvereeniging «Steunende op den Bjjbel" het hoogste cjjfer bedroeg 133 en bet laagste 114 stemmen. Voorts moet er eene herstemming plaats hebben tus schen den heer A. Tuijtel (candidaat der lriesvereeniging

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1