7 GORINCHEMSCHE 's Hertogenbossche Stoomboot j, en 8/4 Blaauwe-, Witte- en Roode Baaijen, GrijzToT^M Bevers, Thoolsche Baaijen. ip >ï- RUHR KAGCHELKOLEN ■iL, D. Q. MULOCK HOUH verzekert legen zeer billijke en vaste premiën: Den WelEd. HeerDr.J. G. Popp Het Spook ter middernacht PMRDËN BEESTEN MARKTEN. J. JOPPE, Appelmarkt min, erna 11 hum dbkus, a (KLIM EK Wi l TE FLANELLEN El. B wm 18 B i. PILLEN HOLLOWAY ir, ertcwtién. VEBMARKT Kennisgeving. Publieke Verkooping. eene groote partij Afbraak, Steenen, Pannen, JLeijen, is ruim gesorteerd in doorgewerkte en Wollen Doeken Verder is het magazijn ruim voorzien van BukskinsJjVo. Lakens, Krulduffels, Esquiino, Moscowa, Vriezen. ir EEN HOEFJE, Ha Eene gebruikte Piano; WlNTEIt-MANTELS RN IRSCHLIKS 274ste Staats-Loterij. OPGAANDE BOOM EN. De Assurantie-Maatschappij LA BELG1QUE DE BELGISCHE MAATSCHAPPIJ tegen Brandgevaar, Pommade Depurative. IJ De Rederijkers-Vereenigi ng „WIE 1ST?" 91 Till iBIlllSIBB -iet denkbeeld tot het geven dezer voordrachten was ,<jreonigd uiteengegaan van de besturen der afdeelingen van de Maatschappijen tot Nul van 7 Algemeen en van Nijverheid, aan wié hulde moet worden tocgebvagt voor de wijze waarop zij het voorgestelde doel hebben ver wezenlijkt. - In het laatste numnier van het Christelijk lf'eekblud, geeft de redacttie kennis, dat zij, door verandering van woon plaats van den uitgever, den heer P. J. Mitborn to Middelburg, die zich te Nijmegen niet zijne drukkerij bij de wees-inrigting van den heer van 'firiidcnhout zal vestigen, ten einde o. a. die weezen, die aanleg hebben om bet drukken te leerenop ie leiden in dat vak èn door het beperkte aantal abonnés, èn door de mocijclijkheid om in zoo korten tijd een uitgever te vindwi, zich genoodzaakt vindt de uitgave te staken. bi het Weekblad Ons Slreoen vindt men een concept reglement vnn cenc Nedcrlandsche Verceniging ter bcvorderiug der gezondheidsbelangen, ontworpen door de hoeren dr. Coronel en J, 11. C. fleijse. Haar doel zou zijn de thans beslaande daincs-cnmilé's van het Roode Kruis te hervormen in plaatselijke comité's, welke zich zouden beijveren om de kennis der ge zondheidsleer te bevorderen, ziekenverpleegsters en verplegers Ie vormen, maatregelen in het belang der gezondheid tc nemen en bijstand te vcrlecneri bij buitengewone rampen. Ten einde (leze doeleinden Ie bereiken, zouden door deskundige mannen aan het uit dames samengestelde lioofdcomité bijstand worden verleend. Worden deze denkbeelden goed uitgevoerd dan zullen zij veel tot het algemeen welzijn bijdragen. Gemengde bcrigten. Ken Pruis dieje Nancy zijn haar liet snijden, heeft onder de schaar zich bijna bloed gezweet. Als naar de gewoonte van die lui, stond zijn mond niet stil, onder hel hanteren van zijn kam en schaar. Zoo ging het dan: „Br zijn tc Parijs een half- millioCii dapperen, die liever willen sterven dan zich over te geven, en die al de Prnissm zullen vernietigen. Dc natie zal als één man opstaan om de Pillissen neer tc sabelen." En die kapper was zoo opgewonden, dat hij bij ongeluk de beangste Pruis zoo in zijn oor kuipte, dal hel bloed over zijn broek liep. „Om Gods wil riep de man angstvol uit, „Spaar ten minste mijne ooren, ik bi J cr u om." Deze wanhopige kreet deed den opgewonden hanrknpper bedaren, en meteen paar francs was de Pruis gered en zijn haar kwijt. De koning van Pruissen heeft besloten, 0111 den titel van keizer van Duitsehlnnd aan te nemen, omdat Europa nu een keizer minder krijgen zal, doordien Napoleon keizer uit is. Te Marseille houden de vrouwen ook vergaderingen, en het gaat er nog onstuimiger toe dan op vergaderingen van mannen. Zoo zcide eene Amazone, dut het schavot moest opgcrigt worden, en dat dc eerste die opgehangen moest worden, de bisschop van Marseille moest zijn. De Paus heeft aan de nuntiussen eene nota gezonden, waarin hij zich beklaagt over het bezetten vnn het Quirinaal, eu zegt, dut hij wel genoodzaakt zal zijn om Rome te verlaten. De hoofdvoorwaarden voor de Romcinsclie zaken zijn: De paus blijft liet. hoofd van het katholicisme. Alle politieke ambten zijn in de Stilten der kerk afgeschaft. Vrijdom vnn grondgebied voor den paus, en volstrekte vrijheid iu geestelijke zaken. Vol st rekslc vrijheid voor de prelaten om op het grondgebied van den Heiligen stoel te beraadslagen. Italië neemt al de onkosten van hot pauselijk hof, als nok de pauselijke staatsschulden ton zijnen laste. In het gasthuis te Pest is dezer dagen een man opgenomen die 120 jaar oud is. Hij was schoenmaker vnn zijn vak, en leefde sedert jaren van de openbare liefdadigheid. Men ziel. hier weder aan, dat er in dc gasthuizen ouder lieden zijn, dan in paleizen. -Te Z. moest een tortelduifje met zooveel vrijers niet loopeuwant: Muisjel als gij loopen wilt, Houdt lint dan toch met één, Want anders slaat gij zeker nog, Op 't laatste weer alleen. Een jngtopzigter te X. begint er nu achter te komen. Hij vraagt eenvoudig aan koewachters of zij geen slroopers gezien hebben, en np de verklaring van jongens van 10 of 12 jaar, maakt hij proces-verbaal op. l)us die man verslijt niet veel schoe nen om slroopers op te sporen. Een timmormnns-zoon te S. wordt aangeraden, zoo voel snaps van andoren niet te hebben anders zal hij nergens moer op-het work worden toegelaten. Het schijnt dat de Franschen nu maar liever zelf ecu einde nnn don oorlog zullen maken, althans zij beginnen nu elkan der dood te slaan. YcrselicMlcnlieden. Wangbalxorij, Twee ondernemende lieden zijn, na de Atl.-Oceaan in <lo Ragusaeen minder dan twee ton nietend vaar tuigje, te zijn overgestoken, den 8 September behouden te Boston aangekomen. John Charles Buckley, een Ier, en Ni colaas Pnmorez een Oostenrijker, zjjn den 2 Junij te Liverpool uitgezeild aan boord hebbende een voldoen den voorraad levensmiddelen, 500 pond kolen, 80 gallons water en een ton ballast. Hnn plan was naar New-York te stevenen, maar kapitein Buckley heeft lvtter zijn koers veranderd en heeft besloten naar Boston te gaan. De reis van Liverpool naar Queenstown duurde tien dagen en aldaar vertoefde men vier dagen. Bijna van het begin tot aan het einde dor reis had men een sterken westen wind en men trotseerde drie hevige stormen, waarvan den hevigsten in den nacht van 8 September, toen de Ragusa zich bevond op de hoogte der George bank. Verscheiden schepen zijn toen in dien omtrek vergaan maar dit kleine vaartuig, waarvan geen enkele plank, die dikker dan een halve duim is, te vinden is, had den volgenden ochtend niets dan het verlies van een kluiver geleden. Gedurende de eerste 35 dagen der reis was het weder doorgaans ruw, en gedurende al dien tjjd hebben noch de kapitein, noch zijne mede-schepelingen het genot gehad van een enkelen droogen draad aan het lijf te hebben. Het water kwam niet slechts over het dek naar binnen, maar daarenboven begon het scheepje geweldig lek te worden, zoodat een van de twee scheeps lieden gestadig pompen moest. Het vluiv was spoedig uitgedoofd en gedurende meer dan drie weken moest men van rauw vleesch en hard brood leven. De beste dag, wat het zeilen aangaat, is echter gedurende dezen tijd ingevallen, namelijk eenen, op welken het scheepje 153 mijlen allegde; op een anderen dag legde het slechts 11 mijlen af, maar de gemiddelde snelheid was omstreeks 4 knoopen per uur. Toen het weder eindelijk fraai werd, ontdekten de schepelingen, dat hun voorraad brandhout over boord gespoeld was; maar al spoedig ontmoetten zij een dry vend vat met teer, hetwelk hun als brandstof en tot liet digten der lekken uitstekende diensten be wees. In de 'nabijheid van Kaap-Clear werden de rei zigers bezocht door een tweetal kleine walvisschen waarvan de eene een oogenblik het vaartuig zoo digt naderde, dat kapitein Buckley zijne hand op den rug van het dier kon leggen. Na een minuut of tien ver dwenen deze bezoekers echter, tot groote vreugde dei- reizigers. Kapitein Buckley-is naar men zegt, blijde, dat de veis volbragt is, en, ofschoon hij nimmer ernstig voor den goeden ailoop gevreesd heeft, begeert lijj vol strekt niet de proefneming te herhalen. EelitvorPciiinfinjf >1 VAN ya J. P. ROTHUIJS 3 EN J. T. de WIT. Zierikzee, 8 November 1870. -i *J Bevallen van een' Zoon, A. KOSTENSE, lelde Echtgenoot van J. Klompe. DueischoK 4 November 1870. Algomecne kennisgeving. j Na oen langdurig doch geduldig lijden, ont sliep heden zacht en kalmmijn geliefde echtgenoot de Heer JAN BAKKER, rustend Hoofdonderwijzer dezer Gemeente, in den gezegenden ouderdom van 81 jaren en 9 maanden waarvan ik ruim 51 jaren met hem in eenen genoegcljj leen echt raogt vereenigd zijn. Mede uit naam mijner Kinderen Haamstede, cn Behuwd-Kinderen, den 5 November 1870. M. LOCKER, Wed. J. Bakker. De ondergetdekenden betuigen bij deze hunnen dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervonden bij gelegen heid hunner 25jarige Echtvereenigitigop den 5 dezer. J. SIJBRANDSE. ZierikzeeE. SIJBRANDSE, 7 November 1870. J Hoogeriteide. Op Dinsdagavond 8 November wenscht de CHRISTELIJKE JON GELING S-VER- EENIGING haar tweede •Jiuii-Pecstte houden in het Lokaal TOEVLUCHT. AANVANG te G ure. Q riiolen Y lc »t.-Maart<M>s^ijk i O November 5*. s. Ter gelegenheid der groote GoriiujhemiïKjhe Paarden- en Beesten Marlden op 1B, 1 i. en li> November löT'O zal de de volgende buitengewone reizen doenals Zondag den 13den November, van ROTTERDAM \s middags te 12 ure, van DORDRECHT naar GO- RINCHEM des namiddags, na aankomst van den 2 cl en Spoortrein van Antwerpen en cle Zeeuwsche Stoom- booten van Zicrikzec, Middelburg en Vlissingen. Diénzelfden avond terug naar DORDRECHT. Maandag den 14den en Dingsdag den 15 November: van DORDRECHT naar GORÏNCHEM des morgens te 6 ure. Van GORfNCTTEM naar DORDRECHT des na middags circa 21/., urein correspondentie met de diverse Stoombooten naar Rotterdam alsmede de Spoor- Stoomboot naar den M oen Ijk en Antwerpen. Dingsdag den 15den vaart de boot door naar ROT TERDAM. Nadere inlichtingen en plaatsbiljetten zijn te bekomen te Dordrecht 'bij den-Jleer H. W. MAST, kantoor en wachtplaatëi der Stoombooten aan de Merwede-kade als ook te Gorinchem bij den Heer L. de BEER Agent aan de Waterpoort. Aanlegplaats te Dordrecht, aan de Merwede-kade. Op Donderdag 10 November 1870, \s voormiddags 11 ure, zal de Deurwaarder J. FRANSE, aan de voormalige Weverij te Zierikzeepubliek verkoopen bestaande in mooie Zoldtu*- en Dekdoclon bezaagde Binten Stijlen met lcoi-l>eelas vierkante Dekribben, X^atten, Tcmg^Is, DeurenRamen, Kozijnen, Goten Schotten enz., benevens eene aanzienlijke partij Brandhout. A Deze Verkooping is voorloopig aldftar de laatste. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van P. KOEVOETS, Cz. op Vrijdag den 11 November 1870, 's middags ten 12 ure, aan de Sleepkaai tc Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen: Eene aanzienlijke partij harde KLINKERS, hardsteenen DORPELS, KOZIJNEN, RAMEN, PLANKEN, RIBBEN, LADDER^ en meer andere ROERENDE GOEDEREN. IJ, JIU/JW i. lEIPjWm J TOT /.EER LAAG GESTELDE PRIJZEN. Een Eel De Notaris J. de KATER, Nz. zal, ten verzoeke van zijne princi palen, met Regterlijlce magtiging, op Woensdag den 23 November 1870des voormiddags 10 uur, te Ellemeetin de Herberg van P. van Lan- geraad, veilen en verkoopen: bestaande in IITJIS, SCHUÜK, KIJF en TtTI ING-IiOINO ter grootte van 5 Ares 33 Centiare»staande en gelegen te Ellemeetsectie A hos. 191 en 192. Nadere infonnatiën te bekomen ten,, Kantore van voornoemden Notaris. Te koop voor 50: te bevragen bij de Uitgevers dezes. Brieven franco. De ondergeteelcende heeft de eer de Dames te berigten dat zij uit BERLIJN heeft ONTVANGEN: <»ono rijke sortering welke zij uiterlijk tol. 10 Nov. a. s. ter DovsS&'fci- £fin»£»* zal stellen. Zierikzee, ,T. .J. DE LOOZE, 7 November 1870. Modenaaister. De ondergeteelcende maakt aan het geëerde publiek bekend dat zjj zich belast met het JVIAKEN eu VER MAKEN van Hoeden Muteon en Japon nen en al wat verder tot dit vak behoort, hebbende zij zich daartoe gevestigd tqn huize van den Heer L. van SPLUNTER, Mr Bakker.alhier. Onder belofte eener prompte en nette bediening beveelt zij zich beleefdelijk aan. St.-Maartf.nsdi.tk, i:j a. a. NOTTERMAN 7 November 1870. /ff Rusciie. Bij de firma OOIITMAN te Zierikzee zijn voor de 274st,e Staats-Loterij Iïeele en Groclo©!- ten van LOTIÜ1V te bekomen. Prijs-Courant. De TREKKING dor Eerste Klasse begint op Maandag den 28 November 1870. VERMIST sedert 1 November lift eene r i« weide, aan den Serooskerlcschen weg, een f^ilrSrbont YAAIiSJKoud 1jaar met een wit plekje op den kop; die hetzelve gestald of geweid mogt hebben, wordt beleefd verzocht hiervan kennis te geven aan H. HANSON te Eikerzee. PUBLIEKE VERKOOPING van De Deurwaarder J. BETHE zal, op Woensdag den 10 November 1870 des voormiddags ten tien ure in het openbaar verkoopen eene groot© OPGAANDE B003IEN, waaronderge schikt. voor Werkhout, staaride in en om de Stad Zierikzee. j j Bij H. J. BRANDENBURG te Brouwers- haven zijn te bekomen f 1 per mud, dito H AARD II O- LBN /I^O. verzekert tegen 7.eer billflke en vaste premiën. WOONHUIZEN 50 cent. MEUBELEN 60 WINKELHUIZEN 60 KOOPWAREN 70 Inforuiaticn t.e bekomen by Hoofd-Agent voor SCHOUWEN en DUIVELAND. VAN AT.GEMRENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN GO Cents per /"1000 'sjaars. MEUBELEN 75 - WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Inforuiatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz te Zierikzee, Ti. BOOGERD Az., te Brouwershaven en J. C. M. van RHEE te Haamstede. 40 Onfeilbaar middel tegen schilvers of roos. Deze POMMADE bevordert zeer den groei van het Haar, maakt het glanzend, krachtig, vol en belet het vroegtijdig grijs worden en uitvallen; de roos of schilvers neemt zij bijna onmiddellijk weg, bevat niet het minst schadelijke bestanddeel, en wordt door voorname Geneesheeren zeer aanbevolen. Prjjs T55 ct., met gebruiksaanwijzing. Verkrijgbaar bij de Heeren .T. E. THEE WIS, Coiffeur te Zierikzee; J. P. van der DOES, te Goes, en J. A. BROUWENAAR, Coiffeur te Middelburg. to WEENEIV. ZAANDAM, 29 January 1869. Ik verzoek UEd. my ten spoedigste weder te zendej 100 11. ANATHERIN-MONDWATERen 6 doosjes. TANDPOEDER. Het debiet vooral van het AnatheriJ Mondwater neemt alhier door de steeds heilzame werking steeds toe, en kan UEd. melden ik van vet-l\«V.eStaVv schillende zyden heb vernomen het de gunstig^,, resultaten heeft uitgewerkt; tegen verschillende mond- ongesteldheden ju zelf tegen hevige tandpjjnwaar- tegen andere middelen vergeefsch waren aangewend. Myn voorraad bijna verkocht zynde hoop ik UEd, de afzending zooveel mogelyk zult bespoedigen. Met Hoogachting UEd. Dw. dinaar H. G. van AKEN. Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wijk C no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMER, Apoth.; te Goes bij j. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM, Apoth.; te Rotterdam bij T. vanSANTENKOLEF; Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co.Verkoophuis, te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co, Verkoophuis, Een l.obert is onlangf^l ,et beroep! 62 jatf jen zoo i londerddu! •ich acht, f tMaakt dl lütler zullj L wenscH Zenuw-awaltheid. Menschendie door het vevanAb-rlijke weder, lijden zoodat de gewone werkzaamheden de9 levens eene zware taak de nood zakelijkheid van te denken, iels vennoeijends wordt. In dien eenmaal de zenuwen in dc war zijn, veroorzaakt elke dag eene reeks van werkelijke of ingebeelde ellende. Om aan die pijningen te ontkomen is het alleen noodzakelijk om Hollowny'j Pillen te gebruiken, welke een verzwakt.geschokt gestel meer dan eenige andere artsenij ter wereld zuiveren en versterken. li ij reinigen het ligchaam van alle onzuiverhedengeven veer kracht aan de maag, regelmaat aan de hersenen, werkzaamheid aan de nieren do blaa9 en de darmen. Zij verdrijven tieer- slagtigheid en ligehamelijke vermoeidheid, en geven den geest kracht cn vrolijkheid weder. Door het vermeerderd debiet zijn de prijzen als volgt: Doosjes Pillen van 0,80 1,85 ƒ.1,— 16,75 /"I 3,50 20,95. Potjes Zalf vnn - 0,80 - 1,85 - 3,— - 7,05 - 13,85'- 20,50. Men heeft een groot voordeel bij de grootste dozen te koopeu. N B Bij iederen doos is een, in alle talen geerukte teregt- wijzing om de zieken in alle mogelijke omslandighedeu de benoo* digdc inlichtingen té geven Zijn op franco aanvrage ii Complimt tc bekomen bij den heer J. BAL, Cz te Zierikzee, B. v. ASPERRN VERVENNE te Goes, STELLINGWERFF REINTEMA Hoofd-Dépöthoiider te Leeuwarden, alsmede te Londen in de 533 Oxford Street vroeger 244 Strand. Uit gevoel van menschenliefde, zullen om niet raadgevingen worden gegeven, aan de zieken die zich per brief tol de Professor Holloway wenden en hem hunne bijzondere gevallen mededeelen.^j „V. W." te CO LIJ NS PL A A T, is voornemens den 11 November a. s.des avonds te half zeven, eene Openbare Vergadering te houden, waarop ten tooneele ?.al gevoerd worden: De in |[)nitscho teeselijk Igecommanl ]Biieuos-Ayp eifcrek [en de taai die ten sl hoofdraddl te vermoo| tot offer gewond, dl toon door hem echtJ en hem in| ituurman scheopsjonl dat ook h| hier in eê hoejjen, eil kunnen wm merkte, ov| lambuck [vfuar de kal - De cl geilde mef »Zjjne is zool hem slordj en rustig eene gehee| ook Gamb hulde aan c le zamen hetta schrJ dat ik niel dat had aj men hem couranten I inderdaad 1 |>mi wg Cf meer te ieder oogel kwartierml cretaris Ba| zich. De «iet aangel dan zullen! daarop te| Dat zou moet uit i too rustig bi ij spel in 3 bed r ij ven. en daarna,: of blijspel in één bedrijf. f Met MEI aanstaande twee gehuwde BOERENKNECHTS benoodigd. Te bevragen bij de Uitgevers dezes. 1 Met 1 MEI a. s. twee gehuwde BOEREN-KNECHTS benoodigd; te bevragen met franco brieven by rr; lJ Uitgevers dezes. TERSTOND benoodigd een ongehuwde KLEERMAKER S-K NECHT, liefst Christelijk Gereformeerd; adres P. KATTE-* STAART te Dirksland. 7 Versa die gedurej plaats geh tot een wl tairen staty dagen doen houd deelten de; De heer 4 te Parys i dit een of dat men I zien zone nen aanbi< een milita Thiera gis lingen af - Volgl neraal Gai.' Binnen 14 dagen eene BURGEK- I>IIïllSSrX,M.EIX> benoodigd. Zij, die getuigenis van eerlijkheid kan overleggen, kunnen op goed loon rekenen. Adres bij den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. ÜL Tegen MEI aanstaande eene BOEREN-DIENSTMEID benoodigd, bij J. BOUMAN te Oosterland. Jezuitl mobiel ïeraal g worden g beweerde, van den De daartej op nieuw die zich vl dat er sïof tenras beh( bad hy aa: twintwinti Uitjgorers: DE LOOZE WAAL Gedrukt bjj de firmaDE LOOZE COMP<^ ouders zoi - De

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2