ZIEBIKZEESCHE \U. boo No. 2847. Dingsdag 8 November 1870. 27sle Strandvonderij. Een constitutioneel wanbedrijf. Ni en vvs t ij dingen. De VERLOFGANGERS A. BakkerW. Jongmans 0 D. Ornee, J. van den Berge, G. Rikman, G. A. Se- venbnysen, G. Bolle, S. Fondse, J. Moeliker, W. Helle- bregt, W. Mar.ni, H. Besaans, A. van der Welle, J. Mes, A in den Bosch, L. den Dekker, W. Peute en H. Roedoe worden verzocht hunne zakboekjes ter secretarie te Jcomen afhalen. PACHTERS van de Eigendommen en Regten dezer gemeente die de verschuldigde onkosten, bedragende 7 '/.2 ten honderd van de jaarlijksche I pachtsomter Gemeente-Secretarie nog niet hebben voldaan worden herinnerd aan artikel 6 der voor waarden van de Verpachting. 1 De BURGEMEESTER van Zierikzee roept voor de eerste maal ter reclame op regthebbenden op11 sparren 0p 24 October jl. bij hem aangebragt; 1 mast, 1 lijzeilspice2 stukken van een stang4 raa's, 12 ijzeren banden, 2 d°. rakken, 2 einden ketting met een blok, 1 ijzeren stag, 5 blokken 6 einden staand want, 6 stuks zeilen, 2 ijzeren ezelshoofden, 1 d°.ketting en een partij oud touwwerk, op 5 dezer bij hem aan gebragt, alles in zee gevischtafkomst onbekend. Zierikzee 7 November 1870. De Burgemeester B. C. CAU. Onder de Ministers, die den Koning hun ontslag heb ben gevraagd, wordt genoemd de Minister van Koloniën, de heer de Waal. DU verwondert ons geenszins. Zoo eenig Minister de verantwoording voorde Staten-Generaal mag schuwen, dan is het deze Minister. Aan zijne be kwaamheden, aa,n zijne schranderheid, aan zijn parle mentaire gevatheid hebben wij dikwijls hulde gebragt. De lieer de Waal is ontegenzeggelijk een kundig man, begaafd met een helder oordeel en een scherp verstand. Hij munt ver uit boven zijne meest middelmatige arnbt- genooten. En toch heeft de heer de Waalreeds van zijne eerste optreding af, een kwetsbare plek vertoond, dat is zjjne ongewone eigenzinnigheid, uit eene grenzen- looze eigenliefde voortgesproten. Hij wilde zijn eigen weg gaan, zijn eigen, bedaarden stap volgen. Zelfstan digheid is eene deugd, maar zij wordt een gebrek, wan neer zij leidt tot zelfverheffing, en geringschatting van het oordeel van anderen. Hij duldde niet, dat een ander I het beter wist dan hij. Met eene voornaamheid die weinig verschilde van pedanterie, sprak hij zijne afkeu- ring uit over al hetgeen anderen hadden verrigt of voorgesteld en handhaafde hjj de voorstellen welke van hem waren uitgegaan. Een karakter, ook een politiek karakter, wordt door de omstandigheden gevormd. Dertig jaren gewoon als hoofdambtenaar, later als directeur dev middelen en domeinen in Indie bevelen te geven, scheen de bevelende toon hem zóó eigen te zijn geworden, dat hij zich daar van tegen niemand kon ontslaan. Zóó meende hij nu ook de Vertegenwoordiging des volks te kunnen beje genen. In plaats van door open en ronde taal het gemeen overleg met de Staten-Generaal te bevorderen, wist hij hen van zich te vervreemden door bitse gezegden en door stuggen omgang. Eerbied voor de Wetgevende Magt was eene deugd weinig bij hem ontwikkeld. Integendeel, hij vond er veeleer iets welbehagelijks in om zich aan den pligtder verantwoordelijkheid te onttrekken. Zijne agrarische wet en zjjne suikerwet waren beiden geschoeid op het beginsel, om deze belangrijke vraag punten door de Uitvoerende Magt, ennzeïdoor de Wet gevende, te doen beslissen. Reeds bij de behandeling der eerste Indische begroo- ting deinsde hij er niet voor terug, uit de rij der be lastingen van Indie één middel te doen wegvallen, zonder medewerking der Wetgevende Magt. Maar bij de ver- i (lediging der jongste begrooting gaf hij blijk van eene minachting van de wenschen der Vertegenwoordiging, als zelden een Minister aan den dag legde. Waar het gold de oprigting van een Departement voor de buiten bezittingen in Indie, speelde hjj liever mot zjjn minister schap dan aan de Kamer die inlichtingen te geven, waarop zij regt bad. Waar het gold de Kamer op de hoogte te stellen van een door den Koning verleend ontslag aan een lid van het Hoog geregtshof in Indie, weigerde hij en laadde zich een afkeurend votum op den hals. Waai de Kamer krachtig aandrong op splitsing en bezuiniging van een post van onderscheidene millioenen voor den aanleg van openbare wei-ken in Indie, bleef hjj onver zettelijk weigeren, en leed hjj een dubbele nederlaag. Vertoonde hjj zich zóó gedurende de begrooting in de Tweede Kamer, ook de handelingen, die in de laatste dagen openbaar zjjn geworden verraden denzelfden inconstitutionelGn zin. Weken achtereen heeft de Tweede Kamer in het voorjaar de agrarische wet behandeld welke bestemd was om Indie een tjjdperk van ontwik keling te doen te gemoet gaan. Die wet was wel het minimum, dat de koloniale liberale partij kon verkrjjgen, maar zjj werd door hare medewerking aangenomen. Men wilde liever weinig, dan in het geheel niets verkrijgen. En wat bleek nu in de vorige week uit het officiële Indische dagblad? Dat de Minister een koninkljjk besluit had geprovoceerd tot uitvoering der agrarische wet, niet in den zin der meerderheid, die de wet verlangde, maar in den geest der minderheid die haar niet verlangde. Getuigt dit voor eerbied voor de besluiten der Wetge vende Magt? Een ander voorbeeld. Twee volle dagen werden in de laatste week van October besteed aan de behandeling van het voorstel tot hervorming van het Preanger stelsel, eene zaak, welke wij in de vorige week aan onze lezers hebben trachten duideljjk te maken. Met eene meerder heid van drie stemmen besliste de Kamer ten gunste van het voorstel, maar niet dan na een beeten strijd, trouwens het onderwerp ten volle waardig. Het had weinig, zeer weinig gescheeld of het voorstel zou in de Tweede Kamer wegens politieke bezwaren zjjn gevallen. Er waren geruchten in omloop, dat de Minister reeds den Gouverneur-Generaal had aaugeschreven den maat regel uit te voeren, vóór de Kamer had beslist. De heer Nierstrasz vroeg inlichtingende Minister ontkende. En nog geen volle week nadat de zaak door de Kamer was beslist, komt wederom de Indische mail de tijding brengen, dat de maatregel is afgekondigd om met 1° Ja- nuarjj 1871 te worden uitgevoerd. Wat blijft er, bij zoodanige handelingen, over van het gemeen overleg tusschen Regering en Vertegenwoordiging en van het regt der Kamer om de Indische uitgaven bjj de wet vast te stellen? Het heengaan van den heer de Waal laat dus bij ons geen onaangenamen indruk achter dan alleen dezen dat het jammer is, dat een kundig minister, die veel voor Indie had kunnen doen, door zijne eigenzinnigheid vervoerd, zich reeds vroegtjjdigonmogeljjk heeft gemaakt. London, 4 Nov. Het gerucht, dat keizer Napo leon en keizerin Eugenie afstand van den troon hebben gedaan, schjjnt bevestigd to worden. Men verzekert dat de troonsafstand deze week op Wil- beliushöhe zal worden geteekend. Dit feit staat in verband met plannen tot herstel dei- dynastie van Napoleon, waaraan Pruissen niet vreemd schjjnt te wezen. Het Food Journal, dat to Londen verschijnt, heeft uit Parjjs een brief ontvangen waarin het volgende medegedeeld wordt ten opzigtc van den aldaar aanwezigen voorraad levensmiddelen. „De vijand kan ons in zes maanden niet uithongeren, maar vóór dien lijd zullen wjj op niet veel meer dan brood en wijn moeten teren; op dit oogenblik ontvangen wjj groenten uit de uitge strekte streek, welke Parjjs omringt; rlie groenten zijn echter duur en de aardappelen zijn slecht. De groote moejjeljjkheid is natuurljjk het vleesch. De regering is genoodzaakt geweest, de verdeeling daarvan op zich te nemen. Den 24sten September werd de voorraad levensmiddelen opgegeven als volgt: 45000 ton meel en graan, 24,600 stuks hoornvee, 150,000 schapen en 6000 varkens, daarbjj moeten gevoegd worden ongeveer 9000 ton meeldie benevens andere provision door bakkersleveranciers en particulieren zjjn opgelegd. Daarmede moeten ongeveer 1,800,000 monden gevoed worden. Onder een goed beheer berekende men dat cle voorraad 75 dagen strekken zou. In het laatst van September heeft de regering last gegeven, dat dagelijks niet meer dan 500 runderen on 4000 schapen zouden geslagt worden. Vervolgens is de prjjs van het vleescb vastgesteld, ten einde de raingegoeden tegen al te hcoge pry zen fe waarborgen. Elk persoon mag daags slechts één ons vleesch koopen. Boter is tot geen prjjs te ver krjjgen, en daarom zal men den reuzel derwijze pogeu te bereiden, dat hjj geschikt zal zijn, om in de keuken gebruikt te worden. Proeven, welke genomen zijn om runderbloed eetbaar te maken, zijn zeer goed geslaagd, en daardoor heeft men 15 ton voedsel per dag gewon nen. Het opmerk el jjkste is, dat paardenvleesch algemeen als voedingsmiddel is aangenomen. De volgende note ringen zullen een denkbeeld geven van den toestand der markt; versche boter (slechts in kleine hoeveelhe den te verkrijgen) 5 tot 10 fr. het pond; gezouten boter naauweljjks eetbaar, fr. 3,50 tot 3,75; kuikens 7 tot 12 fr. het stukganzen 16 tot 24 fr.; voor ongeveer den zelfden prijs kan men een paard koopen kalkoenen 15 tot 20 fr.; alles zonder den afval; konjjnen zijn vrij overvloedig en gelden 6 tot 8 fr. het stuk. Riviervisch is niet schaarscb, maar de prijzen zjjn als volgt: matig groote snoek 7 tot 14 fr. het stuk; kleine barbeeleu 4 tot 7 fr.kleine zeelten 1 fr. De prijzen der groen ten zjjn als volgt; bloemkool 75 c. tot fr. 1,20; kool fr. 1,20 tot fr. 1,50 per stukversche boter fr. 1,25 tot fr. 1,50; versche snjjboonen 2 fr; versche erwten fr. 2,50 per liter. De spinazie is op dit oogenblik overvloedig, maar niet goedkoop." Een brochure is verschenen, getiteld: „De veldtocht van 1870", die aan Napoleon wordt toegeschreven. Zij geeft eenige inligtingen over het plau dat den Franschen van de veldtocht hadden gemaakt. Bejjeren, Wurtemberg en Baden zouden van Noord-Dnitschland worden afge sneden, een schitterende overwinning zou den weg openen tot een verbond met Oostenrjjk en Italië. Het plan heeft schipbreuk geleden door de misslagen der aan voerders, de desorganisatie van het leger en de grootere sterkte der Duitschers zoowel in getal als in discipline. De uitspattingen der pers hebben het hunne tot het mislukken van het plan bjjgedragen. De paus zal zijn maandeljjksch salaris van 50,000 scudi niet meer ontvangen. De ontbinding van het parlement is een besliste zaak. Het berigt, dat Napoleon te Elba zijn verblijf zou kie zen, wordt in toongevende kringen als valsch beschouwd. In Italiaansche dagbladen leest men vele brieven van Italianen die op Garibaldi's oproeping in Frankrijk voor de republiek zjjn gaau strjjden. Die brieven ge tuigen van teleurstelling en wrevel zjj zeggen meestal dat de bevolking van Frankrijk weinig ijver voor 's lands verdediging toontdat zjj de Garibaldianen als onge- loovigen schuwt en hoont, en dat de zorg voor hunne uitrusting en hun onderhoud door het fransche bewind werd verwaarloosd. In een van die brieven den 18den October in de Vogezen gedagteekend wordt gezegd dat de bevolking en de overheden er clericaal en kei- zerljjkgezind zjjn d.ri de Fransche vrijkorpsen woeste en onordelijke scharen zjjn zonder krijgstucht, en dat de gewezen pauseljjke zouaven er zeer populair zjjn. Parjjs, 1 Nov. De berigten omtrent de capitulatie van Metz, de herneming van Bourget door de Pruissen en het gerucht vau een wapenstilstand hebben eene gisting teweeg gebragt. Het stadhuis werd door de ultra-radicale partjj bezet, die daar eene commune de Paris wilde vestigen. Flourens leidde de beweging. De hoofden wilden de regering verpligten afstand te doen. Een individu proclameerde zelfs de vervallenverklaring. Picard ontsnapte en nam urgente maatregelen tot het organiseren van tegenstand, terwjjl zjjne collega's ge vangen werden gehouden. Picard beval alarm te slaan liet de nationale drukkerij bezetten en verbood het drukken van eenig drukwerk; aan alle ministeriën werd bevel gezonden zich ter verdediging gereed te houden. De bode, die zich met een bevel van Blanqni aan het, ministerie van finantiën vertoonde, werd gearresteerd. De admiraals Roncière en Chailly stelden zich met hun état major ter beschikking van Picard die een algemeen ministerie had geïmproviseerd. Tegen middernacht om singelde een bataljon van de nationale mobiele garde liet stadhuis, waar Favre, Gamier Pagés en Simon nog gevangen werden gehouden door twee bataljons van Belleville. Favre weigerde hardnekkig zjjn ontslag te nemen en verklaarde dat hij het mandaat van het volk behield, en zich alleen voor eene regelmatig gekozen regering zou terugtrekken. De oproerlingen omringden Flourens en wenscliten dat de leden der regering zouden worden gearresteerd en naar Vincennes gebragt. Eene compagnie mobielen slaagde er in tot in het stadhuis door to dringenwaar zjj dadelijk de bovenste ver diepingen bezette. Talrjjke bataljons rukten aan onder de kreet „Leve de republiek, leve Trocliu." De oproer lingen werden gearresteerd en in kelders opgesloten waaruit zjj ontwapend werden ontslagen. De orde werd zonder bloedvergieten hersteld. Dorian, Victor Hugo en Louis Blanc zijn vreemd aan do manifestatie gebleven. Uit de jongste verkenningen is gebleken dat de Duitsche kanonnen de stad langs een zeer uitgestrekte linie bedreigen. De voornaamste gedeelten der stad, namelijk de Champs Elyseos. het Panthéon en het Palais de Bourbon liggen binnen het bereifc van het vjjandeljjk geschut. Het geld is zeer schaars. Bankbiljetten kunnen slechts niet moeite tegen contanten ingewisseld worden. De sterfte is zeer groot tengevolge der kinderziekte en neemt nog toe. In de afgeloopen week zjjn 1500 personen gestorvenwaarvan 250 aan de pokken. Tour.-j, 4 Nov. De heer de Girardin zegt in de Liberie: „Geen wapenstilstand Het zou onzinnig zijn Geen wnpenstilstand of préliminaire voorwaarden, waardoor eene overeenkomst meer wordt bemoejjeljjkt dan door definitieve v redes-voor waarden. „Geene vergadering, die in een onstuimig oogenblik wordt benoemd en waarmede de overwinning vooruit- geloopen, of eene definitieve nederlaag des vjjands benadeeld wordt. „Oorlog tot het uitersteStrijd tot eene schitterende overwinning of beslissende nederlaag!" Per ballon zjjn nadere berigten uit Parjjs ontvangen. Het resultaat van de stemming over de vraag: hand haaft gjj het gezag van het Gouvernement voor de nationale verdediging is beleend met uitzondering van drie arrondissementen. In Parijs zjjn uitgebragt 442,000 „ja's" en 49,00o „neen's." Er hoerschte eene volmaakte rust. Tours, 5 Nov. Bjj een besluit der Regering wordt de mobilisatie bevolen van alle weerbaro mannen van 20 tot 40 jarenook van hen die gehuwd zjjn en kinderen hebben. Het Journal Officieel te Parijs van 31 Oct. meldt dat de stad gedurende den wapenstilstand van levens middelen zat worden voorzien en dat ook de bevolking van den Elzas en Lotharingen aan de verkiezingen zal deelnemen. Rocliefort heeft zjjn ontslag genomen als lid van het gouvernement, tengevolge van onderlinge verdeeld heid. Sedert 2 Nov. heeft hjj geene officiële stukkeu geteekend. ^VJersaïlloiS4 Nov. De vesting Belfort is na een aantal kleine gevechten waarbij de Duitschers zege vierden sedert den 3den ingesloten. Uit do mededee- lingen van den bevelvoerenden generaal Zastrow bljjkt, dat tot nu toe binnen Metz zijn buit gemaakt 53 adelaars en vaandels, 541 stukken veldgeschut, materiaal voor meer dan 85 batterijen omstreeks 800 stukken vesting- geschut 66 mitrailleusesongeveer 300,000 geweren eene groote hoeveelheid kurassen sabels enz., ongeveer 2000 militaire voertuigen, eene groote hoeveelheid on verwerkt houtlood brons alsmede een coinpleete buskruidfabriek van groote waarde. Borljjn, 6 Nov. Thans komt de krachtigste bond genoot Duitschland to hulp. In verschillende steden van Frankrijk zjjn oproeren uitgebroken, zoodat inwendige verdeeldheid den oorlog spoedig zal beslissen. Vele familien verlaten thans Frankrijk, ten eiude niet aan moord en plundering bloot te staan. Bejjeren zal van het leger, dat zich met den val van Metz in krijgsgevangenschap heeft begeven19,000 hebben te verzorgen. Het vervoer is reeds begonnen. Daarentegen zijn den 1 November 6000 man naar het oorlogstooneel vertrokken, om de getalssterkte der re gimenten aan te vullen. Voor de behoeften der soldaten wordt in Bejjeren veel heter zorg gedragen dan in Noord- Duitschland. De Beijersche soldaten zjjn het eerst voor zien van wintergoed, van hunne noordelijke kameraden moet een aanzienljjk deel zich nog met hun zomergoed be helpen. Van de Bejjersche regering is ook het eerst het denkbeeld uitgegaan, het nachtverblijf der soldaten te verbeteren. Houten huisjes die uit elkaar genomen en in dien toestand gemakkelijk vervoerd kunnen worden, zijn in menigte besteld. Jammer dat het denkbeeld eerst is opgekomen, nu de oorlog bjjna gedaan is. -- De Fransche soldaten, die in Duitschland zijn ge ïnterneerd, ontvangen uit Frankrijk een aantal brieven die door de Pruissiscbe overheid eerst worden open gemaakt en gelezen. Zij bevatten niet zelden tijdingen van militairen aard, welkende vjjand met zorg verzamelt waardoor hij in het bezit komt van een voorraad in lichtingen, die beter hem op de hoogte brengt dan de rapporten zjjner spionnen. Het ministerie van oorlog in Frankrijk heeft op die verregaande onvoorzigtigheid gewezen, en allen gewaar schuwd om toch niet de inspanning der regeering nutteloos te maken en hare maatregelen te verijdelen door dergeljjke ondoordachte en gevaarljjke openbaringen. tedere Franschman wordt daarom uitgenoodigd in zjjne brieven naar Duitschland zich zorgvuldig van elke mededeeling en aan wjj zing te onthouden, welke deu vjjand ten aanzien der militaire operatiën kunnen voorlicrten. Naar men zegt hebben de Duitschers voor Parijs zooveel door ziekten en allerlei ontberingen te lijden, dat er dagelijks twee duizend sterven. De verpleging der troepen moet uiterst bezwaarlijk zijn. Met de requisition is het gedaan, wnut in wijden omtrek is niets meer te halen. In het ho worden voortdurend krijgsraden gehouden. i$. Blispel5 Nov. Behalve te Parjjs zijn in ver schillende steden van Frankrijk oproeren uitgebarsten. Te Toulouse dwong een in opstand gekomen bende generaal Marbal en andere officieren hunne function neder te leggen. Te Grenoble is generaal Bar raleen der gewezen bevelhebbers van Straatsburg, gevangen gezette Ni mes hadden zamenscholingen plaats te Marseille werd de buitengewone regerings-commissie Gent gewond toen hij zjjne functiën wilde aanvaarden, nogtans werd de strijd voorkomeu tusschen de nationale garde die zjjn partij koos en de garde oivique die zich niet aan zjjn gezag wilde onderwerpen. Men weet echter nog niet wie het winnen zal. Tïel6 Nov. Eenigen tijd geleden werd aan een varensgezel de voorslag gedaan, of hij genegen was om tegen eene ruime geldelijke belooning zjjne huisvrouw aftestaan. Den schippersknecht beviel dit wel, maar hij durfde zjjne vrouw met dit voorstel niet aan boord komen, daar zjj hem, zooals hij zeide, onuitsprekelijk lief liad.^ Op herhaaldeljjk aandringen besloot hij er toch eindeljjk toe, en tot zjjne vreugdestemde zjj toe. De man heeft voor het geld een scheepje gekocht en drijft thans een aardappelhandel. Ten einde echter niet van eene voor hem zoo voordeelige zamenleving te vervreemden, heeft hjj zich van eene andere schoonheid voorzien. De vraag is echter, of hij daarweder op zoo'n gelukkige wjjze af zal komen. Miclrtclburff, 5 Nov. In de gisteren gehouden zitting der prov. staten welke door 37 leden werd bjjgewoond, zjjn de werkzaamheden ten einde gebragt. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming zijn o. a. anngenomen de voorstellen van gedeputeerde staten 1.° Om aan de gemeente Haamstede toe te zeggen een renteloos voorschot van ƒ12,000 voor den aanleg eener nieuwe haven, voor zooveel die som door leening op aannemelijke voorwaarden zal te verkrijgen zijn en ouder de bepalingen vastgesteld bjj besluit van 8 No vember 1862. 2°. Om aan de gemeente Brouwershaven toe te zeg gen een renteloos voorschot van ƒ1700 tot verbetering van wegen. 3°. Om aan het djjksbestuur van den polder Drei- schor te kennen te geven, dat de aanvraag om ƒ2940 niet kan worden ingewilligd, daar het algemeen belang niet genoegzaam bij het plan is betrokken. Het prov. geregtshof in Zeeland heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaken van 1.° Jacob Reel schippersknecht; 2.° Adriaan Kik. schipper; 3.° Gabriel Jimeletschipper; 4.° Cornells Bal, schippersknecht, en 5.° Adriaan Meermans schippersknechtallen wo nende te Bruinïsse, en beschuldigd goederen behoorende tot de lading van het gestrande stoomschip Willem IIIte hebben weggenomen en zich toegeëigend. Het hof heeft hen schuldig verklaard en veroordeeld de vier eerste beklaagden in eene correctionele gevangenisstraf van drie maanden en de vjjtde beklaagde in eene ge- ljjke straf van vier maanden; voorts allen in de kosten. Zioriltaseo, 5 Nov. De heer Mr. W. C. de Crane is erkend en toegelaten als Britscb consulair agent alhier, onder de gewone bepalingen van onderhoorigheid. Men meldt ons uit Noord-Bevelanddat de op het laatst van 1869, door het Departement Noord-Beveland. der Maatschappjj Tot Nut van yt Algemeen" opgerigte Spaarbank, zich voortduren! in eene levendige deelne ming en goeden toestand mag verheugen. Op 1 Janu ary 1870 beliepen de ontvangsten 9250 en was er eene som van 265, als reserve kas aanwezig. Ook gedurende het loopende jaar werden door ver schillende waaronder ook weer nieuwe, deelnemers betrekkelijk belangrijke sommen ingebragt. Wordt aanvankelijk maar 3 pCt. rente vergoed bjj voortdurende goede deelneming bestaat er gegronde hoop dat men spoedig tot verhooging dier rente zal kunnen overgaan. Men durft deze inrigting als eene gemakkelyke en solide geldbelegging voor kleine sommen aanbevelen terwijl den inbreng der gelden des Zaturdags namid dags kan geschiedenbjj Commissarissen zijnde de Heeren J. II. Bijbau en J. Vinkvoor Colynsplaat S. G. Gerst&ema Beckeringh en J. SturmJz.voor CatsE. J. van de JJnde en P. de Keijzervoor Cort- geneen M. Ilooze en Dr. C. J. M. Jansenvoor Wissenkerke Secretaris-Kassier dier instelling is de heer P. II. van Liste Cortgene. Ziei-il-caso^, 7 Nov. Jl. Vrijdag-avond werd voor dit saisoen de eerste algemeene vergadering gehouden onzer afdeeling van de Maatschappjj tot Nut van Al gemeen, en den daarop volgenden avond weder de eerste bjjeenkorast voor do Volksvoordrag ten in dezen winter. Is anders eene goede verlichting bij dergeljjke bij eenkomsten eene eerste behoeftezoo was liet wel eigenaardig dat juist thans het een eerste vereischte was om het talrijke publiek op beide avonden geheel in den donker te zetten om aldus voor velen licht te doen opgaan over zaken waarop de aandacht in het dagelijksch leven zoo zeldzaam gevestigd is. De kateder in de zaal ontbraken de Heer Maju wijdde zich op beide avondeu geheel aan de taak die anders door sprekers wordt vervuld eu ontwikkelde met de hem eigene tacthet bestaan en de werking van het lioïitop zeer belangwekkende wijze voor gesteld en daarbjj telkens in toepassing gebragt door middel van Hydro-oxygeengas en het daardoor gepro duceerde gepolariseerde licht. Naden eersten avond daarover eene eenigzins weten schappelijke verhandeling gehouden te hebben en inzon derheid cle werking en het bestaan der kleuren in het licht ook aanschouwelijk te hebben voorgedragen, deed hjj vooral ZatUrdag avond in de Volksvergadering door middel der hydro-oxygeengas-microskoop, voor velen eenen merkwaardigen blik werpen in de voor het ongewapende oog verborgenheden der natuur en inzonderheid der natuurlijke historie, waarbij het zeer uitkwam hoe alles wat door de natunv is gevormd het verre in volmaaktheid overtreft, op hetgeen door deu meusch of door de kunst is gewrocht.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1