I m TL 3f 'f I ili ij iij u j.L A i?i iva juj Meekra p-Berigt. 4 EVANGELISATIE VERGADERING li a n <1 h o ii vv en H a 11 del. i 111 i p „Steunende op den Bijbel, VRIJ HEID en GEWETEN. X IN UK LIKEURSTOKERIJ „DE AREND' van K. JÜPPÊ, Ja. VEEMARKT II Pu hl ieke Verkooping. Roerende Goederen, Jk Steenen, Pannen, Lei jen, de Goede Verwachting, Een IIoogaarts, een dito, Eene gebruikte Piano: M A. N G E L S, 'C. Doiuinicns C.n illlfB00WEN 274ste Staats-Loteriij H. VON GIMBORN, Haard- en Kagchelkolen, i> M. F. C. he KATER. Wed. J. C. Massee en Zoon, Smids lioo i'-M ach i n es FRANKRJJK'S VAL liet leven te Parijs onder hel tweede Keizerrijk. grootb Voorstelling Hf HUT RUK !)l:l! \UH«. 30 ViM'sailles, 3 November. Tengevolge fier gisteren gevoerde onderhandelin gen heelt graaf von Hismwck aan Thiers een wapenstilstand gedurende 2b dagen aangeboden lol het houden der algemeene verkiezingen in Frankrijk. Als grondslag zou worden aangenomen, dat de heide partijen zich in dien lijd niet mogen versterken en alle position zullen bezet blijven zooals het op den dag der ontlerleekening zal zijn. LonflenNovember. Men verzekert dal de wapenstilstand is ge leek end. Parijs zal zich gedurende den wapenstilstand van levensmiddelen kunnen voorzien. De constituerende vergadering is legen 15 dezer bijeengeroepen. De dagbladen hopen dat de wapenstilstand lot den vrede zal leiden. Parijs1 November. Betreurenswaardige tooneelen hebben hier plaats gehad. Trochu heelt evenwel de bovenhand behou den. Aan de bevolking van Parijs is de vraag on derworpen of zij hel gezag van het gouvernement der nationale verdediging al dan niet wenschl te handhaven? berifften. die uit Home is bekend gemaakt, cu zegt aan het slot: »Thans nude Heilige Vader verlost is vim de pest der priesters-ambtenaarsallen lieden die aan niets anders denken dan aan de aardsebe interesten, zul bij wezenlijk bel ziglbaar hoofd zijn der kerk. Roemrijker dan ooit zal Hij zonder hinderpalen door de ganschd wereld geëerbiedigd worden." -Te T. wordt een persoon aange raden, geen bezoeken meer te brengen bij eeue weduwe, daar anders strikken zullen worden gezet om hein te vangen dus Past toch beter op uw zaken, En wil het wat beter maken, Want begrijpt dat 'l leelijk staal, Als gij naar dit mensch toe gaal. Te Goes is eene eerzame jonge dochter leelijk in hel zon- tielje gezet door een zadelmaker, en nu zal zij despoten nog gegeven worden. Iemand aldaar -wordt aangeraden zoo spoedig mogelijk in de schuit te stappen, anders zal hij verrast klein geschenkje. - Ecu werkman te Goes sluii honden met zekere damesdaar dit maar ongenoegen kan geven met zijne beminde. Te G. houdt een zotje zich ook al up mot een dnmulje te li., maar hel zal toch' niet gelukken. Eene dienstbode te Goes moest zich wat fatsoenlijker gedragen op een varkensmarkl, anders zal zij ook nog varkeu worden. Te Goes is eene reeds bejaarde dame zoo verblijd dat zij nog verpast zal raken, dat zij er nirt van slapen kannu bet kind is ook reeds bij de 30. Aldaar moest eene jonge dochter zich niet opbon den met twee vrijers, want dit zal uitloopen op geen een. Iemand te K. is vader geworden, en binnen ecnige dagen komt zijne wederhelft naar' huis, cu dan zal er groote'blijdschap zijn. Iii^<'z:on<ieiic Stukkoit. Naar aanleiding van het herig t uit Ren ease, in No. 2839 van den Nieuwsbode.acht ik het niet ongepast het volgende' daaromtrent mede Je deel en: Ten gevolge van het oprigteu der eerste onderwijzers- gezelschappen in ons vaderland, pi. in Febr. 1799 en in Aug. 1800 te Amsterdam, en den 1 Nov. 1800 te Leeu warden, werden de onderwijzers aangespoord om allev- woge zulke geregelde bijeenkomsten te houden ten einde elkander opmerkzaam te maken en te verlichten op het toen ingeslagene spoor van verbetering iu het lagere schoolonderwijs. Weldra werden nu meer dus danige gezelschappen., tot stand gebragt, zoodat er ten jare 1815, toen het Neêrlands Soevereinen Vorst, bij besluit van den 18 Febr. No. 91 behaagde, voor de eerste maal eene som ter ondersteuning en aanmoedi ging van onderwijzeisgezelschappeti te beschikken, reeds bijna 100 zulke vereenigingeii in de noordelijke gewesten van het vaderland toenmaals aanwezig waren. In Zee land werd het 1ste gezelschap den 21 Sept 1815, door den ijverigen schoolopziener Adr. Uijttenhoooenopgerigt in Schouwen. Jlet bestond aanvankelijk uit de onderwij zers: Bakker te SefooskerkeI. Gast te Reuesse IV. van Gelder te Haamstede, L. Ilougerland te Noord- welle, A. Iluose te Ellemeet en K. van Zuijen t.e Burgh, en vergaderde voor de eerste maal den 21 Oct. 1815, onder voorzitting van geinelden heer schoolopziener, ten huize van tien onderwijzer te Renesse. Had "alzoo het tweede schooldistrict van Zeeland in dit opzigt de baan geopend, zoo kwamen nu ook ach ter v olgens in cle andere districten, ten jare 1817, 1820, 1822, 1823 en verder, doelmatig ingerigto onderwijzersbyeenkomsten tot stand, om met alle mogelijke vcreeniging en inspanning het heil des volks iu het onderwijs en de opvoeding der jeugd te bevorderen. W. V. D. B. Mijne onderzoekingen over do monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: Onberoofde v a ia Teelt 1 O O. Van Zierikzee. 3 v. 10 10 s MW. JH. Van WHV. 2 v. 18 asch. WVDN. 5 195 Van Oud-Vc WGDS. VW. SVB. DJ. CJS. JB. SZD. Van Dirkshtnd. 14 165 166 12 18 16 ch. Van St.-Annaland. WBZ. 3 JÜZ. 1 AVBZ. 5 AS. 8 Wed. SVDB. 3 WLVDW. 2 RB. 6 PV. 7 MVO. 8 NT. 6 15 165 17 12' 13 16 s 14 15 16 15» 27 October 1870. M. E. BOUR. Prij'/ei» der Boter en Kijeren. ZiE.niK7.iiti3 November 1870. Boter laagste koers 0,75 en hoogste koers ƒ0,85 per 5 hectogrammen. Ïvip-Eijeren laagste koers 1,10 en hoogste koers ƒ1,25 per 25 stuks. sbertentien, Ondortrou <1 ZlERlK.ZE.15, I November 1870. M. COSTERUS J. A. STRUIJK. lulertroii w<l NICOLA AS STORM tholen, 3 November 1870. MARIA VERMEULEN. Wëmeldinge, 2 November 1870. Heden overleed tot diepe droefheid van mij mjjne kinderen en behnwd-lcinderen, mijn geliefde vrouw MARIA POT, in den ouderdom van ruim 52 jaar. De Heer van leven en dood sterke mij in deze zoo zware beproeving. C. PAAUWE. Algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw van OTTERS van i)nu Lek de Clercq\ en de Heer en SCHORER -van der Lek de Clekcq, be tuigen hunnen voor. du vele bewijzen van belangstelling, hun hij gelegenheid van het aangaan van hun Huwelijk betoond. ZiiiRiKZiSJi2 November 1870. op ZONDAG 6NOVEMBER, in de Zaal «Toevlucht," des morgens te fci*-»» ure. Voorganger de Heer JOHN, en des avonds te ure, ZKNDINGS HIDSTON D. VAN HET DEPARTEMENT DUIVELAND der Maatschappij tot Nijt van 't Algemeen, op Woensdag den des namiddags ten half zes ure, in het lokaal van den heer v. n. VLUGT te Nieuwer kerk. Namens het Bestuur, de Secretaris M. C. VO ORBEJJT EL. A. CU IC TST I j\ Lezing, ^de» heer M. C. VOOIiBEUTEL.X Bjjdrage .1. J. HOOK 10. S O C I E T E I T II i ii is <1 ii 1ST v e m» I> e i*, des namiddags 3 ure, T E N H IJ I ZE AU G U S T IJ N. y De Secretaris B. G. v. d. HAVE. DE KTESVEREENIGING heeft iu hare Algemeene Vergadering van 12 October 1870, de onderstaande Stemgoregtigde lidmaten der Hervormde gemeente te Zierikzeeals Oanjlidaton ver kozen voor Gemagtigdeu in het Kiescollegie alhier. Zij zijn in alphahetische orde gesteld de Heeren 1°. W. J. van den BERGE. 2°. J. M. BOUVÏN. 3°. J. BUIJK. 4°. Mr. J. P. N. ERMERINS. 5°. P. A. EX EL. G°. W. GAST, Jonsz. 7°. Jhr. J. L. de JONGE.- 8". J. J. KELK. 9". O. L. KLOEK. 10°. P. de LOOZE. 11°. Mr. J. C. E. Baron van LIJNDEN. 12°. M r. P. P A U LUS. 18°. C. van der SCHOOR, Cz. 14°. Lt. SILVLUS. 15°. P. *C. van der VALK, Lz. (St.-Domusstrant) Zij geeft aan de Stemgeregtigdeii in ernstige over wegingom hij opgeinelde verkiezing, hunne keuze op die personen te bepalen. Namens hel bestuur der voornoemde vereeniging t.Jhr. J. L. de JONGE, Voorzitter. J. M. BOUVÏN', Secretaris. De K1ESVEREENIGINGVI4LJIIEID oi» C* IGYVIGUGN, heeft iu hare vergadering van 14 October II., de navolgende Heeren tot Caiididateh ge steld, voor gemagtigden in liet Kiescollegie: 1. C. van TILBURG den BOER. 2. Dr. J. N. BOOM. 3. F. BOUMAN. 4._C. van den BOUT, Cz.- 5. W. de BRAAL. 6. J. GELEIJNSE. 7. L. KOOLE. 8. R. KOOLE. 9. A. G. KfJN. 10. C. J. KUN. 11. J. LAMMERS. 12. P. van- der LINDEN. 13. G. deMEULEMEESTER. 14. J.i' OCHTMAN. Johz. 15. J. van der VLIET. Zierikzee, 31 October 1870. Het Bestuur der Vereeniging, R. KOOLE. F. W. N. HUGENHOLTZ. C. van der VLIET, Dz. A. BUIJZE, Mz. TM.O. Daar de Heer P. van der LINDEN, naar wij vernemenj voor de Candidatuur be ien wij in zij 'EL, die in o de ïheeste stemmen op zich ver- dankt, bevelen wij in zijne plaats aan, de Heer A. TUIJTEL, die in onze vergadering de ïheeste atemr nigde. is te Tekomeii alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH GENE VER, BRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN- WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. De ondergeteekende, vernomen hebbende, •.ja,—dat hij door de Kiesvereeniging Vrijheid en Geweten tot CANDIDAAT is gesteld voor Gemachtigde in het Kiescollege, heeft de eer kennis te geven dat hij als zoodanig nïot wensclitln aainmerkiiitf t<* komen. JQ P. VAN DER LINDEN. Tholen S t.-M iini'tcn s<l j I v l<> Noveinhev ;i- s. O De Deurnaarder FRANSE zal in het Verkoop huis te Zierikzeeop Dingsdag en Woensdag 8 en 9 November 1870, telkens van af 6 ure 's avonds, publiek to hoop presenteren: K K IV K Is >V U rJP IJ als: Een nans LESSENAAR, I MANGEL, UUR WERKEN, Sl'lIOGELS, enz., voorts li I, ÏQ E I> I NG8rr li li 1G TV als: RA Tl NL en ESKIMO, JASSEN, JEKK EllS, KIN DER- en JONGENSJASSEN, Roode em Blaauwe Wollen 11 LM DEN, Bombazijnen BROEK EN BORSTROK KEN, BOEZEROENS enz., zoomede eene aanzienlijke partij M ANU F A C rJT IJ' li. E IV 3 BEDDEN, CACHIMIEREN, C1TSLN, WOLLEN- en MOLTONNEN DEKENS in de fijnste soorten. •De kijkuren zijn bepaald op Maandag te voren van af 's namiddags 3 tot 5 en van 's avonds 6 tot 9 ure. Zegt I iet voort! MêSÊSS* De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van P. KOLVOETS, Cz. op Vrijdag don 1 I November 1879, 's middags ten 12 ure, aan de Slecpkaai to Zierikzeepubliek presenteren te verkoopen: Eene sisiii'x.G-nlparty harde KLINK LR S, hardsteenen DORPELS, KOZIJNEN, RAMEN PLANKEN, RIBBEN, LADDERS en meer andere ROERENDE GOEDEREN. f\ U IT D H AND T E KOOP: IA E I I EK 13 E li O yD staande op den hoek van den Dam t.c Zierikzee; welke een goed burgerbestaan oplevert. Te bevragen met franco brieven bij den eigenaar M. KAN AAR. TIG KOOP: oud 2 jaren beiden niet jjelieelen Inventaris, Garnalenhorren, enz. tegen BILLIJKEN PRIJS. Te bevragen met franco brieven hij J.ltflLMAN Schipper te Ouddorp. l> voor f - >0: Ie bt hij de Uitgeve Brieven franco. TE K o P: bij L. DE GROENE te Nieuwerkerk. Boomkweekers te Wemeldinge Zeeland leveren nllo soort<>n van in verschillende vormen, heel- en lialfstam kroonboomen, hoog- en laagstam geleide hoornen en piramiden, benevens SIERPLANTEN om HEESTERS, bloeijende groen blij vonde WOÜDBOOMRN, opgaande en treurende 'VlJJli.IGIV voor Hagen en Priëelen.PIXAJVTSO.ia.NKTV tot aanleggen van Bosschen, Perken, enz. Bestellingen worden aangenomen door den ondergeteekendehij wien prijs-courant en verdere inlichtingen "te hekomen zij Buuinisse, J. LEMSON. November 1870. lt Bij Al. TVtVaVILTCte Zierikzee, zijn wederom te bekomen Tï<,-«k1«" en Gedeelten van T_«0- TJE1N in Koop alle klassen en Koop per kla P vijs-Co n raut. De TREKKING begint op 28 November an 1 jU- e, volgens A pol hok er en Fahrikanl van Cheinisehe Technische l'raepa ra Ion te EMMERIK a. <1. RIJN. HiUirhalsem, Eau de Cologne philocome, zui vert het hoofd van de schilfers, belet dadelijk het uit vallen der haren, en brengt in eenen korten tijd oenen geheel nieuwen groei te voorschijn. Hij is zeer verfris- schend van het fijnste parfum en maakt het gebruik van liaaroliën en pomadon geheel orinoödig. Groote flacons a 90 en kleine a 45 Cts. ZierikzeeJ. de JONG ZIJLSTRA. TholenC. J. de BRES. G TJ II l>iiïlrw grove hvvalitoit. IN LOSSING: Het schip „Morguaistoiul Ca.pt. A. Corste, voor rekénnig van te G(.>EShouden voorradig: KAFMOI.ENS van 45.—, ƒ52,50 en ƒ60.- die in eens schoon nit het kal' malen, W A rtOI IMACIIIN l« van /'.24.— STOUT'S DORSiCIJMAOI IIINMS en TltEDMOEIOINW. l DOKSCII SIAOHINES met ROWMOEEN. ï.V h-4JrjJL,IGJ>J o ui (ol, 150 kilos te wegan voor f M1:' 1L .lie niet bevriezen, oui de koebak te vullen van ƒ11. ƒ13.— en f 15.—. Kogelvormige KOl'l 'Ij llltANDKKS, benevens vele andere W KliKTUIOldIN voor landbouw en industrie. Nieuw model ST UOOSN U DEK.S met zwiiarder v n.-ti vvieh'ii als tot nu toe door ons geleverd. van drie verschillende en verbeterd systeem. Heeren Smeden genieten RABAT. is onloochenbaar voor een groot deel te wijten aan de weelde, die onder Iiet twewlc Keizer. ri.i'f tot de buitensporigste hoogte werd opge voerd. Om zich daarvan een denkbeeld te vormen leze men vooral Do prijs van dit boek van HANS W AC HEN- HIJSENden geestigen schrijver van IGvti te Parijsden welbekenden oorlogs der Kölnische Zeitung, is I,;i5£». OP ZONDAG O NOVEMBER, des a von ös ten 7ure, ov.-i* <1.-11 Iton,,' lèvenswijzc <1<m- 'Inwe«t <-11 o.-ii <!i-njK-I Wilioi- ÏOOO lustl.-ii ver. «-i-oot, kristtilisecinjjeii, en/., «-.iü. door den Heer MA JU, in het Hotel Bouwman te Brouwershaven. XGui-.ïMi,-: Heeren 75 Ct. Dames ÏSO Ct.'j De ondergeteekende beiSgt hij deze aan j-, zijne geëerde begunstigersdat de persoon van C. van LOON lieden uit zijne dienst is OJNr1 UN"verzoekende alzoo aan hem geene l»estcllisige«i op te dragen. ZiERiKZEH, A. SCHELL, 4 November 1870. ,4^ Vb JSe. besl In een burger-gezin zonder kinderen t.e dezer stede, bestaat gelegenheid tot het venkrjjgen van Lost en inwoning, tegen een billijke v'ergnedino. Adres bij de Uitgevers dezes. U| Met 1 MEI a. s. twee gehuwde IO 10 .If. 10 TV - K .N E O II x S .benoodigd; te bevragen met franco brieven bii de Uitgevers Tegen MEI aanstaande, een BOEREN-K1N ECHT benoodigd, bij A. de VRIEZE, Wz. te Dreischor. Met, MEI aanstaande, een ongehuwde ES O 10 Ei, EO IV - EE 1ST EO O EE T benoodi«d Ljj A. HOOGKNBOOM ROOtJ te Brouwershaven. Met MET aanstaande, oen BOEIMCTV-IEÏV EOOET'r benoodigd, bij A. GAAND ERSE to Noordgouwe. TERSTOND of met 1 J//I ART aanstaande eert bekwi WAG IG1N MAKE H i -ItNECHï benoodigd, bij E. W. GILJAMSE, te Ouiver, Duiveland. KRSIOND benoodigd een ongehuwde EE l 10 EO TVX V I-l EO IS S-H IV EO O EE T, liefst Christelijk Gereformeerd; adres P. KATTE- STAART to Dirksland. f VAN STONDEN AAN een bekwame Iv 1.10101 UTliM V Iv H1;S [V A, II I' benoodigd, P. G. Brieven franco, liofsl iu persoon bn F. VAN LIEREN te Camperland. Noord-Bevelahd ÖT '.A' A. BOM te den Bommel, vraagt oen bekwame KLE EO I iMAKEKS-KN EC I ET, tegen hoog loon. Brieven franco doch liefst in Pft!?-0.";SÜ. Tegen MET aanstaande eono BOEI10N-D1 ENK'I M15ID benoodigd, bij J. BOUMAN te Ooslcrland. EJit«-evei-.-i: IE EO LOOZE VVAALË. Gedrukt bij de firma: DE LUOZE Se COMP,

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2