ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. $o.5815, Donderdag 5 November 1870. 27sl%Ianrg. Nieuwstijdingen. ©«gjehïtidy. Op hot Postkantoor te Z'ierikzeeizijn onderstaande blieven bezorgd, geadresseerd aan personen wier namen tor plaats van bestemming onbekend zijn (ledarende de 1ste helft der maand September 1870. Van de' Hulpkantoren BROU WE R SHA VEN. Eeu aan Mej. J. STEIN te Amsterdam.. H C. v. d. P. te Hellevoetsluis. BRUIN rSSE. u P. HOEK te Oostvoorn. Gedurende de 2de helft der maand September 1870. Een aan A. de BOER te Brussel. J. KROON te Eikerzee. L. van WESTEN te Nieuwerkerke. van ZWAAI te Rotterdam. J. VERMAANE idem. J. RIEHART te Tilburg. Van de Hulpkantoren: BRUIN ISSE. Een aan T. SLINKS te Dintel. ZON NE MA IRE. Een aan I. van ES te 's Gravenhage. London31 Oct. De Times meldt, da.t de Keizer van Ruslaucl.' clé- wetten heeft goedgekeurd', waarbij de mobilisatie des legers bespoedigd wordt en waardoor 427,297 man onder de wapens geroepen worden. Terwijl Europa in oorlog verkeert, ziet' Rusland de kans schoon zien in Azie uit te breiden. Ü'at Engeland op zijne hoede zij De Daily Netus meldt uit Metz dd; 30 Oct., dat de generaal von Zastrow, een der Duitsche generaals welke Metz belegerd hebben, verzekert, datBazaine zich zou hebben kunnen aansluiten bij het leger van Mac- Mahon, indien hij, toen vastberaden had gehandeld. Toen Bazaine Zaturdag naar Wilhelmshöhe vertrok, werd' liij door het volk uitgejouwd en beleedigd'. De AS7an</ar<7 deelt zijne inlichtingen mede omtrent de redenen welke tot de overgave van Metz geleid hebben. Reeds sedert eenigen tijd was er geen brood in de stad; er bleef slechts- wijn en paardënvleeseh over. Tengevolge van het gebrek aan zout, Heerscbte de schurft op eene verschrikkelijke wijze,, terwijl de geneesheeren en de geneesmiddelen ten eenenmalé'ontbraken. Tijdens den jougsten uitval der Pranschen, waren de manschappen door gebrek aan voedsel dermate- verzwakt", dat liet moeite koste hen vooruit te krijgen. Ziende dat, de toestand dagelijks verergerderiep bazaine een krijgsraad bijeen. Men besprak de kwestie of men geen laatste poging zoude doetv om door de vijandelijke liniën heen te breken. Er werd aangeno men dat dit zoude kunnen gelukken doch men zou daaraan minstens 35,000 man moeten opofferen, welke men hulpeloos zoucle hebben moeten lateu liggen op de plaats waar zij vielen. Ieder was evenwel overtuigd, dat het leger, al mogt het gelukken onder het vuur der vijandelijke kanonnen vooruit te kouleir, men dan toch nog drie verschansingen moest innemen, waartoe hetzelve alsdan te magteloos zou zijn. Het Franselie leger had eene groots artillerie, maai' men had al de paarden moeten slagten tot voeding cler menschen, zoodat bij die uitval de infanterie alles liad:' moeten doen. In dien toestand konden de Pi-uissendien vervolgen en in sluiten en waren zeker allen in 'svijands handen gevallen. Gebrek aan voedsel, is alzoo volgens de Standard de eenige reden die Bazaine tot de overgave noopte, hoewel het haar bevreemdend voorkomt, dat" bij in het begin van het Beleg werkeloos is- gebleven, toen hij-over een talrijk en- krachtig leger kon' beschikken. Daily News zegt, dal hel Il'aliaanscli'e gouvernement den- paus te Kr.me in zulk eene positie wilde plaatsenals nergens tar wereld aan eenig kerkelijk gezag wordt' toegekend', maar dat dc paus alles afwijst; dut de beslissing thans slaat'aan het Italiaa'nsch'e parlement, en dat dit denkelijk minder vrijgevig voor dén paus geslerfid' zal' zijn dhn 's konings gouv&rrïement. Het genoemde blad' doet Vcrd'er bpttterkcridat de Waarschijn lijke verheffing' vtiti eeti zoon vntï koning Victor Emtnanuel tot den spaanschen troon bewijst1, dat liet katholieke Spanje evenmin als de andere Staten van Europa geneigd is,, om partij voor de wereldlijke magt dos- pansdom9- te kiezen. Het foncl's- cToor de Daily News' bijeengebragt voor de noodlijdende hoeren in noord-oosteljjk Frankrijk be draagt thans raim 6100 pd: st. De heer Bullock schrijft zeer belangwekkende brieven over het gebruik, dat hp, als agent der redactievan' dit geld maakt. Hij geeft de verschillende dorpen op waar hij giften heeft uit gereikt. Over Bazeilleszegt hijzou een geheel boekdeel te schrijven zijn. Men komt er niet, zonder gevaar te 'loopen van onder het- puin der instortende uiuren begraven te worden. Ruim 400 inwoners ver toeven nog steoda in kelders of ergens anders tusschen de puinhoopen. De cholera neemt in de provincie Orel in Russisch Polen zeer toe; de bevolking vlugt uit de steden en dorpen naar de bosschen waar zij meent veiliger te zijn. Te Jelocz sterven dagelijks- 60 tot 100 menschen aan die vreesselijke ziekte. Te Petersburg duurde dezelve eveneens voort en maakt de meeste slagtoffers onder de arme volksklasse; ook te Petersburg beerscht zij maar breidt' zioh tot heden weinig uit. Toxn-S 9 31 Oct. De proclamatie vrfri" Gambetta luidt als volgt: „De generaal, op wien Frankrijk rekende', zelfs na de expeditie van Mexico, heeft aan een in gevaar verkee- rend vaderland meer danJionderd duizend verdedigers ontnomen. „Bazaine heeft Frankrijk verraden, liij heeft zich de agent van den man van Sedan, de medepligtige van den overweldiger gemaakt, en met verachting der eer van het leger hetwelk hg aanvoerde, heeft hg, zonder zplfs een'e'uiterste poging te beproeven, honderd'duizend strij ders, twintig duizend gewonden, do geweren, de kanon nen, dc vaandels en do sterke citadel van Frankrijk nun den vijand overgeleverd. „Zivlk een misdaad is zelfs boveiïdë straffen dës'geregts. „Hef is thans de tijd'ons op te' heffen en h'et is oud er de leiding der Republiek dat wij besloten zijn noch in- noch uitwendig te kfrpitnleeren en in het uiterste zelfs onzer ongelukken de verjonging onzer zedelijkheid, onzer politieke en maatschappelijke heldhaftigheid te 1 putten. „Wij zijn bereid tot de laatste opofferingen: zweren wij, tegenover vijanden die door alles begunstigd wórden, ons nooit over te geven. ✓Zoolang' er een duim grond onder onze voeten zal blijven, zullen wij het vaandel der revolutie standvastig verheven houden: onze zaak is die der regtvaardigheid en van- het regt. „Laten wij ons' niet ontmoedigen of ontzenuwen bewijzen wij door daden dat wij de eer, de onafhan kelijkheid, de onverdeelbaarheid, alles wat het vrij en fier vaderland uitmaakt, willen en kunnen behouden in- ons zel'ven. „Leve Frankrijk! leve de ondeelbare Republiek!11 Tours,- 31 Oct. Volgens een-dépêche uit Beaune 30 Oct. doorheb ministerie openbaar gemaakt, is Dijon door 12.000 Pruisseu va.n artillerie voorzien, bezet, na een gevecht in de voorsteden, dat van 9 uren dés morgeus tot half vijf duurde, De stad werd daarop gebombar deerd, waarna de militaire bevelhebber, de onmogelijkheid inziende verder tegenstand te bieden, zich terugtrok. De „Pays11 berekent de kosten' van d'eh oorlog en het verlies voor Frankrijk als volgt: oorlogstoerustingen van 1868 tot 1870 1 milliard (duizend'milloen) fr.; ver nielde en weer aan te leggen verdedigiuswerken V/2 milliard; verlies aan geweven, kanonnen en anderooriogs- materiël, hetwelk dé Duitschers vernield of' veroverd hebben 1-milliard; vernieling door den vyand en de Franschen zeiven van gebouwen, akkers enz. 2 milliard; verlies dat aan de industviëelen en grondeigenaren door geheel'e of gedeeltelijke verwoesting liuhneV bezittingen is toegebragt 1 milliardvergoeding van oorlogskosten aan Duitschland 21/2 milliard; verlies aan de naween i dezer rampen 2 milliard. Totaal 11 '/n milliard, zegge 11,500,00(1,000 francs. Een officieruit het' door de Penissen belegerde Verdun, schreef den volgend'en brief op den 21 October. ylk ben gezond en wel en niet gewond hoewel ik aan verscheidene uitvallen heb deelgenomen. Na het tweede bombardement van den 26stén Sept., zijn wij niet verontrust voor den lOden dezer maalncl. Den Helen werden onze voorposten gedwongen de dorpen Regrët en Thierville te ontruimenden 12den trachtten de Pruissen ons des avonds om 8 uur te overvallen. Den 13den, 14den en 15den, dat wil zeggen onafge- broken gedurende zestig uur hebben 10 vijandelijke bat terijen meer dan- 15000 bommen Oir granaten in de stad geworpen. De artillerie onzer stad- heeft heldhaftigen tegenstand geboden. Onze verliezen aan manschappen wa\Jen niet' aanzienlijk. It1 den' nacht van 19 op 20 October deed het garnizoen een glansrijken uitval waarbij geschut des vijands werd vernageld. aVrees niet voor mij. Wij verwachten een nieuw bombardètüent niet spoedi'g en onze wallen zijn te hecht, dan dat de vijand aan eene bestorming zoude kunnen denken. Verdun is, ten gevolge de gedurende de oorlog aangelegde werken onneembaar en wjj kun nen gedurende vele maanden 60,000 vijanden het. hoofd bieden, want de stad is ruimschoots van levensmiddelen voorzien." Het gouvernement te Tours heeft een som van vijf millioen franken bestemd voor de pvoviandeering van Lyon. De prefect' van de Rhonebijgestaan door de kolonels Celier en Fevier, heeft twee «legioenen11 natio nale garden gevormd. Op verschillende punten der stad zijn aanzienlijke voorraden Krui t verzameld. Achtërlaad- kanonnen, hij een naburige mogendheid gekocht, zegt le Proggès, worden opgesteld men verwacht een aan zienlijke bezending wapenen uit Amerika. Voor het opbreken van het Duitsche léger vóór Metz werd het hoog tijd. De Duitsche berigtgevers 'zeiven erkennen, dat' het aantal Zieken ontzaggelijk was. Alle openbare gebouwen in Nancy waren tot hospitalen ing'erigt, en' dagelijks vertrokken er' treinen met zieken naar Duitschland. Geen wonder, men leze slechts wat de Echo du Luxembourg schrijft: «De Duit sche soldaten sliepen in loodsen van- boomstammen of in het bosch zij hadden dek genoeg-, maar van elk man waren de verschillende dekens tot één geheel zamengekleefd door den regen en het slijk.. De solda ten geleken- krokodillen zoo waren- zjj geheel in slijk gehuld." Twee inwoners van Rambervilliers zijn gevangen genomen, wijl zij voor 100 fres. per dag den Duitschers als spionnen dienden. Alle passen van T gebergte ken nende, liepen zij^raeteen bijl het DuitscheTeger vooruit, in db boomën een A of een R' hakkend1. Abetéekendë: avancez (ga voorwaarts) R recidez (trek terug). Op deze wijze konden de Duitschers' veilig marcheren. Berlijn, 31 Oef. In goed onderrigte kringen ver zekert men, dat onze regering, met het oog op de hardnekkigheid der Parijzenaars, tlmns minder clan ooit genegen is tot een wapeustilstand of vrede, vóór dat Parijs ingenomen. ITet bombardement zal thans spoedig en op krachtige wijze een aanvang nemen. Uit een officieel- berigt; heden uit Versailles ont vangen, blijkt dat een deel van de bezetting van-Parijs den 28sten naar1' dêir leant van St.-Denis een uitval heeft gedaan, waarbij: dë: Franschen de zege behaalden en zich in de veroverde position handhaafden tot den 30stèu, toen zij;-na4 éên-hevig gevecht, door de infanterie der Pruissische garde teruggeworpen werdén, bij welke gelegenheid de P-missen 30 officieren' en 1200 man ge vangen namén. Het' officieele telegram zegt dat' de verliezen, aan Driitkc'h'e'zijden geleden, nog niet opgege ven kunnen worden maar dat zij «niet onaauzienlijk" zijn. De overgave van Metz verwekt'algemeen in Duitsch land de grootste vreugde. Door die gebeurtenis toe.x is het aaii de Franschen totaal onmogelijk gemaakt eeu nieuw leger te organiseren. Feitelijk toch is thans geheel Frankryk behalve Parijs aan de genade der Duitschers overgelaten. Zeven legercorpsen van 180,000 man zijn thans aan von Molt'ke' beschikbaar gesteld. Een paar division zullen te Metz in' garnizoen' blijven, een paar division zullen de gevangenen naar Duitschland bege leiden zoodat alsdan 120 a 130 duizend man het leger van Parijs en dat in Normandië zullen versterken. Het eenige wat nog verandering in den toestand kan brengen, is eene overwinning van het Parijsche garnizoen onder Troohn. Deze heeft verklaard dat hij aan den vijand geen beslissende slag wil aanbieden vóór hij ge noegzame artillerie heeft. Zeer waarschijnlijk is hij daar van thans voorzièn, en is het niet onmogelijk dat hij voornemens is weldra met zijne mobiele gardes slag te leveren. De grootc von Moltke acht zijnen vijand niet geving. Van daar dat hij met groote spoed versterking van Metz heeft ontboden en het corps van von der Tann in zijne nabijheid houdt. In zijn laatste officiële rapport zegt hij dan ook: „De morele en materiëele hulpmiddelen, welke den vijand overblijven, zijn niet te minachten, en doordien zij ter beschikking gesteld zijn van een bevelhebber vol geest kracht, maken zij de taak van onze legers tot een der moeijelijkste, die iu de wereldgeschiedenis vermeld worden." Dat het garnizoen van Parijs talrijker is dan het belegeringscorps is bekend, terwijl de meening dat het geduchte uitvallen kan doen bevestigd wordt uit, het bovenstaande berigt van den uitval op den 28sten Oct. waarbij de Franschen zich dapper schijnen gekweten te hebben. Uit velschillende berigten blijkt dat de toestand binnen Metz in de laatste dagen verschrikkelijk was. Suiker kostte 30 francs per pond; zout, 15 francseen ham 300 francs, een aardappel 45 centimes. Een kléin varken, dat mén bij Gravelotto had opgevangen is ver kocht' yoor 74'8 francs. Uit het Pruissische hoofdkwartier te Versailles wordt van 25 dezer geschreven, dat de Maarschalk Bazaine reeds den 19 dezer aan de bevolking en be zetting te Metz heeft doen weten dat er niet meer dan voor drie dagen brood was. Buitendien wist men buiten de vesting, dat bijna alle paarden geslagt waren, dat nog slechts twee stukken geschut hunne bespanning hadden, en dat de eskadrons elk niet meer dan 20 a 25 paarden telden. Alleen de cavalerie der garde had nog haar gewoon effectief aan manschappen en paavden. Graaf Bismarck heeft de aandacht gevestigd óp den toestand waarin Parijs zal verkeeren na de overgave. Er zal een hongersnood heerschen waar tegen zelfs van Pruissische zijde geen voldoende maatregelen te nemen zijn. Zooveel voedsel als de uit gehongerde Parijzenaars zullen behoeven, zal niet kunnen aangebragt worden. Zou men ook ten onzent geen voorzorgsmaatregelen daarvoor nemen kunnen en, bij voorbeeld, op de Belgisch-Fransche grenzen oen konvooi met levensmiddelen in gereedheid kunnen brengen Het Roode Kruis heeft overvloed ontvangen voor de ge kwetsten zou er niets kunnen worden afgestaan, mis schien zelfs doof die instellingvoor de hongerende slagtoffers van den oorlog? Ook te Londen is dit plan geopperd, en wel om een schip met levensmiddelen te Dover in gereedheid' t'e houden. In een der Duitsche bladen vinden wjj dén volgeu- den brief van 23 October, dietr eene vrouw te Parijs aan hare moeder eri> zuster in den Elzas heeft geschreven en die in handen der Pruissen is gekomen doordien de luchtballon, welke hem medenamballast en 200,000 brieven naar beneden heeft geworpen ten einde buiten het bereik der Pruissische liniën te komen. „Hoewel ik niet weetof mijne letteren u zullen geworden, wil ik u toch schrijven hoe het te Parijs gesteld is. Alles is hier zeer duur; verdiend wordt er bijna niets. Niemand gelooft dat de Pruissen binnen Parijs zullen komen, want de stad is zeer versterkt. Onze troepen hebben reeds eenige malen den vijand voor Parijs geslagen. De laatste maal heeft het gevecht driehonderd Franschen aan dooden en gewonden ge kost, maar de Pruisseri- hebben wel tweeduizend man verloren. „Mijn man is nationale garde, even als alle weerbare mannen. Hij krijgt eiken dag dertig sous' soldij maar het is te weinig om van te leven; want zooals ik ge zegd heb, alles is zeer duur, met uitzondering van brood, welks prjjö men niet durft verhoog'en. Een kop gesueden kool kost 30 40 sous, een pond boter 5 a 6 francs, een ei 5 a 7 sous, een halve schepel aard appelen 3 a, 4- fr. Hoe de huisgezinnen het maken waar vele kinderen zijn, weet ik niet. Ik heb tot' nu geen nood gehad; maar als het beleg nog lang duurt, weet ik niet hoe wij er zullen komen." De hoornblazer Freund, bij het 10de bataljon jagers, heeft de orde van verdienste, bekomenwegens Het vol gende feit. Men weet, dat sedert 1866 de Pruissen hunne signalen'hebben veranderd, zoodat de vjjand niét'weët, welke Beweging daardoor wórdt aangegeven. De milï- t'airën van minderen rang kennen intnsschen ook de I Frans'clie signalen niet. Aan den hooi'nblazër Freund nu vertelde eens de sergeant-hoornblaz'erdat hij een boek met de Fransche signalen ha-d gevonden,-en hij leerde hem de retraite blazen. In het gevecht bij Chatillon werden de Duitschers door eeno overmagt •aangegrepen. Te midden van den regen van kogels en granaten- ging hij met eene e-trompet zoover vooruit, jdat hij ondër dé vijandelijke troepen stond en blies nu uit een tuinhuis, met groot gevaar van zijn leven, zoolang de retraite, tot de Franschen ijlings de vlugt namen. Aan deze list hadden de jagers eene glansrijke over winning te danken. - Dézer dagen werden den schouwburg te Maagden burg eene voorstelling gegeven ten behoeve van het maagdenburgsche- garnizoen, dat thans onder de muren van Parijs ligt. Daar echter die soldaten allerminst ge-' brek hebben aan geld, heeft mende enti'ée's in natura doen betalen. De eerste rang kostte 25 sigaren, de tweede 12, de derde 3 sigaren. Of de qnaliteit in over eenstemming was met de quantiteit, zegt het berigt niet. De Saksische minister van Oorlog heeft 6 millioen sigaren v-oor de Saksische troepen voor Parijs aangekocht. Volgens de Landbouw-Annalen van het groother togdom Luxemburg breid de runderpest zich aldaar uit. Het veedat voor de verschillende legers bestemd is verspreidt de ziekte over verschillende plaatsen. Brassel31 Oct. De Francais meldt, dat Gari baldi bij de Jezuiten te Dole aan zegging heeft gedaan, dat ziy hunne cellen moeten» ViuTateu. Daar de prefect te dier plaatse geene vol magt had om Garibaldi tegen te gaan, heeft hij zich deswege tot de Regering le Mours gewend. Uit Cbambèrry schrijft men aan do Indépendance, dat- Italië zijn neutraliteit zoo strikt handhaaft, dat tie Italiaansche regering zelfs verboden hoeft het flanel te vervoeren, dat de Garibaldianen voor hunne klassieke roode hemden noodig bobben. Het gekst van de zaak is, dat men toen genoodzaakt was het te doen ontbieden uit Bevljjn. De Indépendance Beige is door een officier der genie, die vóór de overgave uit Metz govlugt. was, iu bet bezit gekomen van een exemplaar van den te Metz verschijnenden Indépendant de la Moselle, waaruit blijkt dat de geest van het Fransche leger aldaar in den laat- sten tijd bedorven werd door verschillende modedeelingen van Bazaine. Zoo wees deze hen voortdurend op het gebrek aan voedsel dat steeds toenam op de ver deeldheid welke in Frankrijk heerschte terwijl hij hen steeds voorspiegelde dat het leger niet gevungen ge nomen zoude worden maar met krijgsmanseer de vesting zoude mogon verlaten. Bazaine werd misschien om den tuin geleid, althans hij leidde anderen om deiV tuin allerlei diepzinnige combinatiën zette hij op touw hij onderhandelde en cle onderhandelingen werden door den vijand slepende ge houden. De vesting had ten laatste gebrek aan levens middelen. Het was .reeds vjjf dagen dat de manschappen geen brood meer hadden en zich voedden met het vleesch van uitgehongerde en stervende paarden. Eindelijk toen het leger zich overgeven moesttoen werd het gevangen genomen de Pruissen ontvingen alle geweren en degens, al het vesting-geschut en al de kanonnen op de wallen en al wat in de arsenalen bewaard was Toen Bazaine gisteren vertrokbegroetten de vrou wen hem met de woorden „verrader" „lafaard" „gluiper" „dief!" enz. „Waar zijn onze mannen die gij verraden hebt?" „Geef ons onze kinderen die gij verkocht hebt" enz. De glazen van het rijtuig werden met de vuisten verbrijzeld en indien er geen Duitsche soldaten tus schen beide waren gekomen, dan zou Bazaine door hen vermoord zijn. Bijna iedereen* in Metz gelooft dat er een complot bestond om het regentschap te herstellen, terwijl Ba- i zaine in dat geva,t benoemd zoude worden tot gouver- neur van den Keizerlijken prins, zoodat' hij. feitelijk iregent zoude wezen. 30 Oct. Onlangs is, naar men verneemt, bepaald, dat met tusschenruimte van 14 dagen 72 paarden van het regiment rijdende artillerie, waarvan het getal paarden op oovlogsvoet was gebragt, zullen wervelen verkocht, namelijk telken veizo 18, hebbende de 18 paarden Vrijdag jl. verkocht, eene som van ƒ1358 opgeleverd. Bi-oslceras 31 Oct. Wij vernemen dat de nieuwe provinciale stoombootbestemd om dienst te doen op de Westerscbeldeen waardoor die dienst eene aan merkelijke uitbreiding zal ondergaan nog vóór 15 Nov. zal in cle vaart gebragt worden. Deze bouten stoomboot is gebouwd bij den heer J. Kloos, te Amsterdam, zal grooter zijn dan de thans dienstdoende booten kost 64,150 en zal den naam van Zeeuwsch- Vlaanderen. dragen. Bronwersluiven31 Oct. Naar men verneemt is door de heeren Stempels, commissaris van de beurt- veeren te Rotterdam en C. v. d. Sluis en C. van Beveren, beurtschippers van Brouwershaven op Rotterdam, aan vrage gedaan om concessie voor een stoombootdienst tusschen Brouwershaven en Rotterdam tot het vervoer van personen, goederen en vee. Ziex*ilï25eo, 2 Nov. Volgens het voorloopig verslag der afdeelingen over hoofdstuk V der staatsbegrooting voor 1870 (binnenland'sche zaken) had het eindcijfer een pijnlijken1 indruk gemaakt. Bij de tegenwoordige omstandigheden had'de minister, waar hij tot booge uitgaven aan de eene zijde genoodzaakt was aan de andere zijde moeten trachten1 te bezuinigen. Het voorge- di'agen bedrag zou daarbij nog aanzienlijk verhoogd moeten worden-, wanneer de minister gevolg gaf aan zijn voornemen tot verbetering van landsgebouwen te 'b Gravenhage en andere werken. Men meende dat die plannen inj ieder geval moesten blijven rusten. Tegen het weder geopperde denkbeeld van een af zonderlijk departement voor openbare werken werd door de meeste' leden gest'redën. De onderhoudskosten van hetkarinal'van Znid-Bevelaud komen voor een nieuw werk hoog voor. Sommige leden drongen op een spoedige beslissing aan omtrent het doortrekken van hét kanaal van de Axelsche sassing naar Hulst, wat men oiü de hooge kosten laat rusten, maar voorloopig tot Axel zou willen uitvoeren. „De verbetering der haven van Bririnisse, en die van den weg. van Capelle naar Heinkenszand zegt het verslag kunnen moeilijk anders dan als aangelegen heden van provinciaal belang worden beschouwd. In meer dau eene afdeeling zag men er dan ook bezwaar in, voor die werken rijkssubsidie te verleenen. De pro vincie Zeeland' is dóórgaans wel een weinig karig in het ondersteunen van openbare werken. Zij beperkt zich in den regel tot het geven vau rentelooze voorschotten. Zou zij, nu de staat met te veel kosten voor openbare werken bezwaard is om nieuwe lasten op zich te kun nen nemen niet verder kunnen gaan Men doet de vraag met te meer'gerustheid, ouidat, naar de meening van sommigen de begririding der hier in aanmerking komende wegen reeds grootendeels heeft plaats gehad." De gemeenteraad te Kampen heeft besloten een -officiëelen verslaggever voor de handelingen van den gemeenteraad aan te stellen, met eene bezoldiging van ƒ600 '8 jaars. 't Is toch te opmerkelijk, om niet vermeldt te wordenwat er dezer dagen te Aurich in Oost-Fries land met een paar schoolknapen plaatshad. Zij heeten Kühlke en Knoop. De eerste is elf en een half de andere twaalf jaren oud, beiden dus nog druk bezig met het leereu van declinaties en conjugaties. Maar roem te oogsten op het oorlogsveld scheen hun verkieslijker toe. Met omtrent ƒ30 en elk een pistool in 't bezit zijn zij op zekeren morgen eensklaps uit Aurich ver-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1