Wed. A. A. SIMONS, aan de, Mol PliTIBlill® van B. JOPPE, Jz., A ■B-BBTIKBLI 1A11IA0I1I11. Jx. 1 VAÏ* STRA NDVONDERlJT I tot Nut van T Algemeen, Assurantie-Maatschappij TÉGEN BRANDSCHADE 0 Openbare Verkooping van magere VARKENS Openbare Verkoop LlH hUMt. tMlM/VKERMFFiHRK, de Goede Verwachting/ 4 Een Steek- of Trekwagen, W I N T E R-M A N T E L S Mantellakens, Esquimds en Moscoiva stoffen IN DE LIKEURSTOKERIJ „DE AREND Een Woonhuis, Schuur, Wagenhuis, Mestput, Een soliede Winkelkast met Toonbank en Lessenaar JOH. OCHTMAN. f •BBS. Dames- en Kinder-Hoeden, Dames- en Kinder-Hoeden ML gemaakte Winterjassen A, P. C. ROOTHAERT, Haarden, Keukenkagchels, h 10 CENT PER STUK Wilhelm I j Koning vau Prnissen. Friedrich Wilhelm, Friedrich Carl, va" Pruis" Graaf Bismarck. ff De Verbeterde Peru Guano E. van den Bosch te Goes. b zijne Brood-, Beschuit- en Kleingoed bakkerij Tl 274ste Staats-Loterij. Gasfabriek te Zierikzee. iL Stoombooten Telegraaf'. Van ROTTERDAM: Van ANTWERPEN: Diligencedienst Telegraaf M Stoomboot Zuid-Beveiland. eene ring met sleutels; H - geweldig knallenwaarvan fit; afzonderlijke loonen, eenigzin* heviger klinken, dan die yan gf.wone g^veerschoLcy. Daarbij het fluiten der kogels, men zou meenen gejc Je worden; 1866 was er niets bij. Wond er baar lijk was ik tot bedew ongedeerd gebleven. Naauwclijks' echter had ik de hoogte bereikt, of een granaatstuk scheurde jnij de kinke.Ub.lg van den helm on ver wondde mij het oor. Ter halfverhoogtedie voet voor voet bevochten werd, bekwam ik eeu tweede schotdat mij twee dagen lang zeer hinderde bij ligging op den rug, kort daarop werd mijn brievenzak, die ik onder den rok aan mijn sabel koppel droeg, doorschoten en de beenbedekking verscheurd. Nu werd mij de zaak toch wat al te erg. Ik tirailleerde met de manschappen, zoo goed en zoo kwaad als het gingi de bedek kingen waren echter zoo onbeduidend en de kogels zooveleo. Gelukkig dreven wij de Franschen nu op schrikkelijke wijze op. De hoogte zag rood van lijken en verwonden. Eu zoo waren wij eindelijk op de hoogte zelf. Ik was in de eerste linie der tirailleurs, toen de beroemde kurassiers-aanval plaats greep. Om dit beter te kunnen zien, rigtle ik mij iets op boven dc verdekking uit en bewam toeu de vierde kogel door de dij. Ik dook neder; de schoten braakten voort, mijne dij zwelt, ik kan niet volgen en laat mij wegdragen. Hierbij kreeg ik de vijfde kogel, twee duim onder de linker oksholte in de borst; een halve duim vat) de ruggegraat af, trad de kogel naar buiten. Een mijner dragers stortte tegelijk met mij neder. Ik verloor gelukkig mijne tegenwoordigheid van geest niet en liet mij, ongeveer vijfiig voeten bergufwaats rollen toen ik op een steenweg te land kwam, om aan het dolle geweervuur te onfkomen. Met alle kracht bestreed ik de tyij venpeestereode onjpagt. Een soldaat gaf mij wijter; want mijn laatste droppel wijn had ik kort le vorov» »an een attsry«n>\co kapitein gegeven. Na verloop vau eenigen tijd, in welken ik met y|-eese|ijke borst- bekleinmingen te worstelen had, schoven mij twee soldaten mijner compagnie een ge\yeer qnder de schouders en twee andere een onder mijne knieën. Met groote opofferingen werd ik zoo, (onder hevige pijnen natuurlijk) een kwartier ver bergafwaarts gedragen, en in het dal neergelegd. Na een half uur stopte een arts eenig pluksel in de kogelwouden en ging weer voort. Het bloed verlies wns middelmatig; de zwakte nam toe. De avond daalde inmiddels en eene ijzige koude verbreidde zich over mijn ligehaam, terwijl mijne kleeren halfnat waren. Ik meende tc sterven en was stervensmoede. Naast mij lagen nog twee officieren, reeds sprakeloos, Batterijen storpiden, ordonuancen draafden voorbijniemand hielp ons. Eindelijk paderde mij een veldprediker. Ik noemde uw adres en verzocht li te schrijven. Hij ging weer verder. Hel werd donker. Een kavallerie officier reed langs mij heen. Me( izameling mijner laatste krachten riep ik hem toe. Hij hi?M stil. Jk 'verzocht een ziekendrager voor mij en mijne kameraden. JSa nog een lang kwartievuurs kwamen dezen aan en droegen ons op baren voort. Ik was den Baden in handen gevallen en kwam in den donker - op hunne verbandplaats. De kleeren werden mij van het lijf gesneden en een goed verband aangelegd. Naakt wikkelde men mij 'in wollen dekens, men gaf mij warme koffij en wijn te driuken, en eene aangename warmte doorstroomde mij weder. Dat was een zalig gevoel. Een slapelooze nacht noglhans volgde, met benauwde adem, weinig pijn maar buiten stunt om mij te verroeren. Alleen de regter armen het linker been waren bruikbaar. Ik lag met drie stervenden zamen. Den ge- heelen nacht door gesteun eu koortsphantasiën in mijne omgeving. Des morgens stond de ampulatietufel slechts tien passen van mij verwijderd en vrij kalm zag ik deze and,ere vleesclislagting aan. Mijne baargenooten (officieren) waren dood. De arts scheen verwonderd te zijn mij nog levend en 7.00 weinig koortsig te vinden. Tegen den middag bond men mij het diagnoseplaalje aan, met nommer een: dat wil zeggen: niet vervoerbaar door levensgevaar. Een bemoedigend berigtl Tegen den avond werd ik weer een half uur verder gebragt. Daar was het verschrikkelijk. Ik lag eeu dag en twee nachten op een bos stroo op den grond. Niemand bemoeide zich mei mij of mijne lotgfüiooien. Gen stuk brood eu wijn met water stond naast ons Ik bemerkte spoedig, dat dc artsen zich om ons, als zekere sdoodskaudidaten" niet veel meer bekommerden. Daar kwam eensklaps de kroonprins van Baden, Lodewijk Wilhelm August, Pruissisch generaal en bevelhebber van bet vierde infan- terie-regement, ons vertrek binnen. Hij was woedend over zooveel zorgeloosheid, en hij moet den artsen duchtig de les gelezen hebben. Spoedig verschenen nu vier man, die mij ophieven po in eene kleine kamer bragten, waar ik op eeu bed werd neder- gelegd. Ik dankte God I Door het eerste vertrek liepen dag en nacht ziekenoppassers en bedienden; de wind floot door deuren en vensters, de regen viel cr binnen en de planken van den vloer kraakten onder de schreden; soms werd ik gestooten of geduwd. Daar heb"ik de verschrikkelijkste uren mijns levens doorgebragt. Morphine verdoofde mij slechts in den eersten nacht later nam ik de sterkere giften niet meer in. Op den vierden dag, na den slag, werd voor de eerste maal het verband vernieuwd, Dc windsels verbreidden reeds een zeer onaangename ducht. Ik was nu echter alleen en had rust. Groot was de verbazing der artsen, toen zij herhaaldelijk mijn pols voelden, de wonden zagen en hef opgeven van bloed beschouwden. Mijn pols was zoo kalm, als in gezonde dagen. Ik verlangde te eten cn verslond met gulzigheid brood en ham. Op den zesden dag bekwam ik mijn tegenwoordig verblijfeen zeer vriendelijk cn goed gemcubelecrde kamer, de studeerkamer van den geeste lijke. Ik was de oudste der zeven hier verpleegde officieren. Wij wvareu allen, op één na, in de borst geschoten, er leven er nu nog slechts drie van. Nu gaat het dagelijks beter; de eetlust is buitengewoon. Hoe kom ik aan zulk een beerennatuurP Vele Johanniterridders hebben mij als een wonderdier aanschouwd, als ik te eten kreeg. Men behandelt, mij nu zeer zorgvol. Ik schijn de artsen te interes seren als een raadsel. Doctor Pagentscher, de atsi9tcnt van den beroemden heelkundige Simon te Heidelberg, behandelt mij. Eigenlijk doen zij niets. lederen morgen wordt ik versch ver bond':" en dan luien «.ij nJJca aan de nntuur Oil do rust over. In de borstholte bevindt zich nog altijd cenig uitgestorte vloeistof, In een zeker opzigt ben ik geheel behoeftig. Ik be7.it nog slechts mijn degen, mijn helm en mijn lorgnon; verder ben ik naakt. En ik zal burgerkleederen moeten bedelen, oin vervoerd te kun nen worden. Niemand heeft hier in veertien dagen tijds een brief ontvangen. Hiermede zal ik eindigen. Het schrijven in bed vermoeit zeer. Sedert verleden Maandag kan ik mij evenwel reeds op- rigtenmaar liggen kan ik slechts op den rug. .Heden sta ik weer anderhalf uur op, en zit in den leunstoeleene groote weldaad voor mijn arme rug. Reeds leg ik dc vier schreden afstands vau mijn bed naar den stoel waggelend af. cn ook weder terug. En nu leeft wel, hartelijke groeten aan allen. Uw liefhebbende Zoon P H 1 L I P. f, S^jarige Echtvereenigiug L- S M. H A G E en JOHANNA MEERMAN. 1)3 Bkuinisse, 31 October 1870. jg p Hunne dankbare kinderen. Aan de Leden van het Beg;i*af*eiiis- „DE HERSTELDE BEL A N- GEN" wordt berigtdat de stilstand van Contributie voor de daartoe geregtigdeu zoowel bij het GROOTFONDS als bij het KINDERFONDS zal aanvangen met het einde dezer week. Zierikzee, 31 October 1870. Namens het Bestuur van gemeld Fonds, t) De Boekhouder P. O. OLIVIER. De BURGEMEESTER der Gemeente Renesse, roept voor de <lex*<le maal ter reclame op, regthebben- den op eene aangespoelde SLOEP, van buiten wit geyerwdmet een zwarte bovenrand en roode bies er onder en gemerkt: MARS N°. SHIELDS Renesse, den 31 October 1870. J. HOOGENBOOM Bz., Burgemeester. VEBGADEBÏNG van bet Departement ZIERIKZEE der Maatschappij op Vrijdag i November, 's avonds 7 uur, in de OOINOAtlBTZ.A~A.IL. Voorstelling van den Heer MAJU: de wonderen van het gepolariseerd licht en het ontstaan der kleuren. Alle Leden van de Departementen Zierikzee van HET HUT VAN TALGEMEEN en van NIJ VERHEID hebben vrijen toegang met ééne Dame. Ook voor anderen staat de toegang open tegen be taling van ƒ1,— entrée. Plaatsen kunnen besproken worden des voormiddags van 10—11 uur. Do IVederlandse GEVESTIGD TE AMSTERDAM verzekert tegen alle gevaren ter en op de Biyie- ren en ijïnr» e 11 vyatereii Enkelvoudige Zomerpremie van Zierikzee naar Rotter dam T'vS Oent per IQOQ, Winterpremie 5O°/0 vevhooging. Zierikzee, 31 October 1870. De A gent J P. O. OLIVIER. to ZUTPHEN. Deze Maatschappij, gewaarborgd door een grondka- pitaal van ƒ500,000 en door eeu Reservefonds, verzekert tegen Brandschade tot "VJissto en Xnllijke premiëiiGebouwen, Inboedels, Koopmansgoederen, Fabrieken, Gereedschappen, Vee en Oogst, Schepen, enz. Do sta.l-.uten en voorwaarden en alle verdere noodige inlichtingen zijn te verkrijgen bij den ondergeteekende, zoomede bij den Correspondent G. J. be GRAAFF Az. te Oud- Vossemeer Scherprnisse den 28 October 1870. De Agent J. L. LUIJK 18 Qc aan de Balie te Zierikzeeop Donderdag 3 Nqjymber 1870, 's namiddags te half een ure. yan een bestaande in een WOOIVLIUIS, SCHUUR en ERE, in de gemeente Oud-Vossemeerprovincie Zeelandkadaster sectie D, No. 188; 4 a res 60 centiares; met het aanwezige GEREEDSC H .A. I? en W K K K H O U T, ten overstaan van den Notaris Mr. T. A. WAGTHO te Tholen. De Werkplaats met Wageumakers- gereedfsehap en Wex'khout zal ook afzon derlijk worden geveild. De veiling-en zullen gehouden worden voor den inzet op DINSDAG 8 NOVEMBER 1870, in de herberg van G. Tholen aar te O udr Vossemeer en voor den vei'koojp op DINSDAG 22 NOVEMBER 1870, in die van den Heer M. Ampt aldaar, telkens cIas avonds ten zes ure. Informatiën zijn op franco aanvragen te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. UIT DE HAND TE KOOP: DE HERBERG A staande op den hoek van den Dam te Zierikzeewelke een -goed burgerbestaan oplevert, Te bevragen met frauco brieven bij den eigenaar M. KANAAR. Uit <le hand te koop EENE ZEER GOED BEKLANTE Steenen Windkorenmolen met WOONIIUIS, SCHUUR TpïikdÉr1 en TUITSTstaande en gelegen in eene der gemeenten bi deze provincie. Desverkiezende kan er een eerste hypotheek op ge vestigd blijven. Informatiën te bekomen bij de Heer J. P. KIEgOOM, Secretaris te Westdorpe. Brieven franco. KIEBC TE KOOP: zeer geschikt, om kolen te vervoeren. Informatiën tp bekomen by de Uitgevers dezes. heeft ONTVANGEN de iiieuwst© iwptxlellen yan DAMES- en IiINDEK-HOEDEl\ en eene gi'oote sox*tex*ing Alsmede op uieuw eene rijke keu/:o in alle prijzen. Verder ruim voorzien in voov WINTEil-JAPONNEN WOLLEN DAMES- en KINDER-BLOEZEN PELLERINES gekleurde OVER. ROKKEN, CRINOLINES, Wollen ONDERROKKEN, CACHENEZ en CHAALTJES, gekleurde DAMES- en KINDER-KOUSEN, Heeren-OVER- en HALEHEMDEN, WINTER-HANDSCHOENEN, OMSPELDOEKEN enz. JAS. Modellen gratis. ll is te bekomen alle soorten van fijne en gewone LIKEUREN, PUNCH, GENE VER, BRANDEWIJN, BITTERS, Roode en Witte AALBESSEN WIJN. Wordt verkocht tot Hollandsche Marktprijzen. B UIT DE HAND TE KOOP: benevens EK1F en TITEM, staande en gelegen aan de Balié te Zierikzee. Te bevragen bij den eigenaar H. HELMSTRIJD. Ti© hoop voor een civiel en px*ys: geschikt voor alle affaires. Te bevragen bij de Uitgevers dezesbrieven franco. i by ue ONTVANGEN DE voor dit saisoen. ONTVANGEN de nieuwste modellen van MUTSEN, COIFFURES, BLOEMEN, nieuwe STOFFEN en meer andere ARTIKELEN voor dit saisoen. Zierikzeb. D. KIJN, Geerlink. October 1870. De ondergeteekende berigt hare begunstigers de ont vangst der nieuwste modellen van en meer andere A.K.TIKELIIHV voor dit saisoen. V. van ACKER. TP. 3L. YERSCHUURE te CATSlevert OP BESTELLING in alle modelleu en qualiteiten van af XT' tot 30 gu^cjen. tn Bij wien tevens TE KOOP zijn oO èt 60 mud puike geele A.ARDAPPELKN. .JOH. ENZLIN, Horologiemaker te Zierikzee, verkoopt en repareert alle soorten van 1/f te ZIERIKZEE, maakt bekend dat zijn MAGAZIJN voorzien is van de nieuwste modellen van verlakte Kolom- en Bmigenkagchelsit alsmede een ruime keuze van HAARD- «TELLEN en PRIRAMIDES. Tevens maakt liy bekend dat alle oude UA.A.I4- D.EI>ï voor een geringen prijs bij hem in het vuur -verlakt worden, hetwelk zeer aan te bevelen is daar men alsdan van dagelijks onderhoud bevrijd is. zijn bij den Boekhandelaar S. OCHT MAN Jz. verkrijgbaar de portretten van is nog voorradig bij de Heeren M. RINGELBERG te Kerkwerve, J. van der HAVE Az. te Sirj'ansland en bij den Hoofcl-Agent De ondergeteekende geeft door deze aan zjjne geëerde Stad- eu Landgenooten kennis, dat hij met 1 NOVEMBER a. s. alhier zal openen. Beleefd beveelt hy zich in ieders gunst aan belovende eene zindelijke en prompte be diening. Brouwershaven, Jj A. J. GIDEONSE. 29 October 187 0. Bij de firma J. OOJÏTAJAIV te Zierikzee zijn voor de 274ste Staat9-Lotery Heolo en Gedeel- teu van LOTEN te bekomen. Prijs-Courant. De TREKKING der Eerste Klasse begint op Maandag den 28 November 1870. De verkoop van COKES, buiten de Gemeente is zoolang de geringe voorraad duurt gestaakt. De prijs van de COKES is verhoogd tot^oy -XS Ceiits per Hectoliter. :ot oir NOVEMBER 1870. ZondagDingsidagWoensdag eu "Vrijdag, 's morgens 8 u. ÏO m. Zondag, Dingsdag, Woensdag- eii Vrijdag, 's morgens 7 ure. OP BOVENGENOEMDE DAGEN. Van Br omver shaven naar Zierikzee in correspondentie op beide Stoombooten 's morgens $8 ure. Van Zierikzee naar Zijpe in correspondentie op beide Stoombooten 's morgens XQ ure. Van Zierikzee naar Brouwershaven na aankomst van de Diligence van Zijpe. NOVEMBER X870. W I N T E R D IE N S T. van zierikz. naar rotterd. omstreeks Woensd. 2 's morg. 8,30 u. Zaturd. 5 11,— Woensd. 9 's nam. 1, Zaturd. 12 's morg. 5,80 Woensd. 16 7,— van rotterd. naa.r zierikz. 5,u Vrijdag 4's morg. Maand. 7 Vrijdag 11 Maand. 14 Vrijdag 18 van goes naar zierikzee 7,— 8,10 10,30 Woensd. 2 's morg. 6,30 u. Zaturd. 5 9, Woensd. 9 11, Zaturd. 12 3, Woensd. 16 5,— van zierikzee naar goes. omstreeks Vrijdag 4'smorg. 11,30 u. Maand. 7 'snam. 12,30 Vrijdag 11 1,30 Maand. 14 2,40 Vrydag 18 5, VEIULOXUEjN" op Donderdag 27 October 1870 die dezelve gevonden heeft, wordt vriendelijk verzocht ze te bezorgen bij den Boekhandelaar van DISHOECK te Zierikzee. VAN STONDEN AAN een MOLENAARSKNECHT benoodigd, P. G., bij A. J. SERLÉ te Ouddorp. Ook is \l er gelegenheid tot plaatsing van een TAm n:Tg,T/riyrs- -jt Door toevallige omstandigheden TERSTOND een BROODBAKKERS-KNECHT benoodigd, bij L. der WEDUWEN te Brouwershaven. j TERSTOND een tweede SMIDS-RNEOHT benoodigd die een paard kan X>e&laa,n, bij J. K. van HIELE te Slavenisse. *1 - TERSTOND of met 1 NOVEMBER eene BURGER-DIENSTMEID benoodigd, bij FRANS van den BOUT Tz. te Elkerzee(f^Kj 8£5s5=» Door teleurstelling, met NOVEMBER eene MEID benoodigd, tegen boog loon naar bekwaam1 heden, bij C. van DAMME te WissenkerkeN.-Bevelandj Uitgevex-sUE LOOZE «Sc WAALE. Gedrukt by de firmaDE LOOZE GOMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2