ZIEMIKZEESCHE NIEUWSBODE No. 28 44. 27ste Jaarg. Dingsdag I November 1870. Besturen en Administratien. lvennigevino-. Ni eu wst i j dingen. JJt'&wfttljli. 5© witae Wantte. TELEGRAMMEN. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zie rikzee Gezien de circulaire van den heer'Commissaris des Koningsin deze provincie van den 19 October 11., A, no. 6432, 3de afdeeling, naar aanleiding van een bij hem ingekomen schrijven van den heer Minister van Binnenlandsche Zakeii; Geven bij deze aan de verlofgangers der Nationale Militie kennis, dat wanneer zij vrijwillig wenschen déél te riemen aan de oefeningen van de Vereenigingen ter bevordering van Cs lands weerbaarheidhun dit wordt vrijgelaten, maar dat daartoe geenerlei verpligting bestaat. Zierikzee, den 26 October 1870. De Burgemeester en Wethouders B. C. CAU. De Secretaris, .1. P. N. ERMERINS. Tcmi'S, 29 Oct. Een circulaire van Gambetta aan de prefecten luidt als volgt: //Ik ontvang ernstige tijdin gen, omtrent welker gegrondheid ik echter geen officieele mededeeling bezit. Er gaat namelijk een gerucht dat Metz gecapituleerd zou hebben. Het is derhalve wensche lijk, dat gij weet hoe de Regering bij de aankondiging van zulk een ramp zou denken. Een gebeurtenis als de bedoelde zou slechts het resultaat kunnen zijn van een misdaad, wier bewerkers buiten de wet behoorden gesteld te worden. Blijft overtuigd, dat, wat ook geschiede, wij ons zelfs door de verschrikkelijkste onheilen niet zullen laten terneerslaan. In deze dagen van schurkachtige ca- pitulatiën, is er toch ééne zaak, die noch kan noch mag capituleerende Fransche Republiek, namelijk. Bij de door het gouvernement alhier ontworpen vredesvoorwaarden zou het groothertogdom Luxemburg aan Pruissen worden afgestaan tegen eene schadever goeding van tien millioen franken welke Frankrijk aan den groothertog (koning Willem III) zou betalen. Het hoofdkwartier van Garibaldi moet te Dole en een waar Babel zijn. In een bond mengelmoes vindt men er Spanjaarden, Polen, Italianen, Engelschen en Ieren en Franschen. Het laat zich begrijpen dat het niet gemakkelijk is de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid, die Garibaldie eischt, bij zulk een troep te handhaven. Naar mate het aantal vrijwilligers in het zuiden van Frankrijk vermeerdertbeginnen de Franschen moed te vatten, te meer nu de nieuwe bondgenoot, <le winter, nadert. In bet zuiden van Belgio cn bet noorden van Frankrijk is reeds sneeuw gevallen en hier en daar beginnen de trekvogels te verschijnen. In een schrijven van een grenadier van het tweede regement der garde te Beauvais, komen eenige mede- deelingen voor aangaande de wijzewaarop men tegen woordig den strijd tegen de ongeregelde benden voert: »Den 6den dezer hebben drie kompagnien van ons korps het Saksische regement ulanen en twee stukken geschut een verkenningstogt in deze omstreken gemaakt, waar zich mobile garden vertoond hadden en vier van onze ulanen doodgeschoten waren. Des morgens ten half zes ure rukten wij uit op den weg naar Cour- nayten zuiden van Beauvais. Wij vormden eene linie van scherpschutters en doorsnuffeldeu de bosscha ges die op sommige plaatsen ondoordringbaar en door weekt van den regen waren. De ulanen patrouilleerden aan den zoom van het bosch om allen die wij er uit zouden jagen gevangen te nemen. Bij Pont vonden wij in een sloot aan den weg de lijken van twee der ulanen waar de twee andere lijken zijn weten wij niet. Eene patrouille der ulanen bragt uit een boscbje een mensch te voorschijn, die het uiterlijke eens roovers had van de voeten tot het hoofd met modder bespat was en zeker den nacht wel in het bosch had doorgebragt. Hij had zijn geweer weggeworpendoch men vond slaghoedjes in zijn bezit. Toen hij dit in den beginne niet bekennen wildewerd hem eerst een goed pak slaag toegediend en bij spoedig daarna door eene sectie van onze kompagnie doodgeschoten. Hij viel zonder een kreet te laten hooren. Wij rukten verder naar het dorp opwaar de bevolking op onze patrouilles geschoten had. In het huisje van een spoor wegwachter gaf een man een signaalschot. Dadelijk namen wij hem gevangen een sectie trad voor om hem dood te schieten hij bad om zijn leven, 5 mannen en 1 vrouw kwamen uit het huisje toegesneld ook hen .nam men gevangen. De delinquent schreeuwde vrees- selijk en kroop achter een telegraafpaal. In het vol gende oogenblik viel hij door onze kogels getroffen dood neêr. Onze artillerie wierp granaten in het dorp om de bewoners te verdrijven. Spoedig daarna stegen rookkolommen ten hemel; onze granaten hadden braud gesticht. Het gansche dorp stond in brand, 20 mannen vrouwen en kinderen komen aanloopen. Wij deden hun echter geen leed. Een menigte bleef in het dorp hoewel de huizen boven hunne hoofden brandden. Paar den en koeyen kwamen naar ons toeloopen eenigeu werden door de artillerie getroffen die voortging met schieten. Er was hier een stapelplaats voor de francs- tireurswaar een menigte bedden opeengehoopt waren om te overnachten. Heden nacht zijn weder zes van onze ulanen doodgeschoten zooals men beweert door Fransche huzaren die op vier mijlen van hier zijn. Zoover maken wij patrouilles. Heden morgen rukten twee kompagnien en twee eskadrons ulanen met ge schut uit,- waarschijnlijk om hetzelfde voorbeeld te geven als op den zesden. Het wemelt om ons heen van Franschen waarom ons de grootste voorzigtigheid is aanbevolen. Berlyïi28 Oct. De Correspondance de Berlin ge waagt van de mogelijkheid dat Napoleon, wiens gezond heidstoestand een zachter klimaat behoeft, in den loop van November van Wilhelmshöhe naar het eiland Elba zal vertrekken om daar verblyf te houden. T5ei*lijn, 29 Oct. Het aantal Fransche krijgsgevan genen bedraagt thans 320,000 man. De Slaatsanzeiger zegt dat door de kapitulatie van Metz het sterkste punt aan de Moezellinie weder in Duitsche" handen overgeleverd is, en dat dit voortaan als verdedigingsbolwerk in Duitsche handen blijven moet, als volstrekt noodzakelijk uit een militair en strategisch oogpunt. Een berigt uit Saarbrücken geeft een klein denk beeld van den buitdie in Metz opgestapeld was en thans in handen der Duitschers valt. ^Drieduizend stuk ken geschutonmetelijke voorraad van wapenen en munitie bevinden zich binnen de wallen der maagdelijke vesting. De oorlogskas met 40 millioen moet eveneens daar bewaard worden en bijna alle staatskassen van de oostelijke Fransche departementen zijn bij het uit breken van den oorlog daar in veiligheid gebragtge- zamelijk moeten zij meer dan 20 millioen francs bevatten." De correspondent heeft gelijk als hij meent dat zulk een buit eenig is in de geschiedenis. De voorloopige onderhandelingen omtrent de over gave van Metzzijn Woensdag jl. gevoerd geworden tusschen den generaal Chargarnier en prins Friedrich Karl. Deze Fransche generaal is een grijsaard van on geveer 80 jaar oudhij is een republikein leefde sedert den coup d'etat te Brussel, in ballingschap, doch steldevzich na den slag bij Woerth ter beschikking des keizers, ten einde te trachten nog zijn vaderland te redden. Sedert 8 Augustus bevond hij zich binnen Metz, waar hij de vertrouwde van Bazaine was, doch zonder eigenlijk commando. Geblinddoekt door de Duitsche gelederen lieengebragt zijnde, werd hij door generaal von Stiehle ontvaDgen en voor prins Friedrich Karl gebragt. Het onderhoud tusschen hen duurde 1uur. De generaal was zeer neerslagtig en met tranen in de oogen zeide hij »Mijne heeren wij zullen vallenmaar met eer. Ik wensch dat gij noch een enkel dapper soldaatooit zoo iets beleven zult." Daarna werd hij geblinddoekt weder tot voorbij de Duitsche voorposten gebragt. Des avonds hadden de verdere onderhandelingen plaats tusschen een Fransch divisie-generaal en den generaal von Stiehle waarbij bepaald werd dat Metz zich op dezelfde voorwaarden als Sedan en Straatsburg zoude overgevendie voorwaarden bevatten o. a. dat het leger en het garnizoen de wapens zoude nederleggen; de manschappen gevangen genomen worden terwijl de officieren in vrijheid zulten worden gesteld, op hun eerewoord dat zij in den tegenwoordigen oorlog niet meer tegen Pruissen zullen vechten. Alzoo is de sterke vesting Metz die nog nimmer een vijandelijk leger binnen zijne muren gezien had, gevallen na eene belegering van 67 dagen. Gedurende dien tijd hebben de belegeraars geen enkel schot op de vesting gelost en zich alleen tot uithongering bepaald. De toestand in de vesting was in de laatste dagen dan ook verschrikkelijk. Aan alles was gebrek. Bazaine liet nu en dan een groot deel zijner soldaten bij troep jes van 12 h, 14- man deserteren. De alcul wno -vrcl -rooi. geruimen tijd geproviandeerd doch slechts voor 60,000 zielen, namelijk 45,000 inwoners en eene bezetting van 15,000 man. Sedert 18 Augustus na den slag van Gra- velotte kreeg de stad echter plotseling 110,000 man meer te onderhouden zoodat op één dag evenveel verteerd werd als voor drie dagen berekend was. Na eiken uitval van Bazaine werden zijne troepen teruggeworpen in een stad die geene levensmiddelen had en waar de opeenhooping van menschen het aan tal zieken steeds vermeerderde. Bij de overgave waren dan ook 20,000 zieken en gewonden. De Duitsche administratie had intusschen doeltref fende maatregelen genomen om terstond na de over gave de uitgehongerde stad van het noodige te voorzien. De bakkers en slagers te Saarbrücken en St. Jan waren aangeschreven om groote hoeveelheden broodmeel vleeschworst en zout gereed te maken terwijl de besturen der spoorwegen moesten zorgen dat er treinen gereed waren om dit naar Metz te vervoeren. Met de overgave van Metz is aldus het geheele Fran sche leger, dat de expeditie-in Ju lij begon, krijgsge vangen gemaakten thans hebben 200,000 Duitsche soldaten de handen vrij om verder in Frankrijk te ope reren. Reeds is een gedeelte dier troepen naar Parijs gezonden. Binnen weinige dagen zullen de 400 stukken zwaar belegerings-geschut voor Parijs zijn opgesteld en gebruikt kunnen worden. Alsdan zal het bombardement beginnen en men in staat zijn om in ieder der forten van Parijs dagelijksch 2000 bommen te werpen waaraan zelfs de sterkste werken moeilijk langer dan drie dagen weer stand zullen kunnen bieden. Den 28sten October verlieten plotseling honderden vrouwen en kinderen Parijs en kwamen in de rigting der voorposten te Bagneux, waar zij zich uitgehongerd op de aardappelvelden stortten. Op het bevel van den komraaDdant der voorposten, dat zij zouden terugkeorcn of dat anders op hen zou worden geschoten, antwoordden zij: „erger dan in Parijs kan ons niet overkomen, zelfs al schiet men ons dood. Dat verlost ons des te spoediger van ons ellendig leven." Er werd op de ongeluklcigen niet geschoten. Zij trokken landwaarts in, de Beijérsche linie voorbij. Maar dit voorval, hetwelk officieel gemeld word, is van groote beteekenis en werpt eeu vreèselyk licht op den toestand binnen Parijs. Volgens onpartijdige berigtgevers uit Berlijn heerscht aldaar groote ontevredenheid over de langdu righeid des oorlogs. Velen meenen dat bij de overgave vdn Seden de vrede had kunnen gesloten worden en beschouwen de belegering van Parijs als van weinig beteekenis. De armoede neemt in Duitschland hand over hand toe en wenschelijk is hetdat de overgave van Metz de gemoederen een weinig moge bedaren opdat het land voof inwendige onlusten moge bewaard worden. 'S Gravenhage, 29 Oct. Aan de leden der pro vinciale staten is rondgedeeld een afdruk van het adres van het bestuur der vereeniging: Levenskwestieaan den minister van fiuantiën. Daarin wordt het eerbiedig, doch dringend ver zoek gedaan kennis te willen nemen van den slechten toestand, waarin zich het post- en telegraafwezen op het eiland Over- flakkee en Goedereede bevindt, en daarin de hoogst noodzakelijke verbeteringen te willen doen aanbrengen, die de vereeniging zich voorgesteld heeft als wenschelijk en uitvoerbaar in overweging te geven cn die in het algemecu belang dringend gevorderd worden. Dit adres besluit aldus: „Wij durven de hoop koe steren dat u redenen zult vinden, om mede te werken tot de vervulling der reeds lang door allen diep gevoelde behoefte aan eene behoorlijke, geregelde en ann dc eischen des tijds be antwoordende aansluiting aan het po9t- cn telegraafnet, eu alzoo tot eene verbetering van den akelig geïsoleerden toestand, waarin dit vruchtbare eiland siuds jaren verkeert. Het geldt dc be vordering en ontwikkeling van welvaart en beschaving." Volgens het Vaderlandzou de minister van kolo niën, de heef de Waal, het voornemen hebben zijne betrekking neder te leggen. Zijn gezondheidstoestand zou daartoe aanleiding geven. De heer de Roo van Alderwereld heeft bij het verslag der afdeelingen over de begrooting van Oorlog eene nota gevoegd, waai-in hij op zeer uitvoerige wijze tracht aan te toonen dat 's Ministers beweren alsof „onze forten en vestingen zijn gewapend en tegen een onverhoedschen aanval in gereedheid gebragtniet wel met de werkelijkheid schijnt overeen te komen. Immers, in zijne uitvoerige nota betoogt de heer de Roodattoen de troepen bij de jongste mobilisatie huiswaarts keerden niettegenstaande de uiterste in spanning van alle betrokken officieren en minderen geene enkele vesting in geheel verdedigbaren toestand ver keerdenach de Amsterdamsche noch de Utrechtsche linie, noch de positie GroningenDelfzijlnoch de IJssel-linienoch de Grebbe-linienoch de kustver- sterkingen. NIi<~l<lelU>ux-g,-., 29 Oct. De werkzaamheden aan het gedeelte van den spoorweg tusschen Arnemuiden en deze stad, met liet graven van een kanaal door de oude Arne .en het maken van een spoorwegbrug, aan genomen door den heer P. J. Dienderszijn geheel gestaakt. Dit werk had reeds op 1 Julij 11. voltooid moeten zijn opgeleverd. De aannemer is in staat van faillissement verklaard. Bij de heden plaats gehad hebbende examens heeft acte van hoofdonderwijzeres "verkregen Mej. J. J, Jonk, werkzaam aan de Christelijke school te Zierikzee. De provinciale staten van Zeeland hebben op 8 Julij 11. aan de Spoorbootmaatschappij te Middelburg over 1871 eene gelijke bijdrage als vroeger toegezegd. Daarbij werd evenwel den wensch geuit dat: a. de maatschappij een volledig overzigt zou geven van haren geldelijke» toestandb. dat bij afvaart of aankomst te Veere de passagiers kosteloos naar Middelburg zouden worden vervoerdc. dat de jaarlijksche herstellingen aan de stoomboot niet zouden gebeuren in de wintermaanden. Op deze punten heeft de directie der Spoorbootmaat schappij geantwoorda. dat nog nimmer van het kapitaal a f 30,000 eenig dividend is verstrekt, doch dat. er integendeel- wegens geleend geld nog een schuld van ƒ8,600 bestaat; b. dat, indien de maatschappij de pas sagiers van Middelburg naar Veere gratis moest vervoe ren, zij van de reizigers, 1ste klasse van Middelburg naar een der plaatsen aan de Zandkreek slechts 5 ets. zou genieten en aan de reizigers 2de klasse een verlies van 20 ets. zou moeten lijden; en c. dat de dienst zooveel mogelijk gedurende de winter-maanden zou worden opengehouden. Goes, 29 Oct. De heer A. Cornells alhier is door de Jury der internationale tentoonstelling van voorwerpen, door werklieden vervaardigd, welke dezer dagen te Lon den werd gehouden, bekroond met den derden prijs, voor de iuzending van twee beelden, voorstellende een boer en eene boerin uit Zuid-Beveland in nationaal costuum. Het zijn dezelfde beelden, welke dezen zomer ook prijkten op de Tentoonstelling van landbouwwerk tuigen in deze gemeente. WoJfaartsdijk, 29 Oct. Door de benoeming van den heer P. Lipjes tot ontvanger van 's Rijks-be lastingen te Goes, onder welk kantoor deze gemeente nu sedert den 1 dezer maand behoort, zal deze nu de vierde titularis in dit jaar zijn, met wien onze belasting schuldigen in aanraking zullen moeten komenom derzelver offers voor het vaderland te storten. In deze week had hier weder een onderzoek plaats naar de schorren, welke voor den aanleg van de spoorbaan naar Middelburg moeten onteigend worden, naardien het schijnt, dat de Ambachtsgerechtigden, als eigenaars van die gronden, met de aangebodene som geen genoegen nemen, zoodat daaromtrent eene regterlijke' beslissing zal moeten geschieden. Ziex-iicseee, 29 Oct. Aan het voorstel van gede puteerde staten van Zeeland, betreffende de aanvragen om rentelooze voorschotten outleenen wij het volgende: Van het dijksbestuur van den polder Dreischoris eene aanvrage ingekomen om een voorschot van ƒ2940, tot bestrating met klinkers van den noordelijken Stoofweg en van een gedeelte van'den Langeweg tot de meestoot' „de Homi." Die bestrating is evenwel slechts van plaat selijk belang; om hulp van de provincie te verkrijgen ZOU het plan bfihoorpn uitgebreid te worden tot. gplieelp verbetering der gemeenschap tusschen Dreischor en Noordgouwedoch daarop bestaat vooralsnog geen voovuitzigt. Betreffende het verzoete van den gemeenteraad van Haamstede om een renteloos voorschot uit de provinciale fondsen voor den aanleg eener nieuwe haven is door een aantal schippers bij adres de medewerking van ge deputeerde staten ingeroepen. De staten hebben daarop aan burgemeester en wethouders van Haamstede te kennen gegeven, dat zij bereid waren aan de provinciale staten voor te stellen, een renteloos voorschot van 12000 te verleenen, mits het werk worde uitgevoerd overeen komstig het ontwoiq\gn plan en met inachtneming van de mededeelingen van den hoofdingenieur en de centrale directie, zoodat in de meerdere uitgaven die boven de gemelde som van ƒ12000 zouden vereisclit. worden, dooi de gemeente op andere wijze zou dienen te worden voorzien. De raad heeft zich daartoe bereid verklaard zich voornemende om door geldleening te voorzien in de meerdere kosten der uitvoering. Gedeputeerde staten stellen mitsdien aan de provin ciale staten voor, oin uit de bij besluit van 4 November 1869 verkrijgbaar gestelde som van ƒ150,000 aan de gemeente Haamstede een renteloos voorschot van ƒ12000 toe te zeggen voor den aanleg eener nieuwe haven, voor zooveel die som door leening, op aannemelijke voorwaar den, zal te verkrijgen zijn, en onder de bepalingen van het besluit der staten van 8 November 1862, n°. 4, en alzoo ook onder voorwaarde dat de gemeenteraad zeker heid geve voor de geregelde teruggaaf en het voort durende behoorlijke onderhoud der te maken haven. Wordt dit voorschot toegestaan dan zal het plan evenwel nog aan de beoordeeling van den minister van binnenlandsche zaken moeten onderworpen worden. Zievilcxoo» 31 Oct. Volgens verschillende de pêches, gisteren avond alhier van de vuurtoren ontvangen, is .op het Nieuwezand eene schooner gestrand, die echter met het vallen van den avond weder vlot geraakt moet zijn eu in het Brouwershavensche zeegat gedreven. Oogenschijnlijk verkeerde de bemanning in levensgevaar. Ook zoude er op den Ooster een vaartuig met ééne mast gestrand zijn. De reddingschokker en een aantal kleinere vaartuigen hebben zich ten spoedigste naar het Brouwershavensche zeegat begeven om zoo spoedig mogelijk hulp en redding aan te brengen. Naar wij vernemen heeft het Z. K. H. Prins Hen drik der Nederlanden behaagd voor een zeer aanzienlijk getal Loten deel te nemen in de Premiën-Leening uitgeschreven door (te Vcreorrrging tot. bevordering van 's Lands Weerbaarheid. Vcrsaillos31 October. De koning van Pruissen heeft generaal von Moltke tot den gravenstand verheven. Op bevel des konings, is gisteren alhier eenegodsdienst oefening gehouden als voorbereiding van het bombar dement van Parijs. Tom-s, 30 October. Gambetta verklaart in eene proclamatie, dat Bazaine verraad heeft gepleegd en zich tot agent van den man van Sédan (Napoleon) heeft gemaakt; hij is medeplig- tige van 's lands overweldigers. De Alhambra-club te Marseille heeft over Garietta en Cambriels als landverraders het doodvonnis uitge sproken en tevens besloten tot oprigting Cener repu bliek van het Rhone-dal. Gemengde berigteu. De Fransche leening is te Londen volteekend, waar aan de Graaf van Parijs cn de hertog van Auraale ook hebben deelgenomen. Maar nu zegt Napoleon dat bij die schuld niet erkennen zal, en het geld der republiek, dat volop geslagen wordt, niet in omloop zal dulden. Foeizulk geld is een gruwel. Het égalité neemt in Frankrijk met den dag toe, daar zelfs de rijken arm worden. Zoo zegt een vermogend man Ik heb te Pa rijs drie groote huizen, twee landgoederen, een wijnberg en spoorwegaandeelen. Nu trek ik van mijne huizen geen huur, en mijne landgoederen zijn vernield zoowel als mijn wijnberg en spoorwegen. Nu bezit-ik nog één banknoot die ik nergens kan gewisseld krijgen, en waar ik reeds goederen op geborgd heb. Dusniettegen staande mijn groot vermogen, verkeer ik in den groot sten nood, zoowel als de armste voddenraper. De krijgsraad te Parijs heeft vijf soldaten ter dood veroor deeld omdat zij de vlugt hadden genomen om niet doodgeschoten te worden. Die hebben dus den kogel niet kunnen ontkomen. Pieter Bonaparte heeft van eene partij vaste goederen klein geld gemaakt, dat hij overal kan gebruiken. De voorraad meel te Parijs is nog voldoende voor maanden en er zijn nog zeeën wijn zoodat er vooreerst geen gebrek zal komen. Te Orleans gaan meest al de vrouwen in rouwgewaad, dat nog treur'ger aanzien geeft bij de digtgesloten winkels. De burgemeester van Alkmaar heeft niet willen hebben dat er een biljet werd aangeplakt, waarin den heer Janssens als lid der Tweede Kamer werd aanbevolen. Een rentenier te Arnemuiden is na lang sukkelen van zijn kwaal genezen met smeersel dat hij voor niet kreeg bij de spekslagers. Dit recept beveelt hij dan ook ieder aan. Té Nisse krijgt eene dame zoo veel brieven uit Neuzen, dat zij er mede ver legen wordt, en geen tijd heeft om haar werk te doen door het lezen. Zij zegt dan: Alweer een brief, van mijn lief, Maar 'k wenschte nu maar Dat het spoedig toondag waar. Een boer onder Nisse moest geen koffijpraatjes ko men maken, als hij naar genoemde plaats gaatwant hij lust liever wat anders. Iemaud te 's Gravenpol der wordt verzocht geen kwaad te spreken van haar, waar hij vroeger zoo verzot op was, want zeker zal hij dit later berouwen. Een zot te Kloetinge loopt zijne beenen uit 'tlid om een duifje te vangen dat hij toch niet krjjgen kan, dat met de kermis gebleken is; en nu zegt hij k Zal van haar nu maar gaan zwijgen Want ik kan haar toch niet krijgen En mijn praten baat toch niet Tot mijn spijt en groot verdriet Kerknieuws. Door het kiescollegie der Herv. gem. te Nieuwerkerk in Duiveland is het volgende drietal predikanten gefor meerd: de heeren Ramaker, te Baai-land; de Later, te Nieuwpoort, en Muhringte St.-Philipsland. "V ersclieiclenlieden. BRIEF VAN EEN PRUISSISCHEN KAPITEIN, verwond geraakt in den slag bij Woerth aan zijnen Vader. Onze divisie begon ten elf uur in het vuur te komen. Onder bedekking van ongeveer 60 stukken, 9tegeu wij in hetSauerdal af, waar ons de Fransche granaten ontvingen. Mijne compagnie geraakte ongelukkigerwijze in het door den regen sierk gezwollen meer," dat hier ruim vier voet diep en door steile oeverranden omgeven was. Mij kwam het water halverwege de borst. Onder een hevig geweervuur kwam ik dien hinderpaal over. Natuurlijk geraakte mijne kompagnie daarbij tamelijk uit elkander. Aan den overkant kwameu ons veel tirailleurs te gemoet, die terugge drongen waren door de Franschen. Om het colosnle vuur der chassepots te beantwoorden, liet ik allen die de beek gepasseerd haddeu uiteengaan en vuur geven. Wij avancaerden ouder sterke verliezen en bereikten tegelijk met al de andere troepen den voet der hoogte. De Franschen weken slechts voet voor voet. Ik waag het niet eene voorstelling te geven van liet woeste ge- druisch, veroorzaakt door meer dau honderdduizend snelschie- tende geweren, en door cenige houderde kanonnen. De mitrailleuses- deelen daarbij dim slag een bijzonder geluid mede. Denk u eeo

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1