ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. Zaturdag 29 October I87IK JVo. 2815. 27sle Jaarg. Nieuwstijdingen. De PACHTERS van de EIGENDOMMEN MB? en REGTEN dezer Gemeente worden her- UJerd aan artikel 6 der Voorwaarden van de verpachting, onder kennisgeving dat de verschuldigde onkosten bedragende 7ya ten honderd van de jaarlijksche pacht- goinvan Maandag den 31 October a. s. af, ter Ge meente-Secretarie kunnen worden voldaan. Door het postkantoor Tholenzijn gedurende de 1ste helft der maand September jl. verzonden, de navolgende brieven, waarvan de personen ter plaatse van bestem ming niet bekend zijn. Een aan G. STEENPOORTE te Steenbergen. A. J. van MOTJRIK te Andelst. HORELAAR te 's Gravenhage. Gedurende de 2de helft der maand September 1870. Een aan D. J. van der BOLE te Gorincliem. I. J. van IJZERLOOIJ Jr. te Stormpolder. Eene nieuwe hervorming in Indie. De Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft in de zitting van 22 October met 34 tegen 31 stemmen een gewichtig besluit genomen de hervorming van het dusgenaamde Preanger-stelsel. Inderdaad deze maat regel was het glanspunt dezer begrooting en verdient in alle opzigten eeue nadere beschouwing. Het is bekenddat de Nederlandsche opperheer schappij in den Iudischen Archipel bestendig eene toegevende -politiek volgdemet betrekking tot den regeringsvorm en de staatkundige organisatien der on derscheiden inheemsche volken. Zij handhaafde de inlaudsclie huishouding en de inlandsche hiërarchie maar eigende zich alleen toe de sonvereiniteitsregten van het overheerschende bestuur. De Sultaus van Cheri- bon en Bantam zijn verdwenen maar Solo en D'jocdjo bezitten nog steeds hunne inheemsche vorsten en hunne voorvaderlijke inrigtingen. Zoo liet ookniet ver van de wereldstad Batavia, op weinige passen van den ze tel van den gouverneur-generaal, in de Preanger-berg- laoclenhet Nederlandsch-Indisch gouvernement eeuwen laug het eigenaardig leenroerig stelsel bestaan dat sedert de Compagnie's tijden wel zeer verzwakt werd maar waarvau toch de grondtrekken tot op dezen dag voortleven. Als men de geschiedenis van de Preanger-regent- schappen opspoortdan leert men dat de vorst vau Mataram in 1677 de Preanger-regentschappen aan de Oost-Indische compagnie verpandde en dat zij in 1705 door hun regtmatigen vorstden vorst van Mataram definitief aan de compagnie werden afgestaan. Toen deze eigenares van de Preanger waspaste zij het contingenten-stelsel toe en sloot contracten van leve ring met de regenten. De compagnie bepaaldejdeprijzen van leveringverder bemoeide zij zich met de Prean ger niet; zij liet de hoofden geheel vrij, die met de mindere bevolking konden leven zoo als zij goedvonden. Hot gouvernement ruim de zaken der compagnie overnadat deze bankroet had gemaaktmaar liet het zoogenaamd Preanger-stelsel bestaanmet deze afwijking, dat het gouvernement zich de justitie en de politie aantrok. De regenten behielden echter het regt van belasting-heffingeen der voornaamste sou- vereiniteits-regten. De Preanger-regenten ofschoon onderworpen aan do Regering en door haar benoemd en ontslagen bleven toch in menig opzigt tegenover de bevolking in dezelfde verhouding als tijdens de Indische compagnie. De bevolking verkeerde als het ware in een leenroerigen toestand. De regenten be hielden het regt om belastingen te heffen om heere diensten te eischen enz. De opvolgende regeerders van Java Daëndels Raffles de Commissarissen-Generaal van den Bosch handhaafden allen op verschillende gron den den bestaanden toestandofschoon het kuituur stelsel daarop noodwendig eenigen inbreuk moest maken door de inmenging van een aantal Europesche ambte naren wier voogdij de regenten zich allengs lieten welgevallen. Ook van hunne regtsmagt hebben de regenten gaandeweg afstand moeten doen. Het Prean ger-stelsel is dus meer en meer ingekrompeu maar één zijner karaktertrekken is blijven bestaan de be voegdheid der regenten om belasting en heerediensten van de bevolking te heffen, alsmede de omstandigheid, dat het gouvernement den Preanger-man slechts ƒ6,50 voor deu picol koffie uitkeertdien het overal elders op Java met ƒ13 betaalt. Do Preanger-man geniet wel is waar het voorregt van de betaling der landrente ver schoond te zijn. Men denke evenwel niet, dat hij daarom geene zware lasten moet opbrengen. Hij moet eerst eeu tiend van zijn rijstgewas aan de inlandsche hoof den afstaan, vervolgens de djakat dat is weêr een tiend voor de priesters. Hij betaald dus dubbele tiendbelasting Maar is het daavmede gedaan Neen, eene reeks van andere belastingen wordt nog" van hem geheven van zijn slagtvee moet hij één gulden per stuk, den kop en het vel aan het hoofd geven; wanneer hij vee uitvoert, moet hij aan het hoofd een zeker regt betalen; als de hoofden huisselijke festijnen aanrigten moet ieder in lander hem een cijns betalenzoodat men in waarheid zeggen kan, dat de Preanger-berglieden zijn gens taillables et corvéables a la merci. En ondanks al die buitenge wone heffingen, welke zij moeten opbrengen, ontvangen zij slechts de helft van het loon, dat aan de overige koffieplanters wordt uitbetaald. De heer de Waal heeft zjjn ministeriele loopbaan willen opluisteren door aan dat stelsel van onregt en willekeur den genadeslag te geven. Hij heeft met dit stelsel van knevelarij en uitzuiging, dat het systeem der Oost- Indische Compagnie volkomen teekent, voor goed willen breken en daarvoor een ander in de plaats gesteld, dat meer strookt met de wetten der regtvaardigheid en de belangen der inlandsche bevolking en dat eene eenvor mige toepassing van verordeningen, die de Regering in het belaug van land en volk uitvaardigt, mogelijk maakt. De hoofdtrekken dezer hervorming komen hierop neder: De bevoegdheid der regenten om belasting te heffen en de, algemeene dienstpligtigheid der bevolking worden afgeschaft. Aan de tegenwoordige regenten wordt een inkomen verzekerd zooveel mogelijk gelijk aan de voordeelenwaarover zij tot dusver beschikken en zamengesteld uit een hoog vast tractement, uit koffiepercenten tot een voor elk bepaald maximum en uit eene personele jaarlijksche toelage. Het verder inlandsch bestuur wordt ingerigt en bezoldigd op den- zelfdeu voet als in de overige gewesten. De residentie wordt verdeeld in negen afdeelingen onder den resident door adsistent-residenten beheerd. Het Gouvernement staat de exploitatie der vogelnestklippen aan particu lieren af en heft belastingen op de rijstcultuur, op het bedrijf en op het slagten van rundvee en buffels. De betaling der koffie wordt tot ƒ10 per picol verhoogd, die »bij gebleken zorg voor de cultuur" tot ƒ13 kan opklimmen. Het was te voorzien dat tegen deze reorganisatie van het Preanger-stelsel, hier in hoofdtrekken mede gedeeld, een zware storm zou opsteken. De zaak verdiende rijpe overweging, omdat het altijd van be- denkelijken aard is, hervormingen in te voerenwelke niet van de regenten zelve zijn uitgegaan of uit den boezem der bevolking voortgekomen. De couservatieve koloniale oppositie verzette zich met al have magt tegen hetgeen zij noemde »een sociale revolutie." Zij schetste een treurig tafereel van de gevolgen welke uit deze geheele omkeering van den toestand in de Preanger zonden voortvloeij.en. De band, die de inlandsche be volking met have regenten en hoofden verbond, zou verbroken worden: de Europesche ambtenaar stelde zich tusschen beiden. Aan de priesters wordt een bepaald regt, dat zij uitoefenen, ontnomen; zij zouden voortaan alleen afhangen van de giften der geloovigende regenten die gezegd werden hunne toestemming tot dezen maatregel te hebben verleendzouden later berouw gevoelen en dan ontevredenheid wan don dag leggen; een aantal hoofden zouden van hun middel van bestaan worden beroofd; de geestelijkennergens op Java tot zulk een verbazend aantal aangegvoeidver stoken van de winsten die zij met de hoofden deelden en van de vruchten van afpersing en uitzuiging, zouden de bevolking ophitsen en zoo al geen opstanddan toch beweging, ofzoo als het geijkte woord luidde beroering verwekken. Eindelijk verdiende ook uit een finantiëel oogpunt deze hervorming afkeuring, want het Gouvernement zou de belasting op het rijstgewas niet kunnen innen, wanneer de bevolking, door wrevelige priesters aangezet, van de rijstcultuur mogt worden afgetrokken. Deze schets was wel geschikt, vooral nu zij door tal van sprekers in afwisselende vormen werd voorge- gedragenop zwakke gemoederen indruk te maken en werkelijk zijn ook eenige weinige liberale leden, waaronder de heer Thorbeckevoor de mogelijke ge volgen van deze hervorming teruggedeinsd. Doch wanneer men onpartijdig nagaat en naleest al wat over deze zaak is gesproken kan de uitkomst dezer ge- wigtigo beraadslagingen geene verwondering wekken. De meeste bezwaren berustten op een miskenning van Indische toestanden. Deze hervorming komt tot stand met toestemming van de regentenreeds sedert 1866 zien zij er verlangend naar uit, gonvernements-ambtenaren te worden niet alleen om den titel, maar om de vaste bezoldiging, die niet meer "afhankelijk is van de opbrengst van het rijstge was. Ook de inlandsche hoofden geven aan eene vaste bezoldiging de voorkeur. De hoogere priesters wel verre van tot den bedelstaf te worden gebragtzullen juist door de nieuwe regeling een behoorlijk tractement erlangen, terwjjl in den toestand der mindere priesters geene verandering zal worden gebragt, daar zij thans van het altaar leven en daarvan zullen blijven leven. De bezwaren tegen deze hervorming zijn dus schrik kelijk overdreven en zullen zich waarschijnlijk in het geheel niet doen gevoelen, wanneer de hervorming met beleid en tact wordt uitgevoerd. Daartoe is de tijd thans zeer geschikt. Reeds sedert 1840 toen men aan het Preanger-stelsel begon te tornen dagteekent de over- gangs-toestand. Het is dus niet meer noodig een nieuwe overgangs-toestand in 't leven te roepen. De heer de Waal vreesde beroering, alleen voor het geval, wan neer deze maatregel, welks invoering door de regenten vooral met verlangen wordt verbeid wederom niet tot stand kwam. Maar de grootste aanbeveling vóór dezen regtvaardigen zedelijken en vrijzinnigen maatregel is dat regt geschiedt aan de inlandsche bevolking in de Preanger. Het is waar, zij heeft zich de onderdrukking van twee eeuwen laten welgevallen het is waarzij verkeert ondanks die onderdrukking in een welvaren den toestand omdat het opium-verbruik daar onbekend is; het is waar zij is de lijdzaamste en rustigste bevol king van heel Java en heeft niet bij de Regering of de Tweede Kamer gerequesteerd tot bescherming barer belangen. Maar juist die lijdzaamheid juist die onder worpenheid eener onderdrukte bevolking geeft haar te meer aanspraak op een plantloon, overeenkomstig met haren arbeid en op eene bejegening overeenkomstig met het regtsgevoel. De heer de Waal heeft geen schoo ner hervorming tot stand gebragt dan deze. van niets, zoo zegt men, als zij weinig hebben. Deze laatste levenswijze zal thans moeten worden beproefd, niet alleen in de hoofdstad, maar in de geheele" strook lands, die door den oorlog is geteisterd. Frankrijk staal op de grens van honger snood. Het siddert op de grens van de ongelukkigste der el- louden, vergroot door lederen rampspoed cu iedere wanorde, welke die ellende hopeloos en onverbeterbaar maakt. In deu nacht van Vrijdag op Zaturdag heeft op den spoorweg van Yorkshire een verschrikkelijk onge luk plaats gehad, tengevolge van onachtzaamheid. Men had in de nabijheid van Brighover een goederentrein laten staan op de voornaamste baan, toen een passa- gierstrein in volle vaart van Manchester kwam en op den goederentrein stootte. De schok was vreesselqlc. Verscheidene reizigers werden letterljjk verpletterd andere doodelijk gekwetst. Om het tooueel nog akeliger te maken, zag men de stukken der verbrijzelde wagons vlam vatten, en ver scheidene gekwetsten ontvingen doodelijke brandwond den eer men hen ter hulp kon snellen. Men weet, dat den 6den der vorige maand bjj eene bestijging van den Mont-Blauc 11 personen den dood gevonden hebben. Een der slachtoffers, een zekere heer Bean een Amerikaan heeft den tijd gehad om zijne indrukken gedurende den langen doodstrijd die aan zijn overlijden voorafgiug, op te teelcenen. Uit de aan teekeningen in zijne papieren gevonden blijkt, dat de ongelukkige reizigers op eene hoogte van 15000 voet door een sneeuwstorm waren overvallen. Zij zijn van koude en gebrek omgekomen na twee dagen in eeu grot onder de sneeuw begraven te zijn geweest. De lijken van de reisgeuooten van Bean zijn nog niet ge vonden. een duurzame vrede te JFrawtrii De Times begrijpt niet hoe Frankrijk moet worden gevoed. In de omstreken rondom Parijs en vandaar tot de grens, is de grond uitgeput. Niels is overgebleven. Zelfs de belegeraars kunnen niets vinden voor hun ouderhoud, in een omtrek van 50 mijlen. Al kon de bevolking vau Parijs uittrekkenen morgen een tvveedaagsche wandeling rondom de stad gaan doen, zij zou zich nog door hongersnood geblokkeerd vinden. Wat moeten de gevoelens zijn van dat arme volk, altijd in schuld, altijd in moeijelijkheden gewikkeld, en met niets dat het werkelijk het zijne kan noemen, behalve juist die zaken, waarop de vijand zijne band heeft gelegd, en die nooit zulleu worden terugge geven. Hoe dat volk nu bestaat, neen, hoe bet mogelijk is dat iemaud op den weg dezer legers wonende, leeft, is eene mysterie waarop tot nog toe door geen onzer correspondenten eenig licht is geworpen. De sommen hier en daar bijeengebragt tot leniging, zijn slechts spotternij in vergelijking met den ontzettenden rampspoed. Daar zijn groote steden die even als het landvolk en de legers voedsel moeten hebben en voorden oogst van het volgende jaar moeten voorbereidingen worden getroffen, indien dit mogelijk is. Het zaad, het vee, de vervoermiddelende gebouwen alles is weg en verwoest in zoo groote matedat de vooruitzigten voor den oogst van het volgende jaar daardoor zeer zijn aangetast. Vele duizenden van hen die het land bebouwenzullen op de een of andere wijze slngtoffers van den oorlog zijn. De Franschen zuchten inderdaad reeds onder een socialen ommekeer. Zij zijn een economisch ras, leven van weinig als zij iels hebbenen Tours, 26 Oct. Het bevestigt zich dat eene oor logsbelasting zal worden uitgeschreven. Zij zal 25 pCt. bedragen van de opbrengst der gewone belastingen en zal binnen tien dagen moeten worden opgebragt, daar het gouvernement vóór den 15deu November 200 mil- lioen noodig heeft. Het Journal official van 18 October verklaart, dat Parijs den 31sten October, 217 mitrailleuses, 56 mortieren en 300 getrokken achterlaadkanonnen (waarschijnlijk voor veldartillerie) hebben zal. De forten vuren dagelijks op de Duitschers, doch in Parijs is nog geen bom of kogel gevallen. Paarden zijn op het oogenblik zeer goedkoop in Parijs dat wil zeggen, zjj brengen niet meer op dan hun vleescli als voedingsmiddel waavd is. Twee overschoone paarden, welke de Czaar aan Keizer Napoleon III schonk, en 25,000 franken per stuk waard waren, zijn voor 400 franken per stuk verkocht. Men leest in de Courier de Lyon: De omstreken van St.-Marcelin (Isère) werd gedurende den laatsten tijd afgereisd door een troep reizende muzij- lcanten, zamengesteld uit zeven personen. Deze personen, welke zich voor Italianen uitgaven, boden zich voor eenige dagen aan de woning van den heer M. R. aan, een zeer voornaam persoon dezer streek. Na eébige stukken gespeeld en eenige stuivers ont vangen te hebben wilden zij vertrekken, doch de heer R. kreeg den inval hen in het Duitsch toe te spreken. Groot was zijne verwondering toen de Italiaanscho muzijkanton hem in zuiver Duitsch antwoorden. Vermoedende dat hier iets achter schuilde, haastte hij zich den maire hiervan kennis te geven. Deze nam de uiuzijkanten in arrest. Na onderzoek bleek weldra dat deze in plaats vau Italiaansche bedelaars, Duitsche heeren waren, die met een geheel ander doel dan om stvaafemuzijk te geven naar Frankrijk gekomen waren. Men vond hij hen aJlerhande nota's over de eigendommen in deze streken over de bezittingen der voornaamste bewoners enz.in één woord alles wat de Pruissen kon behulpzaam zjjn in hunne rekwisitiën en de Pruissische generaals kon inlichten nopens de middelen, welke ter hunner beschikking stonden om hnn leger op den vij andelijken .bodem te provianderen. Volgens een brief in het dagblad le Havre is de Maarschalk Bazaine te Metz onuitputtelijk in krijgslisten waarvan de belegeraars telkens het slagtoffer zijn. Zoo viel dezer dagen een luchtballon met tal van brieven in het vijandelijk kamp, De Pruissen openden deze en vonden er een in, waarin Bazaine dringend om buskruit en patronen vroeg, daar hij gebrek aan ammunitie begon te krijgen. Tevens noemde hij een fort als zeer bescha digd én buiten staat, om aan een ernstigen aanval het hoofd te bieden. De Pruissen vielen in den strik en deden een aanval op het fort. De belegerden schoten-eerst met proppen; toen de vijand dit zag, rukten zij zonder schroom in massa vooruit; maar nu werd een vuurregen op hen afgezonden, die hun zware verliezen toebragt. Op een anderen dag begaven zich een aantal boeren, van schoppen en ledige zakken voorzien, naar een met muren en verdedigingswerken omringd veld, om aard appelen te rooijen. De boeren waren vergezeld van soldaten, om hen quasi te beschermen. Daar naderden de Pruissen, die natuurlijk niet konden dulden dat Metz van proviand voorzien werd. De Fransche soldaten vluchtten. De Pruissen zetten hun achterna doch te naauwernood waren zij buiten den omheinden tuin, of het regende van eene batterij, die gemasqneerd was, kogels op de Pruissen. De aardappelen-oogst werd hierna bovendien goed en wel binnen Metz gebragt. ment, door haar ondersteund verwachten is. Om dit doel te hereiken wilde hij die bijeenroeping zooveel mogelijk vergemakkelijken. Volgens opgave van het Pruisische Ministerie van Oorlog bevinden zich op dit oogenblik 856,000 Duitsche soldaten op Franscli grondgebied. Pruisen en de Noord- duitsche Bond leveren daarvan 740,000 man. Men verneemt, dat even als in de dagen van Karei VII eene nieuwe maagd van Orleans is opgestaan, en wel aan de beneden-Loire. Het meisje dat die rol speelt heeft visioenen, en beweert door de H. Maagd te zjjn aangewezen, om de Franschen met moed en geestdrift te bezielen. Zij draagt geen wapenrusting en geen zwaard, maar een langen zwarten mantel, ten teelten van rouw over den droeviger] toestand van haar vaderland. Ofschoon nog niet aan het hoofd der Loire- avrnee geplaatst, trekt zij toch aan de spitsder troepen, die zich te Tours bevinden opdragende eene zijden banier waarop de H. Maagd met het kindeke Jezus is afgebeeld. Wij hebben voor eenige dagen meegedeeld dat een eskadron huzaren in het «tadje Ablis in den nacht van 7 op 8 dezer onverhoeds werd overvallen, ten ge volge van de tusschenkomst van de bevolking dier plaats en de inlichtingen, enz., door haar verschaft- De Nordd. Alg. Zeitung bevat een kort vevhaal nopens de onmiddelijke gevolgen dezer gebeurtenisontleend aan het Kreissblatt fiir Westhavellandhetwelk in Ha- genau bet licht ziet. De brief, welke bedoeld verhaal bevat, luidt aldus: Ramequillet 9 October. „Terwjjl ik mij hier op liet binnenplein der kazerne bevind en voor bet oogenblik geen dienst heb neem ik het potlood ter hand, om eenige woordtm tot u te rigten. Hetgeen gisteren heeft plaats gehad, is zoo ver schrikkelijk dat ik het niet melden kan. Zooals gij wel reeds zult vernomen hebben, is het 4de escadron van het Sleeswijk-Holsteinscbe regement huzaren N°. 16 in den nacht van 7 op 8 dezer in zijn kantonnement op de voorposten door mobiele garden overvallen en met uitzondering van 48 man en 12 paarden totaal neêr- gesabeld. „De overval geschiedde des ochtends omstreeks half vier. De voorwachtbestaande uit 60 man Beijeren werd teruggedrongen. De stad, Ablis genaamd werd onverhoeds van drie zijden aangetast; de drie stallen, door de huzaren bezet, werden terstond daarop omsin geld reeds bij het zadelen werden manschappen cn paarden gedood en gewond door de menigte schoten welke door gaten en reten in de sterk bezette staldeuren, op goed geluk werden gelost. De huzaren verdedigden zich zoo goed het ging, en voor zooveel zij konden met hunne karabijnen. Eindelijk ontwarende dat alle tegen stand nutteloos was, trachten velen, hetzij afzonderlijk of troepsgewijs den vijand te ontkomen door over de muren te klauteren en zich te bergen in hot nabijgele gen kreupelhout en op die wijze zijn 48 man. aan den vijand ontkomen de ridmeester is bij die gelegenheid gewond. „Zoodra men het berigt van het gebeurde bij ons ontving, werd terstond onder de wapenen geblazen en onze gansche brigade inet inbegrip der artillerie en en een compagnie Beijersche jagers, trok naar het 21/., mijl van ons verwijderde stadje. Aldaar aangekomen zijnde, kregen wij bevel om te plunderen en te vernie len alle levensmiddelen, de fourage en het vee werden naar buiten gebragt, waarop de huzaren weer terug keerden en de huizen in brand staken, hetgeen insgelijks geschiedde met de boerenwoningen, schuren, gehuchten, de hooi- en stroobergen, den houtvoorraad, enz., zoodat zeer spoedig een aardig, net stadje, met 6000 inwoners in een puinhoop was verkeerd. „Ongeveer een half uur voor de stad in brand werd gestolceugaf men vau dat voornemen kennis aan de bevolking en liet men vrouwen, kinderen en grijsaards ongemoeid vertrekken; de mannen werden zonder par don neêrgehouwen of doodgeschoten. Tot kuit in den nacht stegen de vlammen hoog in de lucht, liet was een dag zooals er wel zelden een in de wereld is voor gekomen en zeker is het dat ieder die het hoorter tranen over storten zal. Maar toch was het een recht vaardige straf, want gij moet weten dat de nog levende huzaren tegen den muur werden geplaatstdan door schoten en vervolgens op wagens geladen en dat alles om aan de bende de 50 thaler premie te doen verdienen, die haar voor eiken dooden Pruis was toegezegd. Wij hebben slechts 2 gedoode huzaren gevonden, overigens waren huzaren paarden en pakkage met wagens ver voerd. Jahet is schrikkelijk en mijn hand kan ter nauwernood het gebeurde beschrijven.". Brussel25 Oct. Het Journal de Bruxeïles bevat eeu brief, waarin bevestigd wordt dat er onderhandelingen worden gevoerd tusschen Pruissen en Napoleon, met medewerking der mogendheden, om den vrede te verzekeren en den paus in zijne wereldlijke macht te herstellen. Brussel, 26 Oct. De Indépendance zegt, dat Thiers gisteren uit Tours naar Parijs en vervolgens naar "Ver sailles is vertrokken^ Het gouvernement heeft het besluit genomen geen enkele voorwaarde tot het sluiteu van eene wapenstilstand aan te nemen, indien die voorschrijft het doen van afstand van grondgebied. Ms ft* tl a Ni Vlissïngren26 Oct. Reeds voor eenigen tijd zijn uitgebreide opnemingen, in verband met de havenwerken alhier in aanleg, bewerkstelligd. Thans verneemt men dat die in verband staan met een door den heer Hope Loüdon c. a. gedane aanvraag tot consessie ter uitbrei ding dier havens, aauleg van dokken enz.tevens bevat tende de exploitatie dezer uitgebreide onderneming. De toenemende handelsbeweging die zich naar hier verplaatst, belooft dit plan een schoone toekomst. Men wil dat ook van andere zjjde dergelijke consessiëu zijn aangevraagd. Groede, 27 Oct. Voor het Roode Krnis is alhier verzameld ƒ380, benevens zes paar sokken. Mlclclellrurgr, 26 Oct. Heden waren wij getuige van eene treurige plegtigheid, daar de begrafenis plaats had van onzen zoo plotseling overleden leeraar Ds. P. A. Berlijn 25 Oct. De onderhandelingen met Bazaine worden vobrtgezet, zonder erkenning en in strijd met het vepnblikeinsche gouvernement. Men meent zelfs dat Bazaine met de Duitschers over eengekomen is zich met zijn leger, na de capitulatie van Metz ter beschikking te stellen van het gouver nement, dat de constitutiantie zal iustellen. De Nord-Deutsche Allgemeine Zeitung zegtdat reeds verscheidene stappen tot den vrede bij von Bis marck gedaan zijn door republikeinenkeizersgezinden en anderen. Von Bismarck heeft hen allen ten antwoord gegeven dat de eerste voorwaarde van den vrede was de verkiezing eener Fransche constituanteomdat al- I van der Scheer, in nog zoo kvachtvoUen en mannelqken leen van zulk eene vergadering en van het gouverne- leeftjjd. Een tal van predikanten, vrienden en gemeente-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1