I V J flRVttHMINli, V k Ld GENT PER STEK J180B BATS. Jiiil ©Af®. JA80B ©AT®. ..M IIII IEIIIMI IIEII LIS" Meekrap-Berigt. TOT NUT EN GENOEGEN Algemeene Vergadering PBBIIELEBR1H0 GROOT EEN MILLIOEN GELDEN Vereeniging tot bevordering van \s lands weerbaarheid, 'y Broodbakkerij te koop. Een Woonhuis en Erve, Woonhuis Schuur en Erve Een Pakhuis en Erve, Twee Woonhuizen en Erven, Acht. Woonhuizen en Erven, de Goede Verwachting, I' li I, 'f li II 1.1 li Ij, Winter-Heeren-Artikelen, Kleedjesstoffen enz. enz. DB 110 ARTS ET METIERS Landbouwwerktu igen Mi IIHMIIi limsillUTIJ tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: yj Friedrich Wilhelm, Friedrich Carl, F™'* v"" Graaf Bismarck. A. A DANS-CURSUS. LITZAU QUISPEL7~ PI A NO-FA BRIE KANT EN I) S- Zierikzee, 26 Oct.. Aan den heer S. de Graag is op zijn verzoek eervol ontslag verleend als burge meester der gemeente Schoondijke. v Bij beschikking van 21 Oct. jl. is de termijn voor het in werking brengen van den schroefstoomboot tus- schen Breskens en Rotterdam waarvoor onlangs ver gunning werd verleend aan H. G. Hammackcr jr., te Groede, en P. H. Kousmaker jr., te Breskens, verlengd tot 12 April 1871. Uit de Hoeksche Waard schrijft men aan het Vaderland Sedert geruimen tijd was een groot aantal bewoners van den Hoeksche Waard allen behoorende tot het geslacht Buijtendijk in gespannen verwachting, zich reeds bij voorbaat verheugende in het bezit van fabel achtige schatten. Het gold namelijk eene nalatenschap, door verloop van rente gestegen tot eene som van niet minder dan 87 millioen afkomstig van zekeren Albrecht Hendriks Buijtendijk in 1619 te Oude Tonge gehuwd met Anna de Gruijter. Het kapitaal zou thans beheerd worden in Belgie. Een der geïnteresseerdendie veel bijzonderheden wist mede te deelen omtrent de prachtige kasteeleu en verdere bezittingen, tot de nalatenschap behoorende, maakte zich in het oog zijner mede-erfgenamen zeer ver dienstelijk door zijne ijverige pogingen om de zaak tot klaarheid te brengen. Eindelijk las men in de N. Rolt. Ct. eene oproeping van alle erfgenamen om op een bepaalden dag in een aangewezen locaal te Rotterdam bijeen te komen. Al wat Buijtendijk heete of zich herinnerde wel eens te hebben hooren spreken van een oudoomdie een overgrootmoeder hadwier achternicht den naam van Buijtendijk of de Gruijter droeg snelde naar het aan gewezen lokaal, alwaar zich 400 personen aanmelden, die elk een bedrag van drie gulden moesten storten ter bestrijding der noodzakelijke kosten. Die niet had, leende van zijn buurman, want anders was men van de erfenis uitgesloten. Binnen twee maanden zou de erfenis verdeeld worden. Die twee maanden zijn echter reeds voorbij en nog vier andere bovendien. De vheeren" laten niets meer van zich hoortm. Men is nog altijd wachtende. Intus- schen schijnt er werkelijk van eene erfenis kwestie te zijn. Men mag echter met regt vragen Is er mogelijk heid dat deze door regthebbenden verkregen kan wor den, en zoo ja, op welke wijze worden de door zoo vele behoeftigon beschikbaar gestelde gelden besteed? "te l e gr a m menT Tours, 24 October. De delegatie van liet Fransch bewind heeft de voorstellen betrekkelijk den wapenstilstand in be ginsel aangenomen. Aan Thiers zal worden opge dragen om na voorafgaand overleg met het centraal bewind te Parijs verdere onderhandelingen met von Bismarck te voeren. Zelfs wordt verzekerd dat men omtrent de voornaamste vredesvoorwaarden reeds overeengekomen is, Pruissen zou afzien van uit breiding van grondgebied in Frankrijk, maar Luxem burg verkrijgen. Gravonhage, 26 October. In de avondzitting der Tweede Kamer van gisteren is de discussie over de Indische begrooting voortgezet en geëindigd. De motie van den heer Mirandolle, hou dende verzoek aan den minister van koloniën om schrif telijke inlichtingen nopens het ontslag van den heer Angelheek. als lid der regterlijke magt, is aangenomen met 35 tegen 22 stemmen. Daarna zijn zoowel de uit gaven als de middelen uan» enomeu met minder heden van 23, 16 en 17 stemmen respectivelyk tegen. De Kamer is daarna verdaagd tot 8 Nov., als wanneer j ook aan de orde komt prise en consideration van het voorstel van den heer van Houtenbetreffende de ge deeltelijke wijziging der wet op de personele belasting, waarover in de afdeelingen zeer uiteenloopend werd geoordeeld. (Tweede dépêche.) In de residentie wordt vrij algemeen gesproken over de aanstaande aftreding van den Minister van Buiten- landsche Zaken, de heer Roest van Limburgen zijne vervanging door baron GericJce, onze gezant te Londen. Te Cats moest eene boeren-meid het geleende geld terug bezorgen, daar zij er anders publiek om zal ge maand worden. Een boer te Covtgeen wordt ver zocht zijne schuld te komen betalen bij een metselaar, anders zal hij bij name genoemd worden dus Baasje! weet dat 'tleelijk staat, Als gij uw schulden open laat En dat wel bij een werkman Die zijn geld gebruiken kan Want bedenkt: die zaken doet, Dat die ook betalen moet. Kerknieuws. Ds. P. A. van der Scheerpred. te Middelburg, is Zaturdag jl. aldaar overleden. Ds. J. II. Grav&nstein, pred. te Serooskerke in Wal cheren, heeft bedankt voor het beroep naar Nieuwerkerk a/d IJssel, doch is thans beroepen aan de Bildt. De heer J. A. de Vliegercaud. bij het prov. kerk bestuur van Utrecht, is tot pred. beroepen te Oosterïand, Westbroek en Wichmond. Ds. M. Boon pred. bij de Christ. Ger. gemeente te Biezelinge, heeft het beroep naar Oud-Vossemeer aan genomen. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, als: Onberoofde va ii Teelt 1 O. JL. MK. CGL. LL. MB. JDY. GD 13. GVK. FDB. AB. AYN. JB. GKM. GB. Yan Tholen. 1 v. 12® °/0 asch. 2 9 2 12® Yan Zierikzee. 4 v. 10® °/0 asch. 9 9 10® 11 9® 8 12 10 Van Noord-IIolland. HVV.No. 11 v. 9 a. BT. '2/.21 10 9 Van Stavenisse. AVDS. 1 v. 9® °/o asch. HVDH. 1 9® AHS. 1 10® Van St.-Maartensdijk. CGL. 2 v. 14® °/0 asch. Van Dirlcsland. JHM. PVDW. IIBM. CK. WL-IM. 2 v. 15 asch. 2 11® 2 11® 3 10® 2 10 Amsterdam, 12 October 1870. M. E. BOUR. ü,ottex*cla.m, 24 October JL870. Bij middelmatige aanbiedingen, bestond er tamelijk vraag naar goede Onberoofden. Men besteedde daarvoor 25 a ƒ25,50 en voor enkele puike vaten zelfs ƒ26. Racijn werd betaald met ƒ19,75 tot ƒ20. Tegen den 7 November zijn in veiling aangeslagen 35000 kilo Bjarige Racijn 1870uit de Wilhelmina- Pokler. Misschien zal er ook nog een partijtje Racijn en Onberoofden uit de Anna-Jacoba-Polder dienzelfden dag in veiling worden gebragt. *3 2^5 Q5jax*ïge ICchtvcreeBiging Ëk van f< CORNELIS HOOGERHUIS j| it EN SUZANNA VIJVERBERG U Anna-Jacoba-Polüer, 22 October 1870. Getrouwd J. A. STOLS Jz. IJZEIS Gemengde berigtcn. In navolging van Marseille, zullen in meer departe menten van Frankrijk, de jezuiten over do grenzen worden gebragt. Hunne goederen zullen in naam der republiek in beslag genomen worden tot de bijeenroe ping der wetgevende vergadering die als dan er over zal beschikken. Nog altijd bestaat er vrees te Marseille voor plundering der voornaamste bankiershuizen. De kooplieden, re'eders, bankiers en vermogenden, zenden dan ook hunne waarden en schepen naar Genua. Naar het zich laat aanzien zal Napoleon weer op den troon van Frankrijk getild worden door zjjne collega's. Nu zij hebben het ook veel te goed bij hem gehad tijdens de tentoonstelling te Parijs. Die grap heeft den man wat geld gekost. Met de bocalen aan de lippen zullen dc vorsten hunne twisten afdrinken, en lagchen om de dwaasheden der volken die zich zoo maar op commando van een paar werelddwingers, bij duizenden hebben laten doodschieten. De Duitsche dames, dio zooveel voorliefde voor de Fransche gekwetsten aan den dag legden dat zij hunne landgenooten om hen verwaarloosden, dragen tegenwoordig den eervollen naam van „Turco's." Maar nu er zoo wat sprake is van vrede, denkt men te Berlijn reedsdat er verscheidene Duit sche deernen, met Fransche officieren in de echtschuit zullen stappen. De aartsbisschop van Tours neemt het zeer kwalijk, dat Garibaldi moet komen om Frank rijk te redden. Eene dienstmeid te Borssele wordt aangeraden wat voorzigtig te zijn met haren vrijer want hij heeft gezegd, dat hij er met twee kennis heeft; en: Van de citadel Dat weet zij zeker wel Daar komen rare klanten Die lezen geen couranten; Ze zijn met wind gevuld En hebben geen geduld Dus, nu toch beste meid Gebruikt voorzigtigheid. Een boeven-zoon aldaar wordt gewaarschuwd zijne beurs wat beter te voorzien als hij uit vrijen gaat anders zal hij afgekeurd worden Dus, als gij weer uit 'tvrijen gaat, Stopt dan uw beurs goed vol Want altijcl is zij beste maat, Zoo plat toch als een schol. st.-Pïiilipsland W. T. van NIEUWENHUIJZEN. den 26 October 1870. Heden trof mij de gevoeligste slag mijns levens door het afsterven van mijnen geliefden Echtgenoot PIETER LEGEMATE, in den ouderdom van 54 jaren en 8 maanden na eene gelukkige echtvereeniging van 297.2 ]"aar. God hoop ik sterke mjj en mijne 4 kiude- ren in deze zware beproeving. Kerk.web.ve, 5 Wed. J. LEGEMATE, 24 October 1870. J geb. Hanse en Kinderen. S O C? I XCJ HP 3EJI HP t o Zierikzee. op Donderdag den 3 Noycmber 1S70, des avonds te 7 ure, ten huize van 15. W. V JE IfcMXJÏV Tj Namens het bestuur, A. A. MES, Gz. Secretarie. ZONDER NIETEN, uitgeschreven door de Deze LOTEN zijn to bekomen a' SÏ.SO per stukuiterlijk tot 31 OCTOBER s.ten kantore der ZIERIKZEESCHE COMMANDIET KAS. UIT DE HAND TE KOOP een HUIS met daaraan behoorende wel ter neringstaande Broocl- bahkerij te Ooltgensplaat(eiland Overflaklcée.) De lcooper zal kunnen overnemen diverse BAKKERS- en WINKELGEREEDSCHAPPEN en zal des verlangd een gedeelte der kooppenningen bij hypotheek op Huis en Bakkerij kunnen gevestigd houden. To'bevragen bij den Notaris A. va WEEL üz. te Ooltgensplaat. jn. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal, ten verzoeke van P. KOEVOETSCz.op Maandag den 31 October 1870, 's middags ten 12 urein het Koffijliuis Schoonzigt van den Heer L. Vermunt te Zierikzeepubliek pre senteren te verkoopen in de Korte St.-Jansstraat EEN NIEUW GEBOUWD in de Nieuws tad aldaar op den Scheeps timmer dijk in het Lange Groenendaalen Di •ie Woonhuizen en Erven, in de Molenstraat te Zierikzee. Nadere informatiën te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Zijnde inmiddels uit <1 e li a ii <1 to k o o p. UIT DE HAND TE KO DE HERBERG staande op den hoek van den Dam te Zierikzee, welke een goed burgerbestaan oplevert. Te bevragen met franco brieven bij den eigenaar M. KANAAR. TJit cle ïiiincl te koop Eene partij Olmen- en Kanacla- Populieren BOOM EN geschikt voor Werkhoutalsmede twee XXA.K- K.A.MJEUN" 9 zoo goed als nieuw, op LAJfDLUST onder Noordgouwe. p LAN) sower Ontvangen eene ruime sm?C<»ring JOfl. OCJITMAN. voor het saisoen ONTVANGEN bij de Zierikzee, Wed. HARINCK Phape. 26 October 1870. WarmoesstraatNJC 446A m ster d a m. De navolgende nieuwe veel verbeterde hebben wij in grooten getale uit Engeland ontvangen Stroo- en Hooisnyders. Wortelsnijders en Moesmakers. Haverbrekers en Boonbrekers. Ha verpletter» en Lijnzaadpletters. Lijnkoek-brekers. Onbevriesbave Stal- en andere Pompen. Zuig- en Perspompen. O- iet- en NT es tp o m p e n en vele andere "W E K, li. T TJ X <Gr XL IN". Teekeningen en informatiën zijn ook verkrijgbaar bij onzen Agent voor Zeeland den Heer M. C., yOOR- BEIJTEL te Bruinisse. I LjgUclc! VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per /"1000 'sjaare. MEUBELEN 75 WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij cle Agenten O', van der VLIET Dz. te ZierikzeeL. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. C. M. van RHEE te Haamstede. zijn bij den Boekhandelaar S. OCHT- MANJz. verkrijgbaar de portretten van Wilhelm I y Koning* van Pruissen. In alle Boekwinkels is eene V OLLEDIGE UITGAAF van ALLE DE WKRKEN van dezen Volks-Dichter verkrijgbaar. Een Boekdeel van 800 bladzijden druks. Prijs 1,50. Gebonden in Linnen Band 1,90. Aanvang November e. Ic. Zijdie daaraan willen deelnemen, worden beleefd verzocht zich vóór bovengenoemden Mnm aan te melden bij den ondergeteekencle. "S 'U J. E. THEEWIS. Oppert te Rotterdam berigten aan hunne geachte abonnés te Goes en Zie rikzee dat zij in het begin der maand November aldaar zullen komen om de PIANO'S te stemmen. Vorder bevelen zij zich bij een ieder beleefdelijk daartoe aan en zijn ook genegen om be regeld de Zeeuwsche Eilanden Schouwen, Duiveland Tholen Noord- en Zuid-Beveland te bezoeken voor het stemmen repareren en leveren van alle soorten van XPIAlIVO'S, terwijl het verhelpen van kleine defecten onder het abonnement begrepen tu I zijn. Gelieve te adresseren aan bovengenoemd adres, fI Mijnheer Door liet gebruik van slechts 12 flesschen van uw AXAILjZ-EZSIHDKACX?, heeft mijne vrouw reeds nu zooveel baat in hare vierjarige zenuwkwalen en daardoor ontstane ligchaamszwakte gevonden dat ik alle hoop heb dezelvl spoedig geheel en al hersteld is. Ik constateer gaarne hiermede ten behoeve van soort gelijke lijders, clit zoo buitengewoon gunstig resultaat door uw MALZ-EXTRACT verkregen. Aan JOHANN HOFF's Centraal-Dépöt. UEd. Dv:. Dienaar, Amsterdam. P. T. GEVERS. Amsterdam, 11 October 1870. 6 fl. Extract ƒ2,50; 13 fl. ƒ5,05; 28 fl. ƒ10,65, met inbegrip der flesschen, die a 5 ct. worden terno-- genomen. Smalle Bloemmarkt bij de Stilsteeg, F 154. Hoofd-Dépót voor geheel Zeeland M. F. C. de KATER te Zierikzee. Depóts: Middelburg, J. SNOEP Jr. IRissingen P. GASILLE. Goes, D. A. OERLEMANS. - Schoon- dijlce A. van OVERBEEKE. CortgeneJ. de DIE. Wissenkerke, M. P. BROEKES. Aanvragen om Dépots franco aan JOH. HOFF's Centraal-Dépöt te Amsterdam. IJL WelEdele Heer! Ik had reeds voor lang geschreven, maar ik wilde de uitwerking van uw voortreffelijk Mondwater afwachten. Geen der aangewende middelen.-hielp mij zoo goed als het AN ATIIERIN - MOND WATER tegen het loszitten van tiettandvlecsoh. Vroeger heb ik alle mogelijke middelen gébruikt, mij door Geneesheeren aanbevolen; alle Tandmeesters heb ben door het wrijven mijn Tandvleésch wel opengestoo- ten, maar niet versterkt, zoadat het kwaad verergerde in plaats van te verbeteren. Mijne eigene overtuiging zegt mijdat ik mijne hoop op uw fabrikaat moest 8tellen' Uw Dm. Dienaar Bysteritz. Dr. WILH. RASCHKE, in Moravie. Godsdienstleeraar. Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wijk C no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMER, Apoth.te Goes bij J. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom iTij P. F. APPEL BOOM, Apoth.;-te Rotterdam bij T. van SANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHT.PPEREIJN Co.Verkoophuis: te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis.//! Vrouwelijke kwalen. 0[) de moeders in Engeland komt eene gvoote verantwoor delijkheid neer, wat aangaat het zorgen voor eene stevige gezond heid voor hunne dochters: te dikwijls, helaas wordt zij echter opgeofferd aan laakbare schaamte, in een bijzonder tijdperk des levens, wanneer zeer belangrijke veranderingen plaats grijpen in het vrouwelijke gestel, van welke goed verzorging toekom stig geluk of wel toekomstige ellende afhangen. De Pillen van Holloway en bij zonder indien zij door de Zalf geholpen-worden, hebben het gunstige resultaat verkregen in het vaststellen dezer werkingen van welker goede in acht neming, de gezondheid, ja zelfs het leven afhangt. Moeder en dochter kunnen veilig deze krachtige openende geneesmiddelen gebruiken, zonder iemand te raadplegen. Algemeen aangenomen als liet. eenige grootc middel voor vrouwelijke kwalen, feilen deze Pillen nooit, ook verzwakken zij het stelsel niet en brengen altijd den gewenschten uitslag te weeg. Zijn op franco aanvrage a Comptant tc bekomen bij den heer J. BAL', Cz te Zierikzee, B. v. ASPEREN VERVENNE te Goes, S T ELLLVG W E R F F REIN TEM A IIoofd-Dépdthonder te Leeuwarden, alsmede te Londen in dc 533 Oxf^yd^treet vroeger 244 Strand. Hij die als NJAKlLCIXA-USSXSE TE VOET in dienst wil tredenvervoege zich met franco brieven aan den Maréchaussée T. ^AAUWE te IJzendyke. De vereiscliten zijngoed lezen en schrijven, gezond en sterk ligchaamsgestellengte 1,674. Paspoort uit vorige diensttijd en onder teruggave zal er 150 voor hem gestort worden. VAN STONDEN AAN een bekwame ongehuwde BOERIIN-KNECIIT benoodigd, tegen goed loon, bij J. van DAMME te Haamstede. U Tegen MEI benoodigd tegen goed loon twee BOEREN-KINECHTS bij H. CAPELLE te Nieuwerkerk. EEN BEKWAME WAGENMAKERS-KNECHT van de F. CL, tegen MAART a. s. benoodigd, bij A. M- de GROOTE te Wolf aartsdijk. 'XffT' Benoodigd bij Mevrouw de CLEltCQMoo- lenbukgh te Weelzigt, eene tegen NO- VEMBER a. a.f Uitgevers: DE LOOZE TT AALE. Gedrnkt hij de firma: DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2