ZIEBIKZEESCHE NIEUWSBODE. No. 28 i I 27slc Jaarg. Dingsdag 25 October 1870. Bekendmaking. Jlet verslag der zitting van den Gemeenteraad op Vrij dag 11. zal morgen aan onze abonnés worden verzonden. De VERLOFGANGERS, A. de Keyzer, H. CatshoekJ. Gerritsen, J. Bakker, A. A. van Gampeukout, W. Peute, A. Adriaanse, F. J. de Paepe, p' Schoenmakers, A. Bakkers, A. Koppens, F. Reijn- I houdt, C. Saudé, H. Lochmans, P. Prommel, J. Doele- rnan, C. Berrevoets, J. Knijper, J. Vingerhoed, H. van I der Valk en B. Leijdekkers, worden verzocht hun Zak boekje ter Secretarie dezer gemeente te koineu afhalen. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierifczce Gezien de Circulaire van den Heer Commissaris des Koniugs in deze provincie van den 9 September jl., (Provinciaal blad no. 115). houdende aanschrijving tot openbare afkondiging der bepalingen van de artikelen 27 en 42 der wet op de personele belasting van den 29 Maart 1833 (Staatsblad no. 4), zooals die artikelen zijn gewijzigd bij de artt. 7 en 14 der wet-van 9 April 1869 (Staatsblad no. S9), omtrent de belasting naar tijdsgelang en de suppletoire aangifte: Hebbeu goedgevonden de iu"czetenen te herinneren aan de bedoelde wetsbepalingen luidende als volgt: Art. 27. 1. Die na den loden Mei een perceel in gebrnik neemt, 19 voor dit perceel de belasting naar de vier eerste grondslagen voor den tijd des dienstjaars, die dan nog over I i9 verschuldigd. i 2. Aan den belastingpligtige, die in den loop des dienst- I joars een perceel verlaat, zonder daarin eenige roerende goederen of iemand in zijne dienst achter te laten, wordt ontheffing ver- leend van zijn aanslag naar de vier eerste grondslagen voor den tijd de9 dienstjaars, dio dau nog over is, indien daarvan door hem, binnen den tijd van eene maand, volgende op die waarin hij het perceel verliet, tegen bewijs, schriftelijk aangifte is gedaan ten kantore des ontvangers, op een aldaar kosteloos verkrijgbaar biljet. De ontheffing wordt ook verleend over het drieinaandelijksch tijdvak waarin het perceel werd verlaten, indien dc belasting pligtige daarna doch in den loop van datzelfde tijdvak een ander perceel, waarvoor hij belastingpligtig is, in gebruik ueemt. Bij overlijden van den belastingpligtige treden zijne erfge namen in dezelfde regten en verpligtingen. De aangiftenvolgens liet eerste en derde lid ingediend worden als gewone bezwaarschriften aangemerkt en behandeld. 3. De uitbreiding, vermeerdering, verwisseling of aanschaf fing van belastingvoorwerpen der vier eerste grondslagenna 15 Mei, zal, behalve in de gevallen bij 1 hierboven vermeld, geen grond geven tot eeuen nieuwen of verhoogden aanslag in den loop des dienstjaars. 4. Ter zake van zoodanige voorwerpen der vijfde en zesde grondslagen, als na 15 Mei in dienst of gebruik genomen of aangeschaft worden, zal de belasting, naar gelang van den nog overigen tijd des dienstjaars, zijn verschuldigd, met dien verstande, dat gcenc verwisseling van dienstboden of paarden met andere, wnarvooi* geene hoogere regten verschuldigd zijn, op zich zelve, tot het nogmaals aanslaan van deuzelfden belastingschuldige zal kannen aanleiding geven. 5. Het aanwenden tot belastbaar gebrnik van zoodanige voorwerpen van de vijfde en zesde grondslagen als aanVankelijk tot onbelastbare einden aangelegd of gebezigd waren, zal met aanschaffing worden gelijk gesteld, zoomede, wat aangaat de paarden, derzelvcr geheel verlies van het tweede viertal hunner melktanden in den loop des jaars. 6. Naar gelang de omslaudigheden eens belastingsschuldige, in den loop des dienstjaars, met betrekking tot deszelfs voor werpen van de vijfde en zesde grondslagen veranderen, zulks, dat, volgens de tarieven van artikel 17 en 21, de opklimming der belasting te zijnen aanzien toepasselijk zoude worden, zal, ook wegens dc dienstboden en paarden, aanvankelijk gehouden, die verhooging voor den nog overigen tijd des dienstjaars zijn verschuldigd. Deze bepaling is mede van toepassing in betrekking tot d«* paarden bij het opkomen van de omstandigheden aan het einde van 7 van artikel 2.0 der wet vermeld. 7. Paarden, bij verschillcude personen of gezinnen in ge bruik, zuilen, in geval die gelijktijdig voor een zelfde rijtuig worden gespannen, hein, die zulk9 doet, of wel den eigenaar of gebruiker des rijtuigs, terzake van het grooter aantal paarden, hetwelk door hem alzoo mogt zijn gebezigd, dan waren aange geven, mede aan de opklimming der belasting naar 6 doen ouderwerpen. 8. lloogcr belastbaar gebrnik van dienst- en werkboden of paarden, aanvankelijk minder belastbaar, zal de verpligting tot eene evenredige verhooEing der belasting voor den nog overigen tijd des dienstjaars ten gevolge hebben. 9. De tijd, waarover de belasting loopt, zal, iö betrekking lot al de grondslagen, worden berekend bij vicrendeelen jaars, op het dienstjaar overschietendezonder dat een vierendeel jaars zal kunnen worden gesplitst, en zullen als vierendeelen jaars worden beschouwd de tijdvakken, aanvangende met primo Mei, primo Augustus, primo November en primo Febrnarij. Art. 42. De zoodanige, welke, door eenige der omstandig heden voorzien bij art. 27in den loop des jaars, komen te vallen onder de toepassing van het aldaar bepaalde, zullen, alvorens, cn naar gelang vau het ontstaan dier omstandigheden, en op de boete, bij art. 35 en 39 der wet vastgesteld, verpligl zijn tot het indienen van behoorlijke aangiften deswege, in voege als bij art. 30 der wet voorgeschreven; zullende zij daarvoor eeu biljet ter invulling bij den ontvanger kunnen bekomen. Die aangiften kunnen in gemeenten waar geen onvtanger gevestigd is, ook gedaan worden bij het gemeentebestuur, ter plaatse alwaar de belasting verschuldigd is, op biljetten, aldaar tot dat doel verkrijgbaar gesteld. Afgekondigd van het Raadhuis te Ztehikzee den 19 October 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De Secretaris, J. P. N. ERMERINS. Kennisgeving. De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis van de Ingezetenen dat er op Donderdag den 27 dezer, des namiddags te zes ure op het Raadhuis alhier, eene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal gehouden worden. Zierikzee, den 24 October 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. N i euws tijdingen. ©wgvltfm^ Loiulou21 Oct. Daily News vermeldt dat de heer Boyer gisteren naar Metz is teruggekeerd met de voor waarden, waarop de Pruissen de overgave van Metz stellen. Indien die voorwaarden hiunen vijf dagen niet aangenomen worden, zullen de onderhandelingen defini tief worden afgebroken. De stoomboot Cambria een der prachtigste passa giers-booten tusscheu Hamburg en Amerika, is op de kust van Derry verongelukt; 172 personen hebben daarbij het leven verloren. Eeu der geredde passagiers is door de stoomboot Entreprise te London deny aangebragt. Deze verhaalt dat bij op een omgeslagen boot verscheidene uren in zee heeft rondgedreven. Vier booten waren in zee gelaten, doch van drie heeft hij niets vernomen. De vierde, waarin bij was geweest, was omgeslagen en van de 15 personen die er in waren, was hij alleen gered. De Times meldt dat Victor Emanuel op 28 Oct. a. s. zijn intogt binnen Rome zal doen. Rome zal de hoofdstad van Italië worden. Londen, 22 Oct. De wapenstilstand met Mézieres eindigt heden het bombardement zal eerst na eenige dagen beginnen. Het garnizoen is 5000 a 6000 man sterk. Daily Neivs meldt dat Boyer heeft aangeboden dat het leger van Bazaiue zich zal overgeven, als een garnizoen van geregelde troepen de stad kan blijven bezetten. Moltke heeft geweigerd. Hetzelfde blad zegt dat een deserteur het berigt heeft overgebragt dat Bazaine gedood werd, in eene poging om eene manifestatie ten gunste der proclamatie van de republiek in Metz te beletten. Een correspondent van de Daily News, ooggetuige van den slag bij Orleans, schrijft daarover onder dagteekening van 12 October: Ongeveer ten 4 ure kwam ik te Be- augency. Hier hoorde ik kwade tijdingen en zag be zorgdheid op veler gelaat. Het heette, dat de Franscben waren teruggeworpen. Maar eerst toen ik Meung bereikte, ontwaarde ik den omvang der nederlaag. Ik drong verder door tot Orleans en kwam in de voorstad. Boven de stad verhieven zich wolken van rook, en nu en dan getuigde de opstijgende vlam, dat er brand was in de stad. Het gevecht zag ik niet, maar wel zijne gevolgen. Des morgens vroeg hadden de Pruissen de Franschen aangegrepen en hun, dank zij hunne ontzaggelijke ar tillerie en hunne overmagt, zonder hun rust te latén, naar de stad teruggedreven, totdat de terugtogt in een vlugt pversloeg. In den loop van den morgen waren eenige versterkingen in de stad aangekomende kanon nen bulderden daarbuiten in de onmiddellijke nabijheid, en toch bleven deze troepen den ganscben dag in de stad. De officieren zeiden, dat zij geene orders hadden, en gingen in de koffijkuizen, waar zij speelden en dejeu neerden. De manschappen slenterden in de stad rond, en lagen slapend of dronken in dé straten. Zoodra echter het vlugtend leger aankwam, sloten zich de sol daten in menigte daarbij aan. Zij wierpen hunne geweren weg of braken die in stukkenen het gansche leger trok door de stad en over de brug ov^r de Loire. De mobilegar den echter bielden langer stand en beter dan de linietroe pen en vuurden nog, toen de'geregelde troepen reeds het terrein verlaten hadden. Het vreemden-legioen voclit ook zeer dapper en werd bijna gansch vernieldt, maar het best vochten de pauselijke zouaven,die den ingang der stad verdedigden. De inwoners waren niet eensgezindeenigen wilden de stad verdedigen, maar verreweg de meesten wilden geen verdediging. Desniettemin werd eene barricade aau den ingang der voorstad naar de zijde des vijands opgerigt, en deze door de pauselijke zouavenliet vreem denlegioen en eenige nationale garden verdedigd. Die tegenstand deed de Pruissen er toe overgaaneenige granaten in de stad te werpen. Het spoorwegstation stond weldra in volle vlam zoo ook eenige huizen in de hoofdstraat en in apdere straten. Burgers werden gewond door granaatsplinters en geweerkogels, die in menigte over den weg floten. De stad was reeds ge heel ontruimd door de geregelde troepen toen het vuren ophield. Alles wat kon vlugtte." De correspondent keerde toen naar Beaugency terug. »Bij het doortrekken van Meung, schrijft hij, was ik getuige van een schouwspeldat ik nooit vergeten zal. De boeren waren buiten zich zelveudeels van schrik, deels van woede. Vrouwen wrongen de handen en wer den in veiligheid gezonden, terwijl de mannen zich ge reed maaktenom tegen den vijand stand te houden of zich over het veld* te verstrooyen en in groepen verdeeld op hem te schieten. Er was geen bepaald plan gemaakt. De tamboers sloegen den generalen marsch; de klokken luidden; alles in de duisternis, want het was laat geworden en de maan stond nog niet aan den hemel. In Beaugeucy was de opschudding niet zoo groot als in Meung. Hier ontmoetten wy eenige officie ren van de mobile garde, die juist uit een depot kwamen en niet wisten, waarheen zij zich begeven zoudeu. Zij waren allen personen uit den hoogsten stand en van fortuin, en afkomstig uit de aangrenzende districten. Het was een treurig schouwspelde wegen van het vruchtbaarste en schoonste gedeelte van Frankrijk door gewapende, opgewonden boeren bezet te ziende vele rijke dorpen van deze welvarende streek gewapenden in het vooruitzigt geplunderd en verwoest te worden. Het was genoeg om tranen in de oogen te doen op wellen, wanneer men in den maneschijn deze onge lukkige boeren, in kielen en op klompen, met oude geweren in de hand, hunne dorpen zag bewaken, terwijl toch elke poging om zich te verdedigen de kans slechts vermeerderde om die dorpen tot den grond toe te doen verwoesten." ütalb. Florence, 19 Oct. Bij koninklijk besluit is de kies wet voor de provincie Rome afgekondigd. Het aantal te kiezen afgevaardigden is veertien De koning begeeft zich Vrijdag naar Gilarate, om er de manoeuvres der troepen bij te wonen. Men verzekert dat de vertegenwoordigers van alle mogendheden op het Vatikaan als hunne meening hebben te kennen gegeven dat de paus Rome niet moet verlaten. Meu heriuuert zich welligt dc indertijd voorgevallen ge schiedenis van den jongen Cohen, den Israëliet, dc tweede uit gave van de geschiedenis van den jongen Mortara. Zoodra het Italiaansche leger in Rome was binnengerukt, hebben de ouders vau den knaap zich tot de nieuwe overheden gewend met het verzoek om bijstand lot het terugbekomen van hunnen zoon indertijd tegen hunnen wil gedoopt en sedert eerst in de Casa dei Catacuinciii en daarna in het gasthuis der weezen van Sta. Maria te Aquiro verborgen gehouden. De bestuurders der laatstgenoemde inrigting gaven der politie ten antwoord dat de knaap weggeloopeti was. Den 9dcn October heeft de politie hem eindelijk in een particulier huis gevonden waar hij ver borgen werd gehouden. De rector van liet bovengenoemde gast huis en de persoon, in wiens huis hij gevonden is, zijn in hechtenis genomen en - zullen voor den burgerlijken regter teregtst aan. JFtRwtlirljt. Neufchateau, 21 Oct. des avonds. Bij het mi nisterie is eene dépêche ontvangen dat Bazaine den 14den dezer met 80,000 man een uitval gedaan beeft; 26 bataillons, benevenstw.ee regimenten kavallerie zijn vernieldde ijzersmelterijen en de kerk van Avs-sur- Moselle, die den vijand beschermden, zijn verwóest, 119 wagens met levensmiddelen en ammunitie genomen. Het leger dat de stad insluit, was verscheidene malen ver nieuwd daar de soldaten door valsche uitvallen van Bazaine uitgeput waren. Bazaine had iedere twee uren den aanval doen blazen en het kanon doen bulderen, en daardoor de Pruissen verpligt zich te roeren, terwijl onze soldaten rust hielden, daar zij Bazaine's plan kennen. De pruissische officieren erkennen dat typhus, Bazaine en slapeloosheid drie groote vijanden zijn. liheims, 21 Oct. In Soissons zijn 99 officieren en 4,633 man gevangen genomen, 128 kanonnen, 70,000 granaten, 3000 centenaars kruit en de krijgskas, waarin 92,000 francs, zijn buit gemaakt. Wie zich eenig denkbeeld van de droevige gevolgen des oorlogs wil maken heeft slechts een bezoek aan de omstreken van Parys te brengen. Al wat daartoe in staat was is uit de steden dorpengehuchten kastcelen en buitenverblijven gevlucht in een omtrek van acht duitsche mijlen rondom Parijs. Van af Brie ziet men geen enkel menschelijk wezen of het be hoort tot het leger. Overal hebben de Franschen de bruggen in de lucht doen vliegen kuilen in de wegen gegraven en de hooge boomen omgekaptten einde de toegangen tot de steden en dorpen te barrikadeeren. De schoone hangende brug over de Seine te Ville- neuve is verwoest, en door Pruissische pontons ver vangen. Villeneuve zelf is geheel door de inwoners verlaten. Zelfs geen huisdier is achtergebleven de huizen staan ledig deuren en luiken zijn uit hunne hengsels gelichten waarheen men den blik laat weiden overal ontmoet men slechts vernieling. Ner gens is een stuk brood of een handvol hooi op te sporen. En het is allerwege hetzelfde tooneel. Men ziet niets dan Duitsche soldaten in hunne sombere en eentoonige uniformen die het zich zoo gemakkelijk mogelijk maken in die verlatene woningen en eenzame villas en kasteelen. Gemeene soldaten slapen op sofa'sdie met rood fluweel overtogen reeds geheel bedorven zijn, Pruissische dragonders en Beijersche lichte kavalerie huizén in de verlatene boudoirs der bevallige Parisiennesde biblio theken zijn ingerigt tot stallenen gebaarde krijgslieden die het ambt van kok waarnemen onderhouden hun vuur met voorwerpen van kunstof met oranjeboomen die zij uit prachtige serres hebben gehaald. Vruchten en druiven heeft bet leger dat Parijs belegert in over vloed ook groenten en aardappelen de proviandtrei- nen voeren onophoudelijk vleesch brood rijst en koffij aan. Alleen aan eijeren en melk is volslagen gebrek. Hoe later de bewoners dier streek zich zullen voeden is een onoplosbaar raadsel want als het Duitsche leger aftrekt, dan zullen levensmiddelen in den omtrek van Parijs even schaars zijn als in de woestijn van Sahara. En toch behoorde diezelfde streek vóór weinige maanden nog tot de schoonste, rijkste en vruchtbaarste van geheel Europa. Waarlijk de Franschen hebben geen ongelijk als zij de verzuchting slaken Deze oor log is een oorlog van vernieling. „In weerwil van den staat van beleg," schrijft een Parijzenaar aan een vriend in Belgie, „waarin onze goede vrienden, de Pruissen, ons hebben gebragt, zijn wij toch gezond. Alleen moet men niet te veel op lekkernijen zijn gesteld, daar de levensmiddelen zeer duur zijn. Het papier waarop ik aan u schrijf, kost mij 10 centimes, en al het overige is in evenredigheideen gans kost 40 francs, een kip 18 francs, een eend 25 francs en de eijeren (oud en muf) 25 centimes het stuk. Een paard kost slechts 50 francs wanneer het voor de consumtie wordt gebruikt. Brood en wijn zijn niet duur, en zoolang men dat heeft sterft men niet van honger. Over politiek mag niet worden gesproken, noch voor, noch tegen. Als de-Pruissen naar Parijs zijn gekomen met plan om zich te vermaken, dan zullen zij worden teleurgesteld, daar, zoo zij binnen de stad komen, zij geene levende ziel zuHen vinden. „Een mijner neven is uog altijd buiten, de andere behoort tot de sedentaire nationale garde, en ik behoor met mijne 64 jaren tot de nationale garde der zooge naamde „veteranen". Met mijn képi op het hoofd lijk ik veel op een ouden harlekijn. Parijs is niet gezind zich over te geven, onverschillig op welke voorwaarden, waaruit gij kunt opmaken dat de staat van beleg nog niet zoo spoedig zal worden opgeheven." Het geschut om Parijs te bombarderen is aange komen en alles tot den ^aanval gereed. Het ongunstige najaarsweder schijnt vooral onder de Duitsche troepen voor Metz vele manschappen naar het hospitaal te zenden. Zoo schrijft een berigtgever van the Daily News uit dit Duitsch legerkamp dat een enkele dag met regenbuijen en windvlagen de typhus gevallen zeer vermeerderd heeft. In een bij zijne woning gelegen hospitaal, waarin zich slechts zeven koortslijders bevonden waren den volgenden dag, na eenige uren guur weder, twee en zestig typhus-lijders opgenomen. De Pruissen hebben van de stad Orleans eene oorlogsbelasing van twee millioen francs gevraagd en verkregen. Garibaldi is met zijne vrijschutters naar de Vogezen vertrokken. Het doel dezer schutters is de treinen met eetwaren, bestemd voor het Duitsche leger roud Patijs, af te snijden en alzoo den toevoer te verhinderen. Berlijn, 22 Oct. Versailles, 21 Oct. Heden mid dag ten 1 ure hebben de Franschen met een aanzienlijke magt een uitval gedaan uit den Mout-Valérien, met on geveer 40 veldkanonnen. De meest vooruitgeschoven afdeelingen van de negende en tiende infanterie-divisien en het eerste landweer-regiment der garde, later onder steund door artillerievuur van het vierde korps aan den regter Seine-oever, ontvingen den vijand én sloegen hem onder de oogen des konings zegevierend terug; tot nu toe zijn 100 gevangenen 2 stukken veldgeschut in onze handen, ons verlies is betrekkelijk gering. Dat de tegenwoordige oorlog groote offers ook van Duitschland eischt bewijst het volgende: De armoede is over het geheel groot. In den loop der verledene maand hebben 11,817 weduwen van West- faalsche soldaten in den oorlog gesneuveld, hulp gevraagd aan het gouvernement. Zij hebben aan alles gebrek. Die ongeluklcigen hebben 22,723 kinderen. In Rhijn- Pruissen telt men 14,312 weduwen en 29,619 kinderen, die in volslagen gebrek verkeeren. In Iianover telt men 9624 weduwen en 26,418 kinderen die om hulp roepen. Men berekent alzoo in die landstreken 35,753 weduwen en 78,760 weeskinderen. En de overige dan? En roept dat niet om wraak, bloedige wraak tot den Hemel? Bi'ïissel, 22 Oei. Het Journal du Luxembourg ilcelt mede, dat prins Hendrik der Nederlanden gisteren te Luxem burg is aangekomen en met, geestdrift ontvangen. Overal ge schieden manisfestatien tot handhaving der onzijdigheid van het hertogdom. Talrijke adressen daarop betrekkelijk zijn ingediend. De prins heeft de verzekering gegeven dat bij vasthoud aan het vertrouwen der mogendheden, die de onzijdigheid van Luxem burg gewaarbord hebben. Yenlo, 19 Oct. Gisteren avond viel hier een zeer treurig voorval voor. De heer v. M., rijksontvanger, en zijne echtgenoote geb. D. d. B., dochter van wijlen den majoor plaatselijken kommandant alhier, leven in geene goede verstandhouding. In een oogenblik .van woede naui de echtgenoote v. M. hun eenigst 1-jarig zoontje bij den hals en sloeg het zoo hevig met het hoofd tegen den grond, dat het onmiddelijk dood was; daarop greep zij hun eenigst 4-jarig dochtertje, waarmede zij evenzoo handelde; gelukkig is dat arme kind nog niet overleden. De ontaarde moeder is dadelijk door de policie in hech tenis genomen. Breda,22 Oct. Gisterennamiddag heeft binnen onze stad een zeer droevig voorval plaats gehad, dat naar het schijnt aan onvoorzigtigheid moet worden toege schreven, en waardoor eene geachte familie alsnu in diepen rouw is gedompeld. De heer S., majoor komman dant der dd. schutterij, was in zijne woning bezig met het naauwkenrig beschouwen van een geladen cbassepot- geweer, dat hij in de hand hield, toen liet schot eensklaps afging en de kogel hem in de borst drong, met bet noodlottig gevolg dat hij onmiddelijk dood nederstortte. De ongelukkige was weduwenaar en laat zeven nog jeugdige kinderen achter. Mi<l<lelburg;, 21 Oct. Benoemd tot ontvanger der registratie etv domeinen voor de ge re g tel ij ke neten alhier, Mr. M. J. Bouricius, thans in diezelfde betrekking te den Helder. Door den gemeenteraad alhier is den 19den dezer de heer D. W. Louis, hulponderwijzer te Zuidzande benoemd tot hulponderwijzer op school E, voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens. jMicIclolfom-gj, 22 Oct. Het prov. geregtshof van Zeeland heeft gisteren uitspraak gedaan in de zaak van M. Huissoon, winkelier te Colijnsplaac, beschuldigd van bedriegelijke bankbreuk, door als gefailleerd koopman te verduisteren waren of roerende goederen tot zijnen boedel behoorende, en van A. Koole, M. Heerman en L. de Vos, beschuldigd van medepligtigheid hieraan. Het hof heeft den eerste beklaagde veroordeeld tot eene correctionele gevangenisstraf van 18 maanden, de tweede beklaagde 'tot eene gelijke straf van zes maanden en de vierde beklaagde tot eene eenzame opsluiting voor den tijd van zes maanden, terwijl de derde beschuldigde, M. Heerman, is vrijgesproken, als zijude het hem ten laste gelegde feit niet bewezen. does, 22 Oct. Door den gemeenteraad is besloten dat de Fransuhe school voor meisjes in eene middelbare school zal worden hervormd, indien van het Rijk eene jaarlijksche subsidie van ƒ3000 zal worden verkregen. De kosten van daarstelling met inbegrip van verandering der naast de inrichting aanwezige bewaarschool zijn be groot op p. m. ƒ3200 en de jaarlijksche uitgaven op ƒ6800. Zioi-IIcziee, 24 Oct. Bij het najaars-examen in Zuid-Holland hebben de acte van hoofdonderwijzer verkregen de heeren J. L. van der Have, en J. van der Klèijn, beiden alhier geboortig. De heer G. S. Wiersma, te Haarlem, bekend uit het onlangs gevoerde proces tegen dr. Elders, is thans aangeklaagd wegens mishandeling zijner vrouw. De aanklagt, welke bevestigd is door de beide dienstboden, houdt in dat genoemde beer zijne vrouw op den 3 Oct. 11. heeft aangevallen, hare kleederen verscheurd, en bij de keel gegrepen, zoodat indien de dienstboden mevrouw niet ontzet hadden, men'zeer waarschijnlijk een lijk zou gevonden hebben. Kerknieuws. Te Ylissingen is beroepen ds. J. M. Lootspred. te Woerden, geboortig van Ylissingen. De lieer G. de Braaivroeger hoofdonderwijzer te Middelburg, en onlangs door de classis Middelburg der Chr. Geref. gemeente tot de predikdienst toegelaten, is tot predikant beroepen bij die gemeenten te Meliskerke en te Serooskerke in Walcheren. Ds. J. T. F. U. Lauts, pred. te Leerbroek, heeft voor het beroep naar Spijk bedankt. JDs. E. J. van de Roemer, pred. te Krabbendijke, is beroepen te Gapinge. Tot predikant bij de Herv. gera. te Heusden is beroepen Ds. I. Kromsigt, pred. te Cortgene.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1