n te VAN MIDDELBURG OP ZIERIKZEE. M'U r °l /o ieu. 1 4 i evangelisatie, Zeeuw,sche Maatschappij LANDBOUW BLOKKEELHOUT. i T I 1 K 0 L 1 H. F. WIJS O UT. Openbare Verkooping van magere Varhens 'Biggen 11 Een Woonhuis en Erve, WoonhuisSchuur en Erve Een Pakhuis en Erve, Twee Woonhuizen en Erven, Een Woonhuis en Erve, Acht Woonhuizen en Erven, Drie Woonhuizen en Erven, Openbare Verkoop WELBEKLANTE WAGEiWlAKERS-AFFAlllE, 1 L 4- GAREU BROCK, UIT D15 KINDERWERELD. DE VAL VAN PARIJS, De eerste oorlogsbode NAPOLEON III MAGAZIJN hoek Poststraat hij de Kerk te Zierikzee, Parapluies, OverschoenenHout-en Turfmanden, Kolen bakken, Galanter iën en Kramer ij en. J. DE JONG ZIJLSTRA. zoete en zure Winter appelen. arts et métiers, Landbouwwerktuigen een vaste Dijkwerker, een vaste Schippersknecht, ft eene Keukenmeid of Noodhulp m zelve, op vereerend verzoelc: Minette's trouw en de verliefde krullende Rotterdammer. De mooije meisjes te Goes zullen op Zaturdag-avond een vrachtrijders-zoon missen, want hij heeft raet de kermis eene boeren-tneid gepakt, die zeer met hem in haar schik is. Te X. moest een onlangs uit het oude nest gevlogen marei telkens geene ergerlijke woorden in het bijzijn van anderen tegen zjjne vrouw uitkramen en met meer voor zijne moeder zorgen dan voor haar, daar dit niet mooi staat alleen, maar men wordt geleerd: Gij zult en uw wijf aanhangen; Maar ieder kent men aan zijn werken Een vogel ook aan zijn verstand Dat kan men ook weêr hier bemerken Al is het maar in Duivelend. Onder N. wordt eene jonge dochter aangeraden wat zotheid uit haar hoofd te zetten en zoo mal niet to zijn naar een boeren-zoon dien zij toch niet krijgen kan dus Meisjewil van hem maar zwijgen Want gij kunt hem toch niet krijgen En als gij het durfde wagen Dan zoudt gij het zelf wel vragen. In den Figaro komt een fragment voor van het tes tament van Napoleon III, luidende: Ik maak mijn genie aan de hel Mijne heldendaden aan de gelukzoekers De onteering aan rnjjne aanhangers Het groothoek aan mijne schuldeischers De afschuw mijner euveldaden aan de Fvanschevv, Een voorbeeld aan de tyrannen Frankrijk aan zijne wettige koningen En 't gasthuis aan mijne bloedverwanten. Te Marseille is het volgende besluit uitgevaardigd: De paters-jezniten zullen binnen drie dagen buiten de grenzen van Frankrjjk gebragt worden. Al de onroe rende goederen, hot gesticht, bekend onder den naam van „Missie van Frankrijk," beuevens alle aanhoorig- heden, van welken aard ook, zullen voorloopig in beslag genomen worden, tot dat er later over zal beslist zijn. Kerknieuws. Door het kiescollegie der Herv. Gemeente te Oosterland is toezegging van beroep gedaan aan den heer J. A. de Vlieger, kandidaat bij het prov. kerkbestuur van Utrecht. Ds. II. V. Hogerzeilpred. te Driebergen, heeft voor het beroep naar Utrecht bedankt. De kerlteraad der Herv. gemeente te Enschedé heeft besloten alleen den doopbediend overeenkomstig Matth. 28*. 19, voor wettig te erkennen. Ds. D. Beeckman te Sassenheim is met algemeene stemmen tot predikant te Waddingsveen beroepen. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Staatsspoorweg. OCTOBER X870. Van MIDDELBURG: Van ZIERIKZEE Zaturd. 22 'smorg. 6,30 u.Y. 22 's nam. 2,30 Zondag 23 2,30 Maand. 24'smor. 10,»V. Dingsd. 25 5, 25 's nam. 2,30 Woensd. 26 'smorg. 9,30 »V. Dond. 27 6,15 Vrijdag 28 6 28 's nam. 2,30 Zaturd. 29 'smor. 10,»V. Zaturd. 22'sraör. 10,30 u. Zondag 23 10,30 Maand. 24 6,— »V. 24 's nam. 1,30 Ding9d. 25 'smor. 10,3.0 Woensd. 26 7,— »V. 26 's nam. 2,30 Dond. 27 2,30 Vrijdag 28'smorg. 9,— Zaturd. 29 7,30 »V. 29 's nam. 2,30 Priisconrant cl ex* EfTeoten. ROTTERDAM, 20 OCT. Langste koers.' Hoogste koers. CenIr. Spoorw.- Obh'g. gest. °/o 72 Frnnsche Rente 3 53 Spnnje Biiinfenland 3 X) 2+,5A» 25 rlito te Londen 1867 3 2slS/,« SO'/.o dito dito 1860 3 28»/, 88"/,. 21 Premie-Leen. Stad Madrid 3 203/, 207s Povtng. tc Londen 1867 3 Tl dito dito 1869 3 20 7.6 Rusl., bij Hope 179S/1S16 5 92 dito dito 4 02 dito Spoorw.-Aand. f 236 212 Oostr. in Pap. p. Mei/Mov. 5 T> 44,3/4 dito in Zilv. per Jati /Juli 5 507/ie «7,o dito Aand. 11. 500 1860 448 dito dito fl. 250 1854 T> 207 «'/s «7,o Vereeuigd. Slat.. Losb. 1885 6 94»/, 9V/„ Paul Pacific 1869 7 03»/, Oblig. Maxwell 7 70 70 Vo Prijzion cler Boter en Eyeren. Zierikzee, 20 October 1870. Boter laagste koers 0,65 en hoogste koers f 0,725 por 5 hectogrammen. Kip-Eijeren laagste koers ƒ0,90 en hoogste koers ƒ1,00 per 25 stuks. Burgerlijke Stand to Zierikzee. geboren: 29 Sept. Een zoon van J. Specht en E. Schoenmaker. 30 dito. Eene dochter van D. Elscot en C. de Graaf. 3 Oct. Eene dochter van B. L. de Bruijne en W. E. Krepel. 4 dito. Een zoon van J. M. Koole en T. M. Bal. Eene dochter van A. Padmos en J. de Vrieze. 5 dito. Eene dochter van W. J. S. J. Blom en E. J. M. van der Meij. overleden: 9 Sept. W. Versteeg, oud 5 ra. d. 11 dito. W. C. Koevoets, oud 3 na. d. 12 dito. -T. Bosman, oud 52 j. man van S. J. de Vrieze. J. C. Mouté, oud circa 73 j. Weduwe van P. Langoumois de Does. 15 dito. F. A. Schoonakker, oud 70 j. vrouw van P. Simmers. 17 dito. K. Beukelaar, oud 74 j. Wed. L. Kooijman. 20 dito. J. van der Jagt, oud 24 j. vrouw van IT. Hagc. T. Gravelijn, oud 11 m. z. 21 dito. J. G. Nijland, oud 42 j. jra. 22 dito. J. Vos, oud 5 d. z. 23 dito. P. Koretnans, oud 84 j. Wed. van J. Bienefeld. 26 dito. S. Bal, oud 79 j. Wed. van F. Jacobi. 28 dito. J. van der Werf, oud 5 m. z. 29 dito. F. van Darnrne, oud 2 j. z. 30 dito. H. Mouté, oud 64 j. man van H. J. Lageher. 1 Oct. A. C. C. J. var. Altena, oud 2 m. d. J. Op den Brouw, oud 51 j. echtgen. van E. Allerliefste. 2 dito. A. P. .Tongmans, oud bijna 6 m. z. als levenloos aangegeven: 26 Sopt. Een zoon van II. A. Gillot en II. C. Moquette. In liet Handelsblad van don 12 October leest men: Wij vermoenen, bij het gure, afwisselende Herfstweder der laatste dagen den lezers geen ondienst te doen door nogmaals hunne aandacht op de Hoir"- scXien Malz-Prjioparaten te vestigen, waar van het MALZ-EXTRACT in de meeste Lazaretten ook in dezeti oorlog eene gcoote rol speeltvan de Heeren Doctoren geordoneerd, door de lijdende, verzwakte sol daten met graagte gedronken, gaan van Berlijn dagelijks groote zendingen Extract naar alle richtingen. Wij kunnen dan ook hier tegen algemeene Ligchaaraszwakte aan Maag- en Dorstlijders, (bijzonder ook aan die aan slijm ljjden) niet genoeg eene kuur van Malz-Extract aanbevelen en zijn overtuigd, zij ons voor die aanbeveling later dankbaar zullen zijn. De gunstige bekendheid, die zich in korten tijd in alle klassen van geheel Holland de ,,Hoir\-i<*T»e Nlalx-BonDon» in blaauwe Zakjes" hebben verschaft, maken eene aanmerking hier over wel overbodig. IX II. m x Ïw5jarige Eolitvoreenïging' van J. JANSE en A. P L U G G E. Namens hunne kinderen. Amsterdam, 22 October 1870. On<loi'tvoiiw<l Zierikzee 21 October 1870. E. TUIJNMAN en M. L. van der JAGT. Oiulertrouwd WILLEM MANNI en DIN A CORNELIA VERLTNDE. Ziertkzee, 21 October 1870. Algemeene kennisgeving. 4 Bevallen van eene X3oolitei% E. D AGEVOS- Moelijker. St.-Annaland, 19 October 1870. Voorspoedig bevallen van eene BoeKt**!", J. BIJBAU van der Meer. Zonnemaire, 19 October 1870. Algemeene en bijzondere kennisgeving. Voor de vele bewijzen van deelneming, ons betoond bij het overlijden van onze geliefde moeder CATHARINA WILHELMINA van DALEN, Weduwe P. van Poortvliet, betuig ik, ook namens de familie, onzen Kar-fcelljlcen dauk. Nieuwerkerk, J. van POORTVLIET, P$. 21 October 1870. L Voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstellingbij hun Huwelijk ondervon den betuigen de ondergeteekenden Jiunnen wol- moenejidon <lauk. J. M. LOCKER de BRUIJNE. W. I-I. LOCKER de BRUIJNE, Brouaverstiaven, Haages. 19 October 187 0. op ZONDAG 23 OCTOBER, in de Zaal Toevlucht des morgens te tloii en des avonds te sbos ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. Aan de daarbij belanghebbende wordt door deze ter kennis gebragt, dat de weliolyksche van het Begrafenisfonds „TOT NUT VAN 'T7ALGEMEENals ook dat voor Kin deren voor een onbepaaldcn tijd is oj>g,elieveai te rekenen van af 24 October e. k.met inachtneming van art. 19 van het Reglement. Zierikzee Namens het Bestuur 21 October 1870. Be Boekhouder, v HOOGSTRAATE. AFDEELING ZIERIKZEE. VERGADERING op MAANDAG den 24 OCTOBER des middags tef( 12 uur, ten huize van J. IX Z A. IN T V O O IX T. Zierikzee, 21 October 1870. A De'Secretaris der Afdeelilg voornoemd LI. G. MULOCK HOUWER. De D IJ KS DIRECT IE van den Polder BLOOTS en OUD-BOMMENEDEmaakt aan de Ingelanden bekenddat het ontwerp- reglemcn t A'oor <Ie Cal ;i in i t e u s c Waterschappen In Zeeland met de Memorie van Toeliolitfngr voor hen van af heden ter inzage in de Herberg van A. van der Meere te Zonnemaireten einde de gelegen heid te geven om zoo daartegen bezwaren mogten bestaan, deze aan de Provinciale Staten van Zeeland vóór hunne aanstaande vergadering, mede te deelen. De Dijks-Direetie voornoemd. A. van den BOUTDijkgraaf. J. M. ISEBREE MOENS, Ontv.- Op Dinsdag 25 October 1870, 'svoormïd- dags 10 urezal C. de VOSvoor zijne wonifig op den Visschersdijk te Zierikzee, ten overstaan van den Deurwaarder J. FRANSE, publiek verkoopen Eene partij <"li*oo£>- 1 ln LOSSING de Engelsche Brik „Caroline" „Paladnim' VERWACHT Nederlandsche Schooner „Clemens" kapitein DODDS. MATTHER. LEROY. Engelsche Brik Schooner (Sylplic" ,EUen" Alsmede schipper MENSTjalk En POLS A 1 i <1 a." Negen Gebroeders.' Voor rekening van Vlissingen, 20 October 1870. Met grove Newcastle Kolen Voor stoom- en huis gebruik, PURVIS. Met Newcastle Notkolen BUR WOOD. Schotsche Haardkolèo Met Ruhr- Kagchel- Haard- en -Stoomkolen. aan de Balie te Zierikzee op Donderdag 27 October 1870, 's namiddags te half een ure. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van P. KOEVOETS Cz.op Maandag den 31 October 1870's middags ten 12 ure, iu het Koffijhuis Schoonzigt van den Heer L. Vermunt te Zierikzeepubliek pre senteren te verkoopen in de Korte St.-Jansstraat EEN NIEUW GEBOUWD in de Nieuwstad aldaar op den Scheep slimmer dijk in het Capellestraatje in het Lange Groene.ndaalen in de Molenstraat to Zierikzee. Nadere information te bekomen ten kantore van voornoemden Notaris. Zijnde inmiddels a t de li a »i «1 to lco o p. _iii$- bestaande in een WOONHUIS, SCHUUR en ERF, in de gemeente Oud- Vossemeer, provincie Zeelandkadaster sectie D, No. 188; 4 ares 60'centiares; met het aanwezige GEIiEEDSC IIA X3 en WE BK IIO UT, ten overstaan van den Notaris Mr. T. A. WAGTHÖ te Tholen. De Werkplaats met Wagenmakors- grorooflsoliap en Werkliout zal ook afzon derlijk worden geveild. De veilingen zullen gehouden worden voor den inzet op DINSDAG 8 NOVEMBER 1870, in de herberg van G. Tholen aar te Oud- Vossemeer en voor den verkotrj) op DINSDAG 22 NOVEMBER 1870, in die van dbn Heer M. Ampt aldaar, telkens des avonds ten zes ure. Informatiën zijn op franco aanvragen te bekoiiian ten kantore van voornoemden Notaris. nan 1 Uit <lc hand te koop Eene partij Olmen- en Kanada- Populieren BOOMEN geschikt voor Werklioutalsmede twee DAIU RAMENzoo goed als nieuw, op LAND LUST onder Noordgouice. U-O' Bij den Boekhandelaar P. de ILOOZE, te Zierikzeeis bij inteekening verkrijgbaar: InlxoncT van cle 1ste serie Het blinde meisje. Niemand zoo als mijn vader. Het paspoort. De vormen maken den man. Een gewigtig bezoek. Tn weegschalen gewogen. Prijs 45 Cents, elk stukje afzonderlijk 71/., Cents. Inhoud van <le Srte serie: Ontevredenheid. Ware moed. Grietje Bolkamp. Hoe een gelukkige dag door te bi-engen. De vermoeide reiziger. Vaders band. Prijs 45 Cents, elk stukje afzonderlijk 7Cents. voorspeld in Openbaringen XVIII. Prijs 15 Cents. tijdpreek over Genesis IV 23, 24, door H. MALCO- MESIUS, predikant te Fruneker. Prijs 20 Cents. J. de LIEFDE. IXE SCHERPSCHUT TER "VAÏNT II. MAreiUS". Prijs 1,50. Gods vinger in de geschiedenis van den tachtig jarigen oorlog-, door P. VERC-iERS, mefc'4 platen ƒ1,50. als Meineediger en Menschenslagter aangeklaagd en veroordeeld door de regtbank der wereld. OX?mV BRIEF aan alle volken der wereld, door G. v. BUit het Hoogduitsch vertaald. Prijs 10 Cents. RUIME KEUZE, voorhanden bij Nog; voorhanden beste bij M. RINGELBEHG op de Houten Poppe. j W armoesstraat, NI 4-16A ms ter da m De navolgende niemve veel verbeterde O bobben wij in grooten getale uit Engeland ontvangen Stroo- en Hooisnijders. Wortelsnijders cn Moesmakers. Haverbrekers en Boonbrekers. Haverplettors en UijBsa?aa<lpIetters. Lijnkoekbvekers. Onbevriesbare Stal- en andere Pompen. Zuijg- en Perspompen. O iet- en NI e s t p o m p e 11 en vele andere W ERKTUIGEN. Toekeningen en informatiën zijn ook verkrijgbaar bij onzen Agent voor Zeeland den Heer M. C. V00R- BEIJTEL te Bruinisse. De veranderlijke temperatuur eu het natte weder hebben eeutiv geducliten invloed op het menschelijkc ligchnam, daar zij het bloed onzuiver maken, en sleclile bestanddeelen in het reservoir er van de longen, achterlaten. Van daar dat wij van alle kanten als het ware omringd zijn door bronchitis, pleuris, asthma, tering, welke allen door Holloway's onfeilbare middelen gcreede- lijk kunnen genezen worden omdat, de krachtige stoffen daar van het bloed zuiveren, en alle verzwakkende bestanddeelen uit het ligchanm verdreven worden. In geval van slechte spijsver tering, duizeligheid, hoofdpijn, geestelijke cn ligchamelijks ver- mocidWirl werken Oey.c hcCleudc PUI en als ecu toovcrmi<L)<?J. Zij verdrijven rhumathiek en jicht, terwijl zij onmisbaar alle vrouwelijke kwalen bij jong of oud, bij zwak of sterk genezen. Doosjes Pillen van 0,80 f\ ,8 6 3,/"6,75 13,50.7/20,05 Potjes Zalf van - 0,80-1,85 -3,— '- 7,05 - 13,85 Zijn on franco aanvrage a Comptant te bekomen bij don heer J. B-AL. Cz te Zierikzee, 13. v. ASPEREN VERVENNE Ie Goes j STELLINGWERFP REINTEMA Hoofd-Dépothouder te Leeuwardenf.alsmcde te Londen, in de 533 Oxford Street vroegfer 244 Strand. jtfj ~<V EVRAAGD: In den Anna-Jacoba-Poldcr, gemeente Sl.-Philipsland, 'zeer geschikt voor de uitvoering van aarde-, kram-, rijs- en steenglooijingwerkenalsmede zeer geschikt voor vlutwerk. Men informeeve zich met franco brieven of in per soon bij deu Heer J. W. del CAMPO Direkteur van en in voornoemden polder. Met MEI 1871 een gehuwde re o e re, e isr-re int e o i-i t jh benoodigd, bij L. de WEEZE te Oosterland. i{ Met MEI a. s. benoodigd een bekwame ongehuwde BOEREN-KNEC II T bij K. A. van LANGERAAD te Dreischor. Met 1 MEI 1871 een bekwame gehuwde reoxureEisr-ifiNEOiiT benoodigd, bij de Weduwe HOCKE, op Mongenie bij Br ouirer shaven. ff Tegen MEI benoodigd tegen goed loon twee BOEREN-KNECHTS bij H. CAPELLE te Nieuwerkerk. J Tegen 1 NOVEMBER zag zich gaarne geplaatst EEN ONGEHUWDE BROODBAKKERS-KNECIIT, P. G., zijn werk goed verstaande. Brieven franco, aan het Hulpkantoor te OoltgensnlooU (eiland Flakkée.) 'm4LU ZH TERSTOND BENOODIGD: Twee SMIDS-KNECIITS tegen hoog loon, bij L. DEES te Wemeldinge. Met NOVEMBER aanstaande, benoodigd, bij Mevrouw BOUVIN. UZ- TERSTOND BENOODIGD.- Eene BOEREN NX E I die goed kan melken en Imlclceii. Adres B. G- FRIDERICHS onder Oud-Vossemeer. V-AWI UitgeversDE LOOZE WAMjE- Gctlrukt bij 4e firma: DE LOOZE CO MP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2