ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE. jVo. 2840. 27sle Jaarg, Zaturdag 22 October 1870. li N, Besturen en Adrninistratien. VERPACHTING van LANDERIJEN enz. Bekendmaking. Nieuwslij d ingen. ©wgiehwfr. JFa-KDïfttijft. ÜUWïljMlfc. DUF. van de GE31EENTE ZIERIKZEE OP HET RAADHUIS ALDAAR, j)onder<laden QT October 1870, te 10 uur des voor middags. De voorwaafclen liggen ter lezing op de Secretarie en zijn aldaar, tegen XO cent, verkrijgbaar. Bekendmaking. De BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Zierikzee; GezAen art. 11 van het Koninklijk besluit van den 9den November 1851 (Staatsblad no. 142), en dat van den llden Augustus 1859 (Staatsblad no. 80); Brengen bij deze ter kennis van belanghebbenden dat op Woensdag den 30sten November e. k. eene Ver gadering van Kiesgeregtigden zal worden gehouden op bet Raadhuis dezer gemeente van 's morgens 9 tot 12 uw ter verkiezing van drie leden in de Kamer van Koophandel en Fabrieken in deze gemeentevoor de met 31sten December aanstaande twee aftredende heeren J. A. van der Halen, en XI. Gr. AI u 1 ock II o u w er, en ter aanvulling van de vacature, ontstaan door het overlijden van het lid, den Heer II. A. v a n IJ sselsteyn, waartoe aan eiken Kiezer zal worden te huis bezorgd een gesloten brief van oproeping, bevattende twee stem briefjes (waarvan één gekleurd) zijnde het witte stem briefje bestemd voor de verkiezing van leden voor de twee aftredenden en het gekleurde voor die van een lid, ter aanvulling van de plaats voor het overleden lid. Wijders dat de opgemaakte lijst van Kiesgeregtigden vaa Maandag den 2Asten dezer af, ter inzage ligt op dn Gemeente-Secretarie, waartegen gedurende acht dagen bezwaren bij het bestuur kunnen worden ingeleverd. Zierikzee, den 19 October 1870. De Burgemeester B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. De BURGEMEESTER™ WETHOUDERS van Zie- rtkzi'B brengen for lconnia vn.n bolangbobbonden dat Z. E. den Minister van Financiën, ingevolge Koninklijke magtiging heeft vastgesteld de 274ste Staats-Lotery die bestaan zal uit 80,000 loten 10,000 prijken en £2 pi'ciniën, verdeeld in vijf klassen, waarvan de collecte wordt geopend op Maandag den BI October a. s. en gesloten op Zaturdag den 12 No vember daaraanvolgendeterwijl de trekkingenals gewoonlijk, plaats hebben te \s Gravenhage, te weten de eerste klasse op den 28 29 en 30 November en 1 December; de tweede klasse op den 12, 13, 14 én 15 December; de derde klasse op den 27, 28 en 29 December; de vierde klasse op den 9, 10,11 en 12 Januarij 1871en de vijfde klasse op den 23, 24, 25, 26 en 31 Januarij, 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 en 17 Februarij 1871, terwijl de laatste honderd nummers op Zaturdag den 18 Februarij 1871 zullen getrokken worden. Voorts, dat de prijzen der loten en de wijze, waarop de uitgifte en trekking der loten zullen geschieden dezelfde zijn als van voorgaanden loterijen, en dat de loten en gedeelten daarvan alléén in koop verkrijgbaar zijn. Zierikzee, den 19 October 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De Secretaris J. P. N. ERMERINS. Omtrent de houding der Duitsclie troepen in het gevecht op den 7 October voor Metz, deelt de correspondent van de Daily News de volgende bijzonderheden mede: Het was ongeveer 4 are des namiddags geworden toen het bevel kwam om de dorpen stormenderhand in te nemen. Vier brigades landweer en twee brigades der linie zouden deze taak volvoeren. Met dien snellen vasten pas, "zoo eigen aan de Duitsclie troepenmarcheerden zij op. De granaten der batterij te Grandcs Tapes vielen tnsschen de troepen; mitrailleuses en chnsscpots begroetten hen met een hagel van loodmaar de landweer drong zwijgend en onwederstaanbaar verder. „Ik ben dikwijls in den strijd geweest, maar nooit heb ik een heviger vuur bijgewoond dan bier op de troepen werd gerigt. Onder den kreet: „voorwaarts, altijd voorwaarts!" rukten zij steeds verder, en de standvastige Franscbe kanonniers hadden ter naiuvernood tijd te wenden, toeu dc landweer hun al op het lijf viel. De landweer geeft niet zoo ligt pardon als de linie eu menig Franschman viel door hun bajonet. Zelfs ia de nauwe dorpstraten vochten de Franschen woedend en bedienden zij dc mitrailleuses met bewonderenswaardige juistheid en vlugheid, doch daar weerklonk de vaste, onweerstaanbare pas der land weer, wier sterke armen en schouders aan de bajonet kracht bijzetten eu weldra waren in het dorp nog slechts doode of gewonde vijanden. Aan de landweer komt de eer van den strijd toe. Zij was het die de Franschen ophield tot er geen man meer stond, die een zundnadelgeweer kon vasthouden en vij leverde den algemeenen slag, die de Franschen uit de dorpen Joeg. Il< heb de Pruissische linietroepen dc hoogten van Spiekeren zien veroveren ik zag ze bij Colombye en Montoy ■n den slag op 14 Augustus hunne kracht ontwikkelenik zag bij Gravelotte stand houden voor het vuur der mitrailleuses, eo ik heb ze op den 1 September de Franschen binnen Sédan zien drijven. Ik ben tot de erkentenis gekomendat de Pruis sische linietroepen vermogen wat slechts voor een leger mogelijk is, maar nu heb ik de landweer leeren kennen. Rustig in de verschansingen te midden der vijandelijke kogels, onwederstaan baar in den aanval met de bajonet, vormen zij een leger dat een soldatenhart van bewondering doet kloppen. Niets was opmerkenswaardiger als de kalmte waarmede de gewonden, indien zij nog slechts konden gaan zich achter het front be gaven, zonder ondersteuning te verlangen en hei pijnigt het hart dubbel als men die dapperen ziet sneuvelen, die zooveel weduwen en wcezen in het vaderland nalaten." De Amcrikaausche generaal Burnside laat niets onbeproefd om -een wapenslilstund tot stand te brengen, en met waarlijk yankeesche stijfhoofdigheid reist bij al heen cn weder tusscheu Parijs en het Pruissisch hoofdkwartier om zijn doel te berei ken. Van Duitsclie zijde wordt beweerd, dat zijne voorstellen op hoogst redelijken grondslag wareu gebouwden daarom een gunstig oor in het hoofdkwartier te Versailles hadden gevonden, maar dat zij schipbreuk hebben geleden op de onverzettelijk heid der Fransche bewindslieden, die van geen staking der vijandelijkheden willen hooren. Daar die voorstellen echter niet openbaar zijn gemaakt, is bet onmogelijk een oordeel over hnnne meerdere of mindere aannemelijkheid uit te spreken. Intnsscheu heeft Burnside naar het schijnt ingezien, dat hij vergcefsche moeite deed en is daarom naar Brussel getogen. In St. Petersburg is door het ministerie van oorlog eene outdekking gedaan, die niet weinig onrust in de militaire krin gen baart. Het is gebleken dat na den oorlog van 18(56, de Russische regeering le Berlijn aanzoek deed om een aantal Pruissische officieren, ten einde als instructeurs in het Russische leger te fungeeren. Dit werd hun toegestaan, en eenige van de knapste leden van den Pruissischen staf werden naar St. Pe tersburg gezonden. Deze officieren werden verdeeld ondec de verschillende militaire departementen, met volmagt alle on derdeden van de legerorganisatie te onderzoeken en hervor mingen voor te slaan in overeenstemming met het Pruissische systeem. Zij waren met deze ,zaak bezig, toen de tegenwoor dige oorlog uitbrnk, en hadden menigen belangrijken wenk aan de Russischev officieren gegeven, maar zich tevens geheel en al op de hoogte gestéld van de zwakke zijden van het Russische leger en zijne administratie. Eenige maanden geleden besloot de minister van oorlog eene naanwkeurige opmeting van het zuidwestelijk deel van Rusland te doen plaats hebben, en drie van de pruissische instructeurs werden tot dit doel gebezigd. Zij deden hun werk perfect eu werden goed betaald voor hunne bekwaamheid en vlijt. Een reeks kaarten werd nnar hunne leekeningen gegraveerd, die volgens het oordeel van iedereen wonderen van noauwkeurigheid en duidelijkheid zijn, maar de teekeningen zeiven zijn verdwenen. Het is aan geen twijfel onderhevig dat de Pruissische officieren ze naar Berlijn heb ben medegenomen, daar de waarde van deze teekeningen, ver bonden met de ondervinding door hen gedurende twee jaren in Rusland opgedaan, in het geval van een Russisch-Pruissisclieu oorlog niet genoeg kunnen worden geschat. Het vooruitzicht van een oorlog wordt hier thans zeer gevreesd en heeft niet weinig bijgedragen tot den zeer vriendclijken toon tegenover Dnïtschland die door de regering eu eenige orgaiien van dc pers wordt aangeslagen. Een berigt uit Konstantinopel van 7 Oct.door de Augsb. Allgem. Zeit. medegedeeld, houdt- het volgende in „Terwijl men in den aanvang bij de Porte onbewim peld zijne vreugd te kennen gaf over het ophouden dei- lastige Fransche voogdjjschap, begint men thans het bedenkelijke van den toestand des Turkschen Rijks te beseffen. Dat Rusland even weinig als Italië voornemens is, de door de verdragen van 1856 aan hetzelve in den weg gelegde beletselen te eerbiedigen, begrijpt men zeer goed en men luistert angstvallig naar elk gerucht van den Donau. De generaal Ignatieff is gisteren eindelijk vertrokken; zijne gangen werden met gespannen aandacht gadegeslagen; niemand slaat geloof aan de verzekeringen dat Rusland geene oorlogstoerustingen maakt. Hier worden de oorlogstoerustingen voortgezet; in de provin ciën worden de Redifs (militie) in de depots bijeen ge roepen en aanhoudend in den wapenhandel geoefend. In de hoofdstad worden uitgestrekte magazijnen aangelegd, en in de tuighuizen van Zeitoun Burun en Tophané wordt dag en nacht ijverig gewerkt. Behalve den reeds aanwezigen grooten voorraad van wapenen en amunitie zijn te Weenen nog kanonnen en mitrailleuses besteld; ook Amerikaansche Gatling-kanonnen zijn reeds aange komen. Al de pautserschepen liggen sedert eenige dagen in de binnenhaven om nagezien en volledig uitgerust te worden. Daarbij is het ellendig met de financiën gesteld. Mustapha Fazyl heeft verklaard- uiterlyk tot het begin van het volgende jaar in de betaling dei- renten en der bezoldigingen te kunnen voorzien, en zendt de strengste bevelen naar de provinciën om achter stallige belastingen te doen innen." Tours, 19 Oct. Het Ministerie heeft eene dépêche ontvangen dat Chateaudun op den 18den des avonds door de Pruissen is ingenomen na een gevechtdat 10 uren duurde, en waarin de franc-tireurs en de na tionale garde "een heldhaftigen tegenstand boden aan een groote overmacht. Volgens berigt uit Parijs van 14 Oct. begint er gebrek te komen aan versch- en gezouten vleesch. Paar den worden er in menigte afgemaakt. Drie zeelieden der Seinevloot hebben een helden daad verrigt, welke verdient vermeld te worden. Door den kapitein van een der kannonneerbooten gelast eene ligte boot te gaan terughalendie te Bas-Meudon ge strand wasnamen zij de volgende list te baat. Zij lieten zich in stroo wikkelen en zoo op een vaartuig met platten bodem de rivier afdrijven tot op den oeverdoor de vijand bezet. Zoodra zij hunne boot meester waren sprongen zij er in en door het krachtig roeyenbereikten zij onder een hevig geweervuur hunne kameraden. Uit de gevonden papieren der Keizerlijke familie blijkt dat bij de geboorte en den doop van den Kei zerlijken prins niet minder dan 906,000 francs aan geneesheeren medaillesdiamanten en andere giften zij uitgereikt. De president der correctionele regtbank te Parijs, Delesvaux, heeft zich van 't leven beroofd. Een fransch blad geeft daarvan de volgende reden op. Delesvaux stond bekend, dat hij nooit vrijsprak; wie beschuldigd was van eenige politieke overtreding in daden, woorden of geschriften, werd steeds door hem veroordeeld. Uit de geheime papieren is thans gebleken, dat voor elke veroordeeling Delesvaux eene grootere of kleinere som, naar gelang van het gewigt der overtreding, ontving. Nu dit aan het licht was gekomen en hij Parijs niet verlaten kon, heeft hij zieti zeiven regt doen wedervaren. De generaal Garibaldibelast met de organisatie der verdediging in de oostelijke departementen en met het kommandement over de vrijwilligers en francs-tireurs in die gewesten heeft de volgende proclamatie aan dezen uitgevaardigd „Ik heb het bevel over de corpsen voor de nationale verdediging op mij genomen. „Pruissen weetdat het thans de gewapende natie tegen zich over heeft. „Ik acht het onnoodig veel woorden tot u te rigten. Ik zal u instructien doen toekomen die u tot regel zullen strekken bij uwe operatien tegen den indringer en den vijand der Republiek. „Ik reken op ugij kunt op my rekenen. Leve de Republiek „Garibaldi." Dezer dagen werd het dorp Ablis geheel door de Duitschers verbrand, en vrouw noch kind gespaard. Dit geschiedde omdat de boeren dier plaats een escadron van het 16de huzaren-regiment verraderlijk hadden vermoord. Zij werden door de bewoners schijnbaar vriendelijk ontvangen legden zich vermoeid ter ruste en in den slaap werden zij om het leven gebragt. Slechts twintig manschappen ontkwamen. Men zou waarlijk niet zeggen dat de tegenwoordige oorlog tusschen beschaafde natiën gevoerd wordt. In de Echo du Nord leest men „Een achtenswaardig persoon die zoo even van Réthel is aangekomen, meldt ons dat de bosscken van de Ardennen en de Argonne wemelen van boeren die in opstand zijn gekomen. De ellende heeft de bevol king dier steden wanhopig gemaakt, zoodat zij slechts op wraak peinst. De benden worden geholpen door Fransche gendarmes, die aan de Pruissische gevaugen- schap zijn ontsnapt. De vijand laat niets onbeproefd om de boeren te beteugelen maar zijn inspanning is ij del." Op de proclamatie van den Pruissischen komman- dant van Laon dat voor iederen Duitschen soldaat die door de vrijschutters wordt gedood, vier Franschen, schuldig of onschuldig, zullen worden gefusilleerd, heeft de kapitein der vrijschutters geantwoorddat voor iederen Franschman, die krachtens de Pruissische pro clamatie zal worden gedood, tien Pruissen of Mecklen- burgers op zijn last zullen worden opgehangen. Naar evenredigheid zouden dan weder 160 Franschen moeten worden doodgeschoten, enz. De Siècle bevat een brief aan den Pietri, particulier secretaris van keizer Napoleon III, waarin men o. a. leest: „Mijne betrekking te Parijs stelde mij in de gelegenheid om naauwkeurig kennis te nemen van de financiën van Louis Napoleon Bonaparte cn ik vrees niet dat zijn treso- rier, de heer Thelin een zeer eerlijk man, mij zal tegenspreken. Zie hier wat Louis Nap. Bonaparte in deD vreemde heeft geplaatst: In 1854 bij Baring Brothers te Londen 4 millioen. 1855 in de Bank of Victoria to Londen 6 1856 bij Kindlett Co te Weenen 3 1860 bij J. P. Jecker, Mexico 14 1863 in de leening van Tunis 3 1864 in de Turksche leening 5 1866 te New-York, op hypotheek door be middeling van Gebroeders Brown 10 1867 in de Rus. leening, door Fünder& Co. en von Blitz, bankier te St. Petersburg 6 1869 heeft de keizerin op haar naam ge kocht eene bezitting bij Santander, door tusschenkomst van Trupita voor 3 1870 door dezelfde persoon een eigendom te Alcoy bij Alicante voor 2 Te Amsterdam geplaatst bjj Berg van Dussen aan verschillende effecten 7 Totaa.l 63 millioen. „Gij, Mynheer, zult kunnen vertellen hoeveel uw meester in de Fransche fondsen heeft geplaatst. Ik ken slechts eene inschrijving ten behoeve van een dametje, maar ik zal het bedrag niet noemen noch den naam." 1 Oct. "70. „Max Pol." Een particulier telegram uit Florence meldt als zeker, dat Prins Atnadeus de Spaansche kroon heeft aangenomen onder voorwaarde dat het aanbod dei- tegenwoordige Spaansche regeering door de Spaansche natie worde bekrachtigd. DeNederlandsche ambulance, laatstelijk werkzaam in de omstreken van Sédan, is, evenals de Fransche, wegens geldgebrek ontbonden. Bij haar vertrek uit Parijs hadden zij gezamenlijk te beschikken over eene som van vijf millioen francs. Van al dat geld is nu, ruim zes weken later, geen stuiver meer overgebleven. Er schijnt grof gestolen te zijn. Berlifn, 18 Oct. De jongste berigten uit het hoofd kwartier melden, dat op den 14, ten 5 ure des ochtends, de generaal Boyer, doDr een Pruisisch officier begeleid, van Metz te Versailles is aangekomen. Hij werd in een woning van de straat Montbouron ingekwartierd en bad ten 11 ure een onderhoud met den graaf von Bismarck, die zich, na afloop daarvan, naar den Koning begaf. Weenen, 19 Oct. Men verzekert in diplomatieke kringen dat er ernstige symptomen zijn, waaruit men de hoop mag koesteren dat weldra de vrede zal gesloten worden op de navolgende voorwaarden: Bazaine zal de Regentes weder in haar gezag her stellen Pruissen zou ervan afzien om den Elzas en Lotha ringen in te lijven, maar het zou daarentegen eischen dat alle vestingen'in die streken zouden ontmanteld worden. De onderhandelingen die thans gevoerd worden, zouden voornamelijk over deze quaestiën loopen. Pruissen zou daarentegen Luxemburg verkrijgen krachtens eene schikking, die reeds officieus is vastge steld, alsmede eene aanzienlijke schadeloosstelling voor oorlogskosten. De koude herfstwinden maken het verblijf in het open veld voor de Duitsche legers hoogst onaangenaam en met verlangen ziet men de winterkleederen tegemoet, die, naar men verzekert, in massa's besteld zijn. De bepaling, dat de veldpost thans pakken van Vf2 kilo vervoert, werkt zeer gunstig. Ieder, wie daartoe in staat is, ontbied winterkleederen uit het vaderland. Ofschoon er tot nu toe vóór Parijs nog geen gebrek aan levens middelen, is zal het toch gedurig moeilijker worden als het slesclite weder aanhoudt, om het groote Duitsche leger behoorlijk te provianderen. Reeds nu ontbreken enkele zaken; suiker b. v. is niet meer te krijgen; het brood wordt eiken dag duurder en schaarscher, hetzelfde kan men zeggen van haver, stroo en hooi. De Fransche boeren verbranden al wat ze kunnen. Versch vleesch is en blijft evenwel nog in grooten voorraad voorhanden. Niet alleen de Pruissische Landdag wordt buiten gewoon bijeengeroepen, doch ook de beijersche en de Wurtemburgsche. Allen moeten kennis nemen van de wijze, waarop de respective Regeringen de buitengewone oorlogskosten wenschen te dekken. Te Gros-Gerau zijn, na een tusschenruimte van een paar maanden, de aardbevingen weder waar genomen, en sinds vier weken ontwaart men schier dagelijks kleine schokken. Op den 17den Sept. des morgens ten zes ure was die beweging der aarde zoo heftig, dat deuren en vensters rinkelden. Gisteren gevoelde men een even sterken schok, welke zich later op den dag nog meer malen herhaalde. Brussel, 19 Oct. De Etoile Beige deelt onder voorbehoud mede, dat Trochu en eenige andere Jeden van het Voorloopig Bewind niet ongenegen zijn te onderhandelen over oen eervollen vrede, maar dat Gam- betta van geen concessie wil weten en aanspoort tot hardnekkigen tegenstand. In bet Orgaan der Landbouwmaatschappij van Bra- band leest men het volgende Uit naauwkeurige inlichtingen, welke ons zijn toege zonden blijkt dat de runderpest zich heeft vertoond op verschillende plaatsen aan de Fransch-Belgische grenzen. Na een groot aantal plaatsen van den Elzas" en Lotharingen binnen gedrongen te zijn rigt de geesel zich naar het noord-westen van Frankrijk, de Duitsche legers volgende. Reeds heeft men in Champage geval len van runderpest aangetroffen. De nieuwe prefect der Marne heeft bekend gemaakt dat alleen in het arrondissement van Chalons reeds 1000 stuks vee aan die ziekte zijn gestorven. Aan den andereu kant, is de sterfte zeer groot onder de kudden van het legerhetwelk Metz omsingelt zelfs zóó dat men den tyd niet heeft de dieren te begraven. In verschillende streken van Duitschland lieerscbt de veepest in erge mate. In den omtrek vau Coblenz zijn 26 dorpen besmet; nabij Trier 46 dorpen. Voorts breidt de ziekte zich uit in Straalsund Porameren en Bran denburg terwijl het gerucht gaat dat dezelve ook op de veemarkt van Berlijn verschenen is. Sneelï, 18 Oct. Van hier is aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal een adres gezonden tot afschaffing der patentwet en tot invoering eener inkomstenbelasting. Dit adres is met 168 naamteekeningen voorzien. Ook uit Woudsend is een dergelijk adres opgezonden, door 50 personen onderteekend. K, otterdam r 18 Oct. Een verwer viel heden middag in het groot entrepot O. I. Huis door een open staand luik twee verdiepingen naar beneden en kwam op een daar staand meelvat neder, waaruit de bodem sprong, doch bezeerde zich zoo weinig, dat hij by na onmiddellijk weder naar boven en aan het werk ging. Brouwershaven20 Oct. Het op „Dwars in den weg" aan den grond zittende barkschip „Maria Adriana" heeft in publieke veiling heden opgebragt ƒ713; kooper was de heer A. van der Linde van Ouddorp. ZieriUasee, 21 Oct. In de heden gehouden open bare zitting van den gemeenteraad, is tot boekhouder- secretaris van het cqllegie van regenten van het Bur gerweeshuis alhier benoemd de heer A. Buijze Mz. met 6 van de 11 stemmen. De heer P. O. Olivier ver kreeg 4 stemmen, terwijl 1 blanco briefje werd ingeleverd. Volgens het N.- en Adv. voor Gorinchem is door Nederland voor bet Roode Kruis reeds bijgedragen eene som van ƒ876,327, behalve natuurlijk het liunen, enz. Onlangs keerde iemand, die drie jaren had doorge- bragt in de militaire strafgevangenis te Leiden, naar Ingen terug. Na eenige dagen in de gemeente te hebben rondgeloopen en dezen en genen door bedreigingen te hebben verontrust, begaf hij zich naar Tiel, en kwam daar bij de politie -- zoo althans luidt het verhaal met verzoek, dat men hem weer gevangen zou zetten. De politie weigerde natuurlijk, waarop de man zich verwij derde. Hij ging den weg op, stak eene hooimijt in brandkwam toen terug met betzelfde verzoek en werd nu in hechtenis genomen. Hoe men met 's lands geld leeft, kan men nagaan als men verneemt, dat de zieke militairen in bet kamp in Noord-Holland en in de omstreken van Delfzyldoor bnrger-doctoren, tegen ruime belooning werden behan deld, terwijl in Arnhem 13 officieren van gezondheid vereenigd waren, van welke, naar men zegt, slechts 3 dienst deden. C^emen^de berigten. „Trees," zei een' vrouw aan een1 andere, „ge moet uw kinders de pokkeu laten intenniets beter." Zoo! was 'tantwoord, en als ik uw zeg, dat ik een kind heb gekend dat acht dagen na de pokken geïnt te zijn stierf! Stierf van de pokken! Wel neen, 'tviel van den zol der en 't was stokdoodlaat uw kinders dan ook al de pokken inten Steekt honden in een zak En schudt ze door elkandren Dan bijten d'eenen d'andren. Geen enkle die den tand Zal sliian in schudders hand. Hoe plat dat ook wel is Is 't van den oorlog niet de ware beeltenis? Te Wemeldinge zal eerstdaags ten tooneelc worden gevoerd: De gele dame, of de stations-parel. Na het-

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1