buiten de schooluren door hen verricht zijn en dat elders en ook vroeger hier geen bezwaar is .ge maakt in het toekennen eener gratificatie. De heer Koole, hoewel geen voorstander van gratificatiënwil deze toestaanomdat het gebrui kelijk is in dergelijke omstandigheden. Het voorstel des Yoorzitters is met algemeene stemmen aangenomen. 7.° Een adres van A. J. Croin, thans wonende te Sluiswaarbij hij remissie verzoekt van hoofde lijken omslag, omdat hij reeds in de maand Mei jl. deze gemeente met ter woon verlaten heeft. Zij wordt verleend tot een bedrag van 13,$9. 8.° Een adres van Mr. B. C. Cau, als executeur in den boedel van wijlen mejuffrouw S. W. Mogge Pous, overleden 31 Augustus 1870 houdende ver zoek om remissie van hoofdelijken omslag. Zij wordt verleend tot een bedrag van ƒ20,385. Bij de behandeling van dit adres heeft Mr. Fokker het presidium waargenomenterwijl Mr. Cau geen deel heeft genomen aan het besluit. 9.° Een adres van A. van Schelven, waarbij hij verzoekt 'om het genot zijner jaarwedde ge durende den tijd dat hij onder de wapens en alzoo buiten functie is geweest. De Voorzitter adviseert, namens Burgemeester en Wethouders, gunstig op dit verzoek, te meer, omdat hij voor den tijd zijner afwezigheid ook moet bijdragen voor het pensioenfonds en de ver ordening op den hoofdelijken omslag niet toelaat dat hem voor den tijd zijner absentie remissie wordt verleend. Het verzoek is ingewilligd. De Voorzitter deelt mede, dat bij de laatste opneming van de kas des gemeente-ontvangersde ontvangsten over 1869 en 1870 beliepen ƒ188116,230 en de uitgaven 177905,70 meer ontvangen 10210,535 het goed slot der rekening van 1869 bedraagt- 5046,57 alzoo in kas 15257,10° Voor kennisgeving aangenomen. Een verzoek van de Looze en Waale, uitgevers van den Zierikzeeschen Nieuwsbode, om eene toe lage van 50als tegemoetkoming in de kosten van uitgave van het gemeenteblad, is gesteld in handen van de commissie voor de begrootingom te gelijk met deze behandeld te worden. De Voorziter benoemt tot leden van de com missie tot onderzoek der ingekomen rekening van het Burgerlijk Armbestuur over 1869, de HH. Jhr. de Jonge, Mr. Moens en Labrijn. De Voorzitter deelt mede, dat het Roomsch Katholijk- en Evangelisch Luthersch Armbestuur bij het opmaken hunner begrootingen voor het volgende jaar, nog niet in staat waren eene juiste berekening te maken van hetgeen door hen zal worden betaald', tengevolge van de met den 15 Julij 11. in werking getreden wijziging der armen wet, die niet meer de geboorteplaats, maar de plaats waar iemand zich bevindt, als domicilie van onderstand aanmerkt. Die berekeningen zijn thans gemaakt en tenge volge daarvan gewijzigde begrootingen ingekomen zoowel van de gemelde armbesturen als van het Burgerlijk Armbestuur. Zij worden allen gesteld in handen van de commissie voor de begrooting. Het gemelde Roomsch-Ivatholijk- en Evangelisch- Luthersch Armbestuur hebben verzocht dat de contractendie zij in 1860 over de verpleging hunner armen met de gemeente hebben aangegaan in overeenstemming zullen worden gebracht met de gewijzigde wetgeving en dat daaruit alzoo zullen vervallen de woorden: »met elders armlastigen." De Voorzitter stelt voor en de Baad besluit, de contracten alzoo te wijzigen. Bij monde van Mr. Fokker brengt de daartoe benoemde commissie rapport uit van haar onder zoek van de rekening der schutterij over 1869. Zij sluit met een ontvang van 771,10 en een uitgaaf van - 765,60 alzoo met een goed slot van 5,50 De commissie adviseert tot goedkeuring. Alzoo besloten. De HH. Mulock Houwer en Mr. Moens onthouden zich van medewerking aan dit besluit. De Voorzitter deelt mededat is ingekomen een brief van het collegie van regenten van het Bur gerweeshuis alhier, waarbij zij de voordracht mede- deelen die door hen is opgemaakt ter voorziening in de betrekking van boekhouder-secretaris van hun collegie, opengevallen door het overlijden van den H. A. van IJsselsteijn Jr. Op die voordracht zijn geplaatst de heeren A. Buijze Mz. en P. O. Olivier. De benoeming is aangehouden tot de volgende vergadering. De Voorzitter deelt mede, dat de commissaris voor de wandelingen de hoornen staande op den grachtweg, tusschen de Nobelpoort en de Zuid- wellebarrièrewil uitroeien en vervangen door twee naast elkander staande rijen steen ijpen (veeren), om te trachten daaruit boomen te kweeken. Waar schijnlijk zullen hiervoor 3000 stuks en eene uit gaaf van 150 noodig zijn. Iu het plantsoen komen voor 15 doode boomen en op de Oude Haven is het wenschelijk 12 oude boomen te roeien. Hij vraagt, namens Burgemeester en Wethouders, mag- tiging tot een en ander te doen overgaan. Deze magtiging is verleend.. De Heer Mr. Moens doetrapport, namens uie commissie, benoemd tot onderzoek van de voorstellen van Burgemeester en Wethouders, betreffende: a. eene "wijziging in de verordening tot heffing van hoofdelijken omslag en b. de opcenten op de personele belasting. De commissie huldigt het progressive dat in de voorgestelde wijze van heffing gelegen is, maar acht die te beperkt." Zij wil het inkomen proportioneel niet zwaarder belasten naar mate het hooger ismaar meent toch dat bij gelijke heffing van percenten de kleine fortuinen en de inkomsten vau den handwerks- en burgerstand te hoog belast zijn. Zij wenscht het voorstel van Burgemeester en Wethouders om ƒ200 voor iederen belastingschuldige als onbelast baar aan te merken, daarom te beperken tot de laagste klassen en wel door van klassen van J 999 en minder ƒ200 en van klassen .van ƒ1000 tot 1999ƒ100 onbelast te laten. Om te gemoet te komen aan de bezwaren, die bestaan tegen de regeling der belasting voor hen, die betrokken zijn bij industriëele ondernemingen en speculative geldbeleggingen, wenscht de com missie in 'talgemeen de inkomsten van het jaar, waarover de belasting loopt, even als thans, tot maatstaf te nemen, met eene uitzondering echter, voor a. «renten en uitdeelingen van aandeelen in vennootschappen en andere maatschappijen, hetzij »zij werkelijk zijn uitgedeeld, hetzij ze in reserve «fondsen of op andere wijze zijn belegd; b. de zuivere «winsten, voortvloeiende uit beroepen, bedrijven, «neringen, ondernemingen of arbeid, voor zoover »ze niet zijn begrepen in litt. A sub no. 1" (dag en huurloonen). De commissie wil ten aanzien dezer uitzondering de opbrengst van het jaar, dat de heffing voorafgaat tot maatstaf nemen, omdat ten tijde der aangifte het nog onbekend is hoeveel het dan loopende jaar zal opbrengen. De commissie wenscht de verordening op de in vordering van den hoofdelijken omslag en die tot heffing van 30 percent op de hoofdsom der per sonele belasting te bestendigen. De zitting wordt verder met gesloten deuren voortgezet. De openbare zitting heropend zijnde, wordt na omvraag gesloten. SXELrrBSDJUJKKl'RIJ VAN UE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 4