BIJVOEGSEL Zierikzeeschen Nieuwsbode van Donderdag 20 Oct. 1870. VERGADERING belioorende bij den van den Gemeenteraad te Zierikzee, GEHOUDEN DEN 17 OCTOBER 1870. Punten van behandeling Resumtie notulen; vacature in het bestuur der visscherijen op de Schelde en Zeeuwsche stroomen; goedkeuring raads besluit tot onderhandsche verpachting; goedkeuring suppl. begrooting voor de schutterij 1870; af- en overschrijving; benoeming collegie van zetters; onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes; gratificatie hulponderwijzers armen school; remissie hoofdelijken omslag; adres A. van Schelven, om genot van jaarwedde gedureude afwezigheidkas ge meente-ontvanger adres de Looze en Waale, om toelage voor uitgifte gemeenteblad rekening Burgerlijk Armbestuur begrooting R. K., Evang. Luth. en Burg. Armbestuur en contracten met de twee eerstgemelderekening schutterij 1869; boekhouder-secretaris burgerweeshuis; beplanting gracht weg; voorstellen van Burgemeester en Wethouders betrelfende hoofd, omslag en opcenten op de personele belasting. Voorzitter Mr. B. C. Cau. Al de leden zijn tegenwoordigbehalve de HH. Jhr. de Jonge en van der Grijpbuiten de gemeente alsmede Mr. van Dongen en Goemans, die later binnenkomen. De notulen der vorige vergadering worden gelezen en na eene kleine wijziging goedgekeurd. De Voorzitter deelt mede dat zijn ingekomen 1°. een brief van den Commissaris des Konings, met verzoek om advies over de vervulling eener vacature in het bestuur der visscherij op de Schelde en Zeeuwsche stroomenontstaan door het overlijden van den heer H. A. van IJsselsteijn Jr. en mede- deeling dat de voorzitter van dat bestuur voor de opengevallen plaats heeft aanbevolen de HH. Mrs. J. M. Isebree MoensJ. P. N. Ermerins en J. A. Bolle en dat de Minister er prijs op stelt dat de visschers die hunne natuurlijke vertegenwoordigers vinden in de gemeenteraden, eenigen invloed uitoefenen op de vorming van bedoeld bestuur. De Voorzitter deelt mede, dat hij in corïespon- dentie is gekomen met den gemeenteraad van Brui- nisse, welke gemeente bij deze zaak grooter belang heeft dan Zierikzeeen dat die raad als zijn gevoelen heeft te kennen gegeven, dat hij zich niet kan ver eenigen met de personen door den voorzitter van het bestuur aanbevolen, maar het wenschelijk acht, dat een deskundige en ingezeten van Bruinisse zitting verkrijgt in het bestuur, omdat in die plaats ongeveer 80 vaartuigen aan de visch vangst deel nemen. De gemeenteraad van Bruinisse heeft daarom aanbevolen de HH. J. van den Berge Mz.M. C. Voorbeijtel en J. de Waal en verzoekt dat de gemeenteraad van Zierikzee die aanbeveling zal ondersteunen. De stukken zijn ter visie gelegd van de leden om in eene volgende vergadering behandeld te worden. 2°. een brief van Gedeputeerde Statenhoudende goedkeuring van het raadsbesluit dd. 29 Augustus jl. tot onderhandsche verpachting van een perceel wei land en schor; 3°. een brief van hetzelfde collegiehoudende goedkeuring van de suppletoire begrooting voor de schutterij over 1870. Naar aanleiding daarvan stelt de Voorzitter, namens Burgemeester en Wethouders, voor en besluit de Raad om van de onvoorziene uitgaven over te schrijven op Hoofdstuk VII art. 1 (toelage schutterij) ƒ308. 4". een brief van den Commissaris des Konings houdende mededeeling dat tot leden van het collegie van zetters zijn benoemd de HH. H. G. Mulock Houwer, J. van der Linden, C. van der Vliet, Dz. en Mr. J. de Clercq van Weel. De drie laatstgemelde brieven worden voor kennis geving aangenomen. De heer Goemans komt ter vergadering. 5°. een brief van de plaatselijke schoolcommissie houdende nader advies betreffende het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes. Die brief is door den Secretaris voorgelezen en daaruit blijkt, dat de schoolcommissie zich kan ver eenigen met het denkbeeld van de commissie uit den Raad om het verstellen en knippen onder de punten van onderwijs op te nemen. Zij kan de voorgestelde bijvoeging in art. 2b van het ontwerp-reglement, van de woorden: uitsluitend op de avondschoolniet goedkeuren, omdat de meisjes, die deze school be zoeken bet onderwijs in de nuttige handwerken zullen ontvangen tegelijk met de meisjes op de school voor minvermogenden Wat het voorgestelde personeel van ééne onder wijzeres en twee helpsters betreft, de schoolcommissie acht dit voldoende voor ongeveer 60 leerlingen, die op elk der twee scholen voor de beide klassen te zamen, waarin het onderwijs gegeven wordt, zullen gevonden worden. Zij meent dat met dit personeel althans eene proef kan genomen worden. De school commissie acht liet niet wenschelijk dat de gemeente alleen naalden en garen verstrektmaar wil dat ook brei- en ongebleekt katoen door de gemeente worden beschikbaar gesteld. Zij is te meer deze meening toegedaan als zij let op de klasse van ingezetenen, wier kinderen de armen- en tusschenschool bezoeken. Volgens de bestaande verordeningen betaalt een kind op eerstgemelde school geen en op laatstgenoemde school slechts ƒ4,80 schoolgeld 'sjaars. Als meer kinderen uit één gezin die school bezoekenbetalen zij nog minder. Wanneer de commissie zich nu af vraagt of oudersdie geen of zeer weinig schoolgeld betalen kunnenzich de hulpmiddelen zullen kunnen verschaffen, die het onderwijs in de nuttige hand werken vordertdan meent zij een ontkennend ant woord te moeten geven en acht zij de meening niet gewaagd, dat op de armenschool alle en op de tus schenschool de grootste helft der kinderen van dat onderwijs verstoken zullen blijven. Wel zal het ..verstrekken van brei- en ongebleekt katoen voor de gemeente eenige uitgaaf veroorzaken, maar die zal niet zoo groot zijn als men zich misschien voorstelt wanneer menevenals op de stads brei- en naaischool geschiedt, de gemaakte goederen verkoopt. Gedurende het - tijdvak 1859 1869 heeft die school daardoor gemiddeld jaarlijks ontvangen 257,50 en uitgegeven 271,25 zoodat zij gemiddeld slechts te kort kwam 13,75. Een dergelijk resultaat kan ook op de armen- en tusschenschool verkregen worden. De schoolcommissie wensckt het ontwerp-regle ment nog te vermeerderen met eene bepaling, waarbij haar de bevoegdheid wordt toegekend om dames aan te wijzen, die haar willen bijstaan bij het toezigt op dit onderwijs. Ten slotte merkt de schoolcommissie op, dat zij er geen bezwaar in ziet, dat de bestaande stads brei- en naaischool, ook bij de nieuwe regeling, blijft bestaan. De Voorzitter stelt voor, de stukken tot deze zaak betrekking hebbendeter visie te leggen voor de leden. Na eenige discussie is dit voorstel aan genomen. De heer Mr. van Dongen is intusschen binnen gekomen. 6°. Een adres van de hulponderwijzers op de Armenschoolwaarbij zij eene gratificatie verzoeken voor buitengewone werkzaamheden door hen verricht. De Voorzitter zegt, dat dit verzoek is geweest in handen van de plaatselijke schoolcommissie en dat deze gunstig heeft geadviseerd. Hij deelt verder mede, dat de vacature, veroorzaakt door het ont slag van een der hulponderwijzers, twee maanden heeft geduurd, waaronder enkele weken vacantie. Hij stelt, namens Burgemeester en Wethouders, voor om 25 toe te staan aan de adressanten. De heer Mr. van Dongen vraagt, of de hulp onderwijzers het werk van hun ontslagen collega hebben kunnen uitvoeren, en zoo ja, of er dan wel termen bestonden om in de vacature te voorzien. De Voorzitter antwoordt, dat de schooluren voor hen dezelfde bleven, maar dat zij door meer in spanning in het werk van den ontbrekenden on derwijzer hebben voorziendat enkele diensten

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 3