s VIRTIB-IBIIKIL IT M eekrap- Berigt. TELEGRAM. ettenti'én» 4 ONTVANGEN: Eene ruime sortering Wollen en Katoenen DEKENS, BAAIEN, DUF I FELS, MOSKOWA'SRATINÉS, FLANELLEN en andere alsmede HANDSCHOENEN, COIFFURES, CHATELAINES, BOUF I FANTEN, WOLLEN DOEKEN, enz, enz. Mol M A N U F A C T U IV E 1\T. De ondergeteekende heeft de eer zijnen geachten begunstigers tel NA JA ARS-S TOEFEN, berigten de ontvangst van n i e u w e alsmede van een groote sorteering flfStLII-ABflEBLII, tot zeer goedkoope en billijke prijzenwaarvoor hij zich beleefd aanbeveelt R. P I E P E R, !'l Schuithavenhoek Nobelstraat. T E K 0 o P: Twee Karnhonden,^ Schipper C. M. Wouters PBiiiniEMin GROOT ra IHILUOEN GEM I Vereeniging tot bevordering van \s lands weerbaarheid. MARIA ADRIAN A geborgen Inventaris Een Woonhuis en Erve, „1 Een dubbel Woonhuis met tuur en Erve, Schi WINDK ORENMOLEN iD E. van den BOSCH te GOES ZAAI-GRANEN, Middel tegen smet in Tarwe Verbeterde PERU GUANO Heeren Landbouwers T H E E E N A. Boasson van Middelburg 1 N. H. SPIER, Verwei'. DE BELGISCHE MMmST tegen Brandgevaar, verzekert tegen zeer billijke en vaste premiën: K OREN' A R E N, DE REUZE NS TR IJD Geen Groen Rood of Grijs Correspondent. Goes. Ml Icomité tot het verieenen van hulp aan zieke en gewonde krijgslieden heeft goedkeuring verleend aan het reglement, ingezonden door de heeren M. van der Eist en J. Iloogenboom Bz. en 20 andere leden van een comité te Ronesse, en mitsdien dit comité erkend als afdeeling der Nederlandsche ver- eeniging, ingesteld bij 's konings besluit van 19 July 1867, no. 60, en 29 December 1869, no. 210. Naar men aan het Vaderland meldt, zou het wets ontwerp op de inkomstenbelasting bij de Tweede Kamer leden niet zeer gunstig ontvangen zjjn. Met het beginsel in het algemeen schijnt men zich nog al ingenomen betoond te hebben maar, daar de een liever een in komstenbelasting wenschte naar de Engelsche, de ander naar de Duitsche grondslagen, en een derde, vierde en vijfde groep weer wat anders; moet men ten slotte tot een ongunstig oordeel over het wets-ontwerp zelf zijn gekomen. Te Giessen-Ondekerke is eene hofstede met 34 bunders land van verschillende qualiteit in veiling welke bij inzetting en verhooging thans reeds is gebragt op eene som van ƒ59000. Te Deventer zjjn dezer dagen de bladeren van het geboomte op de Worp publiek verkocht voor de som van ƒ159; vroeger was men blijde als men ze weghaalde. Te Kampen had,Vrijdag een vreemdsoortig ongeval plaats. R. Vinke, metselaar, kreegdoordat hij een jongeling een groote laars aantrok, het zoodanig op de lachspieren, dat men ge noodzaakt was geneeskundige hulp in te roepen. Vinke \va9 ech ter, voordat er nog geneeskundige hulp kon worden aangewend ovcrledeo. De soherpregter en zijne ad sisten ten zijn eervol ont slagen ten gevolge der afschaffing van de doodstraf. Zij behouden aanspraak op twee derden van hun jaargeld. Kerknieuws. Door het kiescpllege der hervormde gemeente te Nieuwcrkerk in Duivel and is het volgende twaalftal predikanten zaïnengesteldde heeren Boomer te Ritthém, Fortniju Droogleever te Kerkwerve, Gravesteijn te Se- rooskerk'e, Gunning te Nnnspeet. Hage te Wolphaartsdijk, de Later te NieuwpoortMuhring te St.-l'hüipsland van Nouhuijs te Niouw-Vossemeer, Ramaker te Baarland, Ti miners to KnollendamTours te Santpoort en de Wilde te Poortvliet,. Ds. Damstévan Nieuwcrkerkis den 9 dezer te Koekan ge bevestigd door zijn1 oudsten broeder, ds. J. J. DomstePz. te Ruinen, met Philipp. 2: 29 en deed zijne intrede met 1 Oor. 10: 15. Ds. P. Doedes te Hemmen, heeft voor het beroep naar Dirksland bedankt. De cand. A. ]V. van Kluijve is den 5 dezer beroepen te Wijk aan zee. Te Driebergen is den I Oct. ten huize van zijnen eenigen zoon, ds. II. V. Ilogerzeiloverleden ds. Simon Hoger zeilsedert 1 Oct. 1868 em. pred. van Polsbroek, en aldaar ook 5 dezer begraven. In 1802 te Zwijndrecht geboren, studeerde h\j te Gro ningen, en werd daar 3 Mei 1833 kand. Achtervolgens was hij predikant te Augsbuur, c.a. 10 Nov. 1833, te Fijnaart, c. a. 5 Nov. 1837, te Genemuiden 7 April 1844, te Doornspijk 27 April 1845, te Scherpenisse 5 Junij 1853, to Wcmeldinge 15 Oct. 1854, te N.-Tonge 28 Oct. 1855, te Berkel, c. a. 15 Jan. 1860 te Wijk-bü-Heusden 1 Nov. 1863 en te Polsbroek 5 Nov. 1865. In dit tijdvak werden nog 17 beroepen door ZEw. afgewezen. Gremcugf<le berigton. De Jezuiten verlaten Rome en begeven zich naar Pruissen. Dat is vreerad, zou uien zeggen; maar het geldt daar nog de spreuk van Frederik de Groote, die eens van de Jezuiten zeide„Alle menscben moeten in mijn land zalig kunnen worden, ieder op zijn manier.11 - Uit Brugge hebben meer dan 5000 personen eene bede vaart gedaan naar Assebroek om door tusschenkomst van Maria van den hemel om vrede te vragen. Dat zal helpen. Naar het schijnt zou Pruissen plan hebben om van Frankrijk een tweede Polen te maken. Gelukt dit, dan zal koning Wilhelm met den czaar van Rusland de kaart geven aan Europa, en de overige vorsten zullen meê moeten spelen, willen of niet. Te Metz moet het zoo erg niet gesteld zijn, als wel opgegeven wordt. Het brood kost er 40 centimen do kilo, en voor 3 franc heeft men een goed diner in de burger hotels. Prins Alexander heeft te Berlijn eene revue zien honden van 100.000 mandie zes voet lang waren. Men kan daar ook wel van zeggen Waar rukt uw dolle heerschzucht heen, O, trotsch gekroonde wereldstoorders Wat schaart gij menscben weer bijeen, Als uitgelaten broedermoorders. Hebt gij niet d' aard genoeg beplast Met rookend bloed on zielctranen En gespt gij weer bet slagzwaard vast, Aan honderd duizend Veteranen? „Nu zal ik gnauw getrouwd zijn, vader,11 zegt eene kuipers-dochter te S.»want Jan zal spoedig een tjalk lcoopen als bij geld beeft, anders zal hij hem niet krijgen, want op zijn gezigt zal bet niet gaan, daar pakt hjj te veel bittertjes voor; dus: Geld bij den viseh, na loven en bieden, Dan wordt hij kapteindat haast zal geschieden. Iemand te Z. die, zoo men zegt, zeer neêrslachtig is betuigt zijn dank aan hem dio in zijne zaken be lang schijnt te stellen en die geen moeite ontziet om zijn persoon publiek te maken: En toch, men zegt, bij meld getrouw Juist mijn bezoek, maar beter zou Hij erger noten kunnen kraken Een vaartuig uit zijn eigen stroom Bevracht ook van dienzelfden boom, Vergeet hij juist publiek te maken. Rotterdani17 Oct. 1870. Tengevolge van de hooge prijzen die men op het land voor de beste onberoofden besteed waren heden de vraagprijzen bijna ƒ1,hooger als de vorige marktdag; daardoor had de markt een vaster aanzien. Er bestond eenige vraag voor puike vaten en werden daarvan eenige partijtjes afgedaan mindere soorten blijven verlaten. Voor goede Sjarige Racijn was de vraag iets levendiger en besteedde men ƒ19,50 in enkele gevallen zelfs ƒ20, 1870. 1869. Prima onberoofden 25,— 26,—. ƒ25,50 ƒ26,50. Goede 24,— 25,—. 25,— 25,50. Ordinaire 22,— 23,--. 23,— 24,-. 's Griravenliagfe, 19 Oct. De heer Talc heeft zijn ontslag gevraagd en op de meest eervolle wijze verkregen als commies-griffier dei- Tweede Kamer. Zijne geloofsbrieven als lid dier Kamer zijn door hem ingezonden. Bij de Kamer zijn ingekomen de begrootingen van Suriname en Curagau voor 1871, alsmede het wetsont werp betreffende den Spoorweg Samarang-Vorstenlanden. De discussie over de Indische begrooting is aange vangen. De heer Bergman had finantiële bezwaren. De lieer de Casembroot dringt aan op een goed verdedi gingstelsel op Java. De heer Moens wenscht spoedig eene afzonderlijke wet tot oplossing van de kwestie der vaste bijdrage. De heer Nierstrasz ontboezemt eene algemeene afkeuring der koloniale politiek der rege ring en der liberale party(De zitting duurt voort.) Sternbergen, 19 October 1870. Getrouwd M. CORSTIUS, Ijz. Weduwnaar van E. M. C. Fortuijn en J. L. WIJNMALEN. Eenige en algemeene kennisgeving. Getrouwd J. M. LOCKER d» BRUIJNE Brouwershaven, en 19 October 1870. W. H. 1-1A AGES Wed. S. van Bochove. Heden overleed in den ouderdom van bijna 46 jarenna een langdurig lijden mijne geliefde Echtgenoot Z. CAPPELLE, na eene ger.oegelijke echt- vereeniging van bijna 25 jaren. Heinkenszand, A. A. PHAFF. 16 October 1870. Eenige kennisgeving, c.* Gevoelig voor de vele bewijzen van deel neming, ondervonden gedurende de ziekte en het overlijden van mijn geliefden Echtgenoot, betuigt de ondergeteekende haren opi*oor-t<*ji dunk'. Zierikzee, Wed. H. MON^É—Lagci-ier 19 October 1870. )NTË- De Heer M. CORSTIUS, Lz.-en Mevrouw J. L. CORSTIUS Wijnmalen, betuigen ook namens «de familie hunnen dank voor de vele blijken van belangstelling bij hun Huwelijk ontvangen. Steenbergen, 19 October 1870. Voor de vele en hartelijke bewijzen van belangstellingbij hun Huwelijk ondervon den betuigen de ondergeteekenden hunnen wel- meononden dank. J. M. LOOKER de BRUIJNE. W. H. LOCKER de BRUIJNE, Brouwershaven, Haag es, 19 October 1 870. (I i TOT ZEER, BILLIJKE MAAR VASTE PKI.JZEN. Zierikzee. j/ G. BRAKE, aan de keur uit vierte bevragen bij D. BAL te Bruinisse. v a ie TB I?, IC ."O A. berigt aan zijne geëerde begunstigers te Zierikzeedat de door een concurent in omloop gebragtc praatjes als zoude hij voortaan Zierikzee niet meer bezoeken, volstrekt ONWAAR zijn, hopende hij integendeel nog voortdurend datzelfde vertrouwen en die begunsti ging te mogen genieten, die hij gedurende acht jaren zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden. Hij hoopt deze stad om de 14 dagen te bezoeken bevelende hij zich alzoo aan tot het verrigten van alle o in missie n te BREDAOUDENBOSCII, TILBURGDE LEURenz. M ZONDER NIETEN, uitgeschreven door de I I Deze^LOTEN zijn te bekomen a O per stuk,-/ten kantore der J I ZIERIKZEESCHE COMMANDIET KAS. De Notaris J. van der BENT zalop Donderdag den 20 October 1870, 's morgens ten 9 ure, te Brouwershavenpubliek om contant S-oUl verkoopen van het op „Dwars in den weg11 bij de reede van Brouwershaven aan den grond zittende Barkschip gezagvoerder RUHAAK, en den daarvan ZJUXIUEUN". TÜIGAADJE enz., mitsgaders eene aanzienlijke partij door zeewater beschadigde refit «I» JP Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren J. de KATER Jz. Scheepsmakelaars en bovengenoemden No taris te Brouwershaven. De Notaris J. van der BENT zalten verzoeke van zijnen principaal, op Zatur- dag £££2 October 1870, 'srnid- dags ten 12 ure, in het Logement van den Heer Al. AUGUSTIJN, te Zierikzeepubliek aan den meestbiedende verkoopen: staande en gelegen in het Maalstraatje te Zierikzee wijk B, No. 375, sectie A. No. ,390, groot 63 Centiares. Inmiddels uit <le hantl to koopte bevra gen by genoemden Notaris. ioon Uit dc band to koop: te Nieuwerkerk in Schouwenzijnde de ïXoi*I>org SCHOUWENS AANLEGmet den completen ITNAUE1N,T'1JNJR.IS; te bevragen bij den bewoner A. CONSTANDSE. - Alsmede de aldaar staande met INVENTARIS en WOONHUIS; te bevragen bij C. A. DEES. verzoekt Heeren Landbouwers ordres op spoedig aan hem op te geven of aan de Heeren J. van der HAVE Az. te Sirjansland of M. RINGEJ^BERG te Kerkwerve. J.y Tot voorkoming van abuizeii is deze dienende dat ik de ZAAK in WAGENSMEER, vroeger voor mijn vader uitoefenende nu thans voor eigen i*eïcoiilng: doetwaartoe ik mij zeiven minzaam aanbeveel. J. M. ROOTHAERT, ten huize van den heer G. HENISHNG Vischslop te Zierikzee. A DEPOT uit het Magazijn van M. RAVENSWAAIJ ZONEN te Gorinchem. ONTVANGEN eene nieuwe bezending puike THEE, in pakjes van o Hectogrammen ^7-2 1 Hectogram van af 1,tot 3,7N"3 per 5 Hectogrammen bij Botermarkt. y B. J O P P E, J z. Aan de onderstaande en verder bekende Dépöt- houders is verzonden eene nieuwe bezending van alle THEE-SOORTEN uit het Magazijn van VAN HOUWENINGE en VISSER, welke zichzoowel door veel verbeterde kwaliteit als lage prijs bijzonder aanbevelen. Afgewogen in verzegelde pakjes van vijftwee en een half en een ons, waarop het nummer en de prijs, loopende van af 90 cent tot 300 cent per 5 ons zijn vermeld. Bij hoeveelheden van minstens 15 Nedevl. ponden worden dezelve desverkiezende in met lood bekleede kistjes afgeleverd. Deze Theeën worden verkocht in verzi Pakjes voorzien van MerkNomraer en Prijs. Prijzen van af SO Cts. en hooger. Pr ijs-Courant zijn gratis te bekomen. Axel, Wed. J. Veenhuxzen. Brouwershaven, J. W. van Braband. Goes, G. van den Hoek. Hontenisse, Tb. Fassaert. Neuzen, J. C. van Sprang. Middelburg, J. A. Goethals. Vlissingen, Ch. Sutherland. E. IJ. Mets-Daarie. Sluis, P. E. Mets. Sas van Gent, Weduwe J. Stubbe. St.-AnnalandJ. de Graai'. Stavenisse, Job. de Jong. Colijnsplaat, J..J. Kooman. Kortgene, J. de Die. Zierikzee, J. Ocktman Joliz. /tf is alhier gearriveerd en te spreken of te ontbie den in het Hotel VAN OPPEN. Hij maakt alle soorten Corsctten voor toillet het scheefgaan tegen te gaan voor zwaargaan enz.; heeft fijne Brillen uit flintglas geslepen beste Regenjassen, Drap-d'Hopïtal enz. enz. is HEDEN te ontbieden in het Hotel DE FAAM. VAN ALGEMEENE ASSURANTIËN WOONHUIZEN 60 Cents per ƒ1000 'sjaarg, MEUBELEN 75 WINKELHUIZEN 75 - KOOPWAREN ƒ1,— - Informatiën bij de Agenten C. van der VLIET Dz. te Zierikzee L. BOOGERD Az.te Brouwershaven en J. C. M. van RHEEte Haamstede. j Bij den Boekhandelaar P. de LOOZE te Zierikzeeis bij inteekening verkrijgbaar: tussciten de schooven opgelezen, door C. H. SP URGE ON, uit het Engelsch vertaald door Dr. H. E. FAURE Pred. Ie Doesborgh. TO vol druks, postformaat, prijs ƒ1.- Dit juweeltjevan den gevierden schrijver, zal Ke ker niet minder gezocht worden dan de /.Praatjes van JAN PLOEGER.11 GEÏLLUSTREERD VOLKSBOEK van 18 7 O. Prijs 25 Cents per aflevering De SOOO eerste inteekenaren ontvangen gratis, als premie, eene groote plaat van het oorlogstooneel, Jacob Cats. Jacob Cats. Jacob Cats, In alle Boekwinkels is eene VOLLEDIGE UITGAAF van ALLE,DE WERKEN van dezen Volks-Dichter verkrijgbaar. Een Boekdeel van 800 bladzijden druks. Prijs ƒ1,u»0. Gebonden in Linnen Band 1,90. De CHROMO POEDER bezit de eigenschappen om alle menschelijke Haren te HAAR. verwen in alle tinten; ggsf de kleur gaat er ïiiiKiïBBor jK iaf en de huid violet niet. Onschadelijk. 1 ®5rS doos a 2 is voor 1 of 2 jaar voldoende. Franco aan- vraag bjj THEOPHILE BAARD. Hofleverancier, Amsterdam, St. Nicolaasstraat 403. Dépots worden niet ge geven om de echtheid te waarborgen. Wordt gevraagd te Goes, een correspond ent voor den Zierikzeeschen Nieuwsbodetot het leveren van plaatselijk nieuws. Adres franco met opgave van conditiën aan de Uitgevers. Tegen MEI 1871 twee bekwame BOERE TV-K NECHTS benoodigd, bij J. L. van VESSEM te Oosterland.g j4 TERSTOND of met HALF MAART. Loon naar bekwaamheden. Men adressere zich met franco brieven of in persoon, bij A. den OUDENZadeJ^ en Gareel maker te Tholen. Uitgevers: I>XC LOOZE WAAL®- Gedrukt bij de firma: DE LOOZE OOMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2