ZIERIKZEESCHE NIEUWSBODE o. 2859/ Donderdag 20 October 1870 27sle Jaarg. X M K e li nis g e v i n g. Nieuwstijdingen. MOIRÉe BU <1 iNo. foeHoort eeu B0voegsc). De BURGEMEESTER van Zierikzee brengt ter kennis BU de Ingezetenen, dat er op Vrijdag den 17den uezer, es namiddags te een ure op het Raadhuis alhier, ene openbare Vergadering van den Gemeente-Raad zal ebouden worden. Zierikzee, den 17 October 1870. De Burgemeester, B. C. CAU. De af koopbaarstelling der Tienden, in. Wij hebben in on9 vorig nummer den overdreven eisch ,r tiendheffers bestreden, die, vooral in deze provincie, in bun gemak kei ij ken leunstoel gezeten zoo gaarne zouden zien, dat de Staat zich belastte met de zorg voor Ide verdwijning der tienden in hun belang, li Moge dit middel tot opheffing der tienden op tal van Ibezwaren afstuiten, er blijven gelukkig nog twee andere reen open, om hetzelfde doel, al zij het iets langzamer, e bereiken. Men moet kiezen tusscheu twee middelen ,loote afkoop van den tiendlast door den pligtige, op voor hem èn voor den tiendheffer minst nadeelige liizeöf afkoop door den pligtigegepaard met het egt, aan.den tiendheffer verleend, om te vorderen, dat e tiend in grondrente worde veranderd. Op hef eerste beginsel waren geschoeid de bij de Staten-Generaal aanbangig gemaakte ontwerpen van inron Sloet tot Oldhuis en de verschillende wets-ont- verpen van de Ministers Olivier, Pické en Win tg ens vaarvan alleen bet eerste aan de beraadslagingen der Staten-Generaal werd onderworpen. Het tweede beginsel werd gehuldigd bij het keizerlijk lecreet van 1813 en bij het eerste ontwerp van baron Sloet tot Oldhuis. Waarom vond het in de Tweede Kamer destijds geen bijval? Het hoofdbezwaar was, dat het astig zou zyn voor de tiendheffers de hun vaak onbe- jeode over verscheidene landen verspreide tiendpligtigen ie gaan opsporen en telkens bij de kleine landbouwers enkele centen te gaan ophalen. Wat gemakkelijker dan le uitoefening van het tiendregt voor den tiendheffer )e tiendheffer neemt zijn aandeel van de vruchten, die :ich geoogst op het land bevinden, weg, eu daarmede jrlangt liy de tienden en hetgeen hem toekomtmaar s zijn tiendregt in grondrenten geconverteerd, dan zal lij deze in geld bij de pligtigeu moeten opvorderen tot ;en bedrag veelal van centen, dikwijls bij minvermogende jligtigen. Het ondeelbare tiendregt zal verdeeld worden u even zoovele grondrenten, als er volgens de aanduiding au liet kadaster perceelen zijn in het tiendblok en dit elfs tegenover groote grondeigenaren, wier gronden bij erfopvolging of vervreemding worden gescheiden en in verschillende handen overgaan. Wij willen gaarne aannemen, dat deze conversie van tienden in grondrenten den tiendheffer, gewend dat men hem de tiendvrucht naar zijn schuur brengt, eenige lastigheden zal berokkenen en dat is ook de reden waarom hij liever had gezien dat de Staat het door zijne ambtenaren had gedaan. Groote heeren schuiven gaarne lasten van zich af. Maar toch is dat bezwaar oor ons niet overwegend. Als iedereen zich in het algemeen belang eenige offers wil getroostenwaarom zullen de tiendheffers zich dien last niet laten welge vallen? Zij behoeven toch niet zelve rond te gaan en- hebben gemagtigden rentmeesters in dienst, die uit stekend de kunst verstaan om lastig te zijn. Het gansche tiendregt, mijne heeren! is een keten van lastigheden. Plagerijenhatelijkheden, onregt, onverdraagzaamheid zijn de gewone satellieten van het tiendregt. Wij zouden dan ook bet bezwaar kunnen deelen, wanneer de tiend heffer moest rondgaan voor een ander. Maar hij moet het doen in zijn eigen belang. Een grondrente moge lastiger te innen zijn dan een tiendwy willen liet gaarne toegeven, maar zij is voor hem meer ivaard dan een tiend. De grondrente heeft ook hare lichtzijde. Door de grondrente wordt de onzekere bate van den heffer in een zeker, geldelijk voordeel herschapen^ wordt de afhankelijke toestand opgeheven waarin hy zich van den landbouwer bevond, die hem op allerlei wyze kon verschalken wordt eindelijk dc tiendpligtige zijn we zenlijke schuldenaarwant grondrente is een zakelijk regt, dat niet alleen op de vruchten rust, maar op den (jrondzoodat de tiendpligtige, die geen grondrente betaalt, als hij eigenaar is van den grond, daarvan" kan worden ontzet. Als een tiendheffer zóóvele voordeelen kan erlangendan moet hij niet opzien tegen eenigen last, dien hij aan zijne ambtenaren kan overdragen. Maar op welke van beide beginselen steunt nu het ontwerp van den heer van Lilaar? Noch op het een, noch op het ander. Het steunt op het door de Tweede Kamer der Staten-Generaal herhaaldelijk verworpen beginsel van xvederkeerigheid van afkoop. Het ontwerp verleent den tiendpligtige niet alleen vrijjieid om zich van den last, die op zijn goed drukt, af te koopen, zoo als de vorige wets-ontwerpen, maar dwingt hem daartoe, ook voor het geval dat hij niet wil. De heer van Lilaar verdedigt dit stelsel met de be wering, dat alleen op deze wijze de afschaffing der tienden niet meer kracht zal worden verwezenlijkt. Wij gelooven het gaarne, dat de tiendheffers gaarne van de gelegenheid zullen gebruik maken, welke de Regering hun. opent om een hypotheek ten geschenke te erlangen. Zoodanige cadeaux zijn niet-te versmaden, ook al is men reeds door de fortuin met overvloed bedeeld. De wet komt hierop neder, dat de afkoop zooicel door den heffer als door den pligtige kan worden gevorderddat de vor dering tot afkoop, ook dan, wanneer de schuldpligtigheid zich als een geheel over zekere oppervlakte-of over onderscheidene gronden uitstrekt, zoowel voor als tegen ieder der pligtigen voor zijn deel kan worden ingesteld; dat de af koopprijs (ten zij de pligtige anders overeeukome met den tiendheffer) bestaat in het tiointigvoud van de jaarlijksc.be opbrengst volgens den maatstaf der gemid delde. zuivere opbrengst der vijftien laatste jaren (de twee voordeeligste en twee nadeeligste afgetrokken) dat de waarde der jaarlijksche opbrengst zal worden bepaald door de verpachtingen en, hij gebrek van deze, door de landelijke marktprijzendat, wanneer de waarde aldus niet kan worden bepaald, de af koopprijs' door den ïVüfe.r kwn wnrLn vastgesteld na verhoor van deskun digen dat eindelijk de heffer hypotheek kan geven op het goed, waarvan de schuldpligtigheid is afgekocht. Zoo wij gaarne erkennen, dat de onderdeelen van het wets-outwerp vereenigbaar zijn te achtenmet eene billijke regeling, in het belang van beide party en, wij hadden nooit kunnen denken dat er een Minister van Justitie zou gevonden worden die de Tweede Kamer der Staten-Generaal zou uitnoodigen om terug te komen op eene beslissing, omtrent het hoofdbeginsel driemalen met overgroote meerderheid genomen. Was het den Minister om eenige transactie te doen ter wille der Eerste Kamer, hij had aan den heffer eenig regt kunnen geven pm bij de waarde-bepaling van ziju tiend niet geheel van het goedvinden van den tiendpligtige af te hangen ofschoon het meest nationale beginsel hierin bestaat, dat de waarde zich regele naar het tijdstip van den afkoop. Maar welke transactie wordt hier voorgesteld Zij beoogt eene omkeering van het gansche tiendregt, dooi den drukkende» tiendlast te vervangen door een den landbouw nog veel meer bezwarenden hypothecairen last. Het vlottend, geheel onzeker tiendregt, dat berust op de potestatieve verbindtenis van den tiendpligtige wordt herschapen in eene gevestigde hypotheek op een veelal reeds met hypotheken over-bezwaard goed. Is dat het middel om den landbouw te gemoet te komen en eene hoogere ontwikkeling te verzekeren is dat het middel om den landbouwer iu de gelegenheid te stellen zyn grond te verbeteren en partij te trekken van de nieuwe uitvindingen, welke den huitenlandscheu land bouw tot eeu. ongekende hoogte hebben gehragt? Wat is natuurlijker, wat is regtvaardiger zegt de Minister dan het beginsel van wederkeerigheid Maai de Minister vergeetdat zeker regt afhangt van de feitelijke verhouding, waarin partijen tegenover elkander staan. Beider toestand is hemelsbreed verschillend. Indien er van eigendomsregt sprake isdan berust dit reëel bij den tiendpligtige; dat van den heffer is van de meest 'wisselvallige natuur. Omdat de -tiendpligtige nu een tiende van zijn vruchten, en soms meer, moet op brengen, is dateen reden om hem door nieuwe hypotheken tot verzekering eener met bestaande schuld nog grootere verliezen te doen ondergaan? Is dat bewijs geven van be langstelling in den Nederlandschen landbouw? Is dat be lijdenis afleggen eener liberale gezindheid? Is dat blijk .geven van eerbied voor de besluiten der Wetgevende Magt? Klinkt het niet naar spotternij, (als de zaak niet zoo hoogst ernstig ware) wanneer de Minister zegt, dat hij door deze regeling de belangen van beide partijen heeft ter harte genomen? Fraaije liberaliteit! Edele sympathie voor den land bouwenden stand! Tot loon van jaren langer druk, ontstaan door eene knellende gemeenschap, wordt, bij de ontbinding dier gemeenschapeene onzekere verwach ting tot een solied hypolheek-regt verheven en worden de rollen in dier voege omgekeerd, dat voortaan de pligtige van de genade van den tiendheffer, in hypotheekhouder gemetamorphoseerd, zal afhangen. Drukt een grondrente alleen op den grond, een hypotheek tast het gansche vermogen van den schuldenaar aan. Behoeven wij te zeggen, dat wij hopen, dat de land bouwende stand zich als één man zal verzetten tegen een Minister, die op dergelijke wijze breekt met de parlementaire antecedenten breekt met de regten van den landbouwer, breekt met de beginselen van politieke eu economische vrijheid? Gelukkige tiendpligtigen der toekomst! Uw tienden zullen zijn afgekocht, gij schept adem! Maar gij hebt niet gerekend op hetgeen »de regt- vaardigheid" vordert! Gij zult voortaan schuldenaren heeten en met uw grond zullen al uwe vruchten u ontzinken ©«geiü!«^. Londen, 14 Oct. De geweldige storm der beide laatste dagen heeft, zooals te verwachten was, groote schade te land en ter zee aaugerigt. De verlieslijst van Lloyds wijst heden het vergaan van niet minder dan 3*2 vaartuigen aan. In de meeste gevallen werd, wel is waar, de bemanning gered, maar niettemin heeft men het verlies van menig menschenleven te betreuren. De stoombootdienst tusscheu Engeland en het vasteland was voor eeu poos afgebroken. Wat de te land aange- rigte schade betreft, heeft de rijkstelegraaf het allermeest geleden. Op niet minder dan 25 hoofdlijnen is de dienst gestaakt. Londen, 17 Oct. Daily News behelst het volgende: De Dnitsche legers bij Parijs ontvangen eene versterking van 100,000 man, voor een deel uit landweer bestaande. De generaals Burnside en Sheridan ziju naar Brussel vertrokken. De Times be/igt, dat een parlementair uit Metz in het leger van Prins Karei gekomeu is en vervolgens zich naar Versailles heeft begeven. De uitslag was nog niet bekend. Stalt*. Florence14 Oct. Bij dekreet is te Rome ge lijkheid van alle burgers, van welken godsdienst, ook bevolen. Florence, 15 Oct. De Pruissische rege ring heeft aan ons kabinet ophelderingen gevraagd nopens de optreding van Garibaldi in Frankrijk. Het gouvernementheeftgeantwoord, dat Garibaldi met geener lei militair karakter is bekleed dat het getracht heeft zyn vertrek naar Frankrijk te verhinderen, maar vruchteloos. In de vorige mnand Is op den Mont-Blanc een verschrik kelijk ongeluk voorgevallen; de Times geeft daarvan thans een volledig verhaal, medegedeeld dooreen ooggetuige die vertrou wen verdient. „Den 5den September verliet een reisgezelschap, bestaande uit een Schotsch predikant, den heer George Mac Corkindale en twee Amerikanen, dc heeren Bean en Randall, Chamouny, ten einde, vergezeld door drie gidsen Jean Bal- mat, Breton en Contet, bijgenaamd le gros Oontet; en vijf dragers den Mont-Blanc te bestijgen. Het reisgezelschap vertrok van de Grands Mulet9 de9 ochtends van den 6den en ongeveer ten 2 ure des namiddags heeft men gezien dat het den top van den Mont-Blanc bereikt had en terstond terugkeerde. Men zag de reizigers slechts een paar minuten lang, en toen werd de Mont-Blanc in dikke wolken gehuld. Daarna heeft men de ka- I ravaan niet meer gezien. Den 7den zijn de gidsen e.. het j personen vertrokken, tea einde de reizigers te zoekenmaa. 1 weder was zoo slecht, dat zij niet verder konden komen dan tot de Pierre Pointue. Den 8sten bereikten zij de Grands Muiets, maar waren genoodzaakt naar Chamouny terug te keeren, en het weder bleef onstuimig tot den I7den, wanneer zij de Calotte bereikten en aldaar de lijken van twee der reizigers en van drie gidsen vonden. Naar het oordeel van den gids, mijn zegsman zijn de overigen waarschijnlijk op den Glacier de Brenva ueder- gestort, daar uit de plaats waar de lijken gevonden zijn moe9t worden opgemaakt, dat de reizigers door den wind te veel regtsaf gedreven zijn. Indien dit zoo is, zullen de overige lijken waar schijnlijk niet gevonden kunnen worden, daar de genoemde Glacier in dezen tijd van het jaar bijna ontoegankelijk i9." JFi-Ewfetijt. Parijs14 Oct. Het Journal Officiel van den 13den bevestigt het herigt omtrent het succes der onzeu op dien dag, en geeft een aantal bijzonderheden. Ten 9 uur werd een verschrikkelijk vuur geopend; nadat de kanorinade een uur geduurd hadwierpen zich de onzen, in den looppas, met gevelde bajonetten, op de positie des vijands. De mobielen waren voorop. Niets kon aan dien vreeselijken stortvloed weerstand bieden. Te vergeefs stak een Pruissisch bataljoudat verrast was, de geweerkolven omhoog: reeds te dikwijls heeft de vijand die list aangewend; het bataljon werd zon der mededoogen aangevallen, en met een woedend élan uiteengejaagd. Vervolgens werden te Chatillon twee barricaden bijnazonder verlies bestormd. Massa's Pruis sische troepen verschenen toen op den rug der hoogte, waardoor zij zich blootgaven aan het vuur der forten en van onze artillerie. Daar alsnu het doel der ver kenning bereikt was, werd de terugtogt geblazen en in de beste orde bewerkstelligd. De vijand liet in Bagneux meer dan 300 doodenen in onze handen 100 gevan genen achter. Tours, 15 Oct. Een brief nit Parijs van II Oct. meldt het volgende: „Er worden menigvuldige bewegingen bij de Pruissische troe pen in zuidelijke rigting waargenomen. Uit voorzorg heeft men mobile garden dienzelfden kant uitgezonden. Ook naar andere punten zijn troepen gezonden. „Gisteren liep er een ongegrond gerucht, dat Flourens eene nieuwe demonstratie zou beproeven ten gunste van een revo lutionairen gemeeuteraad. Verscheidene bataljons nationale gar den gingen naar het plein voor het stadhuis. „Men verzekert, dat de staf der nationale garde niet meer dulden zal, dat vijf bataljons tot een legioen zamengevoegd zullen worden, onder bevel van Flourens. „Een transport van 12 waggons met gedroogde groenten is op de Pruissen buit gemaakt, naar den kant van Chatillon. „Een dekreet der Regering gelast, het zilverwerk van het keizerlijk hof te smelten, om er geld van te slaan. „Het vervaardigen van geschut van zeer zwaar kaliber wordt ijverig voortgezet. Men vervaardigd er, die 9000 meters ver dragen. „De .werkeloosheid der Pruissen verwekt een levendig on geduld. Men gelooft, dat eene vreeselijke aanval te wachten staat. Versailles, 18 Oct. De generaal Boyer, adju dant van den Maarschalk Bazaine, heeft twee bijeen komsten gehad met den heer von Bismarck. Volgens getuigenis van een deserteur uit Metz, heerscht onder de bezetting in hevige mate scorbuut, veroorzaakt door gebrek aan groenten en zouten door het bijna uitsluitend gebruik van paardenvleesch. Groote misnoegdheid zou onder de Fransche troepen heersehen zelfs zouden zijna de nederlaag van den 7deu dezer, geweigerd hebben meerdere uitvallen te ondernemen. SOhtitadilnnfr. Berlijn15 Oct. Alhier uit het hoofdkwartier ontvangen berigten luiden als volgtVan den 8sten tot den 12den is het slecht weder geweestdoch van laatstgenoemden dag af is het weder fraai. De troepen nemen de grootste waakzaamheid in acht, omdat een nieuwe uitval verwacht wordt. Het geschut van den Mont-Valérien reikt tot aan Bougival (7/s Duitsche mijl). Op enkele der zuidelijke forten van Parijs werden den- 18dea eenige kogels afgezonden en hiermede werd den volgenden dag voortgegaan. Sedert een week is onder de kudden in en om Parijs verzameld de runderpest uitgebroken. De generaal Vogel von Falc- kenstein blijft bij het kustleger in Hanover. De Pruissische „Slaats-Anzeigcr" behelst een uitgebreid betoog over de belegering van Parijs, waarvan de conclusie is, dat- voor het sluiten van den vrede de overgave van.de hoofdstad noodzakelijk wordt vereiacht, maar dat het lang kan duren eer het Duitsche leger zich van die moeijelijke taak heeft gekweten. De winter, zegt het blad, zal intussclien aan de Duitsche sol daten niet zoo hard vallen, daar het klimaat van dit gedeelte van Frankrijk veel zachter is dan in het grootste deel van Duitschland. De aStaats-Anzeiger" i9 van oordeel, dat de binoen- landsche twisten en honger en gebrek de voornaamste oorzaken zullen zijn voor de overgave. Dewijl de Franschen zegt een Duitsch blad er zoo bijzonder slecht bij zijn gevaren in den tegen- woordigen oorlog, zoolang zij zich hebben bediend van de wapenen, welke beschaafde volkeren gewoon zijn te bezigen, zullen zij een proef nemen met petroleum. Zij fabriceeren 2-, 4- en Gponds petroleumraketten, waaraan zij de benaming van satansraketten hebben gegeven. Dit huiveringwekkende instrument, hetwelk de harten der Duitsche krijgers moet doen sidderen, wordt in eene meisjesschool vervaardigd^.Een zee van vuur zal de Duitsche natie overstelpen en alles in de vlammen doen opgaan, de patroontasschen der militairen zullen vuur vatten en daardoor zullen de patronen ontbranden en de amunitie der artillerie zal ontploffen, alles zal totaal wor den vernietigd, zoodat geen spoor meer zal worden gevon den. Te Longwy, waar Fransche soldaten onder een fatsoenlijk officier de verdediging der plaats op zich heb ben genomen, is het aauwenden van dergelijke petroleum- en nitro-glycerine-aardigheden door den koramandant der vesting en den maire met den gemeenteraad ten strengste verboden. Van genoemde satansraket geeft de France de volgende beschrijvingAan de punt van een gewone raket is een kogel van dun blik bevestigd, daarin is eene kleine ko gel die met zwavelkoolstof gevuld is en door zwam met do raket- in verbinding staat. De buitenste kogel ptü-Sm spat SHb t0t 2,4 -rootte kan deze brandend P ten ïan vevscbil- s '-mte ellen beslaan- D 12 of S liter petroleum, viert. -nnvang. Zij bev geworpen, lenden e °P een afstand va J beldeedden Zjj worden handlangers v' z~ duelleerden voor - Onder de ^^bïadartikele'n voor hem maar de Cassagnacs eeru -ateliik beloond nl. inet gr den Keizer en schreveu t,er den Duitschersm ban ei werden hiervoor ook vo. -» naar werken ontvangen, geld. Een dier heeren is ecü. 'ich, om den Keizer a gevallen en heeft van hen looi. Men, eene prach ig Hij was geen officier, maar had schaft, offieieele geschiedschrijver te vergezi nfef g 0pgeS uniform van officier der zouaven aa. yransche 8e~ kant eu eene menigte verguldsel frai avq stad en bare Hij werd gevangen genomen en met i u:; vp.r- vangenen naar Breslau gezondeu, met we< *0. talryke theathers, koffiehuizen en dansza inwoner» klaarde zeer ingenomen te zyn, ofschoon blad schreef, zeer verwonderd te zijn dat di. -doop60-» Duitsch en geen Czechisch spraken. *oe£ett Na eenige dagen in de stad te hebben rondgi «inde werden hij en de andere Fransche officieren opge. nuO om te verschijnen in de kazerne der kurassiers, ten v. hunne papieren te toonen. De officieren toonden hu aanstelling, of bewezen dat zij officiersrang hadden, werden op hun eerewoord vrijgelaten; doch toen de beur., kwam aau den Heer Paul de Cassagnac, kwam het uit dat bij slechts op eigen verantwoordelijkheid de fraaije uniform aangetrokken, nooit officier of als soldaatgediend en slechts zijn naam ingeschreven had om mobiele garde ad hoe te worden. Hierop liet de gestrenge Duitsche kolonel deu provoost- geweldiger ontbieden. De Cassagnac werd, op de binnen plaats van de kazerne, voor het front gehragt der verzamelde Duitsche en Fransche officieren en soldaten, en den provoost werd last gegeven om hem die fraaye uniform van het lijf te scheuren. Dit werd gedaan. De Parijsche journalist werd hierop in een soldatenpak gedost en overgeleverd aan een Pruis- sischen sergeant, met last, hem onder geleide, als gewoon krijgsgevangene, naar Cosel de onaangenaamste, meest" verlatene van alle Duitsche vestingen te voeren, waar hij in de casematten zal leven, en met werk aan de verschansingen, »een eerljjk dagloon" van 31/« stuiyer zal kunnen verdienen. De Kolonel had buitendien de beleefdheid aan het escorte van den Heer de Cassagnac mede te deelen, dat de gevangene een man was, die in eene menigte artikelen aan het Fransche volk verzekerd had, dat een Pruissisch soldaat niet weet wat het woord »eer" beteekend. Een voor Metz liggende artillerist schrijftdat vóór eeuige dagen zich eene vrouw bij zijn bataljon aan meldde om brandewijn te verkoopen. De soldaten, die natuurlijk den brandewijn als een uitstekend middel tegen den herfstnevel beschouwenomringden de vrouw toen evenwel de eerste het glaasje aan de lippen bragt, trof hem de zeer vreemde smaak, en onwillekeurig reikte hij het glaasje aan een zijner kameraden om het vocht eens te beproeveu. Aller oogen vestigden zich op de koopvrouw, die zoo bleek werd als eene doode. Men maakte zich van haar meester, nam haar het vaatje af, en vond. na een ingesteld onderzoek, dat op deu bodem eeu laag luciferskoppen lag. De koopvrouw werd voor den bevelhebbenden officier gevoerd en daarna in de gevangenis geworpen. I Jzeuclijlce, 13 Oct. Het koninklijk besluit van 20 Sept. (Staatsblad no. 163), dat geen mest mag worden ingevoerd enz. en ook dat de beweiding zoowel van anderen als van grensbewoners bepaald uitgesloten is leent zich tot menig bezwaarlijk geval. Op het naburig Mollekat heeft men het beproefdde invoerders van mest zijn beboet geworden. Wel ware 't wenschelijk dat tegen dezen stand van zaken aan 't hooger bestuur vertoog wierde gedaan. 18 Oct. Bij de aanstaande na jaarsvergadering der prov. staten van Zeeland, welke op 1 Nov. a. s. zal worden geopend, worden o. a. aan de orde gesteldde mededeelingen van gedeputeerde staten betreffende de voorwaarden van eene subsidie over 1871 aan de spoorbootmaatschappy van Middelburg en van den uitslag omtrent het verzoek van den ge meenteraad van Haamstede om een renteloos voorschot voor een nieuwe haven te Burghsluis, met een daartoe betrekkelijk voorstel. Renesse, 19 Oct. Op den 21 Oct. 1815, en alzoo 55 jaar geleden, hield het Onderwijzers-gezelschapals het eerste van dien aard in Zeeland, alhier zijne eerste vergadering. Zonnemaire, 18 Oct. Gisteren avond omstreeks elf ure, ontdekte men dat de in de vroegere gemeente Bommenede staande korenmolen in brand stond. Niet tegenstaande alle aangewende pogingen, mogt het niet gelukken deu brand te stuiten, zoodat de molen in een uur tijds tot den grond toe was afgebrand. Dezelve was onbewoondterwijl bij de heerschende stilte de belendende huisjes geene schade leden. De molen was tegen brandschade verzekerd; de oor zaak van den brand is onbekend, hoewel men vermoed dat dezelve door het on weder veroorzaakt is. Ouwerkerk, 17 Oct. Naar de betrekking van hoofdonderwijzer der openbare school in deze gemeente, vacant door het overlijden van den heer H. Schno Jz. hadden zich vijf sollicitanteu aangemeld. Vier hunner evenwel hadden vóór het vergelijkend examen dat op heden bepaald was, nadat zij omtrent eenige bijzonder heden nader ingelicht waren hunne sollicitatie inge- trokkeu zoodat nu slechts één sollicitant, de heer W. Schoozoon des overledenendie de betrekking tot hiertoe waargenomen had, overbleef. Deze is derhalve heden in tegenwoordigheid van alle gemeenteraadsleden door den districts schoolopziener, onder adsistentie van den heer W. Top Wz., oud-hoofdonderwijzer te Zierikzee, alleen geëxamineerd met dat gevolg, dat na dit examen gemelde heer W. Schoo door Burgemeester en Wet houders in overleg met den schoolopziener den gemeen teraad ter definitieve beuoeming is voorgedragen, welke benoeming onmiddelijk daarop met algemeene stemmen der gemeenteraadsleden heeft plaats gehad.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 1