n X n Wed. A. A. SIMONS, de PIIRIIIIIIII* «ROOT ra M1LLI0H GlllM Meekrap-Beri gt. 91 iïfoevtent ten, X Vereeniging tot bevordering van \s lands weerbaarheid. Openbare Verkooping van magere Varkens (Biggen) Publieke Verknoping, Witte en Bruine SUIKER, Bank van Leening. BLOKKEELHOUT. Een dubbel Woonhuis met Schuur en Erve, WINDK ORENM OL EN jonge MELKKOE. A. BOASSON^Umdeïburg Winter-Mantels en Regen-Mantels, LakensTricotsEsquinuTs, RaUinee, Moscowa'sen Waterproefs ONT V~A N G E N: Eene ruime sortering Wollen en Katoenen DEKENS, BAAIEN, DUF FELS, MOSKOWA'S, RATINÉS, FLANELLEN en andere 1 1 1 f i 1 e i i T I I I i 1, alsmede HANDSCHOENEN, COIFFURES, CHATELAINES, BOUF- FANTEN, WOLLEN DOEKEN, enz enz. Zierikzee. {f} G. BRAKE aan de Mol, M. FRAN K E N EEN RUIM ASSORTIMENT ELEGANTE WINTERSTOFFEN, No Dc af I, ZAAI-GRANEN. Middel tegen smet en pop in Tarwe JE. van den Bosch. Verbeterde PERU GUANO ilAAlMlSlllBi, Wed. J. C. Mas see en Zoon, Smidsboor-Machines. T H E EÉN Stoomboot Zu i d-B e vel and. Rotterdam, Zierikzee en Goes SINT-NICOLAAS. Schipper C. M. Wouters eene Zwarte Parapluie. Den Heer Dr. J. G. POPP M weg van Goes tot het Sloe. De minste inschrijver was G. M. Sigtnoncl, te Werkendam, voor ƒ1,020,500. Sclieveiiingj'on., 15 Oct. Heden is alhier de droevige tijding ontvangen, dat de haringschuit, genaamd de Jonge Maria, stuurman A. Plugge, met zijne bemanning bestaande uit acht koppen waarvan zeven vaders van huisgezinnen, in den storm van de mannd Augustus II. is vergaan. De pink is ten onderste boven op het Baltrummerrif aangespoeld. In dezelve bevonden zich nog de lijken von vijf der opvarenden, welke te Baltrum iu Prnissen zijn ter narde besteld. Zierlkzee, 17 Oct. Ingevolge 's Konings be sluit dat thans nu de buitengewoon bijeengeroepen militiens weer naar hunne haardsteden zijn gezonden ook do buitengewone exercitien der schutterijen ge schorst behooren te worden had gisteren middag ten 12 ure de hiatste exercitie der dd. schutterjj alhier plaats. Bjj deze gelegenheid hield de kommandant eene toespraak tot het bataljon om den officieren en manschappen zijne tevredenheid te betuigen over den jjver, waarmede zjj in den afgeloopen zomer hun pligt hebben vervuld. Tevens las de kommandant voor de proclamatie der Ministers van Binnenl. Zaken en Oorlog, waarbij deze, daartoe door den koning gemagtigd cle schutterijen en speciaal den manschappen van den eersten ban dankzeggen voor de wijze waarop zij werkzaam- zijn geweest in het belang der veiligheid van den Staat. Niettegenstaande het ongunstige weder deed het bataillon daarnabegeleid door de muziek een wan deling door een gedeelte der stad waarna hetzelve aan de Kraan werd ontbonden. In het belang van den handel, deelen tv ij mede, dat de eerstvolgende vertrekdag der Indische post over Triest op, aanstaanden Woensdag, den 19 October, be paald is. Daar de expeditie plaats vindt met den trein die ten 2.40 ure 'snam, uit Amsterdam naar Emmerik vertrekt, moeten do brieven tijdig op de post worden bezorgdom met dien trein te kunnen vertrekken, ïjoewel de verzending over Marseille naar Nederlandsch- ïtuü$ een dag later zou kunnen geschieden, indien de eenige openstaande gemeenschapsweg van de Belgische grenzen naar het zuiden van Frankrijk vrij blijft, is hot ech ter zeer aan te bevelen, hij de daaromtrent bestaaudeonze- kerheid bij voorkeur van den weg over Triest, gebruik te maken. Z. M- heeft benoemd tot griffier bij het kanton- geregt te Middelburg Mr. J. Ermerinsthans griffier bij het kautongeregt te Heinkenszand. Kerkuieuws. Ds. Ruijsch van Du ff teren, pred. bij de Herv. gemeente te St-Apnaland, heeft voor het beroep naar Oo'sterland bedankt. De plassis Middelburg der Chr. Geref. Kerk heeft tot de II. bediening des Woords toegelaten de heer G. de Braaihoofdonderwijzer te Middelburg. Grcsuxenijde berig-te». D.e Prnisscn hebben in Rusland nu reed9 groote nnn- koopen gedaan van schapenvellen, om mantels van te maken voor de troepen. Mogt de winter dus streng zijn, dan zullen de vrienden, er warmpjes in zitten, en zullen zeker in Frank rijk overwinteren. Eene winkeliers-dochter te 'sG. moest hnnr spraakdeel wat in toom houden, en van anderen zoo geen kwaad spreken, anders zal. de nering gaan vcrloopen; dus-. Meisje 1 houdt toch in de week Mondje (ligt, en loop zoo niet, Anders raakt gij van uw streek Zoo men dit van praters ziel. Aldaar wordt een boeren-zopn aangeraden, geen valschheid uit te kramen van menschen. die met hem niels te maken hebben; maar: Wil voortaan zoo niet gebieden, Maar ij,w Mgen akker wieden, Want als dit zoo voort blijft gaan, Wordt het werk nooit goed. gedaan. - Eene boeren.-meid te Kloetinge moest zoo verliefd niet zijn op haar buurjongen, wn.nt zij kan hem toch niet krijgen; zij heeft de lengte en de breedte wel, maar de rondte niet, en daai: is het huurman alleen maar om te doen. Ouder Baarland worden een paar gekken verzocht, des Zondags zoo zot niet in de kerk te zitten tot ergernis van anderen. Te G. wordt een dametje aangeraden geen kwaad van een timmermans zoon te spreken, nu zij hem niet krijgen kan; want: Meisjedit zijn lage streken Om van hem nu kwaad te spreken Dus gezwegen nu voortaan Dal zal zeker beier staan Ligt ronkt gij dan nog verpast, Aan den een of andrun kwast. Mijne onderzoekingen over de monsters MEEKRAP van den laatsten marktdag geven de volgende uitkom sten, a1,s: van Teelt 1 870. Van Sirjansland. Van Zevenbergen. LVD. 2 v. onb. 10® a* Van Brouwershaven. JPM. 4 v. onb. 8 °/0 a. Van Zonnemaire. SV. 2 v. onb. II o/ a. NK. I 11 JH. 1 11 J> CC. 3, 1-1 i. Van Dirksland. LVB. 3 v. onb. 12® °/0 a. CZD. 1 14® CK. 3 11®. Van St.-Annalandi LJB. 1 v. onb. 13 °/0 a. JEB. 1 13 •1BEB. 1 13: Van den Bommel. CK. 1 v. onb. 14® °/n a. Van Goedere ede. CL. 3 v. onb. 11® a. HDT. 2 v 18 nu5 October 1870. M. E. BOUR. DWIVGL. 3 v. onb. 10 °/u a. ETM. 2 13 CVO. 2 7> 9. 7> f, DB. 3 11 DBV. 3 y 10 JBM. 3» 10. v JDV. 2» 10® AL 1 10 FBM. 3 9 WJHB. 2» 10 v AS. 1 11 x> EL. 1 11 LVDB. 1 9® Van Burg sluis. WBAZ. 1 v. onb. 10 °/o a- WB. 2 10 .IB. 2 11 LDO. 2 10 AB. 1 9 DWPGM.2 8 tr CSJZ. 1 8 Amsterdii Onilertrouwil J. A. STOLS Jz. en St.-Philipsland W. T. van NIEUWEN HUI JZEN. den 16 October 1870. a Mjjne lieve Vrouw MARGARETHA JOHANNA DERCKSEN bevieldoor Gods goedheid zeer voor spoedig van eene Dochter. Zierikzee, J. H. WIERSMA. 16 October 1870. 1 Heden overleed in den ouderdom van bijna 46 jarenna een langdurig lijden mijne geliefde Echtgenoot Z. CAPPELLE, na eene genoegelijke echt- vereeniging van bijna 25 jaren. Heinkenszand, A. A. PHAFF. 16 October 1870. Algomeene kennisgevin. Nog treurende over het verlies onzer beidé kinderen BASTIAAN en GRIETJE trof ons heden een niet minder gevoelige slagdoor het overlijden van onzen geliefden Zoon JACOB, in den krachtvollen leeftijd van 23 jaren. Zoo hebben wij "in den tijd van ruim acht maanden, onze Moeder, twee Zoous en eene Dochter ten grave zien dalen. Met den wensch dat God ieder voor dergelijke ver liezen moge bewaren, hopen wij te berusten in den wil van Hem, die geeft en die neemt. Burgh, C. de VOS. 14 October 1870. S. de VOS, geb. Boot. De ondergeteekenden betuigen ook namens hunne wederzijdsche betrekkingen wel- mecnenden XlanJivoor de vele blijken van belangstelling bij gelegenheid van hun Huwelijk on dervonden. P. J. van TILBURG den BOER. J B. E. den BOER OC'htman. De ondergeteekende betuigt zijnen H»x*- telijken flank voor de vele bewjjzen van deelneming en belangstelling welke hij van vele ingezetenen, van Zierikzee heeft ondervonden gedurende de genezing zijner wonden, tengevolge van een nood- lottigen val op 31 Augustus jl. Inzonderheid liarte* lïjlcoïi «lasilc aan den heer ZUURDEEG voor zijne nobele behandeling en gelukkige genezing. Zierikzee, X/ C. J. SAKKO. 17 October 1870. ZONDER NIETEN, uitgeschreven door de Deze LOTEN zjjn te bekomen /S,50 per stuk, ten kantore der ZIERIKZEESCHE COMMANDIET KAS. aan de Balie te Zierikzee op Donderdag 20 October 1870, 's namiddags te half een ure. op Woensdag den 19 October 18TO 'a morgens ten 10 ure, TE BRUTNIS SE VAN BENE GROOTE PARTIJ ongeveer 50 bossen PARAPLU1E-BALEINEN twee kisten PARASOL- en eene kist STALEN PARA'PLUIE- VEEREN, twee vaten CANAPÉ-VEE RENongeveer 70 balen CACOU eenige vaten GARANCIN"E, enz. Alles min of meer door Zeewater beschadigd en af komstig van de Stoomboot Willem III. II) A. ANKE E Wi VERKOOPTNG aan de Bank van Leening te Zie rikzee, van de verstane pande n, ingebragt tot ultimo Julij 1869, op Woensdag den, 19 October°1870, des namiddags ten twee ure. Dingsdag namiddag van 3 tot 4 ~ure te bezien. Op Dinsdag 25 Ocfcobe r 1870, 's voormid dags 10 ure, zal C. d: VOS, voor zijne woning op den Visscbevsdijk te Zb zrikzee, ten overstaan van den Deurwaarder J. FRANSF J, publiek verkoopen IUojie partij droog- Uit cle band t e koop: te Nieuwerkerk in Schouwenzijnde de Herbero- SCHOUWENS AANLEGmet den completen INVENTARIS; te bevragen, bij den bewoner A. CONSTANDSE. Alsmede de .-aldaar staande met ITNNTJEHNTxVKIS en WOON HUIS te bevragen bij C. A. DEES. j TE KOOP bij J. L. van VESSEM te Oosterkind: eene uitmuntende f lierigt zijne begunstigers dat hij "WOENSDAG en DON DERDAG bij den Heer van ÓPPEN" te spreken of te ontbieden zal zijn, met CORSETTENREGENJASSEN Gezondheids BANDEN of BUIKDRAGERS LUCHT KUSSENS BEDDEN-DEKKERS, BREUKBANDEN van Souflet, Elastieke KOUSSEN en eene partij Chi- rugiale INSTRUMENTEN enz. enz. heeft ONTVANGEN eene rijke keuze der nieuwste modellen van Dames Lakenscke- en Fluweelen- alsmede de nieuwste stoffen voor WINTEÏt-JAPONNEN Wollen CHADS en OMSLAGDOEKEN, M 01 Fib voor ROKKEN en ROKKEN-RANDEN, gekleurde Wollen OVER- en ONDER-ROKKEN, Wollen BL0E2Q en PELLERIENESZijden- en Wollen- vierkante DASSEN en CHAALTJESFlanellen OVER- en HAII HEMDENWollen OMSPELDOEKENHeeren- Dames- en Kinder- WINTER-HANDSCHOENENWolk, KINDERDOEKEN, gekleurde KOUSEN enz. enz. Ook ruim voorzien in zwarte en «eklenrtle zeer geschikt voor Dames-Mantels en Heeren-Jassen. j Volgens gewoonte Modellen <>*i*«Atis 9 ook worden oude MANTELS naar den laatsten smaak vermaakt TOT ZEER BILLIJKE MAAK VASTE PRIJZEN. Mi-. TAH.LEUR, OUDE HAVEN ZIERIKZEE BERIGT DEN ONTVANGST VAN De BU de In 2s nauii >ii0 open ebouden ZlERI der I de Elsi^et Tainve lj^to Oogst van Echt Ungelsch Zaaigraan Halletts rootle Pedi gree en Rivetts Baard tax* W e nog voor handen voorts nog eenige Balen Eehte Engelsche Essex en Clioddamtarwe. 1 per pakje voor 220 kop, dus pev vnvcil <4U"5 ets. ƒ9,- per 50 kilo franco geleverd, is nog verkrijgbaar by my en zoover de voorraad strektbij de Heeren J. van her HAVE Az. te Sirjansland en M. RINGEL- BERG te Kerkwerve. IS JOH. EIVZUI1V, Horologiemaker te Zierikzee, verkoopt en repareert alle soorten van /i TOT CONCUREERENDE PRIJZEN. Ook is bij hem verkrijgbaar alle soorten van linnen en katoenen GAREN, ZIJDE, NAALDEN, OLIE enz. .te GOEShouden voorradig JCA-FMOOILjElVS vau ƒ45.—, ƒ52,50 en ƒ60.— die in eens schoon uit het kaf malen. WAS«CHMACHINES vau 24.—. STOUT'S DORSOHMACHINES en TREDMOLEN s. DOBSCHMACHINES met JR,OSM;OILELNr. BASCULEN om tot 150 kilos te wegen voor 12 ï>ONXÏ>JEHN' die niet bevriezen, om de koebak te vullen van ƒ11.ƒ13.en ƒ15. Kogelvormige KOFFIJBRANDERS benevens vele andere WERKTUIGEN voor landbouw en industrie. Nieuw model STBOOSNIJDERS met zwaarder vliegwielen als tot nu toe door ons geleverd. ZAAIMACHINES van drie verschillende en verbeterd systeem. f) tl Heeren Smeden genieten RABAT. AAf van af ƒ1,- Botermarkt. DEPOT van uit het Magazijn van M. RAVENSWAAIJ Sc ZONEN te Gorinchem. ONTVANGEN eene nieuwe bezending puike THEEL in pakjes -vsiBi 5 Hectogrammen 1 Hectogram tot p,ev 5 Hectogrammen bij B. ,t O P P E, J z. 'OIENiST TUSSCHEN en Tusschengelfigene Plaatsen. OCTOBER 1870. van rotterd. naar- zierikz. van ziertkz. naar rotterd. omstreeks Dingsd. 18 's morg. 6,30 u. Dond. 20 9, Zatnrd. 22 10,30 Dingsd. 25 'snam. 12,30» Dónd. 27's morg. 5,30» Zaturd. 29 6,30 van zierikzee naar goe3. omstreeks Woensd. 19 's nam. 4,30 u. Vrijdag 21 6— Maand. 24 Vmidd. 12, Woensd.26 'snam. 1, Vrijdag 28 2,40 Maand. 31 4, Woensd. 19 's morg. Vrijdag 21 Maand. 24 r Woensd.26 Vrijdag 28 Maand. 'Hl 10,- u. 11,30 5,30 6,30 8,10 9,30 van goes naar zierikzee Dingsd. Dond. Zaturd. Dingsd. Dond. Zaturd.. s morg. 4,30 u. 7,— 8,30 110,30 3,- 4,— VAN HEDEN AJF TE BEKOMEN J. A. M. KENENS. v a ii JE5 R, EDA berigt aan zytie geëerde begunstigers te Zierikzee, dat de door een concurent in omloop gebragte j>i*tiatjcs als zoude hij voortaan Zierikzee niet meer bezoeken, volstrekt ONWAAR zijn, hopende hij integendeel nog voortdurend datzelfde vertrouwen en die begunsti ging te mogen genieten, die hij gedurende acht jaren zoo ruimschoots heeft mogen ondervinden. Hij hoopt deze stad om de 14 dagen te bezoeken, bevelende hy zich alzoo aan tot het verrigten van alle commissie n te BREDA, OUDENBOSCH TILBURG, DE LEUR, enz. A VERMIST in HET HUIS NASSA U met Zieribzeesche Kermis VAN Gelieve terugbezorging bij de Uitgevers dezes. -M Practiserend Taudendoctor, te WEENEN, Stadt, Bognevgasse No. 2. Drahotusz, 3 Junij 1868. Geachte Heer! Na verloop van een jaar kan ik niet nalaten u nog maals de dankbare erkentenis van de voortreffelijkheid van uw Anatherln-Mondwater te betuigen. Niet alleen bij mij maar bij alle mjjne vrienden en bekenden iu verschillende gedeelten van het bifinen- en buitenland, hoeft zich de onovertrefbare, verrassende, heilzame werking van hetzelve schitterend geconstateerd en velen zullen u hunnen dank per brief betuigen. Het bewaarheidt zich dat het een heilzaammiddel is, dat niet zooals vele andere slechts eenigen tyd helpt. De werking van het ,A.imtlïei-in Mondwater blijft onveranderd, onverzwakt, steeds dezelfde heilzame, versterkende. Ik moet ook nog aanvoeren, dat de Heer KLEMENS ORLICHvan Rovigno, die met eene veeljarige, verouderde, boosaardige, hardnekkige mondziekte behebt is, die niet tegenstaande den steeds voortgezetten doctoralen bijstand en het gebruik van alle mogelijke middelen, voor onge neeslijk werd gehouden mij schreef dat reeds na het gebruik gedurende 20 dagen van uw Anatlierin Mondwater zich aanmerkelijke verbetering voor deed en het tandvleesch een gezond uiterlijk kreeg. Te gelijker tijd moetik ook met lof uw i'ïn Tandcnpasita vermelden. Ontvang de betuiging van mijne dankbaarheid en hoogachting, waarmede ik de eer heb te zijn, Uw Dienstiv. Dienaar JOSEF RITTER v. ZAWADZKI. Verkrijgbaar te Zierikzee bij M. S. POLAK, Drogist Nieuwe Haven wijk C no. 203te Middelburg bij W. P. van de KAMER, Apoth.; te Goes bij j. P. van der DOES; te Bergen-op-Zoom bij P. F. APPEL BOOM, Apotli.; te Rotterdam bij T. vanSANTENKOLFF, Apoth. en A. SCHIPPEREIJN Co., Verkoophuis; te Amsterdam F. v. WINDHEIM Co. Verkoophuis, ^fj BENOODIGD tegen 1 MEI 1871, een ongehuwde BOEREN .KNECHT bij K. A. van LANGERAAD, te Dreischor. a Tegen MEI 1871 twee bekwame BOERE N-K NECHTS benoodigd, by J. L. van VESSEM te Oosterland TERSTOND een MOLEN AARS-KNECHT benoodigd, van goed zedelijk gedrag, P. G.bij A, LUTIJN, Spui, Gemeente Axel. Brieven franco. TERSTOND twee METSELAARS-KNECHTS benoodigd, bij J. van der WERF, Metselaar te Noordgouwe. Mi Uitgevers DE LOOZE WAALE. Gedrukt bij de firma; DE LOOZE COMP.

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2