3 20 ;fE LECiïiA M MEN. UN MIDDELBURG OP ZIE1UKZEE. Ëliïbievtient'wn, DANKBETUIGING EVANGELISATIE tot Nut van 't Algemeen. 5 PBIlllLIIIlli GROOT El MILLIOEN GELDEN Vereeniging tot bevordering van \s lands weerbaarheid. 2 MELKKOEIJEN, t Publieke Verkooping, Witte en Bi "vine SUIKER, Openbare Verkooping van magere Varhens Biggen MARIA ADRIANA geborgen Inventaris, Openbare Verkooping. zuiveren AFBRAAK, Een Woonhuis en Erve, TE koop: MAN GELWORTELS, jonge MELKKOE.// eene Zwarte Parapluie. RIJ INSCHRIJVING uitmuntend Rouw- en Weiland rijk beplante Boomgaarden 25 d 30 mud goede Aardappelen THEEËN TE koop: 30 Centiaren Mangels, ECHTE BGMHFi EN \«llllk\\\SIM MUlUCIIIVKV 0190TB PBIJSVB1R1ID1 Vorige Prijzen. Prijs van af heden. J. J. LOOBEEK te GOES, IllliAIIIIlS 1 bewogen tijd in elk kim eene oorlogskaart moet zijn, zich zulk een gids aanschafte en t'huis bragt. De vronw verschilde in dit opzigt met den man »want zoo een ding had zij reeds voor cenige dagen geleden op straat gevonden en het bij andere prullen gedaan, en daarvoor nu geld tc geven was onnut." De man, nieuwsgierig, gaat het prul zoeken, vindt het, vergelijkt en ziet een groot verschil. Hij ziet cijfers en handteekeningen en komt op het denkbeeld dat het gevonden stuk waarde kan hebben. Hij wendt zich tot een policic-bureau en door de bemiddeling daarvan was het stuk spoedig in handen van den regtmatigen eigenaar. Welke belooning de eerlijke man eu vrouw gewerd, is tot nog toe onbekend. Middelburg, IB Oct. Bij de op heden plaats gehad hebbende opening der stembilletten voor de ver kiezing van een lid der Tweede Kamer in dit kiesdistrict is gebleken dat als zoodanig is gekozen Mr. J. P. ft. TAK met 667 van de 1287 nitgebragte geldige stemmen. Voorts verkregen de heeren Mr. J. P. J. A. graaf van Zuylen van Nyevelt 386, Jhr. Mr. J. G. II. van Tets van Goudriaan 137 en F. Nagtglas 54 stemmen. Viaiien, 14 Oct. Bij den heerschenden storm op gisteren, ontdekte men van hier, dat er in het Keeten een schip in nood verkeerde, aangezien de noodvlag van hetzelve woei. Onmiddelijk vertrok onze wakkere veerschipper W. van den Berg derwaarts; nabij het schip komende, verklaarde de schipper dat hjj bezorgd was om bij het aanhoudende stormweder en den na derenden nacht zjjne vrouw eu vier kinderen aan boord te houden waarom hij aan genoemden schipper van den Berg verzocht dezelve in de hoogaarts te nemen hier aan voldaan zjjnde, werden dezelve ten 6 ure des avonds alhier uangebrngt. De si hipper en de knecht zijn aan boord van hot vaartuig gebleven. Zierikzee, 14 Oct. In de Purm. Ct. wordt nog maals de aandacht gevestigd op het feitdat in de Rijnprovinciën de wagons der Ned. Rijnspoorweg-maat schappij meermalen in aanraking komen met wagons welke gebruikt zijn tot vervoer van door veetyphus aangetast rundveewaardoor de mogelijkheid bestaat dat die ziekte wederom in ons land wordt overgebragt. De schrijver eindigt aldus: „In Pfaffendorf, een uurtje van Coblenz, is, om de veepest, al het vee, ook geiten en schapen afgemaakt en niemand mag die gemeente verlaten zonder zich door de politie, door berooking te laten ontsmetten. Welke maatregelen worden er genomen, dat het spoorwegmateriêel, 't welk uit den zetel der run derpest lot ons terugkeert, niet tot ons land de besmetting overbrenge? Er moet meer geschieden dan officieel be kend is, wanneer ons lieve vaderland ten opzigte der runderpest »gerust" zal kunnen zijn. Het gevaar is grooter dan men weet." Door eene vriendelijke hand wordt ons het volgende extract medegedeeld uit een brief, die den lsten dezer te Parijs per luchtballon is verzonden en aan eene familie te dezer stede geaddresseerd was ?De levensmiddelen zijn verschrikkelijk duur. In geheel Parijs is geen stukje boter te verkrijgen, hoeveel geld men daarvoor ook zou willen gevenook is naauwelijks vleesch te bekomen. De vleeschwinkels zijn slechts twee maal per week geopenddes ochtends, of beter gezegd 's nachts ten 4 ure, staan reeds menschen voor de deur op het openen van den winkel te wachten aangezien de beschikbare voorraad vleesch zeer beperkt is. Ten 8 nre 's morgens zijn al de winkels dan ook reeds weder ge sloten. Wanneer er binnen veertien dagen geen verande ring mogt komen, dan vreest men voor kwade gevolgen. Want gij dient te weten, dat ook bijna alle ateliers zijn gesloten; werk is er voor den ouvrier niet te bekomen en wij naderen den winter. Kortom, bet is onmogelijk dat Parijs het lang zoo kan uithouden. Moge er spoedig verandering komen!" (Ar. Holt. Ct.) Yersailles12 October. Gisteren is liet leger der Loire op Orleans en over de Loire teruggetrokken. Orleans is stormender hand ingenomenduizend personen zijn krijgsge vangen gemaaktterwijl liel Loire-leger totaal verslagen is. Kerliiiiouws. Ds. de Wilde van Poortvliet hoeft voor het beroep naar Zevenbergen bedankten dat naar Schiedam aangenomen. Gemengf<le bcrigten. In vele sleden van Frankrijk worden spotprenten verkocht voorstellende Napoleon en koning Wilhelm, hebbende den naam van de geesten des doods. In de verte ziet men steden in brand slaan, weduwen en weezen die jammeren en weenen, en slag velden bedekt met verminkte lijken. De burgemeester van Toulouse beeft tot de burgerij gezegd: Wapent u met mistrou wen, haat, toorn en woede tegen de koningsgezinden, die niets anders zijn dan Pruissen in bet midden van ons land. De Pruissen hebben weer al een dorp in braud gestokenen de loden van den gemeente-raad gevangen gezet, die zullen dood geschoten worden. Wordt dit gedaan, dan zullen de Franschen even zooveel van de voornaamste krijgsgevangen Pruissen het zelfde lot doen ondergaan. Te Parijs moeten drie getrouwe aanhangers van bet keizerrijk op straat vermoord geworden zijn wnaronder ook een markgraaf. - De bevolking van Parijs moet thans twee millioen bedragen; du9 voor zooveel monden is wat noodig. Voor eenige dngeu heeft iemand zich op Wilhelmshöhe, het tegenwoordig verblijf van Napoleon, aangemeld, met het doel om Napoleon te vermoorden. Te Straatsburg zijn 10,000 personen zonder huisvesting. Door geheel Duitscbland zijn inschrijvingen geopend ten behoeve van Straatsburg. Men zegt dat Engeland zich niet met de vechters zal bemoeijen, voordat Duitscbland zoowel als Frank rijk, zoo afgemat zijn, dat zij vooreerst niet veel kwaad doen zu len. Pruissen wordt te magtig in het oog van Engeland. De ex-keizerin van Frankrijk wordt door koningin Victoria ma ar koeltjes behandeld al schrijft zij hartroerende brieven aan de koningin. Zij is nog niet een9 op een kopje thee ver zocht ten hove, niettegenstaande do koningin voor eenige jaren weken bij de keizerin te Parijs gelogeerd is geweest met een groot gevolg, eu er werden geen kosten gespaard. Nu, waar tegenspoeden komen, verdwijnen de vrienden. Eene krank zinnige Franschc dame, klaagt bitter over het verlies van haar groot vermogen, waarvan niemand anders de schuld is, zooals zij zegt, dan de Paus. Nn zou dit meosch wel willen, dat de Paus gedwongen werd, om haar vermogen terug te geven. Het inkomen van den paus bedraagt 50,000 kroonen per maand, welk bedrag hij zul blijven genieten, als hij er niets tegen heeft. Pi'ijzen der Boter on Eijeren. Zierikzee 13 October 1870. Boter laagste koers 0,725 en hoogste koers 0,80 per 5 hectogrammen. Kip-Ejjereo laagste koers ƒ0,875 en hoogste koers ƒ1,00 per 25 stuks. SPOORBOOTDIENST Corresponderende op den Stnatstspoorwegf. OCTOBER 1870. Van MIDDELBURG Van ZIERIKZEE: Zaturd. 15 'smor. 10,— u.V, Zaturd. 15'smorg. 7,30 u.V. j s> 15 's nam. 2,30 'Zondag 16 2,— 17'smor. 11,»V. Zondag 16 7, Maand. 17 7,iMaand. 17 's nam. 1,30 V.l Diugsd. 18'smor. 10,15 jDingsd Woensd. 19 7,— 19 's nam. 1,— Dond. 20 1,- Vrijdag 21 'smor. 10,30 Zaturd. 22 6,30 22 's nam. 2,30 18 6,30 18 's nam. 3, 'Woensd. 19 'smor. 10,30 >v; Dond. 20 6,30 iVrjjdag 21 7, I 21 's nam. 2,30 V. Zaturd. 22'smor. 10,30 i Getrouwd P. J. van TILBURG den BOER Zierikzee, 14 October 1870. B. E. OCHTMAN. Heden overleed ons geliefd kind CORNELIS JOHANNES, drie maanden oud. Zierikzee, C. MEERSE. 13 October 1870. L. MEERSE—Zoeter. Algemeene kennisgeving aan vrienden, kennissen of betrekkingen. aan al diegenen die aan onze moeder van hunne milde gaven hebben doen blijken, en bijzonder aan Jonkheer W. M. H. de. JONGE die baar een reeks van jaren zoo mild en liefderijk heeft verzorgd, zoodat het haar tot aan hot einde van haar leven aan niets heeft ont broken. slrjansland, 13 October 1870. Uit aller naam A. BOLLE. Bij vonnis der Arrondissements-Regtbanlc te Zierikzee van den llden October 1870 is, ten verzoeke van JAN JACOB van der WEELE landbouwer, verblijf houdende te Plymouth, in de Vereenigde Staten van A7oordAmerika, opg^elieven <le OURATIllIDE waaronder hij was gesteld krachtens vonnis dierzelfde Regtbank van den 9den Mei 1843. Voor den verzoeker, J. MOOLENBURGH, Ji Procureur. Zierikzee, 12 October 1870. op ZONDAG 16 OCTOBER, inde Zaal Toevlucht, des morgens te tien en des avonds te zes ure. Voorganger de Heer JOHN, Evangelist. MAATSCHAPPIJ DEP AR TEMENT D UI V ELAND. Aan de LEDEN, welke de vergadering van den 16 Mei 11. niet hebben bijgewoond, wordt kennis gege ven, dat daarin is besloten, om voortaan de oproe pingen ter vergadering niet meer te doen plaats hebben met briefjes, maar per eenvoudige annonce in den ZIERIKZEESCHEN NIEUWSBODE. Namens het Bestuur, de Secretaris, M. C. VOORBEIJTEL. ZONDER NIETEN, uitgeschreven door de Deze LOTEN zijn te bekomién a £5,£5O per stuk, ten kantore der (I ZIERIKZEESCHE COMMANDIET KAS. De Notaris Mr. J. J. ERMERINS zal ten verzoeke van de Wed. en Erven L. JONKER, op Maandag den 17 October 1870, 's morgens ten 9 ure, op hun Hoefje onder Haamstede publiek presenteren te verkoopen 1 KARNMOLEN 1 KARNen eene partij MELK- GEREEDSCHAPPEN. op Woensdag den 19 October 1870, 's morgens ten 10 ure, TE BR UINISSE, VAtf EENE GROOTE PARTIJ ongeveer 50 bossen PARAPLUIE-BALEINENtwee kisten PARASOL- en eene kist STALEN PARAPLUIE- VEEREN twee vaten CANAPÉ-VEERENongeveer 70 balen CACOUeenige vaten GARANCINE enz. Alles min of meer door Zeewater beschadigd en af komstig van do Stoomboot Willem III. A. ANKER Wz. aan de Balie te Zierikzeeop Donderdag 20 October 1870, 's namiddags te half een ure. De Notaris J. van der BENT zalop Donderdag den 20 October 1870, 's morgens ten 9 ure, te Brouwershaven, publiek om contant geld verkoopen: van het op „Dwars in den weg" bij de reede van Brouwershaven aan den grond zittende Barkschip gezagvoerder RUHAAK, en den daarvan ZL1ILEN, TUIGAADJE enz., mitsgaders eene aanzienlijke partij door zeewater beschadigde «TB> Nadere informatiën te bekomen bij de Heeren J. de KATER Jz. Scheepsmakelaars en bovengenoemden No taris te Brouwershaven. 0 Op Donderdag den 20 October 1870, des morgens te 10 ure, zal de heer C. LINDENBERG, in het voormalig Fort Batb, ten overstaan van den Notaris A. W. REMB- GES, publiek verkoopen Eene groote party bestaande in zware greinen BALKEN, dito PLANKEN, KOZIJNEN RAMEN DEURENp. m. 60,000 oude STEENIJZERWERK f enz. benevens een partijtje nieuw EIKEN TÏOTJT, als RIBBEN .PALEN en DORPELS. ff De Notaris J. va£ der BENT zalten verzoeke van zijnen principaal, op Zatur- dag S3 October 1870, 'smid- jdags ten 12 ure, in het Logement van den Heer M. AUGUSTIJN, te Zierikzeepubliek aan den meeatbieder de verkoopen: staande en gelegen in het Maalstraatje te Zierikzee wijle B, No. 375, sectie A. No. 390, groot 63 Centiares. Inmiddels uit de hand te koop; te bevra- gen bjj genoemden Notaris.I per gemet of per 25, 50 of 100 manden, bij JOHANNES STRAAIJER te Scharendijke. TE KOOP bij J. L. van VESSEM te Oosterland- eene uitmuntende mWÊBZ** VERMIST in HET HUIS VAN NA SS A U met Zierikzeesche Kermis: Gelieve terugbezorging bij de Uitgevers dezes. v UIT DE HAND TE PACHTEN voor ZEVEN achtereenvolgende jaren 3 3 perceel en e n ter gezamentljjke grootte van 64 b. a. 08 a. 29 c. a. en gelegen in de navolgende gemeenten als 35 h. a. 96 a. 94 c. a. BOOMGAARD, BOUW- en WEILAND in Baarland, Oudelande en Nisse, thans nog behoorende tot de hofsteden Watervlied en Altijd Zorg. 15 h. a. 05 a. 70 e. a. tiend vx*y BOUWLAND in s Heer Arendskerke in den Nieuwen Kraagert. 3 h. a. 27 a. 15 c. a. WEILAND aldaar. 7 h. a. 08 a. 70 c. a. DITO in s Heer Abtskerke onder Sinoutskerke en Baarsdorp en 2 h. a. 69 a. 80 c. a. DITO nabij de Stad Goes. Die daartoe genegen zijn gelieven hunne inschrijvings- billetten met duidelijke vermelding der pachtsom per hectare franco in te leveren ten kantore van den heer .T. A. BEVIER de FOUW, Administrateur te Goes vóór of* op den 8 November 1870 kunnende vooraf ten voorzeiden kantore de noodige inlichtingen der conditiën verkregen worden. /J te ltoop, bij L. de OUDE Jz., gem. Duivendijke./A DEPOT van uit het Magazijn van M. RAVENS WA A IJ ZONEN te Gorinchem. ONTVANGEN eene nieuwe bezending puik? THEE, in pakjes van 5 Hectogrammen ,r 1 Hectogram van af ƒ1,tot ƒ3,75 per 5 Hectogrammen bf Botermarkt. B. J O P P E, J z. I Totale genezing van Maaglijden Leyden, den 12 Mei 1868. Den Heer Apotheker H. von GIMBORN te Emmerik, Mijnheer Daar ik door het gebruik van Uw Universeel. Zuiverings-Zout van braking, verbonden met water en kramp in het lijf, weer geheel hersteld beu, zoo beveel ik hiermede Uw uitmuntend fabrikaat ten zeerste de menschheid aan. Met hoogachting UEd. Dw. Dienares, Wed. STOFFEND AAL. Dit eenig echte onvervalschte Universeel Zuiveriugs-Zout allergunstigst bekend wegeos zijne genezende uitwerking, is voor alle lijders aan maagkwalen verkrijgbaar in 1/1 pakjes 60, in '/o a 33 en '/4 pakjes a Cent, te Zierikzee, J. de JONG ZIJLSTRA. Tholen, C. J. de BRES. Brochures over het gebruik enz. gratis. Men lette bij aankoop van dit artikel er vooral i op, dat zoowel de heele als ook de quart pakjes, op de ommezijden geteekend zijn door den Fabrikant I Emmerik a. d. Rijn. H. von GIMBORN, Apoth. en Fabriekant van chemisch I technische praeparaten. bij CHRISTIAAN ANDRIES DEES, Molenaar te Kerk- werve in Schouwen. /S Benoodigd tegen 1 MEI 1871, twee bekwame ROEREN-KNECHTS, bun werk grondig verstaandeby DE BORST VER- I DOORN te Oosterland. Brieven franco, doch liefst iu persoon. Ji EEN BEKWAME BROODBAKKERS-KNECHT, eenigszins met het lcoelthalïl-ceii bekend, van de I P. G., zag zich TERSTOND of met NOVEMBER als zoodanig geplaatst. Adres den heer P. MO ENS, Mr. Broodbakker te Neuzen. Brieven franco. TERSTOND of met NOVEMBER een SMIDS-KNECHT benoodigd, bij S.' FAAL, te Veere. TERSTOND een SMIDS KNECHT I benoodigd, die een paard kan beslaanby P. I KESTELOO to Kerkwerve. tf TERSTOND BENOODIGD Een KUIPERS-KNEOHT by E. LODEWLTK te Kapelle bij Zierikzeebij wiea I ook twee KAUPTAARZEN TE KOOll zyli, te kuiven op ongeveer 1 November as. VI Benoodigd met 1 NOVEMBER, een schikte M A R Q U E U B, in het Hotel i Wed. F. van 'tHOFF Molenstraat te Brouwershamn.M Hand-Macliïnekettingsteek IS,—. Clemens Muller, idem - 36,—. Taylors Fatent, met dub. stiksteek - 60,-. Kleermakers-Machine, Gro ver Baker -135, Hand-Machinekettingsteek ÏO,- Cleinens Muller, idem - 34,- Taylors Fatentmet dub. stiksteek - Kleermakers-MachineGro ver Baiter - ÏOO,- PRIJZEN BEREKEND CONTANT. Door de aanmerkelijke groote prijsvermindering en de algemeene bekendheid der deugdelijkheid mjjneil MACHINENhoud ik mij overtuigd dat bijna iedere familie zich zal haasten zich een dergelijke MACHINEI aan te schaffen. Onderrigt gratis. 3 jaar guarantie. jjV ,J. BE GRAAF Cz. Poststraat, wijk C, No. 103.1 HEEFT ONTVANGEN EENE GROOTE SORTERING A IN DIVERSE MODELLEN tegen veel verminderde prijzen geschikt voor NaaistersKleer- en Schoenmakersalsmede voor huishoudelijk gebruik benevens HAND-MACHINES. Voorts: MACHINE-OLIE, GAREN en ZIJDE in alle kleuren, Onderrigt wordt gratis verstrekt en op voordeelige conditiën verkocht. Eenige MACHINES zijn te bezichtigen bij J. VAi>] KRIEKEN, Lange St.-Jansstraat te Zierikzee. Uitgevers: DELOOZEWAALE. Gedrukt bjj de firma: DE LOOZE COMP. werken c maar all zaak wa Kamer dat de van hun tien dpi ij ten won in grond de overi van hetz eigendom wij reeds baarheid brochure heffer; zij eene tot vergt meen be maakt, der tieni tiendheff

Krantenbank Zeeland

Zierikzeesche Nieuwsbode | 1870 | | pagina 2